Bůh je sám v sobě dialogem, sám v sobě společenstvím. - archív citátů

15. 10. 2018 , Michal Němeček (Foto: ima)

100 let Republiky, modlitba za vlast

Česká republika, výhled z tvrze / foto -ima-

Praktický podklad pro vedení společné veřejné modlitby ke 100. výročí založení ČR.

 

28. října si připomínáme vznik Československa v roce 1918. Toto datum ale i obecněji symbolizuje naši zemi a osudové okamžiky, kterými procházela.

Stát je základním útvarem, kterými je dnes tvořeno světové rozdělení území a s tím spojená suverenita jednotlivých oblastí a národů. Vznik Československa tak znamená vytvoření samostatné jednotky uprostřed planety, která má možnost rozhodovat se o svém vlastním směřování. Jak předchozí staletí poukazují, taková samostatnost, ale i fungující vnitřní řád nikdy nejsou samozřejmostí a vyžadují nepřetržité úsilí těch, kteří na daném území žijí.

Svatý Pavel opakovaně píše: „Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha.“ (Řím 13,1). Tento autor psal o Římské říši. Nepsal v jednoduché době, vždyť Římané ovládali řadu samostatných národů. Jeho slova však svědčí o tom, že pro následovníky Krista není stát a jeho život či budoucnost bezvýznamnou skutečností. Pavel už vůbec nepřipouští možnost pohrdat systémem správy, daněmi (Řím 13,6) atd. Chápe tyto skutečnosti správy země jako podmínky pro život komunity křesťanů, v nichž je možné hlásat evangelium. Úcta však neznamená, že se nemáme podílet na kultivaci, spravedlnosti a rozhodování o směřování státu.

Tento význačný den je výzvou k položení si otázky, jak se sami zapojujeme do života této země. Je ale také dnem modliteb za nás a tuto zem, dnem děkování, protože svoboda, možnost žít vlastní víru, mít svoji rodinu, setkávat se, žít v hojnosti, znát překrásné kouty této země, nejsou samozřejmosti.

Duchovním či těm, kteří chtějí uspořádat modlitbu za tuto zemi, nabízíme jednoduchý materiál, jak modlitbu k výročí naší země připravit.

Michal Němeček
Ředitel Pastoračního střediska
Arcibiskupství pražské

Text modlitby je uvedený níže, anebo si jej můžete stáhnout ve formátu PDF


Modlitba za vlast

Modlitba je koncipována tak, aby zasahovala co nejširší skupinu příchozích, tedy i těch, kteří sami sebe nenazývají křesťany. Přesto je však třeba dbát, aby byla dodržena základní zásada, že se naše modlitba obrací k Bohu Otci skrze Krista v Duchu svatém.

Připravit:

bílá štola, tři zhasnuté svíce před oltář (ideálně červená, bílá a modrá), zapalovací svíci (obětinka), svítí svíce na oltáři nebo paškál, text čtení.

 

Zahájení - hudba

  • příchod celebranta k oltáři (klerika + rocheta nebo alba, bílá štola)

 

1) Přivítání účastníků vlastními slovy

 

2) Přečtení jednoho úryvku z Písma

Lze přečíst buď evangelium, nebo jinou část Písma, avšak není vhodné kombinovat více textů současně.

Doporučujeme využít texty čtení Lekcionář VI/a Za veřejné záležitosti str. 387, např. lze vybrat z těchto textů

Gn 1,26-2,3; Gn 2,4b-9.15; Gn 4,3-10; 1 Král 3,11-14;

Jak 3,13-18; Mt 5,1-12a; Mt 5,20-24; Mt 25,14-30

Lze připojit i žalm, ale jen, když bude zpíván.

 

3) Krátké povzbuzení či komentář k textu Písma (do 5 minut)

 

Hudební vstup

 

4) Komentář k modlitbě:

Nyní se můžeme spojit v modlitbě. Obracíme se k tomu, který nás přesahuje, není třeba žádných zvláštních slov či gest, stačí  se v srdci připojit k modlitbě, kterou budeme říkat. Lze také zůstat jen tiše stát před tímto fascinujícím tajemstvím, kterým Bůh je.

 

5) Modlitba díků

Všemohoucí Bože,

stojíme dnes před tebou s vděčností za zemi, ve které můžeme žít. Děkujeme ti za ni. Děkujeme ti za její přírodní bohatství a pestrost. Děkujeme ti za všechna úrodná místa, za vodu, za hory, za všechny krásné či romantické kouty.

 

Děkujeme ti za naše předky, kterým nebyla tato země lhostejná, kteří vydali své síly nebo dokonce život pro její svobodu a rozvoj.

 

Děkujeme ti, že smíme žít v podmínkách velké ekonomické a technické konjunktury světa, že můžeme okoušet svobodu, právo a že již po řadu desetiletí žijeme bez válek a rozbrojů.

 

Děkujeme ti za možnost být mezi svými blízkými a sdílet s nimi lásku, pochopení a přijetí. Děkujeme ti za možnost vzdělání pro děti a mladé lidi.

 

Dobrý Bože, děkujeme ti, že můžeme žít a přes všechny těžké momenty objevovat velikost a hloubku, kterou jsi vtiskl do člověka a jeho duše.

 

Svěřujeme ti dnes tuto zemi, její křehkost i velikost, její budoucnost, všechny, kdo v ní žijí, kdo do ní přicházejí i ty, kdo se do ní narodí.

 

Bože, s nadějí celé tvorstvo k tobě vzhlíží, neboť z tebe všichni žijeme. Ty otevíráš svojí ruku a sytíš nás dobrem.  Odejmeš-li nám svého ducha, hyneme a v prach se navracíme.  Sesíláš-li svého ducha, dostáváme život, a tak obnovuješ tvář země.

Tobě buď chvála a sláva na věky věků.

Amen

 

6) Zapálení svící

Na modlitbu plynule navazuje zapálení tří svící před oltářem (nebo na oltáři), které zapálí celebrant. Ideálně jde o svíce tří barev v podobě trikolory (zleva doprava: bílá, červená, modrá). Zapálení je symbolem světla, které přišlo do tohoto světa. Za něj děkujeme a také o něj následně budeme prosit v prosbách.

 

Gesto rozsvícení svící doprovází píseň nebo preludium. Může navázat další píseň nebo samostatný hudební vstup.

 

7) Prosby za naši zemi

Nyní budeme prosit Boha za tuto zemi, její obyvatele i za obtížné věci, které se nás dotýkají. Na jednotlivá zvolání budeme odpovídat: Prosíme tě, vyslyš nás.

 

  1. Prosme za tuto zemi, za její obyvatele i za hodnoty, které jsou pro tuto zemi vzácné.
  2. Prosme o mír a odvrácení všech nebezpečí války.
  3. Prosme o záchranu naší přírody, ochranu před suchem či dalšími přírodními katastrofami.
  4. Prosme o pozitivní budoucnost této země, za její rozvoj a ochranu před všemi formami zničení či vyplenění.
  5. Prosme za politiky a představitele státu a samospráv, aby byli zodpovědnými a nepracovali jen pro svůj prospěch.
  6. Prosme o ochranu před zkreslováním pravdivých informací a prosme za všechny novináře.
  7. Prosme za odvahu pro naše občany nerezignovat ve složitých podmínkách života.
  8. Prosme za ty, kteří nás předešli na věčnost, zvláště za ty, kteří položili svůj život za tuto zemi.

Ve chvilce ticha předložme Bohu každý sám za sebe to, co spatřujeme jako důležité pro nás, naše blízké či tuto zemi…

 

8) Otče náš

Je třeba, aby se celebrant modlil modlitbu Páně nahlas, protože ne všichni účastníci ji budou znát.

 

Zakončeme naše prosby modlitbou, kterou Ježíš naučil své apoštoly a křesťané na celém světě se ji modlí již dva tisíce let:

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé.

Přijď království tvé.

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého.

Amen.

 

9) Poděkování účastníkům

 

10) Požehnání

Ať Bůh žehná této zemi, ať žehná a provází ty, kteří usilují o pravdu, právo a ochranu základních lidských hodnot, ať chrání děti a mladé lidi. Ať nás všechny naplní svým pokojem všemohoucí a milosrdný Bůh Otec i Syn i Duch svatý.

Hudební vstup

 


 

související:

28. říjen 1918 Osvobození od rakouské nadvlády

28. říjen 1918 Osvobození od rakouské nadvlády

 Tomáš Garrigue Masaryk byl prezident osvoboditel. Osvobodil nás. Ovšem na pouhých 20 let.

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Př 8,22-31; Žalm 8; Řím 5,1-5
Jan 16,12-15

Často se opakuje, že člověk nedokáže proniknout tajemství Boha. Není však třeba chtít všemu rozumět, jako by Bůh byl nějaký stroj. Bůh je především živý, a tak lze nahlédnout jeho život tak, jak vypráví evangelia. Bůh se dává. Nejen člověku, ale především jednotlivé osoby uvnitř Boha se vzájemně činí šťastnými – darují se jedna druhé. Bůh Otec není tatínkem Ježíšovi v lidském pojetí, ale je tím, kdo miluje první. Kristus není Syn ve smyslu potomka, ale je tím, kdo odpovídá na Otcovu lásku. Duch svatý není nějaký jiný potomek Boha Otce, ale je samotnou láskou Otce a Syna. Do tohoto společenství nás Bůh pozval.
Další text k zamyšlení na toto téma:
„Přede mnou můžeš být takový, jaký jsi. Respektuji tvou výjimečnost.“ Nebo lépe: „Můžeš se stát ještě více sám sebou.“
Skutečné společenství podle vzoru Trojice není splynutí ani sloučení. Skutečná láska respektuje odlišnost druhého. Je to, jako by Otec říkal: „Staň se ještě více Synem“, a naopak. Stejně to platí i pro Ducha. Láska nevylučuje odlišnost, naopak: respektuje jedinečnost druhého.
https://www.pastorace.cz/clanky/model-idealniho-souziti-lze-najit-v-bohu?=fm

Zdroj: Nedělní liturgie

Slavnost Těla a krve Páně (´Božího těla´)

(16. 6. 2019) Svátek, který katolická církev slaví ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, aby zvlášť oslavila - eucharistii.

Slavnost Nejsvětější Trojice

(14. 6. 2019) Svátek připomíná ústřední křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska, a který existuje ve společenství tří osob: Bůh -...

Výběr z letáčků Brněnské tiskové misie k využití např. v kostelích

Výběr z letáčků Brněnské tiskové misie k využití např. v kostelích
(13. 6. 2019) Brzy budou prázdniny a kostely budou otevřeny i pro náhodné kolemjdoucí, trávící v našem okolí třeba dovolenou....

Jaroslav Škarvada - oblíbený a optimistický člověk - pomocný pražský biskup († 14.6.2010)

Jaroslav Škarvada - oblíbený a optimistický člověk - pomocný pražský biskup († 14.6.2010)
(13. 6. 2019) "Na konci života nevidím nějakou tmu hrobu, anebo pec krematoria. Na mě tam čeká otevřená náruč Boha. Není to hezký...

Duchovní odkaz Tomáše kardinála Špidlíka - 21. října 2019

Duchovní odkaz Tomáše kardinála Špidlíka - 21. října 2019
(12. 6. 2019) Pozvání na mezinárodní konferenci ke 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka, kterou bude pořádat Výbor pro...

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

(11. 6. 2019) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum...

Letnice, Svatodušní svátky...

(9. 6. 2019) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)...

Aleš Opatrný oceněn Universitou Karlovou

Aleš Opatrný oceněn Universitou Karlovou
(7. 6. 2019) Dne 23. května předal prorektor prof. Jan Royt doc. Aleši Opatrnému během slavnostního zakončení akademického roku Te...

YOUCAT Vzpomínkové album: Moje první svaté přijímání

YOUCAT Vzpomínkové album: Moje první svaté přijímání
(7. 6. 2019) Seznamuje malé čtenáře a čtenářky s tím, kdo je Ježíš, co je na jeho příběhu nejdůležitější a jak z toho žije...