21. 10. 2018

Co je to Katecheze Dobrého Pastýře?

dobrý pastýř, Ježíš, ovce, kříž, a good shepherd  / foto -ima-

Už při studiu na teologické fakultě začala Marcela Fojtíková učit náboženství a stále hledala způsob, kterým by nejlépe dětem pomohla na cestě víry. Stávající materiály neodpovídaly potřebám dětí, které měla před sebou, několik let si ty materiály upravovala, než objevila Katechezi Dobrého Pastýře (KDP).

Podstata této katecheze spočívá v navázání vztahu

Podstatou KDP je pomoci dětem navázat vztah s Bohem skrze Písmo a liturgii, ze kterých tato katecheze vychází. Je to katechetický program, ve kterém nejde primárně o vědomosti, ty jdou tak říkajíc za vztahem. Když někoho znám, tak o něm chci vědět co nejvíc. Když dětem pomůžeme poznat Boha, tak o něm budou chtít vědět co nejvíc, znát ho co nejlépe. A to je tak trošku celoživotní úkol.

Bohaté zkušenosti za 60 let z mnoha zemí

Za tímto programem stojí tři velmi moudré a hluboce věřící ženy, Marie Montessori, Sofie Cavalletti a Gianna Gobbi. Marie Montessori položila zejména pedagogický základ, na kterém pak dál stavěla její žákyně Gianna a profesorka hebrejštiny a patristiky Sofie. Postupně jej rozpracovávaly a doplňovaly a za těch 60 let, co program funguje, si našel místo ve více než 40 zemích.

Program je pro děti od 3 do 12 let a je rozdělen do tří úrovní. V každé úrovni se pracuje s tématy, která děti právě v tom věku zajímají a oslovují.

Tato kristocentrická katecheze odpovídá požadavkům, které jsou na katechezi kladeny v církevních dokumentech, takže i po těch letech je stále aktuální. Naplňuje všechno, co je od katecheze očekáváno, a to se pak projevuje na katechizovaných. V tomto případě primárně dětech, ale na kurzech se nám často stává, že nám říkají účastníci, že to vnímají hlavně jako „obnovu“ pro sebe. Souvisí to s námi dospělými jako průvodci dětí při katechezi. Pokud se já nechám vést Božím Duchem a vnímám jeho působení, mohu pomoci dětem otevírat se Boží lásce a spolu s nimi objevovat Boží tajemství.

Více informací na: www.katechezedobrehopastyre.cz

Se svolením převzato z časopisu Rodinný život
Redakčně upraveno


Marcela Fojtíková Roubalová je odborná asistentka na CMTF UP v Olomouci, katechetka a lektorka kurzů Katecheze Dobrého Pastýře, vyučující náboženství ve farnosti Troubky

Čtení z dnešního dne: Sobota 17.11.

3 Jan 5-8; Lk 18,1-8

Komentář k 3 Jan 5-8: Janův postoj k „cizím“, kteří zvěstují evangelium, svědčí o tom, že se sám nepokládá za výjimečného. Jeho důraz na lásku nejsou jen slova! Vzor pro jednání v církvi.

Zdroj: Nedělní liturgie

Kněz anebo psycholog? - Videoseriál "Víra do kapsy"

Kněz anebo psycholog? - Videoseriál "Víra do kapsy"
(16. 11. 2018) Dvě různé profese, které mohou v mnohém spolupracovat. U koho máme hledat pomoc v těžkostech? Pozvání do pořadu přijali...

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(15. 11. 2018) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen...

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2018) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...

Jak překonávat strach - rekolekce s P. Józefem Augustynem- 23. - 24. listopadu 2018

(9. 11. 2018) Již tradiční rekolekce pořádá Pastorační středisko v Praze. Kromě přednášek se nabízí možnost osobní modlitby před...

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2018) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se římský voják Martin před branami města Amiens...

Písničky pro děti

Písničky pro děti
(8. 11. 2018) Hledáte písničky se současným zvukem a pěknými texty, které jsou dětem blízké a hovoří o Bohu jednoduše a srozumitelně?...

Sv. Alžběta od Nejsvětější Trojice (9.11.)

(8. 11. 2018) Alžběta z Dijonu: horkokrevná, temperamentní a neznámá světice. Karmelitka, která pomýšlela na sebevraždu...

Svátek posvěcení Lateránské baziliky v Římě 9.11.

(7. 11. 2018) Bazilika sv. Jana z Lateranu je nazývána „matkou všech chrámů města Říma a celého světa“.