Poté, co začala učit náboženství, stále hledala způsob, kterým by nejlépe dětem pomohla na cestě víry. Stávající materiály neodpovídaly potřebám dětí, které měla před sebou, několik let si ty materiály upravovala, než objevila Katechezi Dobrého Pastýře (KDP).

Podstata této katecheze spočívá v navázání vztahu

Podstatou KDP je pomoci dětem navázat vztah s Bohem skrze Písmo a liturgii, ze kterých tato katecheze vychází. Je to katechetický program, ve kterém nejde primárně o vědomosti, ty jdou tak říkajíc za vztahem. Když někoho znám, tak o něm chci vědět co nejvíc. Když dětem pomůžeme poznat Boha, tak o něm budou chtít vědět co nejvíc, znát ho co nejlépe. A to je tak trošku celoživotní úkol.

Bohaté zkušenosti za 60 let z mnoha zemí

Za tímto programem stojí tři velmi moudré a hluboce věřící ženy, Marie Montessori, Sofie Cavalletti a Gianna Gobbi. Marie Montessori položila zejména pedagogický základ, na kterém pak dál stavěla její žákyně Gianna a profesorka hebrejštiny a patristiky Sofie. Postupně jej rozpracovávaly a doplňovaly a za těch 60 let, co program funguje, si našel místo ve více než 40 zemích.

Program je pro děti od 3 do 12 let a je rozdělen do tří úrovní. V každé úrovni se pracuje s tématy, která děti právě v tom věku zajímají a oslovují.

Tato kristocentrická katecheze odpovídá požadavkům, které jsou na katechezi kladeny v církevních dokumentech, takže i po těch letech je stále aktuální. Naplňuje všechno, co je od katecheze očekáváno, a to se pak projevuje na katechizovaných. V tomto případě primárně dětech, ale na kurzech se nám často stává, že nám říkají účastníci, že to vnímají hlavně jako „obnovu“ pro sebe. Souvisí to s námi dospělými jako průvodci dětí při katechezi. Pokud se já nechám vést Božím Duchem a vnímám jeho působení, mohu pomoci dětem otevírat se Boží lásce a spolu s nimi objevovat Boží tajemství.

Více informací na: www.katechezedobrehopastyre.cz

Se svolením převzato z časopisu Rodinný život (2018)
Redakčně upraveno


Marcela Fojtíková Roubalová je odborná asistentka na CMTF UP v Olomouci, katechetka a lektorka kurzů Katecheze Dobrého Pastýře, vyučující náboženství ve farnosti Troubky