Upoutávka na Mezinárodní katolickou revue Communio 3-4 (2000) s tématem "Duch svatý a církev, kterou vydalo nakladatelství Trinitas
První část tohoto dvojčísla naší revue, ve které předkládáme ke studiu a rozjímání dva články z vyznání víry - Věřím v Ducha Svatého, svatou Církev obecnou, je věnována Duchu Svatému. Články postupně přechází až ke vztahu mezi Duchem Svatým a Církví. Téma zahajuje modlitba o Ducha Svatého a její komentář od von Balthasara.
Vycházíme z předpokladu, že o Duchu Svatém, jakožto vůbec o Bohu, je možno mluvit pouze za předpokladu, že se mu naslouchá a mluví se s ním v modlitbě. Další články se týkají pozice Ducha Svatého v Písmu (Schlier) a teologického pojednání o osobě Ducha Svatého (Ouellet). Studie od profesorky de Andia se následně týká tématu Pomazání, které je symbolem Ducha Božího již ve Starém zákoně a přechází až do patristické reflexe. Dva následující články se týkají vztahu Ducha Svatého a Panny Marie a další dva vztahu Ducha a Církve.

Vlastní tématika o Církvi je pak ve druhé části. Zde jsme se vědomě snažili vyhnout dnešní inflaci sociologického pojetí Církve, které ji silně redukuje na pouze viditelnou stránku. Z toho důvodu začínáme článkem od H. de Lubaca, jednoho z koncilových otců, který mluví o tajemství Církve. Po něm následuje úvaha R. Machana o některých aspektech církevní struktury, analogicky utvářené dle poslání Krista a jeho vztahu s Duchem Svatým. Kasperův článek poukazuje na jednotu Církve, která není monolitní, nýbrž je to jednota v mnohosti analogicky s Trojicí a jediností Boží. Balthasar poukazuje na nutnost dívat se na Církev a chápat ji z pozice Boží a nikoli jen podle lidského sociologického pojetí. Codův článek ukazuje na vazbu mezi Církví a Kristem. J. Hojda poukazuje na Boží plán s Církví, který byl již před stvořením světa jako cíl celého stvoření, které se uskutečňuje v Duchu. A. von Speyr pak podává další pohled na Církev jako na tajemství. Na konci části o Církvi uveřejňujeme tři příspěvky k dnes často skloňované deklaraci Dominus Iesus. Tyto příspěvky jsou prezentací této deklarace během tiskové konference ve Vatikánu. Samotnou deklaraci nepublikujeme, protože oficiální vydávání nových vatikánských dokumentů v českém jazyce je, dle nás, záležitostí biskupské konference.

Dvojčíslo o Duchu Svatém a o Církvi tedy uzavírá rok 2000, v němž nastaly větší změny ve vydávání, a to především změna vydavatele, kterým se stalo nakladatelství Trinitas. Tyto změny se promítnou i do grafické úpravy naší revue, a to už od příštího ročníku. Další změny budou i ve vnitřní struktuře čísla. Přestože budeme zachovávat tématickou jednotu každého čísla, budeme se snažit zařazovat i reflexe nad některými současnými otázkami či zařadíme články, o nichž soudíme, že je vhodné, aby byly u nás publikovány co nejdříve, byť nezapadají přímo do tématu. Budou otiskovány i recenze a anotace ke knihám, a to i k zahraničním. Další změnou, a to nikoli příjemnou, bude zvýšení ceny čísla na 75 Kč, tedy na 300 Kč za rok. To je především z důvodu nového zákona o placení poštovného.

V publikování budeme pokračovat ve spojení s mezinárodním konsorciem Communio a budeme sledovat i současná témata tohoto konsorcia. Z českých příspěvků se budeme především snažit zachytit ty autory, kteří trvale nepublikují v ostatních teologických časopisech. V příštím ročníku chystáme následující témata: Společenství svatých, Odpuštění hříchů, Slovo Boží a Předávání víry. Je možné, že na místo posledního tématu zařadíme nějaké jiné dle vlastní úvahy a námi reflektované potřeby církve u nás. Pro zajímavost uvádíme ještě témata, která budou na výběr v ostatních světových redakcích: Slovo Boží, Diakonie, Stvoření skrze Něj a pro Něj, Katolický nebo pluralistický?, Předávání víry, Víra, přírodní vědy a metafyzika, Fundamentalismus. Z těchto témat si každá redakce vybírá dle počtu vydávaných čísel ročně.

Vážení čtenáři, přejeme Vám, ať naše revue je pro Vás pomocným orientačním bodem pro katolický pohled na svět a k prohloubení víry, naděje a lásky.


OBSAH CELÉ REVUE

R. Machan - Editorial / Von Balthasar se modlí o Ducha Svatého

Věřím v Ducha Svatého…
H.U. von Balthasar - Prosba o Ducha Svatého
H. Schlier - Duch Svatý jako interpret podle Janova evangelia
M. Ouellet - Duch v trinitárním životě
Y. de Andia - Pomazání
V. Zelinskij - Maria, Duch Svatý a svatost
A. Cunningham - Mariina víra
M.-H. Congourdeau - Duch a Snoubenka
M. Figura - Duch Svatý a Církev

… svatou Církev obecnou
H. de Lubac - V jakém smyslu je Církev tajemstvím
A. von Speyr - Církev jako tajemství
R. Machan - Aspekty Církve
H.U. von Balthasar - Nebeská Církev
P. Coda - Přítomnost Krista v Církvi
J. Hojda - Stvoření a Církev
W. Kasper - Církev - svátost jednoty

Ad Dominus Iesus
J. Ratzinger - Kontext a význam deklarace Dominus Iesus
A. Amato - Kristologický obsah DI
F. Ocáriz - Ekleziologický obsah DI***

Převzato se svolením vydavatele z Mezinárodní katolické revue Communio 3-4/4. ročník 2000
Vydalo nakladatelství Trinitas


Více o Letnicích a Duchu Svatém zde