Království Boží je skutečností, jež má určovat ráz našeho života zde na zemi.  - archív citátů

21. 10. 2019 , Aleš Opatrný (Foto: -LuZuCe-)

Zásady pastorační pomoci pro manželství řešící krizi

manželství, krize, výhled do krajiny, dvojice s odstupem, zábradlí / foto -LuZuCe-

Nenahrazovat odbornou pomoc zbožnými radami 

Pastorační pomoc nevylučuje pomoc odbornou (manželská poradna, psycholog, psychiatr, sexuolog, medicína vůbec), někdy by k ní měla přímo přivést či na ni odkázat. Odborná pomoc nemá být nahrazována zbožnými radami. Na druhé straně je ale třeba dbát na to, aby u věřících neeliminovala v obtížích víru a život z víry. Pastorační péče by také měla pomoci k orientaci, aby se totiž pomoc hledala tam, kde ji lze skutečně nalézt, a ne u pochybných lidí či podivných institucí.

„Nenadržovat“ jednomu z partnerů

Ten, kdo chce manželům v obtížích pomoci, musí poctivě vážit, kde jsou hranice jeho kompetencí. Také si musí dávat pozor na to, aby nebyl do problému manželů vtažen natolik, že se sám stane jeho aktérem, a také na to, aby se nestal posilou jedné strany proti druhé. Pomáhající by neměl být dlouhodobě v kontaktu jen s jedním z manželů, pokud jim chce účinně pomoci. Komunikuje-li jen s jedním, nutně vidí problém jen z jedné strany, a tedy neúplně. 

Zavádějící také může být mechanické uplatňování zkušenosti z podobných případů, případně z vlastního života. Je třeba si stále uvědomovat, že osobnosti druhých lidí, jejich životní příběhy i jejich interakce se sice mohou leckomu a lecčemu podobat, ale přesto jsou vždy originální. Právě tak musí i zkušený člověk hledat jedinečný kontakt s Bohem ve víře a modlitbě, chce-li potřebným skutečně pomoci z pozice víry.

Unést svou bezradnost nebo neschopnost účinně pomoci

V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že pomáhající musí mnohdy unést svou bezradnost nebo neschopnost v dané chvíli účinně pomoci. Všemohoucí je jen Bůh, nikoli člověk. Může se ale stát, že ten, kdo trpí obtížemi v manželství, si sám postaví pomáhající nebo jinou osobu do pozice vševědoucího a všemocného, který musí pomoc přinést. I když to mnohdy nejde takovému člověku rozmluvit, je třeba dbát na to, aby si pomáhající nenechal tuto roli vnutit, aby se jí nesnažil přizpůsobit. 

Typická nebezpečí u křesťanů

Ačkoli běžné duchovní rady mohou být užitečné i pro osoby, které řeší své obtíže v manželství, je třeba také upozornit na některá typická nebezpečí, která mohou u křesťanů nastat.

Není možné tvrdě požadovat od druhé osoby dokonalost

Nekritické až násilnické trvání na stoprocentním realizování křesťanského ideálu manželství může v konkrétní situaci vést k tomu, že jeden z manželů nebo oba nejsou ochotni vidět skutečný problém, který ideální obraz narušuje nebo že je požadována na druhém jen a pouze dokonalost. Ačkoli jsme jako křesťané povoláni k dokonalosti, není možné tvrdě požadovat od druhé osoby dokonalost, kterou má Bůh sám. Je prostě třeba uznat nedokonalost osobní i nedokonalost partnerovu, a ne jen tvrdě požadovat ideální stav. Což neznamená, že se mají chyby lacino omlouvat a vážné nedostatky bagatelizovat. 

Aplikace užitečných duchovních rad

Nebezpečná je mnohdy aplikace jinak užitečných duchovních rad („je třeba se za věci modlit“, „je třeba unést kříž“ apod.) tam, kde má být rozpoznán, posouzen a věcně řešen nějaký problém. Takřka nečestným úskokem může být vyzývání životního partnera k přinášení oběti ve jménu křesťanství v situaci, kdy se má původce těžkostí změnit, ale on sám změnu odmítá. 

„Raději se modlit“, než komunikovat o problému 

Nevhodné je také obcházení komunikace v manželském páru jinými cestami, které jsou představovány jako projevy zbožnosti. Např. odmítání vzájemné komunikace s poukazem na to, že se raději on či ona bude za obtížnou věc modlit, či snaha o řešení životního problému pouze se zpovědníkem, nikoli s životním partnerem. A konečně je velmi nebezpečné přesvědčení některých hodných a poctivých lidí, že Bůh není ochoten pomáhat člověku (a tedy i manželům), pokud nežijí bezhříšně.

Křesťanské manželství musí stavět na svém základu – na Bohu, který miluje

Vnímání a chápání typických i netypických problémů života je sice potřebné a užitečné, ale není automaticky působícím lékem, který všechna nebezpečí a bolesti odstraní. Křesťanské manželství se musí vždy odvolávat na svůj základ, který není v samotném vztahu manželů, ale v Bohu a v jeho vztahu k nim. To není jen nějaký „zbožný doplněk“, ale důležité východisko. Pro manželství je tato skutečnost využitelnou pomocí tehdy, jestliže je Bůh chápán jako ten, kdo vždy miluje první, má zájem na dobru člověka a nečíhá na něj, aby mu nějakým způsobem ublížil tím, že potrestá jeho chybné nebo mylné jednání. Víra, která se projevuje láskou (srov. Gal 5,6), láska, která všechno vydrží (srov. 1 Kor 13,7), nepředstavují v křesťanském chápání pouhé romantické představy, z nichž člověk vyroste, ale požadavky všedního dne, jejichž naplňování je mnohdy značně namáhavé, ale pro život v manželství a rodině plodné.

Se svolením zpracováno podle knihy:
Aleš Opatrný, O nesnázích v manželství
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství
www.kna.czwww.ikarmel.cz
Redakčně upraveno

O nesnázích v manželství

Žádné manželství není jen procházka růžovým sadem,
těžkosti se nevyhnou nikomu.

 

Související texty k tématu:

Manželství
Manželství tematické texty na webu pastorace.cz
Manželství, partnerství v rejstříku webu pastorace.cz
Manželství, partnerství v katalogu webu vira.cz
Manželství, partnerství v rejstříku webu vira.cz
- www.manzelstvi.cz - web o manželství a rodině
Manželství na webu iencyklopedie.cz 
- Dostupná literatura k tématu: manželství

Krize
Kupředu postupujeme jen překonáváním krizí
Co dělat, když na nás přijde temnota 
Prožíváš-li úzkost a znechucenost, nesmíš kvůli tomu ztrácet důvěru.
I uprostřed existenčních nejistot a strachů mohu Boha chválit... 
Jsi-li na dně, chop se Božího Slova 
Maria je nám blízká, zvláště v období zkoušek 
Krize (soubor textů)

Čtení z dnešního dne: Pátek

1 Mak 4,36-37.52-59; Lk 19,45-48

Komentář k Lk 19,45-48: „Všechen lid na něm visel“, zatímco velekněží a znalci zákona jej chtěli umlčet. To, že se Ježíš dnes obrací k prostým, bezmocným, k těm, kteří na něm nechtějí vydělávat, je známkou pravosti!

Zdroj: Nedělní liturgie

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(22. 11. 2019) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2019 – Ježíše Krista Krále 2020. Texty si…

Knižní tip: Myšlenky svatého Šarbela - Hanna Skandar

Knižní tip: Myšlenky svatého Šarbela - Hanna Skandar
(22. 11. 2019) Knížečka obsahuje stručný životopis otce Šarbela a úryvky z jeho promluv. Z textů je patrná duchovní hloubka tohoto…

Slavnost Ježíše Krista Krále

(22. 11. 2019) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém…

Litanie ke Kristu Králi

(22. 11. 2019) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)

C. S. Lewis

(21. 11. 2019) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Červená středa #RedWednesday - Společně za víru a svobodu - 27. 11. 2019

Červená středa #RedWednesday - Společně za víru a svobodu - 27. 11. 2019
(18. 11. 2019) Připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro svou víru chtějí Česká biskupská konference s Ekumenickou…

Den Bible

(16. 11. 2019) "Četba Božího slova pozvedá naši duši, aby nás nepřemohlo zoufalství, a na druhé straně v nás vyvolává bázeň, aby…

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(14. 11. 2019) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen…

Světový den chudých

(14. 11. 2019) Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále.