Lidé všechno zanechají na tomto světě, s sebou si ponesou jen lásku a to, co darovali... - archív citátů

papež František | Sekce: Kázání

Vánoce (cyklus A)
Svátek Křtu Páně - A / Angelus - papež František (Boží spravedlností je milosrdenství)

Dnes slavíme svátek Křtu Páně a evangelium nám předkládá úžasnou scénu: Ježíš se poprvé po svém skrytém životě v Nazaretě objevuje na veřejnosti; přichází na břeh řeky Jordánu, aby se nechal pokřtít od Jana (Mt 3,13-17). Byl to obřad, při němž se lidé káli a zavazovali k obrácení; liturgický hymnus říká, že lidé se dávali pokřtít "s nahou duší a nahýma nohama" - s otevřenou, nahou duší, bez jakéhokoli přikrývání - tedy pokorně a s průzračným srdcem. Když však člověk vidí Ježíše, jak se vmísí mezi tyto hříšníky, žasne a ptá se: "Proč se ale Ježíš tak rozhodl, On, který je Svatý Boží, bezhříšný Syn Boží, proč se tak rozhodl? Odpověď nacházíme v Ježíšových slovech Janovi: "Připusť to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všechnu spravedlnost" (v. 15). Naplnění veškeré spravedlnosti: co to znamená?

Tím, že je pokřtěn, nám Ježíš zjevuje Boží spravedlnost, spravedlnost, kterou přišel přinést na svět. Často máme zúženou představu o spravedlnosti a myslíme si, že to znamená, že ten, kdo se dopustí něčeho špatného, za to zaplatí: ten, kdo se dopustí něčeho špatného, zaplatí, a tím odčiní křivdu, kterou způsobil.

Boží spravedlnost, jak učí Písmo,
je však mnohem větší:
jejím cílem není odsouzení viníka,
ale jeho spása a znovuzrození,
které ho činí spravedlivým:

z nespravedlivého se stává spravedlivý. Je to spravedlnost, která pochází z lásky, která vychází z nitra soucitu a milosrdenství, jež jsou samotným Božím srdcem, z toho, že Bůh je Otec, který je pohnut, když jsme utlačováni zlem a padáme pod tíhou hříchu a křehkosti.

Boží spravedlnost tedy nechce rozdávat tresty a sankce,
ale jak uvádí apoštol Pavel, spočívá v tom,
že nás, své děti, činí spravedlivými (srov. Řím 3,22-31),
vysvobozuje nás z osidel zla,
uzdravuje nás, pozvedá nás.

Bůh tu není proto, aby nás trestal, ale s nataženou rukou, aby nám pomohl se pozvednout. A tak chápeme, že na břehu Jordánu nám Ježíš zjevuje smysl svého poslání: přišel naplnit Boží spravedlnost, která spočívá v záchraně hříšníků; přišel vzít na svá bedra hřích světa a sestoupit do vod propasti, do vod smrti, aby nás zachránil, a ne utopil.

Dnes nám ukazuje, že skutečná Boží spravedlnost je milosrdenství, které zachraňuje. Bojíme se myslet na to, že Bůh je milosrdenství, a Bůh je milosrdenství, protože jeho spravedlnost je právě milosrdenství, které zachraňuje, jeho spravedlnost je láska, která sdílí náš lidský stav. Jeho spravedlnost je nám nablízku, soucítí s naší bolestí, vstupuje do naší temnoty, aby přinesla světlo.

Benedikt XVI. prohlásil, že "Bůh nás chtěl zachránit tím, že sám sestoupil na dno propasti smrti, aby každý člověk, dokonce i ten, který klesl tak hluboko, že už nevidí nebe, našel Boží ruku, které by se mohl chytit, a povstal z temnoty, aby spatřil světlo, pro které byl stvořen" (Homilie, 13. ledna 2008). 

Bratři a sestry, bojíme se pomyslet na takovou milosrdnou spravedlnost... Pojďme však dál. Bůh je milosrdný. Jeho spravedlnost je milosrdná. Dovolme mu, aby nás vzal za ruku. I my, Ježíšovi učedníci, jsme povoláni k tomu, abychom takto uplatňovali spravedlnost ve vztazích s druhými, v církvi, ve společnosti: ne s přísností těch, kdo soudí a odsuzují, rozdělujíce lidi na dobré a špatné, ale s milosrdenstvím těch, kdo přijímají, sdílejíce rány a slabosti našich sester a bratří, abychom je pozvedli. Chtěl bych to říci takto: nerozdělovat, ale sdílet. Ne rozdělování, ale sdílení. Dělejme to, co dělal Ježíš: sdílejme je: nesme si navzájem břemena, místo abychom se pomlouvali a ničili se, dívejme se na sebe se soucitem, pomáhejme si navzájem. Položme si otázku: Jsem člověk, který rozděluje, nebo člověk, který se dělí?

Trochu se zamysleme: jsem učedníkem Ježíšovy lásky, nebo učedníkem pomluv, který rozděluje? Pomluvy jsou však smrtící zbraň: zabíjejí, zabíjejí lásku, zabíjejí společnost, zabíjejí bratrství. Položme si otázku: Jsem člověk, který rozděluje, nebo člověk, který se dělí? A nyní se modleme k Panně Marii, která porodila Ježíše a ponořila ho do naší křehkosti, abychom mohli znovu přijmout život.

Se svolením převzato z webu České sekce Vatican News.
Redakčně upraveno.

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ez 18,25-28; Žalm 25 ; Flp 2,1-11
Mt 21,28-32

Kristus měl vymezený čas na svoji misi. Přichází dny jeho zatčení a odsouzení. Dá se ještě něco udělat proto, aby pochopili ti, kteří se jeho učení nejvíce brání? Pán tedy mluví už velmi ostře na jejich adresu. V naší situaci je otázkou, nakolik se můžeme podobat učitelům Zákona my a podobně jako oni sice souhlasit s hodnotami křesťanství či evangelia, ale nijak to ve vlastním praktickém životě nerealizovat. I my máme možná právě nyní čas, kdy je ještě možné věci změnit. Ale ten nepotrvá navždy. Může nám např. pomoci připustit si, že dnes v kněžských seminářích zcela chybí noví kandidáti a za několik let zákonitě nastane situace, kdy farnosti již kněze nebudou mít. Nepromarněme tedy čas, kdy je možné odpovědět Pánu své „ano“, ale zároveň i „vyjít na vinici“.

Zdroj: Nedělní liturgie

Každý máme svého osobního průvodce - anděla (2.10.)

(1. 10. 2023) Hle, pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl a přivedl tě na místo, jež jsem ti určil. Uctívej ho a…

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

(30. 9. 2023) Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé...

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody
(28. 9. 2023) Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text…

Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září)

(28. 9. 2023) Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami…

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2023) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.