papež František | Sekce: Kázání

Vánoce (cyklus A)
Svátek Svaté rodiny / Angelus - papež František

Dnes je opravdu krásný den. Je svátek Svaté Rodiny Nazaretské. Označení „svatá“ klade tuto rodinu do rámce svatosti, jež je Božím darem a zároveň svobodným přijetím Božího plánu. Taková byla Nazaretská rodina, projevující naprostou ochotu k Boží vůli.

Jak nežasnout například nad Mariinou poddajností Duchu svatému, který ji žádá, aby byla matkou Mesiáše? Maria se totiž jako každá mladá žena svojí doby chystala konkretizovat svůj životní plán, tedy vdát se za Josefa. Jakmile však zjistila, že ji Bůh volá ke zvláštnímu poslání, neváhá se označit za Jeho „služku“ (srov. Lk 1,38). Ježíš vynáší její velikost nejen vzhledem k jejímu mateřství, nýbrž k její poslušnosti vůči Bohu. Říká: »Spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho« (Lk 11,28), jako Maria. A když plně nerozumí událostem, do nichž je vtažena, Maria mlčky rozjímá, uvažuje a adoruje božskou iniciativu. Svojí přítomností pod křížem zasvěcuje tuto naprostou ochotu.

Dále, co se týče Josefa, evangelium nám nepodává jediné jeho slovo. Nemluví, leč poslušně jedná. Je to muž tichý, muž poslušný. Dnešní evangelium (srov. Mt 2,13-15.19-23) zmiňuje tuto poslušnost spravedlivého Josefa třikrát, totiž v souvislosti s útěkem do Egypta a s návratem do izraelské země. Veden Bohem, jehož reprezentuje anděl, odvádí Josef rodinu před Herodovými hrozbami pryč a zachraňuje ji. Svatá Rodina je tak solidární se všemi rodinami světa, nucenými odcházet do exilu, a se všemi, kdo jsou nuceni opouštět svoji vlast kvůli represím, násilí a válce.

A nakonec třetí osoba Svaté Rodiny: Ježíš. On je Otcova vůle. Jak říká sv. Pavel, On »nebyl zároveň „ano“ i „ne“, ale u Něho je pouze „ano“« (2 Kor 1,19). To se ukázalo v mnoha situacích Jeho pozemského života. Například při události v chrámu, kde rodičům, kteří Jej hledali, odpověděl: »Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?« (Lk 2,49); neustále opakoval »Mým pokrmem je plnit vůli toho, který mne poslal« (Jan 4,34); jeho modlitba v getsemanské zahradě: »Otče můj, nemůže-li mne tento kalich minout a musím ho vypít, ať se stane tvá vůle« (mt 26,42). Všechny tyto události jsou dokonalým uskutečněním Kristových slov: »V celopalech a obětech jsi neměl zálibu. Proto jsem řekl: Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli« (Žid 10,5-7; Žl 40,7-9).

Maria, Josef, Ježíš: Svatá Rodina Nazaretská představuje sborovou odpověď na Otcovu vůli: tři komponenty této rodiny si vzájemně pomáhají objevovat Boží plán. Modlili se, pracovali a komunikovali. Kladu si otázku: dovedeš ve své rodině komunikovat anebo jsi u stolu s mobilem jako mladí, kteří chatují? U takového stolu je pak ticho jako by byla mše, ale chybí vzájemná komunikace. Musíme v rodině obnovit dialog: otcové, rodiče, děti, prarodiče a sourozenci spolu musejí komunikovat... Toto je úkol právě na dnešek, na svátek Svaté Rodiny. Ať je Svatá Rodina vzorem našim rodinám, aby si rodiče a děti byli vzájemně oporou v přilnutí k evangeliu, jež je základem svatosti rodiny.

Svěřme Marii, „Královně rodin“, všechny rodiny světa, zejména ty, které trpí či strádají, a vyprošujme jim Její mateřskou ochranu.

Se svolením převzato
webu České sekce Radio Vaticana
Redakčně upraveno

Témata: kázání | Rodina

Čtení z dnešního dne: Úterý 24. 11.

Zj 14,14-20; Lk 21,5-11

Komentář k Zj 14,14-20: Žeň zralého obilí a nalitých, šťavnatých hroznů. Bůh nechce nic polovičatého, nezralého. I mně dopřává čas, abych dozrál k jeho sklizni.

Zdroj: Nedělní liturgie

Advent

Advent
(23. 11. 2020) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

C. S. Lewis

(21. 11. 2020) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Doporučujeme

Doporučujeme
(20. 11. 2020) S Pánem Bohem se žije naživo - knižní rozhovor s Alešem Opatrným

Kostel Krista Spasitele na Barrandově - omalovánky

Kostel Krista Spasitele na Barrandově - omalovánky
(20. 11. 2020) Na sídlišti Barrandov v Praze byl v roce 2020 postaven úplně nový a krásný kostel s komunitním centrem.

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(19. 11. 2020) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2020 – Ježíše Krista Krále 2021.…

Litanie ke Kristu Králi

(19. 11. 2020) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)

Doporučujeme k přečtení

Doporučujeme k přečtení
(18. 11. 2020) Útlá knížka s trefnými a neotřelými pohledy na jednotlivé oblasti duchovního života a křesťanské víry. Myšlenkově…

Slavnost Ježíše Krista Krále

(16. 11. 2020) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém…

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(14. 11. 2020) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen…