Naděje je jako otvor, kterým proudí do hlubin naší duše světlo  - archív citátů

Navigace: Tematické texty E EucharistieModlitby, pobožnosti a adorace Adorace s trojím rozjímáním (z materiálů k jubilejnímu roku 2000)

Adorace s trojím rozjímáním (z materiálů k jubilejnímu roku 2000)

Slavnost Těla a Krve Páně

Zvlášť tam, kde se slavnost Těla a Krve Páně přesune na neděli, stojí za uvážení, zda a jak svézt na venkově na jedno místo k jedné společné bohoslužbě věřící z filiálek a excurrendo farností, jak tedy spojit síly k dobré přípravě i provedení slavnosti a dát věřícím příležitost k prožiti plnějšího eucharistického společenství. Cílem by neměla být ani demonstrace naší víry před zraky těch, kteří nechápou, co slavíme, ani vystrojení nevídané podívané, ale prohloubení schopnosti věřících žít z eucharistie.

Pro vlastní slavení slavnosti Těla a Krve Páně je možné vybrat z předložených textů pro průvod adorace ty, které se nejvíce hodí a podle místních podmínek je upravit. V žádném případě ale nepoužívejte archaických textů padesát let starých (Minařík apod.)Adorace s rozjímáním: 1.DÍKY, 2.KAJÍCNOST, 3.PROSBY

Píseň: Ježíši Králi (JK 707) 1. sloka, výstav

1. DÍKY

Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl: "Já jsem živý chléb, který sestoupil s nebe." Děkujeme ti, že naše katolické chrámy mají své živé srdce ve svatostánku, kde nám věčné světlo připomíná nehasnoucí plamen tvé lásky. Ty jsi stanovil způsob, jak tajemným neviditelným způsobem pokračovat ve své boholidské přítomnosti mezi námi. Nejen ve mši svaté, ale kdykoli přijdeme, vždy jsi připraven nás přijmout, posílit, povzbudit, potěšit s pohotovostí své pozorné lásky ke všem.

Chceme ti nyní děkovat slovy: Sláva tobě, Pane !

· Děkujeme ti a chválíme tě za to, že jsi nepohrdl lidmi, ani když se zřekli Božího přátelství,
ale že se skrze tebe láska Boží zjevila v čase, kdy ses stal jedním z nás.
· Děkujeme ti za život, za poznání a za lásku, za dar víry, který nám ukazuje život i svět
jako dar Otcovy nekonečné dobroty.
· Děkujeme ti za naději, že tento život je jenom cesta a smrt je jenom brána k plnému
životu.
· Děkujeme ti za lidi, zvláště mladé, které v naší době voláš do své církve, aby v ní našli
smysl života.
· Děkujeme ti za všechny chvíle, kdys nám dal nahlédnout do hlubiny tajemství svého
života v tichém rozjímání o samotě nebo ve společenství bratří a sester.
· Děkujeme ti za všechny milosti udělené této farnosti v tomto chrámě od chvíle, kdy byl
našimi předky zbudován; dej, ať je stále pro nás útočištěm ve všech našich potřebách,
nám i budoucím.
· Děkujeme ti za všechno ostatní, co jsi nám udělil v uplynulém roce a prosíme tě, ať všechny tvé dary pro nás vyvrcholí, až ty sám se pro nás staneš na věky darem v nebi.

Neboť tvé je království i moc i sláva na věky věků. Amen.

Píseň: Ježíši Králi (JK 707) 2. sloka

2. KAJÍCNOST

Pane Ježíši, při troše pokory a soudnosti není tak těžké pochopit, že tě potřebuji na každém kroku a že tvou sílu dostanu ve svatém přijímání.Těžší než tebe je přijímat sám sebe s tím, že i když tě tak často přijímám a ty mi jistě dáváš dost své božské síly, je to na mém životě tak málo znát. A ještě těžší je přijímat své bratry a sestry, přijímat každého člověka, i toho, který mi nevyhovuje, na kterém vidím jen chyby, s kterým se tak těžko vychází. Vím, že nám v každém člověku vidět tebe. Vyznávám, že jsem v tom často zklamal. Vyznávám s bolestí, že zdaleka nemám tvoji lásku, která přijala mne, přijala všechny lidi i s jejich slabostmi a hříchy, abychom mohli říkat: „Hle, Beránek Boží, který na sebe vzal hříchy světa!" Uznáváme, že jsme byli často nevěrní svému křestnímu slibu a nechávali se ovládat duchem zla.

Povzbuzeni tvou láskou, přinášíme ti svou slabost, svou bezmocnost a všechna svoje provinění a prosíme: Smiluj se nad námi, Pane!

· Ty zůstáváš věrný, i když my jsme nevěrní. Odpusť nám, Pane, naši nevěrnost křestní
smlouvě, nevěrnost všem našim opakovaným slibům a upevni nás ve své milosti.
· Ty jsi ukřižovaná láska, nepřišel jsi, abys nás zahubil, ale přišel jsi nás zachránit. Odpusť všechny urážky, když jsme si nevážili tvého jména, když nám bylo zatěžko přijít k tobě,
a dej nám novu horlivost.
· Odpusť, že naší vinou zůstáváš často opuštěn a přehlížen v našich bližních i zde ve svatostánku, a dej, ať dokážeme zpřítomňovat tvou lásku a dobrotu, abys ty sám v nás mohl přebývat, aby lidé viděli naše dobré skutky a velebili našeho Otce v nebesích.
· Ty nalomenou třtinu nedolomíš a doutnající knot neuhasíš; jsi pastýřem i zatoulaných oveček a právě těm věnuješ nejvíc pozornosti. Obrať k sobě všechny pokřtěné, kteří zvlažněli nebo tě zapřeli nebo kteří tě vlastně nikdy doopravdy nepoznali.

Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen.
Píseň: Ježíši Králi (JK 707) 3. sloka

3. PROSBY

Věčné Slovo, jednorozený Synu Boží, děkujeme ti za to, že ses stal člověkem, abys měl účast na všem skutečně lidském, abys obnovil lidský život porušený hříchem a vrátil nám plnou lidskou důstojnost Tvé tajemství je tajemství Boha na Zemi. Patří k logice tvé lásky, že když jsi udělal krok z Boží Trojice do pozemského života, nespokojil ses s tím, že bys zůstal na zemi jen třicet tři roků, ale našel jsi způsob, jak zůstat trvale s lidmi, po všechna staletí, kdekoli na této Zemi. Nejen že ses stal člověkem, abys nás vykoupil, ale stal ses dokonce pokrmem, abys nám dal možnost stát se tvým druhým já. Jestliže tě přijímáme s připraveným a ochotným srdcem, stáváme se tím, co přijímáme - tvým živým tělem stáváme se tebou. Chceme si proto uvědomit, že ses nestal pokrmem proto, abychom se na tebe jen dívali, ale abychom se tebou především živili a stávali se postupně víc a víc tebou.S důvěrou voláme: Prosíme tě, vyslyš nás!

· Dej, Pane, našim mužům věrnost v každé zkoušce, hrdinskou čistotu, vnitřní sílu, tichou
pracovitost, ohleduplnost a úctu svého pěstouna Josefa.
· Dej, Pane, našim ženám obětavost, niternost, jistotu a pevnost, zbožnost a schopnost své
Matky Marie ukazovat vzhůru nevinností, krásou a čistotou.
· Dej, Pane, naší mládeži odvahu prosadit se a otevřít novou kapitolu lidských dějin.
· Našim chlapcům dej, aby v zodpovědnosti naplnili poslání, ke kterému je voláš.
· Našim dívkám dej, ať je vždy zdobí nejen šat, ale především zářivé roucho milosti, aby
jejich vnější krása byla vždy odleskem krásy jejich nitra.
· Pane, ty jsi říkal: "Nechejte maličkých přijít ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří nebeské království!" - Dej našim dětem, ať mohou stále přicházet k tobě poznávat tvou lásku, aby jim stále patřilo Boží království.

Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen.

Píseň: Ježíši Králi (JK 707) 4. sloka.
Následuje požehnání Nejsvětější svátostí. NSO se uloží, na závěr vhodná píseň.


***


Témata: Eucharistie

Čtení z dnešního dne: Pátek 19. 7. 2024, Pátek 15. týdne v mezidobí

Iz 38,1-6.21-22.7-8;

Komentář k Mt 12,1-8: Pokud budu doprovázet Ježíše (a On se mnou chce být stále!), nemám se úzkostlivě bát, že přestoupím příkazy. Jeho přítomnost prozáří mé jednání.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2024) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby…

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2024) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2024) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2024) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2024) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2024) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2024) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."