Naděje je jako otvor, kterým proudí do hlubin naší duše světlo  - archív citátů

Navigace: Tematické texty M MariaBiblické texty Biblický rozjímavý růženec (P. Jan Peňáz)

Biblický rozjímavý růženec (P. Jan Peňáz)

Ve wordu je text ke stažení zde


S církevním schválením Biskupství brněnského č.j. Ep/1354/03 ze dne 3.12.2003.


O b s a h :

Církevní schválení str. 2
Chválu vzdejme, Moravané str. 3
A: Biblický rozjímavý růženec str. 5
B: Jednoduchý rozjímavý růženec str. 26
C: Růženec s četbou z Písma svatého str. 34
D: Prosby o dary Ducha Svatého str. 38
Chválu vzdejme......

Zvláštní úcta k Bohorodičce, kterou jí církev prokazuje od samého začátku, vždycky vycházela z evangelia a z Písma svatého vůbec. Z něj byla vybrána tajemství, o nichž lidé rozjímali i tehdy, když dříve nerozuměli čtením při mši svaté. Také poslední slavná tajemství se o biblické citáty opírají, jak vyplývá z výnosů, kterými je církev slavnostně vyhlásila.
Někomu vyhovuje delší prodlévání u jednoho verše z Bible. Jiný zase raději trochu pohybu a častější změnu. Všem, ale spíše těm druhým je určen tento „Biblický rozjímavý růženec“. Každé tajemství včetně tajemství světla je v něm připomenuto deseti citáty, které se k němu vztahují na různých místech Písma svatého. Je to vlastně růženec s deseti podobami téhož tajemství v každém desátku. Zvláště pro děti je přidána ještě zkrácená podoba s pěti stručnými větami.
Jako předposlední jsou uvedeny delší úryvky Slova Božího podle obvyklého postupu čtení při bohoslužbách. Dostaly se mi do rukou ještě v litoměřickém semináři.
Na závěr je třetí slavný desátek rozšířený do deseti proseb o dary Ducha svatého, jak o nich pojednává katechismus.
P. Jan Peňáz


A: Biblický rozjímavý růženec

Rozjímání podle Písma svatého
( po slovech … plod života tvého, Ježíš – vkládáme uvedené citáty )I. radostný desátek:
1. Ježíš, jehož příchod přislíbil Bůh v ráji
( 1. Mojžíšova 3,15 )
2. Ježíš, kterého předpověděli proroci
( Izaiáš 7,14 )
3. Ježíš, kterému Bůh slíbil trůn jeho
předka Davida ( Lukáš 1,32 )
4. Ježíš,který spasí svůj lid od všeho hříchu
( Matouš 1,21 )
5. Ježíš, jehož početí ti oznámil anděl
( Lukáš 1,28 )
6. Ježíš, o němž anděl řekl: „Bude veliký
a nazýván Syn Nejvyššího“ (Lukáš 1,32)
7. Ježíš, při jehož početí na tebe sestoupil
Duch svatý ( Lukáš 1,35 )
8. Ježíš,při jehož početí tě zastínila moc
Nejvyššího ( Lukáš 1,35 )
9. Ježíš, při jehož početí jsi řekla: „Jsem
služebnice Pána“ ( Lukáš 1,38 )
10. Ježíš, při jehož početí jsi řekla: „Ať se
mi stane podle tvého slova“ (Lukáš 1,38)II. radostný desátek:
1. Ježíš, s kterým ses vydala po andělově
zvěstování na cestu ( Lukáš 1,39 )
2. Ježíš, s kterým jsi spěchala do jednoho
judského města v horách ( Lukáš 1,39 )
3. Ježíš, s kterým jsi pozdravila Alžbětu
( Lukáš 1,10)
4. Ježíš, s kterým ses modlila: „Velebí má
duše Pána“ ( Lukáš 1,46 )
5. Ježíš, s kterým ses modlila: „Od této
chvíle mě budou blahoslavit všechna
pokolení“ ( Lukáš 1,48 )
6. Ježíš, s kterým ses modlila: „Veliké věci
mi učinil ten, který je mocný“
( Lukáš 1,49 )
7. Ježíš, s kterým ses modlila: „Mocné
svrhl s trůnu a ponížené povýšil“
(Lukáš 1,52)
8. Ježíš, s kterým ses modlila: „Hladové
nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil
s prázdnou“ ( Lukáš 1,53 )
9. Ježíš, s kterým jsi u Alžběty zůstala asi
tři měsíce ( Lukáš 1,56 )
10. Ježíš, kterému připravoval cestu Alžbětin
syn Jan ( Lukáš 1,76 )III. radostný desátek:
1. Ježíš, s kterým jsi šla do Betléma, abyste
se s Josefem dali zapsat ( Lukáš 2,5 )
2. Ježíš, pro kterého neměli místa
( Lukáš 2,7 )
3. Ježíš, kterého jsi porodila v Betlémě
judském ( Matouš 2,1 )
4. Ježíš, kterého jsi zavinula do plenek
a položila do jeslí ( Lukáš 2,7 )
5. Ježíš, který byl tvým prvorozeným
synem ( Lukáš 2,7 )
6. Ježíš, při jehož narození andělé chválili
Boha ( Lukáš 2,13 )
7. Ježíš, kterému se přišli poklonit pastýři
( Lukáš 2,16 )
8. Ježíš, kterému mudrci z východu přinesli
dary ( Matouš 2,11 )
9. Ježíš, po kterém Herodes pátral, aby ho
zahubil ( Matouš 2,13 )
10. Ježíš, kterého jsi s Josefem zachránila
útěkem do Egypta ( Matouš 2,14 )IV. radostný desátek:
1. Ježíš, který byl osmého dne obřezán
( Lukáš 2,21 )
2. Ježíš, kterého jsi přinesla do Jeruzaléma,
abys ho představila Pánu (Lukáš 2,22 )
3. Ježíš, za kterého byla podána oběť, jak je
nařízeno v Zákoně ( Lukáš 2,24 )
4. Ježíš, kterého vzal Simeon do náručí
( Lukáš 2,28 )
5. Ježíš, který je spása připravená přede
všemi národy ( Lukáš 2,30 )
6. Ježíš, který je světlo k osvícení pohanů
( Lukáš 2,32 )
7. Ježíš, který je znamením, jemuž se bude
odpírat ( Lukáš 2,34 )
8. Ježíš, který je určen k pádu a pozvednutí
mnohých ( Lukáš 2,34 )
9. Ježíš, o kterém mluvila prorokyně Anna
ke všem, kdo očekávali vykoupení
Jeruzaléma ( Lukáš 2,38 )
10. Ježíš, s kterým jste se vrátili do Nazareta
( Lukáš 2.39 )V. radostný desátek:
1. Ježíš, který rostl a sílil a byl plný
moudrosti ( Lukáš 2,40 )
2. Ježíš, kterého jsi vzala do Jeruzaléma,
když mu bylo dvanáct let ( Lukáš 2,42 )
3. Ježíš, který zůstal v Jeruzalémě a rodiče
to nezpozorovali ( Lukáš 2,43 )
4. Ježíš, kterého jsi s Josefem hledala mezi
příbuznými a známými ( Lukáš 2,44 )
5. Ježíš, kterého jsi po třech dnech našla
v chrámě ( Lukáš 2,46 )
6. Ježíš, který seděl mezi učiteli, poslouchal
je a dával jim otázky ( Lukáš 2,46 )
7. Ježíš, nad jehož odpověďmi a chápavostí
všichni žasli ( Lukáš 2,47 )
8. Ježíš, kterému jsi řekla: „Synu, proč jsi
nám to udělal?“ ( Lukáš 2,48 )
9. Ježíš, který řekl: „Proč jste mne hledali?
Což jste nevěděli, že já musím být v tom,
co je mého Otce?“ ( Lukáš 2,49 )
10. Ježíš, který se svými rodiči vrátil do Nazareta a poslouchal je ( Lukáš 2,51 )I. desátek světla:
Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu

1. Ježíš, který přišel z Galileje k Jordánu za
Janem. (Matouš 3,13)
2. Ježíš, kterému Jan řekl: „Já bych měl být
pokřtěn od tebe a ty přicházíš ke mně.“
(Matouš 3,14)
3. Ježíš, který řekl: „Tak je třeba, abychom
zcela splnili vůli Boží.“ (Matouš 3,15)
4. Ježíš, který se dal od Jana pokřtít
v Jordáně. (Marek 1,9)
5. Ježíš, který hned po křtu vystoupil
z vody. (Matouš 3,16)
6. Ježíš, při jehož křtu se otevřelo nebe.
(Matouš 3,16)
7. Ježíš, který viděl Ducha Božího jako
holubici, jak se snáší a sestupuje na něj.
(Matouš 3,16)
8. Ježíš, při jehož křtu se z nebe ozval hlas.
(Matouš 3,17)
9. Ježíš, který je milovaný Syn, v němž
Bůh nalezl zalíbení. (Matouš 3,17)
10. Ježíš, který řekl: „Kdo uvěří a dá se
pokřtít, bude spasen. (Marek 16,16)II. desátek světla:
Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc

1. Ježíš, který byl s učedníky pozván na svatbu v galilejské Káně. (Jan 2,2)
2. Ježíš, kterému jsi řekla: „Nemají už víno.“ (Jan 2,3)
3. Ježíš, který ti odpověděl: „Ještě nepřišla má hodina.“ (Jan 2,4)
4. Ježíš, o kterém jsi řekla: „Udělejte všechno, co vám řekne.“ (Jan 2,5)
5. Ježíš, který řekl: „Naplňte džbány vodou.“ (Jan 2,7)
6. Ježíš, který nařídil: „Teď naberte a doneste správci svatby.“ (Jan 2,8)
7. Ježíš, který proměnil vodu ve víno. (Jan 4,46)
8. Ježíš, který učinil v Káně počátek znamení. (Jan 2,11)
9. Ježíš, který tím zjevil svou slávu. (Jan 2,11)
10. Ježíš, v kterého uvěřili jeho učedníci. (Jan 2,11)III. desátek světla:
Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání

1. Ježíš, který byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana. (Marek 1,13)
2. Ježíš, který šel do Galileje a hlásal tam Boží evangelium. (Marek 1,14)
3. Ježíš, který řekl: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království.“ (Marek 1,15)
4. Ježíš, který řekl: „Obraťte se a věřte evangeliu.“ (Marek 1,15)
5. Ježíš, který uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. (Matouš 9,35)
6. Ježíš, který řekl apoštolům: „Jděte a hlásejte: Přiblížilo se nebeské království.“ (Matouš 10,6)
7. Ježíš, který řekl: „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Matouš 6,33)
8. Ježíš, který řekl: „V nebi bude větší radost z jednoho hříšníka, který se obrátí, než z devětadevadesáti spravedlivých, kteří obrácení nepotřebují.“ (Lukáš 15,7)
9. Ježíš, který řekl cizoložné ženě: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš.“ (Jan 8,11)
10. Ježíš, který jako král řekne těm po své pravici: „Pojďte požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království.“ (Matouš 25,34)IV. desátek světla:
Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu

1. Ježíš, který vzal sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu. (Matouš 17,1)
2. Ježíš, který byl před nimi proměněn. (Matouš 17,1)
3. Ježíš, jehož tvář zazářila jako slunce a jehož šat zbělel jako světlo. (Matouš 17,2)
4. Ježíš, s kterým rozmlouval Mojžíš a Eliáš. (Matouš 17,3)
5. Ježíš, kterému Petr řekl: „Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany.“ (Matouš 17,4)
6. Ježíš, jehož učedníky zastínil světlý oblak. (Matouš 17,5)
7. Ježíš, který přijal od Boha Otce čest a slávu. (2. Petrův 1,17)
8. Ježíš, který je milovaný Syn Boží. (Matouš 17,5)
9. Ježíš, kterého máme poslouchat. (Matouš 17,5)
10. Ježíš, před kterým učedníci padli tváří k zemi. (Matouš 17,6)V. desátek světla:
Ježíš, který ustanovil Eucharistii

1. Ježíš, který řekl: „Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe.“ (Jan 6,51)
2. Ježíš, který řekl: „Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“ (Jan 6,51)
3. Ježíš, který řekl: „Mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj.“ (Jan 6,55)
4. Ježíš, který řekl: „Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního beránka, dříve než budu trpět. (Lukáš 22,15)
5. Ježíš, který projevil lásku až do krajnosti. (Jan 13,1)
6. Ježíš, který vzal chléb a řekl: „Toto je moje tělo, které se za vás vydává.“ (1. Korinťanům 11,24)
7. Ježíš, který vzal kalich a řekl: „Pijte z něho všichni, neboť toto je má krev.“ (Matouš 26,27-28)
8. Ježíš, který řekl: „To čiňte na mou památku.“ (1. Korinťanům 11,24)
9. Ježíš, který řekl: „Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.“ (Jan 6,53)
10. Ježíš, který řekl: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.“ (Jan 6,54)I. bolestný desátek:
1. Ježíš, který se po večeři odebral
s učedníky na Olivovou horu ( Lukáš 22,39 )
2. Ježíš, který se šel modlit a vzal Petra,
Jakuba a Jana s sebou ( Matouš 26,36 )
3. Ježíš, který trochu poodešel a padl tváří
k zemi ( Matouš 26,39 )
4. Ježíš, který se modlil: „Otče můj, jestliže
je to možné, ať mne mine tento kalich,
ale ne jak já, ale jak ty chceš“ ( Matouš 26,39)
5. Ježíš, jehož pot stékal na zem jako
krůpěje krve ( Lukáš 22,44 )
6. Ježíš, který se vrátil k učedníkům a
shledal, že spí ( Matouš 26,40 )
7. Ježíš, který řekl těm třem: „To jste
nemohli ani jednu hodinu se mnou
bdít?“ ( Matouš 26,40 )
8. Ježíš, který se po druhé modlil: „Otče, ať
se stane tvá vůle“ ( Matouš 26,42 )
9. Ježíš, který shledal, že učedníci zase spí
( Matouš 26,43 )
10. Ježíš, který nechal učedníky a po třetí se
modlil stejnými slovy ( Matouš 26,44 )II. bolestný desátek:
1. Ježíš, kterého Jidáš zradil políbením
( Matouš 26,48 )
2. Ježíš, kterého přišli zatknout s meči
a holemi jako buřiče ( Matouš 26,55 )
3. Ježíš, kterého opustili všichni učedníci
( Matouš 26,56 )
4. Ježíš, kterého svázali a odvedli do vele-
knězova domu ( Jan 18,12 )
5. Ježíš, proti kterému hledala velerada
nějaké svědectví, aby ho mohla odsoudit
( Marek 14,55 )
6. Ježíš, proti kterému vypovídali falešní
svědkové ( Matouš 26,60 )
7. Ježíš, kterého obvinili z rouhání
( Matouš 26,67 )
8. Ježíš, kterému plivali do tváře a bili ho
( Matouš 26,67 )
9. Ježíš, kterého Petr třikrát zapřel
( Matouš 26,70–74 )
10. Ježíš, o kterém velerada rozhodla, že
propadl trestu smrti ( Matouš 26,67 )III. bolestný desátek:
1. Ježíš, kterého dali velekněží spoutat
a odvedli ho k Pilátovi ( Matouš 27,2 )
2. Ježíš, proti kterému starší a velekněží
poštvali lidi, aby křičeli: „Na kříž
s ním!“ ( Matouš 27,20 )
3. Ježíš, kterého se Pilát zeptal: „Jsi ty ži-
dovský král?“ ( Marek 15,12 )
4. Ježíš, který řekl: „Moje království není
z tohoto světa“ ( Jan 18,36 )
5. Ježíš, na kterém Pilát nenašel vinu
( Jan 18 )
6. Ježíš, kterého dal Pilát zbičovat
( Matouš 27,26 )
7. Ježíš,kterému vojáci dali rudý plášť a na
hlavu vsadili korunu z trní ( Matouš
27,28)
8. Ježíš, kterému dali do rukou rákosovou
hůl Matouš 27,29 )
9. Ježíš, před kterým s posměchem klekali
( Matouš 27,29 )
10. Ježíš, jehož krvavými ranami jsme
uzdraveni ( 1. Petrův 2,24 )IV. bolestný desátek:
1. Ježíš, kterého vojáci odvedli, aby ho
ukřižovali ( Matouš 27,31 )
2. Ježíš, kterému Šimon z přinucení
pomohl nést kříž ( Matouš 27,32 )
3. Ježíš, s kterým byli na popravu vedeni
dva zločinci ( Lukáš 23,32 )
4. Ježíš, nad kterým ženy plakaly a naříkaly
( Lukáš 23,27 )
5. Ježíš, který řekl: „Dcery jeruzalémské,
neplačte nade mnou!“ ( Lukáš 23,38 )
6. Ježíš, který řekl: „Spíše nad sebou plačte
a nad svými dětmi“ ( Lukáš 23,28 )
7. Ježíš, který vynesl na sobě naše hříchy
na dřevo ( 1. Petrův 2,24 )
8. Ježíš, který byl poraněn za naše hříchy,
za naše viny byl zničen ( Izaiáš 53,7 )
9. Ježíš, který šel jako beránek vedený
k zabití ( Izaiáš 53,7 )
10. Ježíš, kterého přivedli na místo zvané
Golgota, což znamená Lebka
( Marek 15,22 )V. bolestný desátek:
1. Ježíš, kterého přibili na kříž
( Matouš 27,35 )
2. Ježíš, jehož oděv si losováním rozdělili
( Matouš 27,35 )
3. Ježíš, který řekl: „Otče, odpusť jim,
neboť nevědí co činí“ ( Lukáš 23,34 )
4. Ježíš, kterému se posmívali a říkali: „Jsi-
li Syn Boží, sestup z kříže“ ( Matouš
7,40 )
5. Ježíš, který řekl zločinci: „Ještě dnes
budeš se mnou v ráji“ ( Lukáš 23,43 )
6. Ježíš, u jehož kříže jsi stála s učedníkem,
kterého měl tolik rád ( Jan 19,26 )
7. Ježíš, který vykřikl silným hlasem
a skonal ( Matouš 27,50 )
8. Ježíš, kterému jeden z vojáků kopím pro-
bodl bok ( Jan 19,34 )
9. Ježíš, kterého pochovali do nové hrobky
( Lukáš 23,53 )
10. Ježíš, který zemřel, aby zničil hřích
jednou provždy ( Římanům 6,10 )I. slavný desátek:
1. Ježíš, který třetího dne vstal z mrtvých
ve shodě s Písmem ( 1. Kor 15,4 )
2. Ježíš, který se po svém zmrtvýchvstání
zjevil ženám ( Matouš 28,9 )
3. Ježíš, který se zjevil svým učedníkům
( Matouš 28,17 )
4. Ježíš, který se zjevil i nevěřícímu
Tomášovi ( Jan 20,26 )
5. Ježíš, který řekl: „Blahoslavení, kteří
neviděli a přesto uvěřili“ ( Jan 20,29 )
6. Ježíš, nad kterým už smrt nemá vlády
( Římanům 6,9 )
7. Ježíš, který řekl: „Já jsem vzkříšení
a život“ ( Jan 11,25 )
8. Ježíš, který řekl: „Kdo věří ve mne,
i kdyby zemřel, bude živ“ ( Jan 11,25 )
9. Ježíš, který z mrtvých vstal, jakožto
první z těch, kdo zesnuli ( 1. Kor 15,20 )
10. Ježíš, s kterým se i my jednou ukážeme
ve slávě ( Kolosanům 3,4 )II. slavný desátek:
1. Ježíš, který se čtyřicet dní ukazoval
učedníkům a vykládal jim o Božím
království ( Skutky apoštolů 1,3 )
2. Ježíš, který se odloučil od apoštolů,
zatímco jim žehnal ( Lukáš 24,51 )
3. Ježíš, kterého vzal oblak apoštolům s očí
( Skutky 1,9 )
4. Ježíš, který byl vzat do nebe ( Skutky
1,11)
5. Ježíš, který je po Boží pravici a ujímá
se nás ( Římanům 8,34 )
6. Ježíš, který přijde právě tak, jako ho
apoštolové viděli odcházet (Skutky 1,11)
7. Ježíš, který řekl: „V domě mého Otce je
mnoho příbytků“ ( Jan 14,2 )
8. Ježíš, který řekl: „Odcházím, abych vám
připravil místo“ ( Jan 14,2 )
9. Ježíš, který řekl: „Já jsem s vámi po
všechny dny až do konce světa“
(Matouš 28,20)
10. Ježíš, který je stejný včera, dnes i na
věky ( list Židům 13,8 )III. slavný desátek:
1. Ježíš, který byl pomazán Duchem
svatým a mocí ( Skutky 10,38 )
2. Ježíš, který slíbil apoštolům Zastánce,
Ducha pravdy ( Jan 15,26 )
3. Ježíš, který řekl: „Až přijde Duch
pravdy, uvede vás do celé pravdy“
( Jan 16,13 )
4. Ježíš, jehož Duch naplnil apoštoly, takže
promlouvali z vnuknutí ( Skutky 2,4
5. Ježíš, který v hojnosti vylil Ducha
svatého ( Skutky 2,33 )
6. Ježíš, jehož Duch vedl apoštoly
( Skutky 16,7 )
7. Ježíš, jehož apoštolové udíleli Ducha
svatého vkládáním rukou ( Skutky 8,17 )
8. Ježíš, který nám dal Ducha jako záruku
( 2. Kor 5,5 )
9. Ježíš, jehož Duch v našem srdci volá:
„Abba, Otče!“ ( Gal 4,6 )
10. Ježíš, v jehož jménu byl Duch svatý
seslán ( Jan 14,26 )IV. slavný desátek:
1. Ježíš, který tě od věčnosti vyvolil za
svou matku ( srov. 1. Mojžíšova 3,15 )
2. Ježíš, který tě uchránil od dědičného
hříchu ( Pius IX. )
3. Ježíš, který se z tebe narodil ( Gal 4,4 )
4. Ježíš, který vyplnil tvou prosbu na svatbě
v Káně ( Jan 2,3-5 )
5. Ježíš, kvůli němuž tě blahoslavili
( Lukáš 11,27 )
6. Ježíš, který ti svěřil svého nejmilejšího
učedníka ( Jan 19,26 )
7. Ježíš, který tě dal za matku nám všem
( Jan 19,27 )
8. Ježíš, který nedopustil, aby tvé tělo
podlehlo porušení ( Pius XII. )
9. Ježíš, který tě vzal s tělem i duší do
nebeské slávy ( Pius XII. )
10. Ježíš, s kterým záříš v nebi krásou
těla i duše ( Pius XII. )V. slavný desátek:
1. Ježíš, který tě v nebi korunoval
2. Ježíš, s kterým v nebi vládneš
3. Ježíš, u kterého se za nás přimlouváš
4. Ježíš, který nás svěřil do tvé mateřské
péče
5. Ježíš, který v tobě dal církvi příklad víry
a vytrvalé modlitby
6. Ježíš, který tě zahrnul slávou
7. Ježíš, který přijde na konci časů
8. Ježíš, který bude soudit živé i mrtvé
9. Ježíš, v němž bude všechno obnoveno
10. Ježíš, na jehož příchod čekáme


B: Jednoduchý rozjímavý růženec

Jednoduché rozjímání podle Písma svatého,
vhodné při růženci pro děti.
Každý desátek má pět zdrávasů. Chceme-li do-
držet tradiční počet, každé tajemství dvakrát
zopakujeme anebo se modlíme pět zdrávasů
bez tajemství.I. radostný desátek:
1. Ježíš, kterého předpověděli proroci
2. Ježíš, kterého ti zvěstoval anděl
3. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala
4. Ježíš, který je Syn Boží
5. Ježíš, který spasí svůj lidII. radostný desátek:
1. Ježíš, s kterým ses vydala na cestu
2. Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila
3. Ježíš, s kterým jsi velebila Boha
4. Ježíš, s kterým jsi Alžbětě pomáhala
5. Ježíš, kterému Jan Křtitel připravoval cestuIII. radostný desátek:
1. Ježíš, kterého si v Betlémě porodila
2. Ježíš, kterému se klaněli pastýři
3. Ježíš, kterého oslavovali andělé
4. Ježíš, kterému mudrci přinesli dary
5. Ježíš, kterého chtěl Herodes zabítIV. radostný desátek:
1. Ježíš, kterého jsi do chrámu přinesla
2. Ježíš, za kterého jsi podala oběť
3. Ježíš, kterého vzal Simeon do náručí
4. Ježíš, který je světlo pro všechny národy
5. Ježíš, o kterém mluvila prorokyně AnnaV. radostný desátek:
1. Ježíš, s kterým jsi šla na pouť do Jeruzaléma
2. Ježíš, který zůstal v chrámě
3. Ježíš, kterého jsi marně hledala
4. Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla
5. Ježíš, s kterým ses vrátila do NazaretaI. desátek světla:
1. Ježíš, který byl v Jordáně pokřtěn
2. Ježíš, při jehož křtu se otevřelo nebe
3. Ježíš, který viděl Ducha Božího jako holubici
4. Ježíš, který je milovaný Syn, v němž Bůh nalezl zalíbení
5. Ježíš, který řekl: „Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasenII. desátek světla:
1. Ježíš, který byl s učedníky pozván na svatbu
2. Ježíš, o kterém jsi řekla: „Udělejte všechno, co vám řekne.“
3. Ježíš, který proměnil vodu ve víno
4. Ježíš, který učinil v Káně počátek znamení
5. Ježíš, který tím zjevil svou slávuIII. desátek světla:
1. Ježíš, který řekl: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království.“
2. Ježíš, který řekl: „Obraťte se a věřte evangeliu.“
3. Ježíš, který uzdravoval každou nemoc
4. Ježíš, který řekl apoštolům: „Jděte a hlásejte: Přiblížilo se nebeské království.“
5. Ježíš, který řekl cizoložné ženě: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš.“IV. desátek světla:
1. Ježíš, který vzal sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu
2. Ježíš, který byl před nimi proměněn
3. Ježíš, s kterým rozmlouval Mojžíš a Eliáš
4. Ježíš, který přijal od Boha Otce čest a slávu
5. Ježíš, kterého máme poslouchatV. desátek světla:
1. Ježíš, který projevil lásku až do krajnosti
2. Ježíš, který vzal chléb a řekl: „Toto je moje tělo, které se za vás vydává.“
3. Ježíš, který vzal kalich a řekl: „Pijte z něho všichni, neboť toto je má krev.“
4. Ježíš, který řekl: „To čiňte na mou památku.“
5. Ježíš, který řekl: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.“I. bolestný desátek:
1. Ježíš, který předpověděl své utrpení
2. Ježíš, který se šel modlit do Getsemanské
zahrady
3. Ježíš, kterého apoštolové nechali a usnuli
4. Ježíš, který byl smutný až k smrti
5. Ježíš, který se krví potilII. bolestný desátek:
1. Ježíš, kterého Jidáš zradil
2. Ježíš, kterého všichni opustili
3. Ježíš, kterého zatkli a vyslýchali
4. Ježíš, kterého odvedli k Pilátovi
5. Ježíš, který byl bičovánIII. bolestný desátek:
1. Ježíš, kterého křivě obviňovali
2. Ježíš, který nevyhrožoval
3. Ježíš, proti němuž poštvali lidi
4. Ježíš, který byl trním korunován
5. Ježíš, kterému se posmívaliIV. bolestný desátek:
1. Ježíš, který nesl kříž
2. Ježíš, kterému Šimon pomohl jen
z donucení
3. Ježíš, nad kterým ženy plakaly
4. Ježíš, s kterým vedli i dva zločince
5. Ježíš, který trpěl za nás hříšnéV. bolestný desátek:
1. Ježíš, kterého přibili na kříž
2. Ježíš, který odpustil svým nepřátelům
3. Ježíš, který na kříži zemřel
4. Ježíš, kterého položili do hrobu
5. Ježíš, který svou smrtí přemohl hříchI. slavný desátek:
1. Ježíš, který z mrtvých vstal
2. Ježíš, který je vzkříšení a život
3. Ježíš, který zvítězil nad smrtí
4. Ježíš, který i nás jednou vzkřísí
5. Ježíš, s kterým budeme žít věčněII. slavný desátek:
1. Ježíš, kterého zahalil oblak
2. Ježíš, který na nebe vstoupil
3. Ježíš, který je po Boží pravici
4. Ježíš, který se za nás přimlouvá
5. Ježíš, který nám u Otce připravil místoIII. slavný desátek:
1. Ježíš, který slíbil Ducha pravdy
2. Ježíš, který Ducha svatého seslal
3. Ježíš, který svým Duchem vedl apoštoly
4. Ježíš, který svým Duchem řídí církev
5. Ježíš, který i nás vede svým DuchemIV. slavný desátek:
1. Ježíš, který tě uchránil od prvotního hříchu
2. Ježíš, který tě vyvolil za svou matku
3. Ježíš, který ti svěřil svého Jana
4. Ježíš, který tě nám dal za matku
5. Ježíš, který tě na nebe vzalV. slavný desátek:
1. Ježíš, který tě v nebi korunoval
2. Ježíš, s kterým v nebi vládneš
3. Ježíš, u kterého za nás oroduješ
4. Ježíš, který přijde soudit živé i mrtvé
5. Ježíš, jehož příchod čekáme


C: Růženec s četbou z Písma svatéhoRadostná tajemství
1. Ježíš , kterého jsi z Ducha svatého počala
( Izaiáš 7,10-15, Řím 16,25-27,
Lukáš 1,26-38 )
2. Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila
( 1. Sam. 2,1-10, Tit 3,4-7, Lukáš 1,39-47 )
3. Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila
(Izaiáš 9,1-6, Židům 1,1-13, Lukáš 2,1-14)
4. Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala
( 2. Mojžíšova 13,1-2, 11-16, Gal 4,3-7,
Lukáš 2,22-40 )
5. Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla
( Ezechiel 43,4-12, 2. Kor 3,4-18,
Lukáš 2,41-52 )
Na závěr radostného růžence:
Slavná Matko Spasitele,
bráno nebes, hvězdo mořská,
na pomoc přijď svému lidu,
který touží povstat z hříchu.
Přijalas zvěst Gabriela,
porodilas svého Tvůrce
pannou jsi být nepřestala
- celý vesmír nad tím žasne.
Smiluj se nad hříšným světem!Tajemství světla
1. Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu
(Izaiáš 42,1-7, Skutky 10,34 – 38, Matouš 3,13-17)
2. Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc
(Izaiáš 62,1-5, 1. Korinťanům 12,4-11, Jan 2,1-12)
3. Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání
(Genesis 9, 8-15, 1. Petrův 3,18-22, Marek 1,12-15)
4. Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu
(Genesis 12,1-4a, 2. Timotejovi 1,8b-10, Matouš 17,1-9)
5. Ježíš, který ustanovil Eucharistii
(5. Mojžíšova 8, 2-16, 1. Korinťanům 10, 16-17, Marek 14, 12-16.22-26)Bolestná tajemství
1. Ježíš, který se pro nás krví potil (Izaiáš24,
7-12, 2. Kor 1,3-11, Lukáš 22,39-40 )
2. Ježíš, který byl pro nás bičován
( Izaiáš 5,4-10, 1. Petrův 4,12-18,
Marek 15,6-15 )
3. Ježíš, který byl pro nás trním korunován
( Pláč 3,1-15, 2. Kor 6,4-10, Jan 19,2-16 )
4. Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž
( Izaiáš 42,1-9, 2. Kor 4,5-18, Lukáš 23,
26-32 )
5. Ježíš, který byl pro nás ukřižován
( Izaiáš 24,19-23, 1. Kor 1,17-30, Jan 19,
17-30 )


Na závěr bolestného růžence:
Zdráva buď, Královno nebe,
andělů sbory ctí tebe,
zdráva buď nebeská bráno,
z niž světu světlo je dáno.
Plesej, Panno oslavená,
nade všechny vyvolená,
zdráva buď, Panno přečistá
přimluv se za nás u Krista!Slavná tajemství
1. Ježíš, který z mrtvých vstal
( Jonáš 2,1-11, 1. Kor 15,12-28,
Marek 16,1-7 )
2. Ježíš, který na nebe vstoupil
( 2. Královská 2,5-11, Skutky 1,1-14,
Marek 16,14-20 )
3. Ježíš, který Ducha svatého seslal
(Joel 3,1-5, Skutky 2,1-11, Jan 14,23-31a)
4. Ježíš, který tě, Panno, na nebe vzal
( 1. Královská 8,1-9, Zjev 11,15-19,
Lukáš 1,46-55 )
5. Ježíš, který tě, Panno, v nebi oslavil
( Sir 24,1-12, Zjev 12,1-10, 12a,
Matouš 5,1-12a )
Na závěr slavného růžence:
Zdrávas Královno…


D: Prosby o dary Ducha Svatého

(Rozjímání o třetím slavném tajemství pro novénu před slavností Seslání Ducha Svatého nebo před biřmováním)

1. Ježíš, který Ducha Svatého seslal

2. Ježíš, kterého prosíme, aby svým Svatým Duchem posiloval naši víru, naději a lásku

3. Ježíš, kterého prosíme o dar moudrosti, abychom rozpoznali pravé životní hodnoty

4. Ježíš, kterého prosíme o dar rozumu, abychom pravdám Božím správně porozuměli

5. Ježíš, kterého prosíme o dar rady, abychom se ve spletitých životních situacích správně rozhodovali

6. Ježíš, kterého prosíme o dar síly, abychom měli odvahu vykonat to, co od nás Bůh žádá

7. Ježíš, kterého prosíme o dar poznání, aby nás stvořené věci vedly k poznání jejich Stvořitele, našeho nejvyššího Pána

8. Ježíš, kterého prosíme o dar zbožnosti, abychom se modlili rádi, upřímně a s důvěrou

9. Ježíš, kterého prosíme o dar bázně Boží, abychom si vážili víry a milosti posvěcující a nebáli se ničeho kromě hříchu

10. Ježíš, o kterém chceme v síle Ducha Svatého vydávat svědectví

Dodatek 1.
Zakončení růžence podle Jana Pavla II.
Zdrávas, Královno, .... Oroduj za nás, ...
Modleme se: Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým narozením, životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána.
Dodatek 2.
Kratší tajemství světla podle Konferencie biskupov Slovenska:
1. Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně.
2. Ježíš, který se zjevil na svatbě v Káně.
3. Ježíš, který hlásal Boží království a pokání.
4. Ježíš, který se proměnil na hoře Tábor.
Ježíš, který ustanovil Svátost oltářní.
Vydala Římskokatolická farnost
Velké Meziříčí
pro vlastní potřebu L.P.2006


Převzato se svolením
Témata: Maria

Čtení z dnešního dne: Pátek 19. 7. 2024, Pátek 15. týdne v mezidobí

Iz 38,1-6.21-22.7-8;

Komentář k Mt 12,1-8: Pokud budu doprovázet Ježíše (a On se mnou chce být stále!), nemám se úzkostlivě bát, že přestoupím příkazy. Jeho přítomnost prozáří mé jednání.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2024) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby…

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2024) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2024) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2024) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2024) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2024) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2024) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."