Navigace: Tematické texty M ModlitbaZákladní modlitby Bílá sobota - Četba a ranní chvály

Bílá sobota - Četba a ranní chvály

Ant.: Kristu Pánu, který pro nás trpěl a byl pohřben, pojďte klaňme se.


ŽALM 100

Plesejte Hospodinu, všechny země, U služte Hospodinu s radostí, * vstupte před něho s jásotem!

Uznejte, že Hospodin je Bůh: U on nás učinil, a my mu náležíme, * jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.

Ant.: Kristu Pánu …

Vstupte do jeho bran s díkem, U do jeho nádvoří s chvalozpěvem, * slavte ho, žehnejte jeho jménu!

Neboť Hospodin je dobrý, U jeho milosrdenství je věčné, * po všechna pokolení trvá jeho věrnost.

Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Ant.: Kristu Pánu …

HYMNUS:

My tobě, Spasiteli všech,
Zpíváme v slzách tento zpěv.
Odpusť nám, Pane, věrným svým,
odpusť všem tebe prosícím.

Ty skrze svou smrt a svůj kříž
nad dávným sokem vítězíš.
My, čelo křížem značené,
korouhev víry neseme.

Onoho strůjce našich běd
do věčných temnot svrhni zpět,
ať nemůže už obelstít
krví tvou vykoupený lid.

Tys k nám jen láskou vedený,
sestoupil v žalář pekelný,
bys život, nejvzácnější dar,
propadlým smrti navždy dal.

Až nadejde čas časů všech
a ty běh věků uzavřeš,
pak podle zásluh každému
dáš spravedlivou odměnu.

Proto tě, Kriste, prosíme,
zbav nás vin, pro něž trpíme,
ty jsi vždy s Otcem ctěný Syn
společně s Duchem přesvatým. Amen.

PSALMODIE

1. ant.: V pokoji spím a odpočívám.


ŽALM 4

Slyš mě, když volám, Bože, moje spáso, U tys mi dal vždy v mé tísni volný prostor; * smiluj se nade mnou, mé prosby slyš!

Jak dlouho, lidé, chcete čest mou deptat? * Chytat se klamu, následovat lež?

Vězte, že Pán svým věrným koná divy: * Pán uslyší, když k němu zavolám.

Proto se zachvějte, a nehřešte již, * v lůžku to uvažte a ztište se.

Jen obětujte Pánu náležitě * a na něj složte všechnu důvěru.

Říkají: "Kdopak nám dá poznat blaho?" * Ty Pane, ukaž nám svou jasnou tvář!

Víc radosti to mému srdci dodá, * než mají oni z hojné úrody.

Pokojně ulehnu a klidně usnu, * vždyť ty dbáš, Pane, o mé bezpečí.

Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Ant.: V pokoji …


2. ant.: Mé tělo odpočívá v naději.

ŽALM 15

Zachovej mě, Bože, doufám v tebe, * říkám Pánu: "Jenom tys mé blaho!"
Na nic nejsou všichni bůžci země, * ať je slaví jejich ctitelé,

ať si svoje modly rozmnožují! U Nepodám jim oběť krvavou, * nikdy jejich jména nevyřknu!
Pán je vše, co mám, on je můj úděl, * osud můj máš v rukou jenom ty!

V zemi překrásné já mám svůj podíl, * z hloubi blaží mě mé dědictví.
Dobrořečím Pánu, že mi radí, * že mi k srdci mluví za noci.

Upínám své oči stále k Pánu, * je-li při mně, nezakolísám.
Srdce mé se těší, duše jásá, * ba i tělo trvá v bezpečí.

Nezanecháš v podsvětí mou duši, U nedopustíš, aby měl tvůj věrný * v temnou říši mrtvých pohlížet.
Stezkou života mi ukazuješ: U naplněnou radost před tvou tváří, * po tvé pravici slast na věky.

Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Ant.: Mé tělo …


3. ant.: Otevřte se, věčné brány, vejde Král slávy.

ŽALM 23

Pánu zem patří se vším, co nese, * jeho je svět i vše, co v něm žije.
Sám jej založil nad oceány, * upevnil nad tekoucími proudy.

Kdo smí vstoupit na horu Páně, * stanout na jeho svatém místě?
Ten, kdo má čisté ruce i srdce, * neklame, nepřísahá křivě.

Dostane od Pána požehnání, * u Boha Zachránce nalezne pomoc.
To je rod těch, kdo hledají Pána, * hledají tvář Boha Jákobova.

Zvyšte se ještě, vy brány, U zvětšte se, pradávné vjezdy, * pro příchod slavného Krále!
"Kdo je ten Král tak slavný?" U Pán, jenž je silný a mocný, * Pán, který mocný je v boji.

Zvyšte se ještě, vy brány, U zvětšete se, pradávné vjezdy, * pro příchod slavného Krále!
"Kdo je ten Král tak slavný?" U On, Pán zástupů věčných, * On, Král věčné slávy!

Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Ant.: Otevřete se …V. Ujmi se mé pře a zachraň mě.
R. Oživ mě pro své slovo.

1. ČTENÍ Z listu Židům

Resp.:
R. Když Pána pohřbili, přivalili kámen na vchod do hrobu a zapečetili jej. * Postavili stráž, aby hrob hlídala.
V. Přední z kněží přišli k Pilátovi a žádali ho o vojáky. * Postavili stráž, aby hrob hlídala.

2. ČTENÍ Ze staré Homilie o svaté a velké Sobotě

Resp.:
R. Odešel náš pastýř, pramen vody živé, při jehož odchodu se zatmělo slunce, neboť byl přemožen ten, jenž držel v zajetí prvního člověka. * Náš Spasitel dnes rozlomil brány i závory smrti.
V. Otevřel brány podsvětí a zničil moc ďábla. * Náš Spasitel dnes rozlomil brány i závory smrti.

PSALMODIE

1. ant.: Budou ho oplakávat jako jednorozeného, neboť nevinný Pán
byl zabit.


ŽALM 63

Uslyš, Bože, moje naříkání; * před hrůzami nepřátel mě zachraň!
Dej mi úkryt před ničemnou smečkou, * dorážením těch, kdo pášou křivdy!

Jazyky si brousí jako meče, * zlými slovy střílejí jak šípy,
ze zálohy stihnou nevinného, * zasáhnou ho náhle, neviděni.

Odhodlaně kují zhoubné plány, U kopou jámy, tajně kladou léčky, * říkají si: "Kdo nás může vidět,
kdo prohlédne utajený záměr?" U Prohlédne ho ten, jenž vidí na dno, * do hlubiny člověkova srdce.

Bůh je věru stihne svými šípy, * rány zasáhnou je znenadání.
Dá jim padnout za ten jejich jazyk, * každý nad nimi jen kývne hlavou.

Všichni lidé zachvějí se bázní, U budou mluvit o zásahu Páně, * neboť rozpoznají jeho dílo.
Spravedlivý raduje se z Pána, U utíká se k němu, jím se chlubí * každý, kdo je upřímného srdce.

Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Ant.: Budou …

2. ant.: Od bran podsvětí vysvoboď, Pane, mou duši.

CANT. IZ 38, 10 - 14; 17 - 20
Řekl jsem si: "Uprostřed života * mám sestoupit k branám podsvětí!"
Bylo mi líto zbytku mých let, * a tak jsem si řekl:
"Už neuvidím Pána Boha v zemi živých, * ani člověka mezi pozemšťany."

Rozpadá se mi má schránka a život mně mizí * jako stan kočovníků;
můj život je, jako když tkadlec svinuje plátno, U je jako tkanina od stavu odřezaná; * ještě než večer vystřídá ráno, konec mě čeká.

Už od rána o pomoc volám, U je mi, jako by lev mi drtil kosti, * ještě než večer vystřídá ráno, konec mě čeká.
Jako když holátko ve strachu pípá, U jako když holub mláďata volá, * tak je můj nářek.

Zemdlený zrak upírám k nebi, * mně úzko je, pomoz mi, Pane!
A ty jsi můj život vytrhl z jisté zkázy, * všechny mé hříchy jsi jako za záda hodil.

Vždyť mrtví a smrt tě nemohou chválit, * a kdo jde do hrobu, nedoufá ve tvou věrnost.
Jenom ten, kdo žije, tě chválí, jako já dnes; * o tvé věrnosti otec vypráví synům.
Zachovej mě, Pane, a po celý život * zpívat ti budem své žalmy v tvém domě.

Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Ant.: Od bran …

3. ant.: Byl jsem mrtev, a hle, žiji na věky věků, a mám klíče smrti i
podsvětí.

ŽALM 150
Velebte Pána v jeho svatyni, * chvalte na jeho mocné klenbě nebes!
Chvalte ho za divy, jež učinil, * chvalte ho pro velikost svrchovanou!

Chvalte ho zvučným hlaholením trub, * chvalte ho v doprovodu harf a citer!
Chvalte ho bubínky a vířením, * chvalte ho strunnou hrou i píšťalami!
Chvalte ho zvonivými cimbály, U chvalte ho cimbály, jež zvučně chřestí! * Vše co má dech, ať Pána velebí!

Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Ant.: Byl jsem …

KRÁTKÉ ČTENÍ

Toto praví Pán: Ve své úzkosti mě budou zrána hledat. Vraťme se k Pánu, řeknou. Ztrestal, ale vyhojí nás, poranil, ale obváže nás. Zas nám dá život po dvou dnech, třetího dne nás vzkřísí, a budeme před ním žít.Místo responsoria se dnes říká:
Ant.: Kristus se pro nás stal poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
Proto ho Bůh povýšil a dal mu jméno nade všechno jméno.

Ant. Ben.: Spasiteli světa, spas nás! Bože náš, který jsi nás svým
křížem a svou krví vykoupil, pomoz nám!


ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, * neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
Vzbudil nám mocného Spasitele * z rodu svého služebníka Davida,
jak slíbil odpradávna * ústy svých svatých proroků;
zachránil nás od nepřátel * z rukou všech, kdo nás nenávidí.

Slitoval se nad našimi otci, U rozpomenul se na svou svatou smlouvu, * a na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi:
že nám dopřeje, U abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel * zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
A ty, dítě budeš prorokem Nejvyššího, * neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
dát jeho lidu poznání spásy * v odpuštění hříchů
z milosrdné lásky našeho Boha, * s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, * a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Ant.: Spasiteli světa …

PROSBY

S upřímnou zbožností se klaňme svému Vykupiteli, který pro nás trpěl a byl pohřben, aby vstal z mrtvých. Pokorně ho prosme:

SMILUJ SE NAD NÁMI, PANE

Kriste, Spasiteli, tys chtěl, aby ti u kříže i u hrobu byla nejblíž tvá bolestná Matka, * učiň, abychom svými bolestmi měli účast na tvém utrpení.

Kriste Pane, tys nám přinesl plod božského života jako zrno, které padlo do země, * učiň, abychom zemřeli hříchu a žili Bohu.

Náš pastýři, tys byl v hrobě všem ukryt, * uč nás milovat život s tebou skrytý v Otci.

Nový Adame, tys sestoupil do říše mrtvých, abys vysvobodil z vězení smrti všechny spravedlivé, kteří v něm byli drženi od počátku světa, * dej, ať všichni, kdo leží v hrobě hříchu, uslyší tvůj hlas a žijí.

Kriste, Synu Boha živého, s tebou jsme byli křtem pohřbeni, * dej, ať žijeme novým životem, když máme účast na tvém vzkříšení.
OTČE NÁŠMODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Jednorozený sestoupil do podsvětí, aby odtud oslavený vystoupil. Dej, prosíme, aby tvoji věrní, s ním křtem spolupohřbeni, skrze jeho zmrtvýchvstání došli života věčného. Neboť on žije a kraluje na věky věků. Amen.


Témata: Modlitba

Čtení z dnešního dne: Středa 29. 5.

1. čtení 1 Petr 1,18-25; Evangelium Mk 10,32-45

Komentář k Mk 10,32-45: Tuto lekci dává Ježíš lidskému společenství – tedy i církvi – dodnes. A je to stále potřeba!

Zdroj: Nedělní liturgie

Slavnost Těla a krve Páně (´Božího těla´)

(27. 5. 2024) Svátek, který katolická církev slaví ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, aby zvlášť oslavila - eucharistii.

26. KVĚTNA - SV. FILIP NERI

(24. 5. 2024) Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2024) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2024) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.