Dříve než vstoupíš do zaslíbené země, musíš přejít přes Rudé moře a poušť. (Don Bosco) - archív citátů

Navigace: Tematické texty K Křížové cestyRůzné křížové cesty Čas

Čas

Úvod:
Nemáme čas. Pane, stěžujeme si, že nemáme
čas, nikdy nemáme dost času, honíme se,
pospícháme, stále doháníme čas, přepracovaní,
uštvaní... Moc nám chybí čas. A Ty, Pane? Je
nám jasné, že všechen tvůj čas, všechen čas
tvého života byl jen pro nás!
Ukaž nám, Pane, teď, až půjdeme s Tebou
cestou kříže, jak je to doopravdy s časem.


1. Ježíš je odsouzen
Pane, také moc pospíchali ti všechni, kdo
Tě odsuzovali na smrt. Pospíchali, nedali si
čas, aby zkoumali, zda jsi vinen nebo
nevinen. Jak často dovedeme i my rychle
vynášet svůj úsudek o druhém, odsoudit
druhého, pomluvit, zranit... Pomoz nám, Pane,
abychom dokázali zadržet každé tvrdé,
nespravedlivé slovo, tíživé slovo, které by
chtělo odsoudit někoho druhého. Smiluj se nad
námi, Pane, a odpusť nám!

2. Ježíš přijímá kříž
Pane, tys často říkal za svého života:
"Ještě nepřišla má hodina...Ještě není
čas...Počkejte..."
Ale teď už tvá hodina přišla. Už
neodkládáš. Bereš na sebe kříž. Teď už je to
Otcova vůle. A to je pro Tebe rozhodující.
Pane, nauč nás čekat, ať nejednáme
ukvapeně, ale vždycky se snažíme jednat podle
tvé vůle, ať se snažíme poznat, co v
přítomném okamžiku od nás žádáš. Ať, Pane,
nikdy nespěcháme uskutečňovat jen své vlastní
plány, ale ať denně chceme slyšet Boží vůli!

3. Ježíš padá poprvé pod křížem
Čas tvé poslední cesty, jak to chtěl tvůj
Otec. Neseš kříž- i padáš pod ním. Vykupuješ
čas- jak nás k tomu nabádá sv.Pavel: "Ať
žijete pečlivě, ne jako nemoudří, ale jako
moudří a vykupujte čas-... snažte se poznat,
co je Boží vůle."
(Ef 5,15)
Ať se snažíme nebýt uspěchaní, ale spolu s
Kristem se snažme vykupovat čas, využívat
času k plnění toho, co od nás požaduje Bůh!
Ať poslechneme tuto výzvu sv.Pavla. Smiluj
se nad námi, Pane, a pomoz nám!

4. Ježíš se setkává s Marií
Maria Matka taky nepočítala svůj čas. Dala
všechen čas svého života pro uskutečnění
Božích plánů. Vykupovala čas spolu se svým
Synem.
Maria, nauč všechny ženy, ať nepočítají
úzkostlivě čas, co všechno ještě mají ten den
udělat a co mají neuděláno, ale ať dovedou v
klidu plnit před Boží tváří jednu práci po
druhé!
Panno Maria, oroduj neustále za nás, ať do
dokážeme podobně jako Ty!

5. Šimon pomáhá Ježíši nést kříž
Šimon se nechtěl nechat zdržovat,
pospíchal. Měl jiné plány- právě tak jako on
i my stále pospícháme, máme své plány,
nechceme se ničím zdržovat. Ale snad Šimon
při setkání s Tebou poznal konečně smysl
svého života.
Pane, zastav nás na naší cestě, ať
nesejdeme na zcestí, ale za všech okolností
dovedeme vidět tvou tvář.
Smiluj se nad námi, Pane, a pomoz nám
najít pravý smysl svého života v lásce k Tobě
a k lidem.

6. Veronika podává Ježíši roušku
Jak často my ve svém spěchu a shonu
přehlédneme toho, kdo vedle nás trpí, kdo
nemůže řešit sám své problémy, kdo čeká na
pomocnou ruku, ale my spěcháme, nemáme čas...
Aťjsme pohotoví a vynalézaví, ať máme
vždycky dost času pomáhat druhým, jak jen to
je v našich silách.
Pane, otřes námi důkladně, když lhostejně
přehlížíme potřeby druhého, ať dovedeme
pomoci, jako pomohla Veronika Tobě.

7. Ježíš padá podruhé pod křížem
Jak rychle se i my zbavujeme sebemenšího
utrpení, jakékoliv tělesné nevolnosti, bereme
si hned prášky proti bolesti hlavy a podobně.
A Ty? Plně prožíváš své utrpení i pády na
cestě. Máš právě čas pít kalich, který Ti
připravil Otec.
Pane, ať se od Tebe naučíme snášet své
duševní i tělesné bolesti. Děkujeme Ti za to,
smiluj se nad naší slabostí, Pane!

8. Ježíš napomíná plačící ženy
Dnes bys také měl, Pane, pro naše matky
vyčítavé slovo, když tolikrát za den opakují
svým dětem: "Dej mi pokoj...Nemám čas...Nech
mě, neotravuj...až potom, teď na tebe nemám
čas... Jaké jsou důsledky?
Smiluj se, Pane, nad všemi, kdo si
nechtějí najít čas na to, aby se věnovali
svým dětem. A pomoz jim!
Ať všechny naše matky mají čas na své
děti, čas na společné chvilky doma nebo v
přírodě, čas na dobré slovo, na písničku, na
modlitbu.

9. Ježíš padá potřetí pod křížem
Pane, Ty jdeš a trpíš. Padáš už potřetí na
své cestě a nedovedeme si ani představit,
kolik toho utrpení bylo! Nepospícháš, až do
dna piješ kalich svého utrpení. A my a s námi
celé naše okolí trpí přemírou činnosti...
Vydáváme všechny síly, štveme se, pospícháme,
jsme stále popudliví, nevlídní,
přepracovaní...
Pane, pomoz nám poznat, co z našich
činností je zbytečné, co děláme jen z pýchy
nebo z ohledu na druhé, abychom se od nich
nelišili.
Ať nepodléháme přemíře činnosti, která je
pro nás někdy lákavá. Ať dokážeme stále znovu
bojovat se svou přepracovaností a nervozitou.


10. Ježíše svlékají z šatů
Dovedeme si ale často najít čas na
výsměch, ponižování, tak jako jej měli ti,
kdo Tě svlékali na Kalvárii a pásli se na tvé
bezmocnosti.
My kolikrát také ublížíme ve spěchu, často
bez rozmyslu, v rozčilení, v přepracování.
Pane, smiluj se nad námi a odpusť nám. Ať
nikdy nemáme čas na zbytečné kritizování a
posměch.

11. Ježíš je přibíjen na kříž
Často slyšíme, jak si lidé přejí tichou
smrt, aby to dlouho netrvalo, aby to moc
nebolelo, aby to už měli za sebou. Pane, Ty
přijímáš dobrovolně smrt tak, jak ji pro Tebe
připravil tvůj Otec. Dovedeš trpět tak
dlouho, abys ještě dokázal říci poslední
slova lásky těm, kdo jsou blízko pod křížem,
abys dokázal ještě odpustit těm, kdo Ti
způsobili tolik bolesti.
Prosíme Tě, Pane,aby naše smrt trvala tak
dlouho, abychom při ní mohli ještě zahladit
to, co v nás zůstalo nedokonalého a ať
umíráme s Tebou.

12. Ježíš umírá na kříži
Čas tvého života je naplněn, Pane.
Dokonáno jest. Těmi slovy sám uzavíráš čas,
dobu svého života na zemi mezi námi.
Děkujeme Ti, Pane, žes dokázal přijmout
poslání svého Otce a žít celý čas svého
života pro nás a prožít i poslední bolestné
minuty svého života pro lidi.
Čemu my věnujeme svůj čas? Komu?
Přemýšlejme o tom!
Ať máme, Pane, vždycky čas v klidu a tichu
přemýšlet o tvé smrti a děkovat Ti s hlubokou
vděčností.

13. Ježíš je položen do klína své Matky
Tvé tělo, tvé mrtvé tělo bylo sňato z
kříže. Zdá se, že je všechno ztraceno,
všechno bylo zbytečné. Proč jsi žil čas svého
života?
Pane, pomoz nám, abychom nepropadli
beznaději a zoufalství, když se nám zdá, že
čas, který jsme věnovali službě Tobě a druhým
byl zbytečný, když nevidíme výsledky.
Ať je pro nás zdrojem síly a útěchy, žes
nežil svůj čas nadarmo, ale že i my přes svůj
zdánlivý neúspěch můžeme doufat, že jednou
zhodnotíš každou vteřinu našeho i zdánlivě
neúspěšného života.

14. Ježíš je pohřben
Jsi, Pane, v hrobě. Ale vstaneš- vlastně
vstal jsi z mrtvých. Přišel také čas tvé
oslavy. To je nám teď už jasné. Ale není nám
jasné, kdy přijde čas našeho hodnocení před
Boží tváří. Nevíme, kdy přijde čas posledního
hodnocení a kritiky světa na konci světa.
Ať na to myslíme, Pane, protože jen tak
můžeme poznat pravé pořadí, pravou stupnici
hodnot toho, co musíme a nemusíme stačit
udělat. Ať dovedeme dávat svůj čas pravému
pokání, ať dovedeme žít stále lépe.
Přijď,Pane, přijď pane Ježíši!
-----------
Závěr:
A Pán dovede čekat, je shovívavý,
nechce, aby někdo přišel do záhuby. Proto vám
musí ležet na srdci, abyste žili svatě a
zbožně...
Bratři, je čas, abyste povstali ze sna,
stále se blíží naše spása- je blíž den našeho
setkání s Pánem! Přijde den...čas našeho žití
se naplní.
Jak potom bude hodnotit náš čas Pán?


Čtení z dnešního dne: Čtvrtek Zelený čtvrtek

1 Kor 11,23-26; Jan 13,1-15

Komentář k 1 Kor 11,23-26: Chci svým životem docenit dar Kristova Těla tak, abych se proměňoval v to, co jím a piji?

Zdroj: Nedělní liturgie

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!
(8. 4. 2020) Maria je Matkou naděje. Stejně jako Abraham, také ona doufá, proti vší naději. (maria.cz)

Zelený čtvrtek

(7. 4. 2020) Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)
(6. 4. 2020) Podle Marko Rupnika a umělců Centra Aletti v Římě

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

(1. 4. 2020) Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po…

Jak žít všední život v karanténě?

(1. 4. 2020) Jak bychom měli toto období karantény nejlépe prožívat? Poraďte prosím.

Jak si udržet svou víru, když se s ostatními nevidím?

(1. 4. 2020) Jak žít svou víru, když si s ostatními věřícími nemůžu být nablízku? Vždyť na společném slavení liturgie stojí identita…

Je současná pandemie výzvou?!

(1. 4. 2020) Mnohdy slyšíme, že nynější koronakrize je i výzva. Jakou výzvou by mohla být pro nás křesťany? 

Náhražky eucharistie a zpovědi?

(1. 4. 2020) Nemůžu nyní v karanténě přistupovat ke svátostem. Musím se vzdát mše svaté – eucharistie, ale i zpovědi. Lze…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz