Naděje je jako otvor, kterým proudí do hlubin naší duše světlo  - archív citátů

Navigace: Tematické texty P PřátelstvíKrátké texty, citáty Citáty z knihy ´O přátelství´

Citáty z knihy ´O přátelství´

Z úvodu

...Přátelství vyžaduje vůli, čas, trpělivost a citlivost, ale všechno úsilí, jakkoliv velké, stojí za to, protože opravdový přítel s námi nesdílí pouze štěstí a úspěchy, nýbrž především naše bolesti a zklamání...

Wilhelm Műhs

Daleko nebo blízko,
ve štěstí či v neštěstí,
v druhém má přítel někoho,
kdo mu věrně pomáhá
být svobodný a být člověkem.

Dietrich Bonhoeffer

Někdo má to štěstí, že má
schopnost být přítelem.

Jan Werich

Přátelství je velká věc;
jeho velikost nelze vyjádřit slovy,
je možné ji poznat
jen zkušeností.

Sv. Jan Zlatoústý

Věrný přítel je k nezaplacení,
ničím nelze vyvážit jeho cenu.

Sírachovec, Starý zákon

Bůh nás miluje až do té míry,
že v nás přebývá, stává se nám
druhem v naší samotě, důvěrníkem
a přítelem v každé chvíli.

Alžběta od Nejsv. Trojice

Doufám, že mi přátelé odpustí,
když prohlásím, že neznám žádného
z nich, který by neměl chyby.
A mrzelo by mě,
kdybych měl přátele,
kteří by mé chyby neviděli.

Henry Fielding

Spolehlivého přítele poznáme jen
v prchavém štěstí.

Quinto Ennio

S druhými nás může spojit
jen dobré srdce; ze zištnosti nikdy
trvalé přátelství nevzešlo.

Auguste Comte

Falešný přítel je jako kočka -
zepředu líže, zezadu škrábe.

slovinské přísloví

Extrémní třeštění moderního života
udusilo starost o přátelství.

Samuel T. Coleridge

Chval přítele veřejně
a kárej ho mezi čtyřma očima.

Leonardo da Vinci

Svěří-li ti přítel určitou myšlenku,
neskrývej před ním svůj názor,
ať je to souhlas nebo odmítnutí.
Když mlčí, tvé srdce nepřestává
naslouchat jeho srdci,
protože v přátelství se každá myšlenka,
přání a naděje rodí v tichu
a s velikou radostí se o ně dělíme.

Chalíl Džibrán Džibrán

Až se přátelé stanou vůči sobě uzavření
a přestanou si vzájemně pomáhat,
svět ztratí něco ze své nádhery.

Anatole Broyard

Bez ctnosti nemůže
pravé přátelství existovat.

Cicero


Hodnotu přátel si neuvědomujeme,
dokud nám nehrozí, že je ztratíme.
Když se nám vše dobře daří,
jsme tak pošetilí, že si myslíme,
že všechno zvládneme i bez nich.

François de Chateaubriand

Přátelství je současně základem
i vrcholem každého úspěchu.

Irene Brinová

Vše, co může být řečeno o přátelství,
je podobné tomu,
co říká botanika o květinách.
Cožpak může intelekt vyjádřit podstatu?

Henry D. Thoreau

Základem přátelství je upřímnost.

Raffaele Pibiri

Přátelství není jen na krátký čas,
nýbrž na věčnost.

Josef Eichendorff

Přátelský svazek
je silnější než pokrevní nebo příbuzenský,
protože své přátele jsme si vybrali sami,
kdežto rodiče nám byli dáni osudem.

Giovanni Boccaccio

Štěstí dává přátelství zrod,
neštěstí je zkouší.

německé přísloví

Chceme-li položit pevný základ
přátelství, musíme milovat přátele spíš
pro ně samé než pro sebe.

Charlotte Brontëová

Přátelství je tou
nejsladší věcí na světě.

Sv. Augustin

Tři druhy přátelství přinášejí užitek
a tři škodu: přátelství s lidmi upřímnými,
pevného charakteru a se zkušenými
přináší užitek; přátelství s falešníky,
lichotníky a klevetníky
přináší jen škodu.

Konfúcius

Přítel je odpovědí, kterou vesmír,
jenž je tak různý, dává duši.

Giuseppe Capograssi

Existují přátelství,
o kterých je rozhodnuto v nebi
avšak existují na zemi.

Mathias Claudius

Navzdory slovům
dorozumíváme se
pomlkami.

Zbyněk L. Gordon

Zkušebním kamenem
každého přátelství je to,
zda je přítel v každé chvíli
vítaným hostem.

Sigmund Graff

Přátelství je tou nejjemnější květinou
vzájemných lidských vztahů.
Když o ni nepečujeme
s trpělivostí a neúnavností,
zvadne a usychá ještě dříve,
než otevře všechna svá poupata.

Zenta Maurina Raudive

Přítel je ten, kdo tě důkladně zná,
a přesto zůstane po tvém boku.

Anonym

Přátelství nesmí být
určitým druhem poplatku,
sloužícího k tomu,
abychom vybrali povinnou daň,
nýbrž je zdrojem opravdové radosti
a zkrášlením života.

Sv. Ambrož

Nejlepším zrcadlem je starý přítel.

čínské přísloví

Žádná radost se nevyrovná
radosti ze setkání se starým přítelem,
snad pouze ta z nově
uzavřeného přátelství.

Rudyard Kipling


Ušlechtilého přátelství
je schopen pouze ten,
kdo umí žít i bez něho.
Ralph W. Emerson

Věrný přítel
je pevná ochrana,
kdo ho našel, nalezl poklad.

Sírachovec, Starý zákon

Věrný přítel
má větší cenu
než deset tisíc příbuzných.

Eurípidés

Za nejbližšího, jejž tvé srdce zvolí,
bys každou krůpěj krve cedil rád;
a teprv potom cítíš, jak to bolí,
když sám ji začne brát.

Josef Václav Sládek

Často se ukazuje,
že malí přátelé jsou vlastně velcí.

Ezop

Jak se máme chovat k přátelům?
Tak, jak bychom chtěli,
aby se oni chovali k nám.

Aristotelés

Opravdový přítel je náročný,
ale promine všechno.
Marie du Deffandová

Zůstanem' si cizí,
když si neodpustíme stíny.
Zůstaneme sami,
když navzdory slunci
stíny zůstanou
mezi námi.

Zbyněk Ludvík Gordon

Přátelství je milost,
kterou někdy Bůh udělí osamělým.

Primo Mazzolari

Na světě není nic krásnějšího
než podivuhodná přátelství,
kterým Bůh dává vznikat
a která jsou odrazem
jeho nezištné a velkorysé lásky.

Jacques Maritain

Opravdové přátelství mezi křesťany
je založeno na společném
přátelství s Bohem.

Bernhard Häring

Nebojím se soudu,
protože Soudce je mým přítelem.

Sv. Terezie z Lisieux

Mít za přítele Boha má větší cenu
než přátelství celého světa.

Martin Luther

Přátelé jsou darem od Boha.

Johann G. Hamann

Přejdeme-li bez zamyšlení
netečně kolem člověka,
přehlédneme-li zdánlivě všední věc,
neprožijeme-li s hlubokou upřímností okamžik,
který se nás zdánlivě netýká,
buďme si jisti, že jsme ze života
něco ztratili.

František Hrubín

Spolehlivý přítel
je opravdovým obrazem Boha.

Napoleon Bonaparte

Ježíši, příteli všech lidí,
spoj ty sám naše srdce, aby tento
svazek byl silný a trvalý.
Buď vždy tím třetím mezi námi,
abychom zůstali spojeni s tebou,
jenž jsi věčná Láska.

Johann M. Sailer

Až na dně své žízně
staneš se hledačem pramenů
pro jiné...

Markéta Procházková


Témata: Přátelství

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Jer 23,1-6; Žalm Žl 23,1-3a.3b-4.5.6; Ef 2,13-18
Mk 6,30-34

Nelze přehlédnout, že Pán Ježíš vidí potřebu odpočinku a sám navrhuje unaveným učedníkům „dovolenou“. Bůh je přítelem odpočinku! Zavedení sedmého dne jako dne odpočinku není náhodné, je to Boží přikázání. Je to den, kdy máme slavit a děkovat za dary, které jsme během práce užívali a ze kterých nyní žijeme. Možná dnes potřebujeme nově definovat sami sobě, jak takový čas prožít, aby vedl jak ke zotavení těla, tak i zotavení duše, ale i rodiny, vztahů a sebe sama. Ale ani zde nesmíme být tvrdí tak, že bychom přestali vidět lidi okolo nás. Je tedy třeba moudře rozlišit, kdy má člověk nasadit síly, i když je unavený a má právo na odpočinek, a kdy je možné poslat potřebné za jinými nebo jejich žádost odložit na později a sami „vypnout“, být s rodinou, být s Bohem nebo sami se sebou.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2024) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. 

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2024) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby…

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2024) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2024) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2024) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2024) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2024) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)