Navigace: Tematické texty I InternetRůzné podklady, přednášky a texty Člověk a média/internet, STRUKTURA příspěvku na konferenci v Centru mariapoli Praha 12.10.2002

Člověk a média/internet, STRUKTURA příspěvku na konferenci v Centru mariapoli Praha 12.10.2002

Ve wordu je text ke stažení zde


*******************

Obsah příspěvku:

/ 1/ POJMY: MÉDIA, MASMÉDIA, KOMUNIKACE (DLE DIDEROTA) /
- médium: spiritistické, nosiče dat, prostředek komunikace
- masmédia: sdělení anonymní mase vysokým počtem identických kopií, šíření informací a kultury, snížení kulturních rozdílů, nástroj všeobecné manipulace a zpovrchnění
- komunikace: dopravní spojení, přenos informací, dorozumívání

2/ ÚČEL MÉDIÍ
- prostředek resp. prostředí pro oboustrannou komunikaci
* historka: mluvení do záznamníku na mobilu; bez reakce
* dialog v manželství – reakce hmm, vážně? J
* kamarádka napsala nadřízenému mail: nejvíc ji vytočilo, že VŮBEC nereagoval…
- Pokud v životě neexistuje zpětná vazba a reakce, nastupuje frustrace, ne-orientace, ne-reálnost.
- TV, radio – koláče, telefonáty. Noviny, časopisy, knihy prodejnost…
- vše nepřesné a jednostranné
- Internet díky technickému pokroku nabízí víc a oboustrannost

3/ VÝHODY (A NEVÝHODY) INTERNETU
- internet slučuje všechna média a využívá všech jejich předností, spojuje je a přidává další (trvalá dostupnost, atualizovatelnost, bezprostřední možnost komunikace a zpětné vazby…)
- specifikace
- jeho nevýhody jsou ale vlastně všechny jeho převrácené výhody (a má i další…)

4/ NOVÝ SVĚTADÍL INTERNET A NOVÝ ŽIVOTRNÍ STYL, GLOBALIZACE
- globalizace, zpřístupnění všem
- ti, kteří jsou ale out jsou uvrženi do totální (informační a komunikační) diskriminace –> nůžky se rozvírají pak ještě víc


*************************************************
*************************************************
*************************************************/ 1/ POJMY (DLE DIDEROTA) /

* médium, zprostředkující činitel, prostředek;
1. okultismus osoba zprostředkovávající (většinou v transu) styk se zemřelými nebo vzdálenými osobami, popř. s jinými duchovními světy;
2. sociologie prostředek komunikace mezi lidmi. Viz též masmédia.
3. výpočetní technika, předmět, který je nositelem jakýchkoliv dat. V počítačové terminologii se jako médium označuje disketa, pevný disk apod.
4. biologie, lékařství, konzervační činidlo - prostředek (formaldehyd, líh)

tedy: prostředek - zprostředkovávání; cosi - něco uprostřed, cosi mezi něčím,
prostředí, nositel dat - informací

* komunikace, spojení, přenos;
1. doprava, stavebnictví dopravní spojení; zařízení určená pro pohyb dopravních prostředků, chodců či zvířat nebo pro přepravu materiálů (včetně hromadných substrátů), energie ap. Rozlišují se pozemní, drážní, letecké, potrubní, vodní cesty a telekomunikace;
2. etologie viz dorozumívání;
3. informatika přenos či výměna informací mezi dvěma či více jedinci. Každá komunikace obsahuje vysílatele informace (vysílatel zprávy) a příjemce informace, pramen, zdroj informace (může a nemusí být totožný s vysílajícím), sdělení a materiální nosič nebo kanál pro přenos sdělení. Problematikou komunikace se zabývá teorie informací;
4. jazykověda viz jazyková komunikace;
5. psychologie sdělování, dorozumívání; předpoklad a nejdůležitější forma sociálního styku, spočívající ve vysílání a přijímání signálů či poselství. Komunikace může být bezprostřední, mezi jednotlivci nebo ve skupině, nebo zprostředkovaná, např. sdělovacími prostředky. Signály mají povahu slovní (mluvená nebo psaná řeč) nebo neslovní (gesta, mimika, pantomimika). Složky komunikace: sdělení (komuniké), vysílající osoba (komunikátor) a příjemce (komunikant). Sdělení se předává komunikačním kanálem (např. zrakovým, sluchovým). Proces komunikace je modifikován na základě zpětné vazby;
6. sociologie viz komunikace masová, komunikace sociální.


* informace, sdělení, zpráva;
1. obsah procesu lidské komunikace, odevzdávání a přijímání oznámení, jejich přenos osobním kontaktem, zvukem, signálem a prostředky masové komunikace;
2. jazykový projev vybudovaný na principu informačního slohového postupu, ve kterém se co nejobjektivněji, věcně a dokumentaristicky konstatují určitá fakta;
3. informatika význam přiřazený obrazům, údajům a z nich utvořeným vyšším celkům. Informace představuje míru uspořádanosti systémů na rozdíl od entropie, tj. míry neuspořádanosti. Informace se v současnosti řadí vedle materiálových, energetických a finančních zdrojů k hlavním faktorům podmiňujícím pokrok ve všech oborech lidské činnosti. Nejmenší informační jednotka je bit. /Informace vytváří vyšší celek/


* interaktivita,
umožňující uživateli aktivní účast při práci s nabízeným (programovým) produktem.

* komunikace masová,
jeden z typů komunikace sociální; předávání informací, při kterém je sdělení přenášeno k příjemcům ve vysokém počtu indentických kopií (ve formě výtisků, signálu, magnetické kopie, filmové kopie, letáku, plakátu ap.), přičemž příjemci nejsou autorovi (mluvčímu, podavateli) osobně známi. Vzhledem k narůstajícímu významu tzv. masmédií se zkoumání komunikace masové postupně konstituuje jako relativně samostatný obor, jenž se soustřeďuje na studium médií, na jejich fungování ve společnosti, na obsahy a vlivy masmediálních sdělení.

* masmédia,
prostředky masové komunikace. Přenášejí sdělení anonymní mase příjemců ve vysokém počtu identických kopií (ve formě výtisků, signálu, magnetické kopie, filmové kopie, letáku, plakátu apod.). Prostředek šíření kultury masové. Masmédia umožnila rychlé rozšíření informací, napomohla snížit kulturní rozdíly mezi městem a venkovem, vzdělanou “elitou” a masou, na druhé straně považována za nástroj všeobecné manipulace a za příčinu zpovrchnění a otupení lidských myšlenek i smyslů, za hlavního šiřitele konzumní mentality. Podílí se významnou (a často rozhodující) měrou na vývoji tzv. společnosti masové. Funkci masmédií mj. analyzoval H. M. McLuhan.

* mlčení,
významný způsob komunikace vyjadřující postoj k druhému člověku v dané situaci (např. nechuť, odpor, resignaci), ale též únavu nebo nedostatek podnětů, "neživot" ap. Viz též neverbální komunikace.

* hluchota,
ztráta příjmu či zpracování akustické informace. Rozlišuje se hluchota vrozená a získaná, hluchota částečná a úplná, hluchota jednostranná a oboustranná, hluchota v oblasti ucha nebo sluchové dráhy. Z hlediska sociální komunikace a získávání informací je hluchota jedno z nejtěžších postižení.


2) ÚČEL A ÚKOL MÉDIÍ (ÚKOL, SROVNÁNÍ)

- prostředek resp. prostředí pro oboustrannou komunikaci
* historka: mluvení do záznamníku na mobilu; bez reakce
* dialog v manželství – reakce hmm, vážně? J
* kamarádka napsala nadřízenému mail: nejvíc ji vytočilo, že VŮBEC nereagoval…
- Pokud v životě neexistuje zpětná vazba a reakce, nastupuje frustrace, ne-orientace, ne-reálnost.
- TV, radio – koláče, telefonáty. Noviny, časopisy, knihy prodejnost… nepřesné
- Internet díky technickému pokroku nabízí víc a oboustrannost


ÚKOL A ÚČEL MÉDIÍ:
Zprostředkovávat objektivní tok informací, mezi místem události a jedincem, resp. masou a umožnit kontakt, adekvátní odezvu, reakci (pomoc postiženým oblastem, pomoc pronásledovaným lidem, ochrana práva a spravedlnosti...). Ovlivnění mínění, informovanosti veřejnosti, mas...

Masmédia jsou dle Diderota „prostředkem komunikace“, resp. prostředím. Komunikace pak dle Diderota znamená „přenos či výměnu informací, sdělování, dorozumívání“. Pokud jsou dle definice masmédia prostředkem komunikace, nemohou a nesmějí být ze své podstaty jednosměrná… Sdělování a dorozumívání přeci není (a nesmí být) jednostranné…


REALITA („Bylo to přeci v televizi“)
Média dnes silně ovlivňují to, co si lidé myslí o životě, utváří lidskou zkušenost a prožívání reality. Proto existuje (pochopitelně) komerční a politický tlak, manipulace a ovlivňování, což má dalekosáhlé důsledky v životě jedince, rodin, společnosti. (Zde nastupuje význam výchovy k vlastnímu názoru, úsudku, rozhodování a převzetí odpovědnosti za své jednání !)


SROVNÁNÍ MÉDIÍ:
Každé médium má dnes své nezastupitelné místo. Poptávka dnešní doby, je však již trochu jinde, než „tradiční“ masmédia nabízejí. Vývoj směřuje ke svobodnějšímu výběru informací, k srovnávání a k možnosti komunikace, (dialogu).
Bohužel zároveň s tím nastupuje roztříštěnost informací, zjednodušování a upravování reality, umožňující zakořeňování demagogie a manipulace.

„Tradiční“ hromadné sdělovací prostředky jsou víceméně médii jednosměrnými. Informace nabízejí. Lze se něco dozvědět, ale příjemce může minimálně reagovat, ovlivnit obsah... Špatně se též posuzuje momentální "sledovanost". Těžko lze bezprostředně reagovat a ovlivnit obsah. (Noviny , časopisy, knihy: - najupovanost, reakce dopisem - zdlouhavé, telefonáty prakticky nic neřeší; úporné pokusy TV a rádií o změnu… - je to sice lepší než u tisku, ale též neumožňuje dialog s jedincem a reakci).
Na rozdíl od toho Internet je médiem obousměrným, nabízející výběr, srovnání, zpětnou vazbu, dialog a přesné sledování návštěvnosti apod.

- V USA děti již prosedí více času u internetu, než u TV.

3/ VÝHODY A NEVÝHODY INTERNETU

Internet spojuje všechna média a využívá všech jejich předností, slučuje je a přidává k nim i výhody další (trvalá dostupnost, decentralizace, atualizovatelnost, bezprostřední možnost komunikace a zpětné vazby, oboustrannost, přesné statistiky …). Všechny jeho přednosti jsou ale zároveň jeho „zadnostmi“, čili úskalími a nevýhodami.


DEFINICE INTERNETU
Internet se nedá obsáhnout a definovat jednou větou, kromě jedné: „Internet je vším tím, čím chcete, aby byl“. Internet je jakýmsi zrcadlem, zvětšeninou odkrytého nitra průměrného člověka, v němž se nachází mnoho protikladů.


SPECIFIKACE INTERNETU (OPROTI JINÝM MÉDIIÍM)
- médium (prakticky) neregulované, necenzurované a decentralizované
- dává (prakticky) všem (prakticky) stejné podmínky k prezentování se, narozdíl od ostatních médií
- bezbřehý výběr informací a názorů
- možnost filtrování přijímaných informací
- trvalá dostupnost
- bezprostřední aktualizovatelnost
- nejen jednostranný tok informací, ale i možnost okamžité reakce, komunikace, dialogu
- překonává (i sociální) vzdálenost a umožňuje komunikaci bez (prvotních) předsudků,
- umožňuje anonymitu a tedy i ostych, nejistotu a strach
- umožňuje sociální včlenění
- ubírá se svým vlastním životem, rozvojem, otevírá prostor kreativitě
- spojuje všechna média a jejich přednosti (TV, radio, noviny, časopisy, knihy)
- Všechna tato specifika jsou jeho výhodou oproti ostatním médiím

- Statistika důvodů pro používání internetu: 95%-komunikace; 70% informace; 30% zábava; 20% nákupy a obchod

- Jeho nevýhody a úskalí jsou vlastně všechny jeho převrácené výhody (a má i další…):
neregulovanost, necenzurovanost, nekonečný sklad nesmyslů, dezorientace, bezbřehá relativizace, filtrování přijímaných informací a tudíž neotevřenost informacím jiného charakteru – klapky na očích, vede do izolace, iluzorního světa a nereálných představ o životě a jeho jednotlivých aspektech

4/ NOVÝ SVĚTADÍL, NOVÝ ŽIVOTNÍ STYL, GLOBALIZACE

NOVÝ SVĚTADÍL
- Internet je zcela novým světadílem, který poskytuje nový životní styl i prostor.
- Internet je světadílem bez původního obyvatelstva a původní kultury.
- Prostředí a kultura v tomto světě je tvořena bez zásadního a centrálního plánu těmi, kdo na něj vstupují a usidlují se na něm.
- Na tento světadíl přicházejí různě „vybavení“ osadníci a přistěhovalci s různými představami a cíly.
- Internet není ničím ohraničen a nikomu uzavřen
- Jak již bylo uvedeno: „Internet je vším tím, čím chcete, aby byl“. Je jakýmsi zrcadlem, zvětšeninou odkrytého nitra průměrného člověka, v němž se nachází mnoho protikladů.
- Ubírá se vlastním životem a rozvojem
- Odolává vůči vlivům „od zeleného stolu“


INTERNET JE NEPOCHYBNĚ JEDNÍM Z NÁSTROJŮ GLOBALIZACE
- Vytváří poměry, v nichž komunikace a obchod nejsou sevřeny žádnými hranicemi.
- Globalizace napomáhá kulturnímu a ekonomickému rozvoji lidstva, ale způsobuje i opak
- Právě globalizace napomáhá i k ještě větší (globální) (nejen ekonomické, ale i sociální) diskriminaci, exkomunikování (vyčlenění) a ožebračování těch, kteří jsou na okraji společnosti a jsou na tom nejhůře. Mnozí lidé jsou takto vyloučeni i z kybernetického světoprostoru (z důvodů finančních, sociálních…). Tím jim naprosto „ujíždí vlak“ a jsou čím dál tím víc mimo…, mimo možnost rozvoje, mimo informace, mimo možnosti slyšení a ovlivňování, mimo mísu…

Je třeba vstupovat do tohoto světa a zmírňovat diskriminaci, která ještě dále zvětšuje rozdíly (ekonomické, kulturní,sociální….) mezi lidmi, namísto, aby je sbližovala.
„Nebudeme šťastni a nebudeme v míru bez druhých“ (JPII.), když druzí budou vyčleněni v (ekonomické i sociální) bídě, nebudeme nikdo nikdy vnitřně naplněni… Z pohledu internetu je třeba hledět, aby v tomto prostoru bylo místo pro všechny, ne jen pro (bohatou) elitu, (která kontroluje vědu, technologii, komunikace a zdroje planety).

Je třeba, aby dialog opravdu probíhal oboustranně, mezi kulturami, abychom se mohli a chtěli učit jeden od druhého. Nutit někomu svůj pohled, hodnoty, jazyk – není dialog, ale znásilňování, imperialismus (politický, ekonomický, náboženský)

Internet umožňuje prokazovat jak dobro, tak zlo: může obohacovat život, vést z izolace, ale i do ní, může vést ke konzumizmu, vzbuzovat nereálné představy a očekávání.

Je úkolem každého z nás převzít svou vlastní odpovědnost za to, čím se necháme (de/re)formovat a určovat. Je třeba jít i proti proudu doby a zachovat si tak svou vlastní identitu a k tomu vést svou mediální aktivitou i ty, které ovlivňujeme. Jsme všichni odpovědni, čím tento svět (nejen médií) zaplňujeme.

5/ PRAMENY, LITERATURA

- Dělejte byznys na Internetu (Jiří Hlavenka, Computer Press 1999)
- Byznys rychlostí myšlenky (Bill Gates, Manegement Press 1999)
- Pastorace v postmoderní společnosti (Aleš Opatrný, Karmelitánské nakladatelství)
- Encyklopedie Diderot

- Prameny dostupné na www.pastorace.cz/internet
- Informace - vzácný majetek? (Aleš Opatrný)
- Nový svět internetu a jeho duchovní rozměr (Aleš Opatrný)
- Internet a pornografie (Josef Ptáček)
- Využívání Internetu v poslání církve (Josef Ptáček)
- Církev a média, struktura přednášky pro ČKA Praha, Arcibiskupství pražské 2000 (Ignác Mucha)
- Internet a misie, struktura přednášky na setkání studentů, Velehrad 2002 (Ignác Mucha)
- Člověk a média, struktura přednášky na konferenci v Centru mariapoli Praha 12.10.2002 (Ignác Mucha)

- Nové vatikánské dokumenty o internetu
- Církev a Internet (Papežská rada pro hromadné sdělovací prostředky 22.2.2002)
- Etika na Internetu (Papežská rada pro sdělovací postředky 22.2.2002)
- Učinit z Internetu nové fórum evangelizace (Poselství papeže Jana Pavla II. ke 12.5.2002)
- Beze strachu zajeďme na hlubinu internetu (Jan Pavel II., 12.5.2002)
- Internet: nové fórum pro hlásání evangelia (Jan Pavel II., 12.5.2002)


***********************


www.vira.cz,
pastorace.cz,

 


Autor: IMA

Témata: Internet

Čtení z dnešního dne: Sobota 25. 5.

1. čtení Jak 5,13-20; Evangelium Mk 10,13-16

Komentář k Jak 5,13-20 : Záchrana a uzdravení, při kterém hraje významnou roli společenství církve. Kéž víc ocením společenskou stránku uzdravování: slavení svátosti nemocných ve farnosti i kající bohoslužby…

Zdroj: Nedělní liturgie

26. KVĚTNA - SV. FILIP NERI

(24. 5. 2024) Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2024) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2024) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
(20. 5. 2024) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Letnice, Svatodušní svátky... datum

(19. 5. 2024) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…