Četba Božího slova pozvedá naši duši,  aby nás nepřemohlo zoufalství,  - archív citátů

Navigace: Tematické texty V VánoceŽivé betlémy a jiné vánoční hry E Herodes

E Herodes


H E R O D E S
====================
Marie Holková
/ vánoce 1985 /

Učinkující:

HOCH --- /vyprávěč/
DĚVČE --- /vyprávěčka/
PRVNÍ KOMOŘÍ
DRUHÝ KOMOŘÍ
KRÁL HERODES
1.ZÁKONÍK
2.ZÁKONÍK
KAŠPAR
MELICHAR
BALTAZAR
ANDĚL
SVATÝ JOSEF
PANNA MARIA
Píseň na nápěv "Pásli ovce valaši":
***********************************


Přišli páni zdaleka Co teď mají udělat?
hledat Bohočlověka. Musejí se pozeptat.
Hvězda se jim ztratila, Jak to bylo všechno dál,
která cestu značila. to zavinil jeden král.

Děvče: Příběh, který vám chcem vyprávět,
je starý téměř dva tisíce let.
Ale i dneska budí děs
to jméno hrozné - HERODES.
Hoch: Byl to král židovský, jak jistě víte.
Měl rád jen sebe a své břicho syté.
Všichni se před ním jen chvěli,
všichni ho nenáviděli.
Děvče: Jednoho dne je v sídle velký ruch.
Sluhové lítají jak hejna much.
Ke králi přijeli bohatí páni.
První komoří sluhy popohání.
1.komoří: Pážata,rychle na stůl noste!
Přišli k nám náhle vzácní hosté,
bohatí učenci z dalekých zemí
s velbloudy, soumary, otroky všemi.
2.komoří: I hleďme, hleďme, kýho ďasa !
Přišli navštívit Herodesa ???
1.komoří: Prý se narodil židovský král.
2.komoří: Toho by Herodes pěkně hnal !
1.komoří: Ten lišák si těď čechrá bradu,
hned svolal k sobě dvorní radu.


2
2.komoří: Copak nám z této noviny vzklíčí ?
Poslouchej, pan král na rádce křičí.
Herodes: No tak, vy učení zákoníci,
máte snad na krku makovici?
Když hvězdy o novém králi vědí,
vám svaté knihy nic nepovědí?
1.zákoník: Výsosti, chtěl bych ještě žít.
Proto se bojím vyslovit,
co v Písmu o tom psáno stojí.
Herodes: I hleďme, tak on se mně bojí !
CHacha ! Vždyť tobě o krk nejde.
Jen co se to princátko najde,
budeme všichni spokojeně žít.
Jen klid, jen prosím zachovat klid !
Přijde-li klouček o krk nevídáno !
Mluvte, copak je o něm v Písmě psáno ?
2.zákoník: Vzejde v Betlémě, z rodu Davidova.
Taková o něm čteme v Písmě slova:
oba zákon.: Aj, ty Betléme v zemi Judské,
zdaleka nejsi nejmenší,
mezi knížaty judskými,
neboť z tebe vyjde vévoda,
který bude pastýřem
mého lidu Izraele.
Herodes: Mlčte hlupáci ! Už mám toho dost.
Teď mi sem přiveďte ty cizí hosty.
1.komoří: Zde jsou: Kašpar, Melichar, Baltazar.
Mudrci spol.: Buď králi zdráv a měj vždy ve všem zdar!
Herodes: Vítám vás, vítám, vzácní páni !
I když jste přišli nepozváni,
rád vám chci ve všem pomoci,
pokud je to v mé moci.
Kašpar: Židům se zrodil nový král,
jenž bude v slávě věčné žít.
Melichar: Ve hvězdách o něm záznam stál.
Baltazar: My se mu přišli poklonit,
je to tvůj syn a nebo vnuk ?
Herodes: Mně se tu nenarodil žádný kluk.
Hvězdy vám, pánové, asi lhaly.
Kašpar: Ó ne, ne, nás hvězdy neošálí.
Melichar: Snad přišel na svět v chudé rodině.
Baltazar: Snad sedí prosté matce na klíně !3
Herodes: Možné to je. Zajeďte do Betléma.
Tam prý se má kdos taky narodit.
To princátko však palác nemá.
Vím, že tam žije prostý lid.
Je to městečko malé jako dlaň,
tam se drobátko vyptejte naň.
Až jeho příbytek bude vám znám,
přijděte mi o něm všechno říci.
Pak se mu půjdu poklonit sám.
Do vínku dám mu zlatou svíci.
Už moje královské srdce plesá,
vyřiďte pozdrav od Hrodesa.
Kašpar: Hle, na nebi naše hvězda svítí.
Melichar: Můžeme za ní bezpečně jíti.
Baltazar: Královská Výsosti, díky za přijetí.
Kéž tvoje úmysly Hospodin posvětí !
/ Mudrci se králi pokloní a odejdou /
Herodes: Mé úmysly ? Čoudí jako dým,
sám si je mečem posvětím.
Jen až se vrátí ti učení páni,
ať si o dítěti co chtějí žvaní
musí zahynout, ať zítra či dnes,
králem jsem já, přemocný Herodes !
Děvče: Mudrci jeli do Betléma hbitě
a brzy tam našli to svaté Dítě.
Sedělo krásné Mamince na klíně,
předali dary svaté rodině.
A všichni láskou rozechvělí
poklonili se Spasiteli.
Ve snu pak dostali moudří muži radu,
aby se vyhnuli královskému hradu.
1.komoří: Co tomu říká král Herodes?
2.komoří: V paláci řádí jak vzteklý pes.
Herodes: Kde jsou ti učení darebáci ?
proč se ta sebranka nevrací ?
Nedám si překazit od nich plány,
já jim ukážu, kdo je tu pán.
Vojáci ! Žoldáci !
Zítra zrána do Betléma mašírujte
žádné klučičí batole nešanujte
Ať mezi nimi zhyne ten malý král,
já tady vládnu a budu vládnout dál !
Hoch: Fuj, Herodesi, to se dělá ?
Jsi pouhá nula oproti Boží moci.
Hospodin poslal již anděla,
probudit Josefa v temné noci.
Anděl: Vstávej Josefe, jsem anděl,
poslaný z nebe,
abych zachránil Děťátko, Matku i tebe.
Prchněte ještě v tuto noční hodinu,
jen tak zachrániš sebe i svou rodinu.
Ráno již vrahové do Betléma vkročí,
celé městěčko zrudne v krvi a pláči.4
Josef: Můžeš nám anděli poradit,
do které země máme jít ?
Anděl: V Egyptě najdete záchranu,
pevně věř v nebeskou ochranu.
Hoch: Dříve než Maria usedla na oslíka,
Ježíšek v loktech jí tichounce vzlyká.
Líto mu betlémských nemluvňat,
má přece nevinné děti rád.
Maria: Neplač Ježíšku pro ta neviňátka,
Pán Bůh jim otevře do nebe vrátka.
Všechny si v ráji ponechá u sebe,
ony tam počkají na tebe.
Děvče: A chcete vědět, jak to bylo dál ?
Ten zlý Herodes zprvu se smál,
jenže pak dlouho už nekraloval.
Hoch: Propadl přehrozné nemoci
a nikdo už nemohl pomoci.
Děvče: Vidíš, vidíš ty ošklivý králi,
za špatné viny je vždy trest.
Všichni: Tak bylo - bude - a jest !
/Všichni pak zpívají píseň na nápěv "Pásli ovce
valaši", refrén může zpívat celý kostel./
**********************************************


Sláva Bohu na nebi,
všichni ať jej velebí.
ref: Hajdom hajdom ...
Ježíška nám zachránil,
v Egyptě jej dobře skryl.
ref:
Z Egypta jej vrátil zas,
aby přišel mezi nás.
ref:
A z toho se radujme,
vesele mu zpívejme !
ref:


Témata: Vánoce

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Iz 66,18-21; Žalm 117; Žid 12,5-7.11-13
Lk 13,22-30

Starý zákon neměl výslovně popsané, jak vypadá místo, kde přebývají zemřelí. Ale na mnoha místech popisuje, že spravedlivý před Bohem je ten, kdo koná dobro. Nový zákon přináší přelomovou skutečnost: získat "nebe", není otázkou našeho vysokého výkonu, ale je především zásluhou sebeobětování Ježíše Krista. To neznamená, že člověk má jistý věčný život v blízkosti Boha. Dnešní evangelium celý problém popisuje velmi výstižně. Řecké slovo "agónizomaj" znamená "zápasit, snažit se". Jde o to "snažte se vejít..." Nebe je skutečně především darem Boží milosti, ale také odráží to, že záleží na nás a na tom, zda my sami zápasíme o dobro.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Monika (svátek 27.8.)

(25. 8. 2019) Narodila se v roce 331 nebo 332 v křesťanské rodině v Tagaste v Numidii (v dnešním severovýchodním Alžírsku).

sv. Bartoloměj (svátek 24.8.)

(23. 8. 2019) „Čím nás může tento takřka anonymní světec inspirovat?

Doporučujeme: Všední život s Duchem Svatým

Doporučujeme: Všední život s Duchem Svatým
(21. 8. 2019) Na příkladech z vlastního života i z života světců (Jan Pavel II., Terezie z Lisieux aj.) autorka...

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy
(19. 8. 2019) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a lákavé, ale...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2019) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2019) K čemu nám slouží tento svátek?

Knižní tip pro děti a katechety: Bůh je tady!

Knižní tip pro děti a katechety: Bůh je tady!
(7. 8. 2019) Kniha je určena dětem raného školního věku a představuje pomůcku, jak s nimi vést rozhovory o křesťanských...

Exercicie na Lomci 19. - 23. 8. s P. Josefem Prokešem - Evangelii gaudium

Exercicie na Lomci 19. - 23. 8. s P. Josefem Prokešem - Evangelii gaudium
(5. 8. 2019) Jak srozumitelně předávat Boží slovo v dnešním světě? Jak prožívat evangelium tak, aby bylo přitažlivé i pro naše okolí?...

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4. 8. 2019) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí františkánský...