Vylej před Bohem své srdce "Lidé, doufejte v Boha v každé době, před ním vylejte své srdce, - archív citátů

Navigace: Tematické texty V VánoceŽivé betlémy a jiné vánoční hry E V Betlémě není místo

E V Betlémě není místo

Vánoční scénka

Podle scénky Rudolfa Krenzera "Kein Zimmer frei in Betlehem"
přeložilo a přebásnilo studio ŠPA+GE+TY(=Špačková +
Gebrich + úpravy kohokoliv z vás).


Osoby:

1. Gabriel .
2. Anděl-dívka D .
3. Anděl-hoch H .
4. Posel .
5. Maria .
6. Josef .
7. Hospodská .
8. Hospodský .
9. Abram .
10. Marek .
11. Lukáš .
12. Ruben .
13. Kašpar .
14. Melichar .
15. Baltazar .
( Zástup lidí při sčítání)Vejde chór andělů a pozvolna zase odcházejí, pouze anděl
Gabriel zůstává stát a volá dva anděle nazpět.Gabriel: Pojďte vy dva zpátky! Hola!
Anděl-D: Anděl Gabriel nás volá.
Anděl-H: Velký anděl Gabriel ...Že by od nás něco chtěl?
Gabriel: Nespěchejte, vážení. Zůstaňte zde na zemi.
Anděl-D: Proč zde máme ještě čekat? K čemu to má dobré být?
Gabriel: Nenechte se ničím lekat,nic vás nesmí překvapit.
Andělů je třeba všude. (Odejde)
Anděl-D: Co to asi jenom bude?
Anděl-H: Slyším v dálce spoustu hluku. Co to sem jde za náfuku?
Anděl-D: Teď už každý v houfu lidí, císařského posla vidí.

Oba andělé ustupují na stranu. Přichází císařský posel s velkou
rolí papíru.Lid se sbíhá. Mezi nimi je i Maria a Josef.

Posel: Haló, lidé, slyšte moje slova,nebudu je opakovat znova.
Nesu rozkaz od císaře z Říma.Hned teď - než uběhne zima -
má být sčítán v celé říši lid.Jsem vám proto nucen nařídit:
Každý běžte do rodného města.Některé z vás čeká dlouhá cesta.

Lid se dává na cestu.

1


Anděl-D: Vydali se ke sčítání lidu.
Anděl-H: Bohatí i ti, co dřeli bídu.
Anděl-D: Jak se asi kráčí tam těm dvěma? Míří z Nazareta na jih -
do Betléma.
Anděl-H: Ano, je to tesař Josef s Marií! Malíři ho zobrazují s lilií.
Hledají teď místo na přespání. V tuhle dobu se jim těžko shání.
Anděl-D: Venku už je tma, ba skoro noc, musíme jim spěchat na pomoc.

Oba andělé odcházejí.Maria a Josef přicházejí k hostinci s nápisem
"U dobrého anděla".

Maria: Tak jsem přece dobře viděla! Hotel "U dobrého anděla".
Josef: Tam nám někdo jistě otevře, zaklepat jim zkusím na dveře.

Jdou ke dveřím a klepou.

Hospodská: Kdo je? Žádné místo nemáme!
Josef: My jen malý kousek hledáme.
Hospodský: Ani my už nemáme kde spát. Jděte pryč! Zde nemůžete stát.
Josef: Je tu ještě jiná hospoda?
Hospodská: Naproti. Však nocleh těžko dá. V Betlémě je všechno přeplněno.
Josef: Půjdem. Bůh se postará, má ženo.

Maria s Josefem pomalu odcházejí.

Anděl-D: Nevzali je. Musí odejít!
Anděl-H: Nemají tu lidé žádný cit!
Anděl-D: Rychle pojďme něco udělat. Jistě ti dva mají také hlad!

Tlučou hlasitě na dveře a volají "Otevřete"

Anděl-D + H: Otevřte! Jsme policie z nebe.
Hospodský: Mě už z toho otvírání zebe. Nachladím se, půjdu na léčení.
Propána, jak vy jste oblečeni!
2


Anděl-D: Je to speciální uniforma. Přesně jak udává nebes norma.
Anděl-H: Potřebujem pokoj, a to hned.
Hospodská: Lidi, viděl to kdy tento svět? Nemáme už ani kousek místa.
Anděl-D: Opravdu jste si tím, paní, jistá?
Hospodský: Tady dům je plný po okraj! Leda že vám bude stačit stáj.
Tamhle za domem, kus od lidí.
Hospodská: Na jednu noc. Pak se uvidí.
Anděl-H: Můžete nám klíč od stáje dát?
Hospodský: Tady máte, a už jděte spát.

Vezmou klíče a jdou. Na scéně se znovu objeví Maria s Josefem
a pomalu kráčejí. Po chvilce k nim přibíhají oba andělé.

Anděl-H: Haló, vy dva, vše se vyřeší! Máme pro vás v stáji přístřeší.
Maria: Děkujem. Vás nebe poslalo!
Josef: Díky za námahu.
Anděl-H + D: Za málo!
Josef: Aspoň máme střechu nad hlavou!
Anděl H: Jistě umíráte únavou.Zde jsou klíče. Uvnitř bude teplo.
Ještě přijdem, doneseme světlo.
Josef: Jak vám ale splatíme náš dluh?
Anděl-D: Děláme jen to, co žádá Bůh.
Maria: Pospěšte si! Já to dobře vím,že se tu dnes zrodí Boží Syn.

Josef a Maria jdou dovnitř. Anděl-hoch a anděl-dívka klepou znovu
na dveře hostince.

Anděl-H: Nebojte se. To jsme zase my.
Anděl-D: Potřebujem světlo do té tmy.
Hospodská: Samozřejmě, to jsme zapomněli.

Odejde i s hospodským dozadu a přinese svítící lucernu a balíček.

3


Hospodská: Tady máte. Vosk je ještě celý.
Hospodský: Také něco k jídlu vám tu dám.
Anděl-H: Bude se to hodit! Díky vám.

Hospodský zavírá dveře. Oba andělé odcházejí s lucernou.
Oba andělé přicházejí znovu k hostinci a potřetí klepou na dveře. Hospodský a hospodská přicházejí v županu otevřít.

Hospodská: Co je to? Kdo se tu zas rojí?
Nechte nás už jednou na pokoji.
Hospodský: Ani oka jsme dnes nezavřeli.
Anděl-D: Ručníky a vodu byste měli? Prosím, přineste to všechno
hbitě. Ve stáji se zrodí Boží Dítě.

Dostanou ručníky a vědro vody.

Anděl-H: Díky mockrát. Vy jste kamarádi. Maria a Josef budou rádi.
Anděl-D: Hleďte hvězda nad stájí dnes svítí.Spěchá lidem zázrak
oznámiti.
Hospodský: To už pro nás není, jdeme spát.
Raději si o tom nechám zdát.

Pastýři přicházejí v průvodu a zůstávají stát před dveřmi hostince.

Abram: Tady to někde musí být. Chci se mu první poklonit.
Marek: Nad stájí svítí jasná hvězda! Nebo se vám to místo nezdá?
Lukáš: Zaklepejte a zeptejte se, jak k tomu nemluvněti jde se.
Ruben: Všecko tu spí. Což nevidíte? Vždyť je tu všechny probudíte.
Marek: To nevadí. I na nás halekali, a taky jsme se trochu polekali.

Hospodský a hospodská otevřou dveře a vyjdou ven.

Hospodská: Počtvrté dnes v noci vstáváme. Což na spánek právo nemáme?
Hospodský: Jen jsme usnuli, zase už jste tady. Ještě k tomu s
bečícími stády.
Hospodská: Proč naše hosty v noci budíte.
Abram: Jehňátko malé nesu, vidíte?
Ruben: Já zase džbánek plný mléka.Jistě už na ně matka čeká.
4

Marek: Ovčí sýr skrývá moje putna.Je čerstvý a moc dobře chutná.
Lukáš: Já nesu krásný teplý šál,proč by se chlapec zimy bál?
Hospodský: Nespletli jste si, chlapci, obydlí? Zde v domě žádné dítě
nebydlí! Běžte už pryč, my chceme mít klid.
Abram: Muselo se tu narodit!
Hospodská: Samozřejmě. Teď cos mi napadá: Ve stáji vzadu, jak je ta
zahrada,tam se snad v noci narodilo dítě.Běžte tam! Snad
je uvidíte.
Lukáš: Děťátko v stáji, lidé milí? I andělé to oznámili.
Marek: Tam vzadu, přímo za domem?
Hospodský: Jen jděte prostě do tmy ven. Nejdříve vpravo, potom vlevo,
jak máme poskládané dřevo.

Chór zpívá koledu např. Jak jsi krásné, neviňátko.
Přicházejí tři králové s doprovodem.

Baltazar: Zde už to někde musí být! Jdeme se králi poklonit!
Hospodský: Jsem z toho všeho asi blázen. Copak snad Bůh dnes přišel
na zem?
Hospodská: Ó, muži, nebuď natvrdlý. Nemysli na své pohodlí.
Na dveře petlici teď zastrč,půjdu jim ukázat tu chatrč.
Kašpar: Přivedla nás sem jasná hvězda. Putujem z dálky, to se nezdá.
Melichar: Pojďme. Tam je ten nový král, kterého Bůh všem lidem dal.
Baltazar: Přešťastná země, město, lid, kde Bůh směl svůj slib naplnit!
Hospodská: Ve stáji se dnes zázrak stal!
Anděl-H: Můžete o tom svědčit dál!
Hospodský: Ó, Bože, jak jsem hloupý byl! Kéž by mi někdo odpustil!
Poslal jsem ty dva lidi pryč.Odmítl jsem jim dát svůj klíč.
Anděl-D: Buď klidný. Dítě - Boží Syn - může tě zbavit všech tvých
vin.

Hospodský: No právě! Teď bych chtěl i s ženou zpívat mu chválu na
kolenou. Ať všechno tvorstvo velebí velkého Boha na nebi.

Kašpar: Přicházíme z daleké země na východě,
abychom se poklonili narozenému králi,
který přináší štěstí všem lidem.
5


Melichar:/ukazuje na oblohu a říká/ Přivedla nás sem
hvězda. Zářila jasněji než ostatní hvězdy.
Svítila stále před námi.
Baltazar: Přinášíme našemu malému králi dary.

Králové kladou své dary před jesličky a poklekávají.

Kašpar: Já přináším zlato, aby vám připomínalo,
že láska je dražší než všechny poklady světa.
Malichar: Já nesu kadidlo, aby vám připomínalo, že vaše
modlitba stoupá k nebi jako kadidlo.
Baltazar: A já zase vňavou myrhu,
myrha je trpělivost v trápení.


Všichni zpívají Narodil se Kristus Pán.Témata: Vánoce

Čtení z dnešního dne: Pátek 20.5.

1. čtení – Sk 15,22-31; Evangelium – Jan 15,12-17

Komentář k Jan 15,12-17: Kéž si víc a víc uvědomuji, že právě mě Ježíš volá k přátelství a spolupráci. Z tohoto vztahu pak vyplývá plnění toho, co mi ukládá.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.5. bl. Franz Jägerstätter

21.5. bl. Franz Jägerstätter
(19. 5. 2022) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář,  který považoval nacismus jako neslučitelný s…

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2022) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Kdyby se Petr modlil, možná by neblbnul s tím mečem

Kdyby se Petr modlil, možná by neblbnul s tím mečem
(17. 5. 2022) Apoštolové se v Getsemanech moc nepředvedli. Bez modlitby nedokážeme být Ježíšovými učedníky.

Den modliteb za pronásledované křesťany

(16. 5. 2022) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Josef kardinál Beran († 17. 5. 1969 Řím)

Josef kardinál Beran († 17. 5. 1969 Řím)
(15. 5. 2022) * 29. prosinec 1888 Plzeň / † 17. květen 1969 Řím

Titus Brandsma - svatořečen 15.5.

Titus Brandsma - svatořečen 15.5.
(14. 5. 2022) V neděli 15.5.2022 bude svatořečen holandský kněz, karmelitán a novinář Titus Brandsma, který byl…

Svatý Jan Nepomucký (16. 5.)

(14. 5. 2022) Jan Nepomucký - v černých vodách času naše hvězda...