Vznešená slova nečiní člověka svatým a spravedlivým,  - archív citátů

Navigace: Tematické texty V VánoceŽivé betlémy a jiné vánoční hry E V Betlémě není místo

E V Betlémě není místo

Vánoční scénka

Podle scénky Rudolfa Krenzera "Kein Zimmer frei in Betlehem"
přeložilo a přebásnilo studio ŠPA+GE+TY(=Špačková +
Gebrich + úpravy kohokoliv z vás).


Osoby:

1. Gabriel .
2. Anděl-dívka D .
3. Anděl-hoch H .
4. Posel .
5. Maria .
6. Josef .
7. Hospodská .
8. Hospodský .
9. Abram .
10. Marek .
11. Lukáš .
12. Ruben .
13. Kašpar .
14. Melichar .
15. Baltazar .
( Zástup lidí při sčítání)Vejde chór andělů a pozvolna zase odcházejí, pouze anděl
Gabriel zůstává stát a volá dva anděle nazpět.Gabriel: Pojďte vy dva zpátky! Hola!
Anděl-D: Anděl Gabriel nás volá.
Anděl-H: Velký anděl Gabriel ...Že by od nás něco chtěl?
Gabriel: Nespěchejte, vážení. Zůstaňte zde na zemi.
Anděl-D: Proč zde máme ještě čekat? K čemu to má dobré být?
Gabriel: Nenechte se ničím lekat,nic vás nesmí překvapit.
Andělů je třeba všude. (Odejde)
Anděl-D: Co to asi jenom bude?
Anděl-H: Slyším v dálce spoustu hluku. Co to sem jde za náfuku?
Anděl-D: Teď už každý v houfu lidí, císařského posla vidí.

Oba andělé ustupují na stranu. Přichází císařský posel s velkou
rolí papíru.Lid se sbíhá. Mezi nimi je i Maria a Josef.

Posel: Haló, lidé, slyšte moje slova,nebudu je opakovat znova.
Nesu rozkaz od císaře z Říma.Hned teď - než uběhne zima -
má být sčítán v celé říši lid.Jsem vám proto nucen nařídit:
Každý běžte do rodného města.Některé z vás čeká dlouhá cesta.

Lid se dává na cestu.

1


Anděl-D: Vydali se ke sčítání lidu.
Anděl-H: Bohatí i ti, co dřeli bídu.
Anděl-D: Jak se asi kráčí tam těm dvěma? Míří z Nazareta na jih -
do Betléma.
Anděl-H: Ano, je to tesař Josef s Marií! Malíři ho zobrazují s lilií.
Hledají teď místo na přespání. V tuhle dobu se jim těžko shání.
Anděl-D: Venku už je tma, ba skoro noc, musíme jim spěchat na pomoc.

Oba andělé odcházejí.Maria a Josef přicházejí k hostinci s nápisem
"U dobrého anděla".

Maria: Tak jsem přece dobře viděla! Hotel "U dobrého anděla".
Josef: Tam nám někdo jistě otevře, zaklepat jim zkusím na dveře.

Jdou ke dveřím a klepou.

Hospodská: Kdo je? Žádné místo nemáme!
Josef: My jen malý kousek hledáme.
Hospodský: Ani my už nemáme kde spát. Jděte pryč! Zde nemůžete stát.
Josef: Je tu ještě jiná hospoda?
Hospodská: Naproti. Však nocleh těžko dá. V Betlémě je všechno přeplněno.
Josef: Půjdem. Bůh se postará, má ženo.

Maria s Josefem pomalu odcházejí.

Anděl-D: Nevzali je. Musí odejít!
Anděl-H: Nemají tu lidé žádný cit!
Anděl-D: Rychle pojďme něco udělat. Jistě ti dva mají také hlad!

Tlučou hlasitě na dveře a volají "Otevřete"

Anděl-D + H: Otevřte! Jsme policie z nebe.
Hospodský: Mě už z toho otvírání zebe. Nachladím se, půjdu na léčení.
Propána, jak vy jste oblečeni!
2


Anděl-D: Je to speciální uniforma. Přesně jak udává nebes norma.
Anděl-H: Potřebujem pokoj, a to hned.
Hospodská: Lidi, viděl to kdy tento svět? Nemáme už ani kousek místa.
Anděl-D: Opravdu jste si tím, paní, jistá?
Hospodský: Tady dům je plný po okraj! Leda že vám bude stačit stáj.
Tamhle za domem, kus od lidí.
Hospodská: Na jednu noc. Pak se uvidí.
Anděl-H: Můžete nám klíč od stáje dát?
Hospodský: Tady máte, a už jděte spát.

Vezmou klíče a jdou. Na scéně se znovu objeví Maria s Josefem
a pomalu kráčejí. Po chvilce k nim přibíhají oba andělé.

Anděl-H: Haló, vy dva, vše se vyřeší! Máme pro vás v stáji přístřeší.
Maria: Děkujem. Vás nebe poslalo!
Josef: Díky za námahu.
Anděl-H + D: Za málo!
Josef: Aspoň máme střechu nad hlavou!
Anděl H: Jistě umíráte únavou.Zde jsou klíče. Uvnitř bude teplo.
Ještě přijdem, doneseme světlo.
Josef: Jak vám ale splatíme náš dluh?
Anděl-D: Děláme jen to, co žádá Bůh.
Maria: Pospěšte si! Já to dobře vím,že se tu dnes zrodí Boží Syn.

Josef a Maria jdou dovnitř. Anděl-hoch a anděl-dívka klepou znovu
na dveře hostince.

Anděl-H: Nebojte se. To jsme zase my.
Anděl-D: Potřebujem světlo do té tmy.
Hospodská: Samozřejmě, to jsme zapomněli.

Odejde i s hospodským dozadu a přinese svítící lucernu a balíček.

3


Hospodská: Tady máte. Vosk je ještě celý.
Hospodský: Také něco k jídlu vám tu dám.
Anděl-H: Bude se to hodit! Díky vám.

Hospodský zavírá dveře. Oba andělé odcházejí s lucernou.
Oba andělé přicházejí znovu k hostinci a potřetí klepou na dveře. Hospodský a hospodská přicházejí v županu otevřít.

Hospodská: Co je to? Kdo se tu zas rojí?
Nechte nás už jednou na pokoji.
Hospodský: Ani oka jsme dnes nezavřeli.
Anděl-D: Ručníky a vodu byste měli? Prosím, přineste to všechno
hbitě. Ve stáji se zrodí Boží Dítě.

Dostanou ručníky a vědro vody.

Anděl-H: Díky mockrát. Vy jste kamarádi. Maria a Josef budou rádi.
Anděl-D: Hleďte hvězda nad stájí dnes svítí.Spěchá lidem zázrak
oznámiti.
Hospodský: To už pro nás není, jdeme spát.
Raději si o tom nechám zdát.

Pastýři přicházejí v průvodu a zůstávají stát před dveřmi hostince.

Abram: Tady to někde musí být. Chci se mu první poklonit.
Marek: Nad stájí svítí jasná hvězda! Nebo se vám to místo nezdá?
Lukáš: Zaklepejte a zeptejte se, jak k tomu nemluvněti jde se.
Ruben: Všecko tu spí. Což nevidíte? Vždyť je tu všechny probudíte.
Marek: To nevadí. I na nás halekali, a taky jsme se trochu polekali.

Hospodský a hospodská otevřou dveře a vyjdou ven.

Hospodská: Počtvrté dnes v noci vstáváme. Což na spánek právo nemáme?
Hospodský: Jen jsme usnuli, zase už jste tady. Ještě k tomu s
bečícími stády.
Hospodská: Proč naše hosty v noci budíte.
Abram: Jehňátko malé nesu, vidíte?
Ruben: Já zase džbánek plný mléka.Jistě už na ně matka čeká.
4

Marek: Ovčí sýr skrývá moje putna.Je čerstvý a moc dobře chutná.
Lukáš: Já nesu krásný teplý šál,proč by se chlapec zimy bál?
Hospodský: Nespletli jste si, chlapci, obydlí? Zde v domě žádné dítě
nebydlí! Běžte už pryč, my chceme mít klid.
Abram: Muselo se tu narodit!
Hospodská: Samozřejmě. Teď cos mi napadá: Ve stáji vzadu, jak je ta
zahrada,tam se snad v noci narodilo dítě.Běžte tam! Snad
je uvidíte.
Lukáš: Děťátko v stáji, lidé milí? I andělé to oznámili.
Marek: Tam vzadu, přímo za domem?
Hospodský: Jen jděte prostě do tmy ven. Nejdříve vpravo, potom vlevo,
jak máme poskládané dřevo.

Chór zpívá koledu např. Jak jsi krásné, neviňátko.
Přicházejí tři králové s doprovodem.

Baltazar: Zde už to někde musí být! Jdeme se králi poklonit!
Hospodský: Jsem z toho všeho asi blázen. Copak snad Bůh dnes přišel
na zem?
Hospodská: Ó, muži, nebuď natvrdlý. Nemysli na své pohodlí.
Na dveře petlici teď zastrč,půjdu jim ukázat tu chatrč.
Kašpar: Přivedla nás sem jasná hvězda. Putujem z dálky, to se nezdá.
Melichar: Pojďme. Tam je ten nový král, kterého Bůh všem lidem dal.
Baltazar: Přešťastná země, město, lid, kde Bůh směl svůj slib naplnit!
Hospodská: Ve stáji se dnes zázrak stal!
Anděl-H: Můžete o tom svědčit dál!
Hospodský: Ó, Bože, jak jsem hloupý byl! Kéž by mi někdo odpustil!
Poslal jsem ty dva lidi pryč.Odmítl jsem jim dát svůj klíč.
Anděl-D: Buď klidný. Dítě - Boží Syn - může tě zbavit všech tvých
vin.

Hospodský: No právě! Teď bych chtěl i s ženou zpívat mu chválu na
kolenou. Ať všechno tvorstvo velebí velkého Boha na nebi.

Kašpar: Přicházíme z daleké země na východě,
abychom se poklonili narozenému králi,
který přináší štěstí všem lidem.
5


Melichar:/ukazuje na oblohu a říká/ Přivedla nás sem
hvězda. Zářila jasněji než ostatní hvězdy.
Svítila stále před námi.
Baltazar: Přinášíme našemu malému králi dary.

Králové kladou své dary před jesličky a poklekávají.

Kašpar: Já přináším zlato, aby vám připomínalo,
že láska je dražší než všechny poklady světa.
Malichar: Já nesu kadidlo, aby vám připomínalo, že vaše
modlitba stoupá k nebi jako kadidlo.
Baltazar: A já zase vňavou myrhu,
myrha je trpělivost v trápení.


Všichni zpívají Narodil se Kristus Pán.Témata: Vánoce

Čtení z dnešního dne: Úterý 27. 10.

Ef 5,21-33; Lk 13,18-21

Komentář k Lk 13,18-21: Stačí nepatrné množství a Boží království se šíří. Nemám malou víru v Pánovo slovo, když zaznamenávám klesající počet jeho následovníků v mé zemi?

Zdroj: Nedělní liturgie

Památka zesnulých, vzpomínka na všechny zemřelé, ´dušičky´

(2. 11. 2020) "Je nutné mluvit o smrti ... ne proto, abychom měli strach, ale abychom od něho byli osvobozeni." (Raniero…

28. říjen 1918 Osvobození od rakouské nadvlády

28. říjen 1918 Osvobození od rakouské nadvlády
(26. 10. 2020) Tomáš Garrigue Masaryk byl prezident osvoboditel. Osvobodil nás. Ovšem na pouhých 20 let.

Boxer ve Vatikánu - skutečný příběh

(24. 10. 2020) monsignora O Flaherty (* 28. února 1898 +  30. října 1963), který za války zachránil tisíce lidí. Příběh má všechny…

Nevšední biskup v neklidné době - sv. Antonín Maria Klaret - 24.10.

(22. 10. 2020) Antonín Maria Klaret se narodil roku 1807 do velmi neklidného Španělska. Za svou aktivitu musel do vyhnanství. Jako na…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(21. 10. 2020) Při příležitosti svátku sv. Jana Pavla II. (22.10.) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2020) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web…

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2020) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme knížku: Výzvy stárnutí

Doporučujeme knížku: Výzvy stárnutí
(15. 10. 2020) Byli jsme mladí, a už nejsme. Ledacos nás bolí a vidíme, že stárnutí je proces, který nelze zastavit...

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2020) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…