Navigace: Tematické texty E Evangelizace, misiePřípravy, katecheze Evangelizace - sylab přednášky

Evangelizace - sylab přednášky

Misie a evangelizace v pojetí posledních dvou (resp. tří) papežů

Přednáška pro seniory, 11. 2.1998

0) Dovolil bych si povídku...
1) etymologie EV, Misie, SS,
2) evangelizace je jediný úkol církve
3) 2 VT způsobil mnohde zmatek - jiná náboženství se zrnkem pravdy..., ochladnutí misií - proč někomu brát jeho víru... X JKSS
4) co CK - poslední papeži učí o EV
(- Motivy evangelizace
- obsah radostné zvěsti, kérygma)
S sebou:
- časopisy
- album
- letáčky (EV, SS)
- tabuli, fixy
******************************************************
******************************************************
******************************************************
1) * etymologie, ujednocení některých termínů
(mnohým jistě známých ....)
* evangelizace - evangelium - z řec. eu - ángeliá: dobré poselství, (angeliá zvěst) (angelló zvěstuji) - anděl z řec. angelós - posel. (Ty seš anděl, být pro ěnkoho andělem).
Tedy být poslem (ten je ve službě, pověřen, vybaven, chráněn... A přeci má svou vůli...)
* misie - z lat. missio - poslání
* evangelium: Evangeliem se projevuje Boží moc a přináší spásu záchranu každému, kdo věří. (Řím 1,16=BOG); Evangelium, ..., které jste přijali, ... je základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval... (1 Kor 15,1-2);
* spása - naplněný život bez bolestných omezení (nemoc, smrt, odloučení, opuštění, zneuznání, ošizení, nemohoucnost), život, pokoj, uzdravení, vyléčení.
JEŽÍŠ: Bůh spasí, resp "spasuje", Bůh zachraňuje...

2) * evangelizace je jediný úkol církve
- CK je tělo JKS, který byl poslán do světa, aby hlásal uzdravení, naději, prostě SS
- svět potřebuje Boha (svět je i sousedka...), svět je utlačován hříchem
- na světě je 5,2 mil. obyvatel, z toho 1,7 mil. křesťanů = 33% nákres
RM-86
... Počet lidí, kteří dosud čekají na Krista je stále nesmírně veliký.
EN-15:
Církev se zrodila z hlasatelské činnosti ... a tento úkol též svému Otci.
EN-14:
Přikázání hlásat evangelium všem lidem, je základním posláním církve. Církev existuje právě proto, aby ... působila jako kanál.

- dějiny:
- svědectví, martyria
- mečem a ohněm,
- svědectví, martyria
3) * koncil způsobil mnohde zmatek - jiná náboženství se zrnkem pravdy..., ochladnutí misií - proč někomu brát jeho víru.... X JKSS
- proč někomu brát jeho víru ??? když zrnko pravdy... Proč zatěžovat druhé, když také mají pravdu a tedy jakous možnost spásy?!...
- Nepohrdat jinými náboženstvími, ve kterých je zrnko pravdy, ale též mnoho omylů - potřebují Ježíše, který vyzdvihne dobré a překoná nedokonalé a zlé...
- Odpovíme následujícím. Nebudeme ani tak citovat bibli, jako (církev) papeže, kteří z ní vycházejí a o čem dnešní den je...
Podíváme se na EV pohledem učení Pavla VI. a JP II.

4) * co CK - poslední papeži učí o EV
4a) co je dobrá zvěst, co je EV
I) vědět co je evangelium
EN-78:
Evangelium je pravda, která osvobozuje a která jako jediná může poskytnout mír v srdci.
EN-9:
JÁDREM a ohniskem radostné zvěsti ... JE SPÁSA. Spása je velký Boží dar a neznamená jen osvobození ode všeho, co člověka trápí a utlačuje, nýbrž přináší především osvobození od hříchu a od zlého ducha. Přináší i radost z toho, že my známe Boha a on zná nás, že ho vidíme a necháme se jím vést.
II) Oznamovat ho, uvádět ve známost, vzbudit naději...
EN-1:
Hlásání evangelia lidem naší doby ... je službou ... prokazovanou celému lidstvu.
EN-27:
ZÁKLADEM, středem a zároveň i vrcholem EVANGELIZACE JE JASNÉ VYZNÁNÍ, ŽE V JEŽÍŠI KRISTU ... SE POSKYTUJE KAŽDÉMU ČLOVĚKU MOŽNOST SPÁSY JAKO DAR BOŽÍ.
Jde o spásu, která se naplňuje ve společenství ... s Bohem. Má počátek v tomto časném životě, ale naplňuje se ve věčnosti.
III) seznámit s původcem, nositelem
Zprostředkovat schůzku se "známým doktorem"....
EN-51:
Základním programem církve je SEZNÁMIT S KRISTEM...
RM-5
... Kristus je jediný Vykupitel.
Zjevení Boží je definitivní a ukončené působením jeho jednorozeného Syna:
... V tomto definitivním Slově svého Zjevení dal se Bůh poznat světu nejdokonalejším způsobem: sdělil lidstvu, kdo je. A toto definitivní sebezjevení Boží je nejhlubší důvod, proč je církev již svou povahou misijní. Nemůže upustit od toho, aby zvěstovala evangelium, tzn. plnou pravdu, kterou Bůh nám o sobě zjevil.
Kristus je jediný prostředník mezi Bohem a člověkem.

4b) proč EVANgelizovat


VIZ úvod bod 2
JKS je most mezi zemí a nebem.
(Pavel VI.)
RM-11
církve: Otevřít se Kristově lásce znamená pravé osvobození.
RM 2
MISIE totiž OBNOVÍ CÍRKEV, UPEVNÍ VÍRU a křesťanskou identitu a vnese novou horlivost a nové stimuly. Víra zesílí předáváním!
Misijní evangelizace, je skutečnost, že tato je PŘEDNOSTNÍ SLUŽBOU, kterou může církev dnes prokázat každému člověku a celému lidstvu. Lidstvo může sice vykázat podivuhodné výsledky pokroku, ale zdá se, že ztratilo smysl pro nejvyšší hodnoty a pro sám život. "KRISTUS VYKUPITEL" - jak jsem napsal ve své první encyklice - "ZJEVUJE ČLOVĚKU PLNĚ ČLOVĚKA SAMÉHO. Člověk, který chce sám sebe pochopit až do hlubin, musí se přiblížit Kristu. Vykoupení, které se uskutečnilo křížem, vrátilo člověku s konečnou platností jeho důstojnost a smysl jeho existence ve světě".
Misie mají pouze jeden cíl, totiž sloužit člověku tím, že mu ZJEVÍ LÁSKU BOŽÍ, která se ukázala v Ježíši Kristu.
RM 8
... Víra vyžaduje svobodný souhlas člověka. Musí však být NABÍDNUTA, protože všichni lidé "mají právo poznat celé bohatství Kristova tajemství...
RM-10
Universalita spásy... SPÁSA MUSÍ BÝT K DISPOZICI VŠEM.
RM 44
Církev se nesmí vymykat výslovnému Kristovu příkazu; nesmí připravit lidstvo o "dobrou zvěst", že je Bohem milováno a spaseno.
RM-38
Naše doba ... na jedné straně se lidé ženou za materiálním úspěchem, na druhé straně se projevuje stále víc úzkostlivé hledání smyslu života a potřeba vnitřního života,
... duchovní dimenze života jako léčebný prostředek proti odlidštění. Tento tzv. fenomén "návratu k náboženství" není bez dvojsmyslnosti, obsahuje však pozvání. CÍRKEV VLASTNÍ NEOCENITELNÁ DUCHOVNÍ DOBRA, KTERÁ MŮŽE LIDSTVU NABÍDNOUT: je to Kristus, který sám sebe označil jako "cestu, pravdu a život"

RM-58
... "NEJLEPŠÍ SLUŽBA SPOLUOBČANŮM JE HLÁSÁNÍ EVANGELIA, které jim umožňuje žít jako Boží děti, osvobozuje je od nespravedlnosti a poskytuje celkovou pomoc".109) Není úlohou církve působit přímo v oblasti hospodářské, technické nebo politické nebo aby hmotně přispívala k rozvoji. V podstatě jí jde o to, NABÍDNOUT národům "ne mít víc", ale "BÝT VÍC" a přitom s evangeliem vyburcovat svědomí.
... ROZVOJ NÁRODA se však neuskutečňuje v první řadě penězi ani materiální pomocí a také ne technickou strukturou, ale mnohem víc FORMACÍ SVĚDOMÍ, vyzráváním postojů a zvyků. Člověk je hlavním činitelem rozvoje, ne peníze a ne technika. Církev formuje svědomí, zjevuje národům Boha, jehož hledají, ale neznají, velikost člověka, kterého Bůh stvořil podle svého obrazu a kterého miluje, rovnost všech lidí...
4c) kdo - Následuj mne - Mk 1,17 -poť... To říká JK jednomu každému z nás.
EN-13:
Příkaz: "Jděte a hlásejte radostnou zvěst" - PLATÍ I PRO VŠECHNY KŘESŤANY.
RM-2
diecéze a farnosti, pro církevní instituty a společenství....
RM 11
Ti, kteří jsou včleněni do katolické církve, mohou se cítit privilegováni, avšak právě proto jsou ještě více POVINNI SVĚDČIT o víře a o křesťanském životě ... nechť si uvědomí, "že si své vynikající postavení nezískali vlastní zásluhou, ale obdrželi je zvláštní Kristovou milostí; jestliže jejich myšlení, mluva a jednání neodpovídá této milosti, čeká je místo spásy přísný soud."
- Když neevangelizuješ NEJSEŠ KATOLÍK (Metz)
EN-66:
K hlásání je povolána celá církev. Přesto však je třeba vyvíjet při plnění tohoto úkolu RŮZNÉ DRUHY ČINNOSTI...
RM-27
zapojeni do misie ad gentes sice "doživotně" misionáři, kteří působili na základě zvláštního povolání, ale že MISIE BYLY SOUČASNĚ CHÁPÁNY JAKO SAMOZŘEJMÉ ovoce křesťanského života, jako úkol PRO KAŽDÉHO věřícího, který jej měl plnit svědectvím osobního života a - bylo-li to možné - i výslovným hlásáním.
* např vyhnání z Jeruzaléma - medvědí služba - rozšíření EV...
4d) jak
EN-5:
POSELSTVÍ evangelia je nutné, je jedinečné, je nenahraditelné... Obsahuje moudrost, která není z tohoto světa. JE SCHOPNO SAMO OD SEBE VZBUDIT VÍRU.
EN-75:
Evangelizace nebude nikdy možná bez PŮSOBENÍ DUCHA SVATÉHO.
Přispěním Ducha svatého církev roste, neboť on vysvětluje význam Kristova učení, působí v každém hlasateli, který se od něho nechá řídit, on mu vnuká slova, jež by mu sama od sebe nenapadla současně též uschopňuje duši toho, kdo těmto slovům naslouchá.
BEZ DUCHA svatého NEZAPŮSOBÍ na lidského ducha ANI TA NEJPŘESVĚDČIVĚJŠÍ DIALEKTIKA. /Bude bezduchá.../
Duch svatý je při evangelizaci HLAVNÍM ČINITELEM. Od něho vycházejí pohnutky k hlásání a on umožňuje, že ... přijímáme a chápeme slovo spásy. Je i dovršením evangelizace.
EN-9:
JÁDREM a ohniskem radostné zvěsti ... JE SPÁSA. Spása je velký Boží dar a neznamená jen osvobození ode všeho, co člověka trápí a utlačuje, nýbrž přináší především osvobození od hříchu a od zlého ducha. Přináší i radost z toho, že my známe Boha a on zná nás, že ho vidíme a necháme se jím vést.
- X falešné představy, povědomí Boha uvést na správnou míru, podle toho jak se sám zjevil, proces, sám hledat a nebát se
* svědectví života
EN-41:
Prvním prostředkem svědectví je křesťanský život. ... Dnešní člověk raději naslouchá svědkům, kteří něco dokazují činy, než učitelům,... prostě svou svatostí...
EN-76:
Svědectví vydávané vlastním životem je základní podmínkou účinnosti evangelizace. Je třeba, aby naše evangelizační činnost pramenila ze skutečně svatého života. Svět volá po hlasatelích evangelia, kteří by mu mluvili o Bohu, kterého by sami znali...
RM-42
Člověk dnešní doby věří víc svědectví než učitelům, víc zkušenosti než nauce, víc životu a skutkům než teorii. Svědectví křesťanského života je nenahraditelnou formou misií.
Ježíš říká "budete mi svědky" a ne "budete vychovateli všech". Nesmí se zapomenout na to, že vychovatel občas uštědřuje rány, kdežto svědek je nanejvýš bit sám, ale nemůže uštědřovat rány druhým. (PAO)
* hlásání
EN-22:
Toto ale ještě stále nestačí, poněvadž i to nejkrásnější svědectví nebude mít žádnou účinnost, nebude-li odůvodněno a zvýrazněno "důvody naší naděje" - jasným a nepochybným hlásáním.
KERYGMA.
1) B každého miluje a má s ním dobrý plán
2) HŘ em je každý odříznut
3) V JK je nabídnuta záchrana a nové spojení s Bohem
4) Toto je pro každého
5) V CK půs Duch JK....
EN-42:
Kromě toho je třeba zdůraznit nezbytnost kázání, neboť víra je z hlásání. Slovní kázání je nepostradatelné. ... Moderními prostředky...
EN-43:
V ŽIVOTĚ dochází k nesčetným ... událostem a situacím, které poskytují PŘÍLEŽITOST K NEVTÍRANÉMU ... PŘIPOMENUTÍ toho, co náš Pán řekl za podobných okolností.
* JÁ V METRU
EN-27:
ZÁKLADEM, středem a zároveň i vrcholem EVANGELIZACE JE JASNÉ VYZNÁNÍ, ŽE V JEŽÍŠI KRISTU ... SE POSKYTUJE KAŽDÉMU ČLOVĚKU MOŽNOST SPÁSY JAKO DAR BOŽÍ.
Jde o spásu, která se naplňuje ve společenství ... s Bohem. Má počátek v tomto časném životě, ale naplňuje se ve věčnosti.
Jeho milostí
EN-59:
Lidé, kteří hlásají, činí tak z příkazu Krista,jeho jménem a s jeho milostí.
RM-23
spolupráce s Kristovým posláním: "Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa" (Mt 28,20). Poslání se tedy nezakládá na lidské schopnosti, ale na moci zmrtvýchvstalého Pána.
Právě proto, že je "poslán", prožívá misionář posilující Kristovu přítomnost, který ho provází v každém okamžiku života: "Neboj se!... protože já jsem s tebou" (Sk 18, 9-10) a čeká ho v srdci každého člověka a každého národa.

Inkulturace, sjednocení, vcítění..
RM-52
... Inkulturace. Tento požadavek provázel celou historickou cestu církve, dnes je však mimořádně důležitý a naléhavý.
EN-79:
Ohled na náboženskou a duchovní úroveň těch jimž hlásáme, na jejich chápavost.
Nikdo nemá právo je přetěžovat, je třeba mít ohled i na jejich svědomí a přesvědčení, abychom se vyvarovali nemístné


Autor: IMA

Čtení z dnešního dne: Středa 29. 11.

1. čtení Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Evangelium Lk 21,12-19

Komentář k Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28: Statečně se postavit před mocné a upozornit je na „znamení“ je i dnes úkolem církve. Najdeme odvahu i uvnitř církve k prorockému postoji?

Zdroj: Nedělní liturgie

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2023) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2023) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2023) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

Kdy začíná advent?
(24. 11. 2023) Datum 1. adventní neděle...

Pastorální teologie včera, dnes a zítra / Doporučujeme

Pastorální teologie včera, dnes a zítra / Doporučujeme
(24. 11. 2023) Úkolem pastorace není pouhé opakování správných zásad a jejich aplikování do života lidí, ale porozumění životu…

C. S. Lewis

(21. 11. 2023) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Advent

Advent
(20. 11. 2023) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....