Jestliže mě miluješ, nemysli na svou pastvu Co znamená Ježíšovo trojí: „Miluješ mě?“ - archív citátů

Navigace: Tematické texty H Hora, horyBiblické citáty k tématu hora, hory Hora, hory - biblické citáty

Hora, hory - biblické citáty

Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? 2Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. (Žalm 121, 1-2)

Amen, pravím vám: Kdo řekne této hoře: "Zdvihni se a vrhni do moře!", a nebude ve svém srdci pochybovat, ale věřit, že se stane, co říká, bude to mít (Mk 11,23). 

Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic. 1 Korintským 13:2 

Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin, nyní i navěky.  Žalmy 125, 2

Jak chermónská rosa, která kane na sijónské hory. Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky.  Žalmy 133, 3

Hlas mého milého! Hle, právě přichází, hory přeskakuje, přenáší se přes pahorky.  Píseň písní 2, 8

I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. Iz 2,2

I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník.“  Izajáš 54, 10

Ježíš vzal ssebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Marek 9, 2

Ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha  Zjevení Janovo 21, 10

 

 

Hospodin zavolal Mojžíše na vrchol hory a Mojžíš tam vystoupil. Exodus 19, 20

Hospodinova sláva se jevila pohledu Izraelců jako stravující oheň na vrcholku hory.  Exodus 24, 17

Hospodin řekl: „Vyjdi a postav se na hoře před Hospodinem.“  1. Královská 19, 11

Z Jeruzaléma vyjde pozůstatek lidu a z hory Sijónu ti, kdo vyvázli. 2. Královská 19, 31

Pozvedám hlas k Hospodinu, a on ze své svaté hory mi už odpovídá.  Žalmy 3, 5

Dlaněmi nechť zatleskají řeky, s nimi ať plesají hory Žalmy 98, 8

Ať zvučně plesají hory, les a všechny jeho stromy, neboť Hospodin vykoupí Jákoba a proslaví se v Izraeli.  Izajáš 44, 23

Plesejte, nebesa, a jásej, země, ať zvučně plesají hory, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, slitoval se nad svými ujařmenými! Izajáš 49, 13

Hory a pahorky budou před vámi zvučně plesat a všechny stromy v poli budou tleskat.  Izajáš 55, 12

Dobrořečte Hospodinu, hory a pahorky, velebte a vyvyšujte ho navěky.  Tři muži v rozpálené peci 1, 75

Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány; co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné;  Lukáš 3, 5

Když je propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám.  Matouš 14, 23

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. Matouš 17, 1

Vystoupil na horu a zavolal k sobě ty, které si vyvolil; i přišli k němu.  Marek 3, 13

Ježíš vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu.  Lukáš 6, 12

Jak chermónská rosa, která kane na sijónské hory. Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky.  Žalmy 133, 3


ANDREA TORNIELLI 27. února 2024

Se svolením převzato z webu České sekce Vatican News.
Redakčně upraveno.

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Job 38,1.8-11; Žalm Žl 107,23-24.25-26.28-29.30-31; 2 Kor 5,14-17
Mk 4,35-41

„Proč se bojíte?“, říká Ježíš vyděšeným učedníkům. A není divu, ve tmě se jejich loď potápěla pod náporem vichřice. Není snadné uvěřit, že Ježíš má moc utišit bouři, že je spolehlivým Mistrem, pevným bodem vesmíru, před kterým i zlo musí padnout na kolena. Je obtížné tomu uprostřed divokého světa věřit, ale lze si to ověřit! Buď vlastní zkušeností, pokud se zkusíme o víru skutečně opřít, z dějin, anebo ze svědectví jiných lidí. Stálo by za to slyšet jiné křesťany z našeho společenství, kteří se o Boha opřeli a zažili to, co učedníci: moře zmlklo a nastalo úplné ticho. Zkusme si sami vzpomenout, kdy se Bůh v našem životě o nás postaral?

Zdroj: Nedělní liturgie

Papež: Církev je otevřená všem, ale homosexuální svazky nemůže žehnat

(23. 6. 2024) V rozhovoru pro americkou televizní stanici Cbs František znovu zdůrazňuje otevřenost církve "všem, každému" a…

Narození Jana Křtitele (svátek 24. 6.)

Narození Jana Křtitele (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2024) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ - Letní kurzy v roce 2024

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ - Letní kurzy v roce 2024
(22. 6. 2024) Kurzy zaměřené na obnovu a prohloubení vztahů mezi manžely a v rodině s názvem ´Manželská setkání´…

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2024) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

sv. Tomáš More (22.6.)

(20. 6. 2024) Filozof, politik, humorista, mučedník... Popraven (1535) králem Jindřichem VII. 

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2024) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Pouť důvěry Taizé - 47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých

Pouť důvěry Taizé -  47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých
(16. 6. 2024) Estonské hlavní město Tallinn bude hostit příští evropské setkání mládeže Taizé ve dnech 28.12.2024-1.01.2025.