Navigace: Tematické texty M MariaTexty z knihy: Mariánské modlitby (ed. Vojtěch Kodet) IV. Mariánské modlitby světců a přátel Božích

IV. Mariánské modlitby světců a přátel Božích

1.Modlitba připisovaná sv. Atanáši (+ 373)
2.Modlitby sv. Ildefonsa Toledského (+ 667)
3.Modlitba sv. Kateřiny Sienské (+ 1380)
4.Modlitby papeže Jana Pavla II. (+ 2005)
5.Modlitba papeže Benedikta XVI.1.Modlitba připisovaná sv. Atanáši (+ 373)

Nejsvětější Panno, vyslyš naše prosby a rozpomeň se na nás! Obdaruj nás ze svého bohatství, z hojnosti milostí, jimiž oplýváš. Archanděl tě pozdravuje a nazývá tě milostiplnou. Všechna pokolení tě nazývají blahoslavenou. Všechny nebeské kůry ti žehnají. A my pozemšťané také voláme k tobě: Buď zdráva, milostiplná, Pán s tebou! Pros za nás, Matko Boží, Paní naše a Královno naše.


2.Modlitby sv. Ildefonsa Toledského (+ 667)

Prosím, snažně tě prosím, svatá Panno,
abych přijal Ježíše skrze téhož Ducha svatého, skrze něhož jsi porodila Ježíše;
aby má duše uvítala Ježíše skrze Ducha svatého, skrze něhož tvé tělo Ježíše počalo;
abych miloval Ježíše v Duchu svatém, v němž ty ho miluješ jako Pána a jako Syna.


Maria, Královno má a Paní má, Matko Pána mého, služebnice Syna svého, Rodičko Tvůrce vesmíru: tebe žádám, tebe vzývám, vypros mi Ducha svého Syna, mého Vykupitele, abych o tobě důstojně smýšlel a důstojně mluvil. Tvá krása, vznešenost a důstojnost je taková, že kdybych k tvé oslavě mluvil jazyky andělskými, pronikl všechna Boží tajemství a znal veškerá Písma, vyčerpal bych všechnu svou výmluvnost a dovednost, ale nedošel dál než na počátek tvé chvály. Tys nade všechno tvorstvo nesrovnatelně krásnější, záříš svou ctností na všechno lidstvo, jsi vznešenější než andělé, svatostí a nebeskou slávou převyšuješ zástupy vyvolených a korunována sedíš po pravici svého milovaného Syna. Tam jsou tvé zásluhy důstojně oslavovány, tam jsou tvé přednosti, jak se sluší velebeny, tam jsi po zásluze blahoslavena. Co mohu já, ubohý hříšník, přidat k tvé oslavě? Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš. Přijmi, prosím, i mé nepatrné chvály.


Přicházím k tobě, Matko Boží, a prosím tě, abys mi vymohla odpuštění mých hříchů. Učiň, abych byl zproštěn všech vin svého života. Prosím tě, uděl mi milost, abych byl spojen láskou s tvým Synem a s tebou; s tvým Synem jako mým Bohem a s tebou jako s Matkou mého Boha.


Matko mého Pána,
služebnice svého Syna,
Matko Stvořitele světa!
Žádám tě a prosím o Ducha mého Pána,
Ducha tvého Syna,
Ducha mého Vykupitele,
abych mohl říci o tobě, která jsi důstojná a pravdivá,
co je důstojné a pravdivé. …
Ať tě tedy hlásám tak, jak máš být hlásána,
ať tě miluji tak, jak máš být milována,
ať tě chválím tak, jak máš být chválena,
ať ti sloužím tak, jak je třeba sloužit tvé slávě.3.Modlitba sv. Kateřiny Sienské (+ 1380)

Maria, pokojné moře,
dárkyně pokoje, úrodná země!
Ty jsi nová ratolest,
na níž se rozvinul voňavý květ,
Slovo, které se stalo tělem,
jednorozený Syn Boží.

Do tebe, Maria, půdo plodná, bylo zaseto Slovo.
Maria, ohnivý voze, nosilas Oheň,
skrytý a zahalený tvým lidstvím.
Maria, ty jsi kniha,
v níž je zapsáno pravidlo našeho života, Ježíš.
Když na tebe hledím, Maria,
vidím ruku Ducha svatého,
který v tobě utvářel vtělené Slovo,
jednorozeného Syna Božího.

Zde spočívá důstojnost člověka, pro něhož Bůh vykonal tolik velikých věcí.
Maria, v tobě se zjevuje síla a svoboda člověka. K tobě byl poslán anděl, aby ti oznámil Boží záměr a žádal tvůj souhlas: Boží Syn sestoupil do tvého lůna až poté, cos jej svobodně přijala. Slovo Otce čekalo u dveří tvé vůle, abys mu otevřela slovy: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého Slova!“

Maria, má nejsladší lásko,
V tobě je napsáno Slovo,
jež nám dalo učení života;
K tobě se utíkám, Maria,
s prosbou za snoubenku Ježíšovu
a za papeže, jeho náměstka na zemi:
Dej mu světlo,
aby dokázal uskutečňovat obnovu církve.
Posilni srdce svého lidu v jednotě
a přikloň je k srdci sladkého Krista na zemi,
aby se proti němu nikdy nevzepřelo.
Maria, dnes je den milosti, žádná milost ti nebude odepřena,
proto tě dnes, Maria, naléhavě a celým svým srdcem prosím!4. Modlitby papeže Jana Pavla II. (+ 2005)


Matko naše a Těšitelko, potěš nás všechny a dej všem pochopit, že tajemství štěstí je v tom, že budeme opravdu dobrými lidmi, když budeme přemáhat zlo dobrem, věrní vždy tvému Synu Ježíši Kristu.


Matko pravdy, Panno oděná sluncem pravdy, ještě nikdy nebyly masy lidí tak soustavně obelhávány falešnými ideologiemi, tak neprodyšně izolovány od pravdy křesťanské víry, od modlitby, od svátostí Kristovy církve, od výchovy ke křesťanské mravnosti. Ještě nikdy nebylo tolik lidí tak promyšleně zmateno a vnitřně zotročováno. Ďábel se raduje, že konečně zmátl člověka do té míry, že lidé zničí sami sebe a temné mocnosti budou triumfovat.
Maria, dějinná hodina tvé pomoci křesťanům i celému světu, pro kterou tě Bůh připravil od věčnosti, je zde. Znič svou panenskou pokorou pýchu a zdánlivou moc otce lži. Vrať nám svého Syna, který se z tebe narodil, aby vydal svědectví pravdě.
Mně pak dej odvahu, abych za žádnou cenu nikdy nelhal, ani ústy, ani jiným způsobem jednání. Amen.5. Modlitba papeže Benedikta XVI.

Svatá Maria, Matko Boží,
tys darovala světu pravé světlo,
Ježíše, svého Syna, Syna Božího.
Ty ses bezvýhradně odevzdala
Božímu povolání,
a tak ses stala zdrojem té dobroty,
která prýští z Něho.
Ukaž nám Ježíše. Veď nás k Němu.
Uč nás poznávat a milovat ho,
abychom byli schopni
opravdové lásky
a uprostřed žíznícího světa
byli pramenem živé vody.
(encyklika Deus caritas est ze dne 25. prosince 2005, článek 42)

***
Se svolením převzato z knihy Mariánské modlitby, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří


Témata: Maria

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Středa 23. 6.

Gn 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20

Komentář k Gn 15,1-12.17-18: Bůh dává Abramovi tři věci: potomstvo, území a požehnání. Provokativní otázka: pokud se naše „vyspělá civilizace“ zříká potomstva, neztrácí zbylá zaslíbení?

Zdroj: Nedělní liturgie

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2021) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2021) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)
(18. 6. 2021) Z neděle 19.6.1977. Text byl původně pronesen v angličtině, italštině a krátce také v němčině. Zde…

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2021) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2021) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

On-line večerní seminář a exercicie s P. ELIASEM VELLOU OFM

(14. 6. 2021) Úterý 29. 6. 2021 až  pátek 2. 7. 2021 v Koclířově jako duchovní  příprava na slavnost našich otců víry…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2021) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2021) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo
(8. 6. 2021) Zakladatelka sester kapucínek bude blahořečena 9. října 2021 v italské Neapoli.