Dříve než vstoupíš do zaslíbené země, musíš přejít přes Rudé moře a poušť. (Don Bosco) - archív citátů

Navigace: Tematické texty K Křížové cestyRůzné křížové cesty Křížová cesta spolu s Marií

Křížová cesta spolu s Marií

"Přemýšlejte o Ježíšově utrpení a žijte ve spojení s Ním!"
(20.2.1986)
"Modlete se před Křížem..." (m.j.12.9.1985)
Mnohokrát nás Panna Maria v Medžugorje vyzvala k modlitbě před křížem; a také k modlitbě spolu s Ní.
Proto si zde nově - nebo snad poprvé? - uvědomujeme, jak dalece právě pobožnost křížové cesty je modlitbou a cestou "spolu s Ní".

1. Zastavení - JEŽÍŠ JE ODSOUZEN K SMRTI
- Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste a dobrořečíme Ti
- Neboť skrze svůj svatý kříž jsi vykoupil svět.
* Velekněží a celá velerada se snažili o křivá svědectví proti Ježíšovi, aby ho mohli odsoudit k smrti. (Mt 26,59)
+ "Dnes vás prosím, abyste přestali s pomlouváním." (12.4.84)
- Bezpráví vypadá na začátku často neškodně, je však vždycky ničivé...
* Ježíši, uchraň nás vší závisti a nenávisti!
+ Maria, pomoz nám jít spolu s Tebou, jak tuto Křížovou cestu Tvého Syna, tak i tu naši!
Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...

2. Zastavení - JEŽÍŠ NA SEBE BERE TĚŽKÝ KŘÍŽ
- Klaníme se ti Pane Ježíši Kriste...
* Snášel naši nemoc a naše bolesti na sebe naložil. (Iz 53,4)
+ "Modlete se zvlášť za to, abyste dokázali přijmout s láskou ne moc a trápení, tak jak je přijal Ježíš." (11.9.86)
- Každé utrpení má výkupnou cenu, když je neseno ve spojení s Kristem...
* Ježíši, dej nám svou odevzdanost do vůle Boží!
+ Maria, pomoz nám přijímat každý kříž tak, aby se mohl stát zdrojem milosti!
Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...

3. Zastavení - JEŽÍŠ PADÁ POPRVÉ POD KŘÍŽEM
- Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste...
* Kristus nás miloval a odevzdal se za nás jako dar a jako oběť, která se Bohu líbí. (Ef 5,2)
+ "Když trpíte, přinášejte to Bohu jako oběť." (29.3.84)
- Kolik je kdo ochoten dát Bohu, tolik má v sobě víry a lásky...
* Ježíši, pomoz nám překonat náš odpor k oběťi!
+ Maria, Ty, která v bolu sleduješ naše pády, obnovuj v nás vůli a schopnost znovupovstání!
Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...

4. Zastavení - JEŽÍŠ SE SETKÁVÁ SE SVOU MATKOU
- Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste...
* On bude znamením, kterému bude odpíráno. A tvou vlastní duší pronikne meč. (Luk 2,34n)
+ "Drahé děti! Já, Matka, vás všechny miluji. Prosím vás, nedo volte, aby mé Srdce prolévalo krvavé slzy nad těmi dušemi, kte- ré se ztrácejí ve hříchu." (24.5.84)
- Maria, naše Matka je útočiště hříšníků: ona neopustí nikoho, kdo se jí svěří...
* Ježíši, probuď v nás lásku ke své Matce!
+ Maria, pomoz, aby každé naše setkání s druhými bylo svědectvím Tvé a Ježíšovy lásky!
Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...

5. Zastavení - ŠIMON CYRENSKÝ POMÁHÁ JEŽÍŠOVI NÉST KŘÍŽ
- Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste...
* Radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení: tak budete mo ci radostně jásat, až se ukáže ve slávě. (1 Pt 4,13)
+ "Nemějte strach nést kříž. Je tu můj Syn, který vám pomůže." (5.4.85)
- Otázka po smyslu tolikerého utrpení ve světě nachází odpověď jen ve víře: podílíme se na nesení kříže, na němž je vykou-
pen svět...
* Ježíši, uč nás pravé velkorysosti vůči Tobě!
+ Maria, pomáhej nám překonávat naše vlastní utrpení smyslem pro potřeby druhých!
Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...

6. Zastavení - VERONIKA PODÁVÁ JEŽÍŠOVI ROUŠKU
- Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste...
* Co jste učinili jednomu z mých nejmenších bratří, mně jste uči nili. (Mt 25,40)
+ "Zvu vás k největší oběti, k oběti lásky. Bez lásky nemůžete přijmout ani mne ani mého Syna. Bez lásky nemůžete dá- vat svědectví ostatním." (27.3.86)
- Ani strach před lidmi, ani starost o naše zájmy nám nesmějí bránit poskytnout pomoc tam, kde je toho třeba...
* Ježíši, otevři nám oči pro utrpení bližního!
+ Maria, uč nás a pomáhej nám milovat i tam, kde nemůžeme pomoci!
Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...

7. Zastavení - JEŽÍŠ PADÁ PODRUHÉ POD KŘÍŽEM
- Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste...
* Všichni, kdo mě vidí, vysmívají se mi, šklebí se a potřásají hlavou: Spoléhal na Pána, ať ho vysvobodí, má-li ho rád.
(Žl 22,8n)
+ "On vás miluje, proto vás zkouší. Obětujte všechny obtíže Bohu a nedělejte si starosti." (11.1.84)
- Jenom statečně nesený životní kříž nám dává důvěru pro soudný den... (Sv. Jan Maria Vianney)
* Ježíši, dej aby každé utrpení se obrátilo v setkání s Tebou!
+ Maria, pomáhej nám nezůstávat "sedět" pod křížem, ale vždy zno vu povstat, obrátit se a s Ježíšem jít dál!
Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...

8. Zastavení - JEŽÍŠ POTKÁVÁ PLAČÍCÍ ŽENY
- Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste...
* Dcery jeruzalemské,neplačte nade mnou, plačte nad sebou a nad svými dětmi. Vždyť děje-li se toto se zeleným dřevem, co tepr- ve bude se suchým! (Lk 23,28;31)
+ "Vybízím vás, aby se každý z vás obrátil. Všechny vás chci do vést na cestu obrácení." (13.2.85 + 25.2.87)
- Bůh nikoho neodstrkuje, jeho láskyplné milosrdenství přijímá každého, kdo je ochoten k obrácení...
* Ježíši, smiluj se a odpusť nám naše viny!
+ Maria, pomáhej nám vidět a umenšovat rozdíl mezi Tvými a našimi slzami!
Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...

9. Zastavení - JEŽÍŠ PADÁ POTŘETÍ POD KŘÍŽEM
- Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste...
* Strast mě zbavuje síly, moje kosti se rozpadají. Všem svým nepřátelům jsem na posměch. (Žl 30,11n)
+ "Slibte, že nebudete urážet ani Ježíše, ani kříž haněním a pos měchem." (12.9.85)
- Kristus vzal pro naši spásu na sebe potupu kříže: Tak se stal kříž znamením vykoupení...
* Ježíši, Ty padáš tváří k zemi právě tam, kde my jsme upadli, kde už jsme takřka "pohřbeni".
+ Maria, pomáhej nám netrýznit Ježíše tím, že "šlapeme" po těch, kdo upadli!
Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...

10. Zastavení - JEŽÍŠ JE ZBAVEN ŠATŮ
- Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste...
* A oni zevlují a hledět na mne jim dělá radost. Dělí se o můj oděv, losují o můj šat. (Žl 22,18n)
+ "Rozhlédněte se, drahé děti, jak silně hřích na sebe strhl vlá du na této zemi. Proto se modlete, aby Ježíš zvítězil."
(13.8.84)
- Člověk se stane otrokem tolika tyranů, kolika neřestem se od dá...
* Ježíši, dej, abychom se nechali osvobodit ode všech pout hříchu!
+ Maria, děkujeme Ti, že jsi s námi i ve chvílích, kdy hřích nás obral o všechnu důstojnost!
Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...

11. Zastavení - JEŽÍŠ JE PŘIBIT NA KŘÍŽ
- Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste...
* On však byl proboden pro naše hříchy, rozdrcen pro naše viny, tresty ho tížily pro naši spásu, jeho rány nás uzdravily.
(Iz 53,5)
+ "Uvažujte, jak Všemohoucí ještě i dnes trpí kvůli vašim hříchům..." (29.3.84)
- Bůh chtěl, aby s Kříže přišlo vykoupení...
* Ježíši, veď nás skrze svůj svatý kříž ze smrti k životu!
+ Maria, pro rány, které mučily Ježíše i Tebe, pomáhej nám proží vat každé utrpení ve spojení s Ježíšem, spolu s Tebou!
Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...

12. Zastavení - JEŽÍŠ UMÍRÁ NA KŘÍŽI
- Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste...
* Ježíš řekl matce: "Ženo, hle, tvůj syn!" A tomu učedníkovi: "Hle, tvá Matka!" (Jan 19,26n)
+ "Zvláště se modlete před Křížem, vždyť z něho přicházení veliké milosti." (12.9.85)
- Uctíváním Ježíšova Srdce věnujeme pozornost nekonečné lásce na šeho Vykupitele...
* Ježíši, děkujeme Ti za nedocenitelný dar Tvé Matky!
+ Maria, děkujeme Ti, že pod křížem umírajícího Syna jsi přijala za své dítě i každého z nás!
Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...
13. Zastavení - JEŽÍŠ JE SŇAT Z KŘÍŽE
- Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste...
* Vy všichni, kteří jedete cestou, pohleďte a pozorujte, zda je bolest jako bolest moje. (Pláč 1,12)
+ "Vy si nejste vědomi, jakou velkou láskou vás Bůh miluje." (25.3.88)
- Víra a naděje Matky Boží prodělaly pod křížem tu nejtvrdší zkoušku...
* Ježíši, ukaž nám na příkladu své Matky cestu utrpením a křížem ke slávě a zmrtvýchvstání!
+ Maria, děkujeme Ti, že svou účastí na Ježíšově utrpení spolupůsobíš na našem vykoupení!
Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...

14. Zastavení - JEŽÍŠOVO TĚLO JE POLOŽENO DO HROBU
- Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste...
* Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo; jestliže však zemře, přinese mnoho užitku. (Jan 12,24)
+ "Přeji si, abyste pochopili, že pozemský život je ve srovnání s životem v nebi velmi krátký. Proto se dnes znovu rozhodněte pro Boha." (27.11.86)
- Utrpení tohoto času se nedá srovnat se slávou, která nás čeká...
* Ježíši, posiluj naši naději ve svá přislíbení!
+ Maria, pomáhej nám i v největším žalu vidět dobrodiní, které nám prokazují druzí!
Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...

15. Zastavení - JEŽÍŠ VSTAL Z MRTVÝCH A ŽIJE
- Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste...
* Nemusel Mesiáš to všechno vytrpět, aby nešel do své slávy?
(Lk 24,26)
+ "V modlitbě poznáte Boží slávu!" (28.11.85)
- Žádné oko ještě nevidělo, žádné ucho neslyšelo a žádné lidské srdce nezažilo, co Bůh připravil těm, kteří ho milují...
* Ježíši, otevři i naše hroby, otevři naše srdce a zapal v nás oheň své lásky!
+ Maria, pomáhej nám zůstávat s Tebou ve světle, síle a radosti Tvého zmrtvýchvstalého Syna!
Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...

 


Čtení z dnešního dne: Čtvrtek Zelený čtvrtek

1 Kor 11,23-26; Jan 13,1-15

Komentář k 1 Kor 11,23-26: Chci svým životem docenit dar Kristova Těla tak, abych se proměňoval v to, co jím a piji?

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoční obřady v pražské katedrále

Velikonoční obřady v pražské katedrále
(9. 4. 2020) Přinášíme přehled letošních velikonočních obřadů ve svatovítské katedrále, včetně možnosti sledování jejich přenosu.

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!
(8. 4. 2020) Maria je Matkou naděje. Stejně jako Abraham, také ona doufá, proti vší naději. (maria.cz)

Zelený čtvrtek

(7. 4. 2020) Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)
(6. 4. 2020) Podle Marko Rupnika a umělců Centra Aletti v Římě

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

(1. 4. 2020) Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po…

Jak žít všední život v karanténě?

(1. 4. 2020) Jak bychom měli toto období karantény nejlépe prožívat? Poraďte prosím.

Jak si udržet svou víru, když se s ostatními nevidím?

(1. 4. 2020) Jak žít svou víru, když si s ostatními věřícími nemůžu být nablízku? Vždyť na společném slavení liturgie stojí identita…

Je současná pandemie výzvou?!

(1. 4. 2020) Mnohdy slyšíme, že nynější koronakrize je i výzva. Jakou výzvou by mohla být pro nás křesťany? 

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz