Navigace: Tematické texty K Křížové cestyRůzné křížové cesty Křížová cesta spolu s Marií

Křížová cesta spolu s Marií

"Přemýšlejte o Ježíšově utrpení a žijte ve spojení s Ním!"
(20.2.1986)
"Modlete se před Křížem..." (m.j.12.9.1985)
Mnohokrát nás Panna Maria v Medžugorje vyzvala k modlitbě před křížem; a také k modlitbě spolu s Ní.
Proto si zde nově - nebo snad poprvé? - uvědomujeme, jak dalece právě pobožnost křížové cesty je modlitbou a cestou "spolu s Ní".

1. Zastavení - JEŽÍŠ JE ODSOUZEN K SMRTI
- Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste a dobrořečíme Ti
- Neboť skrze svůj svatý kříž jsi vykoupil svět.
* Velekněží a celá velerada se snažili o křivá svědectví proti Ježíšovi, aby ho mohli odsoudit k smrti. (Mt 26,59)
+ "Dnes vás prosím, abyste přestali s pomlouváním." (12.4.84)
- Bezpráví vypadá na začátku často neškodně, je však vždycky ničivé...
* Ježíši, uchraň nás vší závisti a nenávisti!
+ Maria, pomoz nám jít spolu s Tebou, jak tuto Křížovou cestu Tvého Syna, tak i tu naši!
Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...

2. Zastavení - JEŽÍŠ NA SEBE BERE TĚŽKÝ KŘÍŽ
- Klaníme se ti Pane Ježíši Kriste...
* Snášel naši nemoc a naše bolesti na sebe naložil. (Iz 53,4)
+ "Modlete se zvlášť za to, abyste dokázali přijmout s láskou ne moc a trápení, tak jak je přijal Ježíš." (11.9.86)
- Každé utrpení má výkupnou cenu, když je neseno ve spojení s Kristem...
* Ježíši, dej nám svou odevzdanost do vůle Boží!
+ Maria, pomoz nám přijímat každý kříž tak, aby se mohl stát zdrojem milosti!
Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...

3. Zastavení - JEŽÍŠ PADÁ POPRVÉ POD KŘÍŽEM
- Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste...
* Kristus nás miloval a odevzdal se za nás jako dar a jako oběť, která se Bohu líbí. (Ef 5,2)
+ "Když trpíte, přinášejte to Bohu jako oběť." (29.3.84)
- Kolik je kdo ochoten dát Bohu, tolik má v sobě víry a lásky...
* Ježíši, pomoz nám překonat náš odpor k oběťi!
+ Maria, Ty, která v bolu sleduješ naše pády, obnovuj v nás vůli a schopnost znovupovstání!
Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...

4. Zastavení - JEŽÍŠ SE SETKÁVÁ SE SVOU MATKOU
- Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste...
* On bude znamením, kterému bude odpíráno. A tvou vlastní duší pronikne meč. (Luk 2,34n)
+ "Drahé děti! Já, Matka, vás všechny miluji. Prosím vás, nedo volte, aby mé Srdce prolévalo krvavé slzy nad těmi dušemi, kte- ré se ztrácejí ve hříchu." (24.5.84)
- Maria, naše Matka je útočiště hříšníků: ona neopustí nikoho, kdo se jí svěří...
* Ježíši, probuď v nás lásku ke své Matce!
+ Maria, pomoz, aby každé naše setkání s druhými bylo svědectvím Tvé a Ježíšovy lásky!
Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...

5. Zastavení - ŠIMON CYRENSKÝ POMÁHÁ JEŽÍŠOVI NÉST KŘÍŽ
- Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste...
* Radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení: tak budete mo ci radostně jásat, až se ukáže ve slávě. (1 Pt 4,13)
+ "Nemějte strach nést kříž. Je tu můj Syn, který vám pomůže." (5.4.85)
- Otázka po smyslu tolikerého utrpení ve světě nachází odpověď jen ve víře: podílíme se na nesení kříže, na němž je vykou-
pen svět...
* Ježíši, uč nás pravé velkorysosti vůči Tobě!
+ Maria, pomáhej nám překonávat naše vlastní utrpení smyslem pro potřeby druhých!
Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...

6. Zastavení - VERONIKA PODÁVÁ JEŽÍŠOVI ROUŠKU
- Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste...
* Co jste učinili jednomu z mých nejmenších bratří, mně jste uči nili. (Mt 25,40)
+ "Zvu vás k největší oběti, k oběti lásky. Bez lásky nemůžete přijmout ani mne ani mého Syna. Bez lásky nemůžete dá- vat svědectví ostatním." (27.3.86)
- Ani strach před lidmi, ani starost o naše zájmy nám nesmějí bránit poskytnout pomoc tam, kde je toho třeba...
* Ježíši, otevři nám oči pro utrpení bližního!
+ Maria, uč nás a pomáhej nám milovat i tam, kde nemůžeme pomoci!
Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...

7. Zastavení - JEŽÍŠ PADÁ PODRUHÉ POD KŘÍŽEM
- Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste...
* Všichni, kdo mě vidí, vysmívají se mi, šklebí se a potřásají hlavou: Spoléhal na Pána, ať ho vysvobodí, má-li ho rád.
(Žl 22,8n)
+ "On vás miluje, proto vás zkouší. Obětujte všechny obtíže Bohu a nedělejte si starosti." (11.1.84)
- Jenom statečně nesený životní kříž nám dává důvěru pro soudný den... (Sv. Jan Maria Vianney)
* Ježíši, dej aby každé utrpení se obrátilo v setkání s Tebou!
+ Maria, pomáhej nám nezůstávat "sedět" pod křížem, ale vždy zno vu povstat, obrátit se a s Ježíšem jít dál!
Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...

8. Zastavení - JEŽÍŠ POTKÁVÁ PLAČÍCÍ ŽENY
- Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste...
* Dcery jeruzalemské,neplačte nade mnou, plačte nad sebou a nad svými dětmi. Vždyť děje-li se toto se zeleným dřevem, co tepr- ve bude se suchým! (Lk 23,28;31)
+ "Vybízím vás, aby se každý z vás obrátil. Všechny vás chci do vést na cestu obrácení." (13.2.85 + 25.2.87)
- Bůh nikoho neodstrkuje, jeho láskyplné milosrdenství přijímá každého, kdo je ochoten k obrácení...
* Ježíši, smiluj se a odpusť nám naše viny!
+ Maria, pomáhej nám vidět a umenšovat rozdíl mezi Tvými a našimi slzami!
Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...

9. Zastavení - JEŽÍŠ PADÁ POTŘETÍ POD KŘÍŽEM
- Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste...
* Strast mě zbavuje síly, moje kosti se rozpadají. Všem svým nepřátelům jsem na posměch. (Žl 30,11n)
+ "Slibte, že nebudete urážet ani Ježíše, ani kříž haněním a pos měchem." (12.9.85)
- Kristus vzal pro naši spásu na sebe potupu kříže: Tak se stal kříž znamením vykoupení...
* Ježíši, Ty padáš tváří k zemi právě tam, kde my jsme upadli, kde už jsme takřka "pohřbeni".
+ Maria, pomáhej nám netrýznit Ježíše tím, že "šlapeme" po těch, kdo upadli!
Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...

10. Zastavení - JEŽÍŠ JE ZBAVEN ŠATŮ
- Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste...
* A oni zevlují a hledět na mne jim dělá radost. Dělí se o můj oděv, losují o můj šat. (Žl 22,18n)
+ "Rozhlédněte se, drahé děti, jak silně hřích na sebe strhl vlá du na této zemi. Proto se modlete, aby Ježíš zvítězil."
(13.8.84)
- Člověk se stane otrokem tolika tyranů, kolika neřestem se od dá...
* Ježíši, dej, abychom se nechali osvobodit ode všech pout hříchu!
+ Maria, děkujeme Ti, že jsi s námi i ve chvílích, kdy hřích nás obral o všechnu důstojnost!
Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...

11. Zastavení - JEŽÍŠ JE PŘIBIT NA KŘÍŽ
- Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste...
* On však byl proboden pro naše hříchy, rozdrcen pro naše viny, tresty ho tížily pro naši spásu, jeho rány nás uzdravily.
(Iz 53,5)
+ "Uvažujte, jak Všemohoucí ještě i dnes trpí kvůli vašim hříchům..." (29.3.84)
- Bůh chtěl, aby s Kříže přišlo vykoupení...
* Ježíši, veď nás skrze svůj svatý kříž ze smrti k životu!
+ Maria, pro rány, které mučily Ježíše i Tebe, pomáhej nám proží vat každé utrpení ve spojení s Ježíšem, spolu s Tebou!
Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...

12. Zastavení - JEŽÍŠ UMÍRÁ NA KŘÍŽI
- Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste...
* Ježíš řekl matce: "Ženo, hle, tvůj syn!" A tomu učedníkovi: "Hle, tvá Matka!" (Jan 19,26n)
+ "Zvláště se modlete před Křížem, vždyť z něho přicházení veliké milosti." (12.9.85)
- Uctíváním Ježíšova Srdce věnujeme pozornost nekonečné lásce na šeho Vykupitele...
* Ježíši, děkujeme Ti za nedocenitelný dar Tvé Matky!
+ Maria, děkujeme Ti, že pod křížem umírajícího Syna jsi přijala za své dítě i každého z nás!
Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...
13. Zastavení - JEŽÍŠ JE SŇAT Z KŘÍŽE
- Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste...
* Vy všichni, kteří jedete cestou, pohleďte a pozorujte, zda je bolest jako bolest moje. (Pláč 1,12)
+ "Vy si nejste vědomi, jakou velkou láskou vás Bůh miluje." (25.3.88)
- Víra a naděje Matky Boží prodělaly pod křížem tu nejtvrdší zkoušku...
* Ježíši, ukaž nám na příkladu své Matky cestu utrpením a křížem ke slávě a zmrtvýchvstání!
+ Maria, děkujeme Ti, že svou účastí na Ježíšově utrpení spolupůsobíš na našem vykoupení!
Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...

14. Zastavení - JEŽÍŠOVO TĚLO JE POLOŽENO DO HROBU
- Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste...
* Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo; jestliže však zemře, přinese mnoho užitku. (Jan 12,24)
+ "Přeji si, abyste pochopili, že pozemský život je ve srovnání s životem v nebi velmi krátký. Proto se dnes znovu rozhodněte pro Boha." (27.11.86)
- Utrpení tohoto času se nedá srovnat se slávou, která nás čeká...
* Ježíši, posiluj naši naději ve svá přislíbení!
+ Maria, pomáhej nám i v největším žalu vidět dobrodiní, které nám prokazují druzí!
Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...

15. Zastavení - JEŽÍŠ VSTAL Z MRTVÝCH A ŽIJE
- Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste...
* Nemusel Mesiáš to všechno vytrpět, aby nešel do své slávy?
(Lk 24,26)
+ "V modlitbě poznáte Boží slávu!" (28.11.85)
- Žádné oko ještě nevidělo, žádné ucho neslyšelo a žádné lidské srdce nezažilo, co Bůh připravil těm, kteří ho milují...
* Ježíši, otevři i naše hroby, otevři naše srdce a zapal v nás oheň své lásky!
+ Maria, pomáhej nám zůstávat s Tebou ve světle, síle a radosti Tvého zmrtvýchvstalého Syna!
Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...

 


Čtení z dnešního dne: Sobota 2. 3.

1. čtení - Mich 7,14-15.18-20; Evangelium - Lk 15,1-3.11-32

Komentář k Lk 15,1-3.11-32: Odvážně se zamyslím nad tímto úryvkem. Nevystupuji někdy jako poslušný, věrný syn církve, který je pohoršen dobrotou Otce, která nezná hranic?

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý ´Sudeťák´ P. Hubert Engelmar Unzeitig (svátek 2.3.)

(28. 2. 2024) P. Hubert Engelmar Unzeitig byl sudetský Němec, který se narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou severně od Brna.…

Fiducia supplicans, neliturgická požehnání a Ratzingerovo rozlišení

(27. 2. 2024) Instrukce, kterou v roce 2000 vydal tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry, rozlišuje modlitby za uzdravení, které…

Oto Mádr, přední český teolog a jeden z nejdéle vězněných kněží u nás (+ 27. 2. 2011)

(26. 2. 2024) Oto Mádr - výrazná osobnost české katolické církve 20. století

Proti komunismu, nacismu a jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(25. 2. 2024) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost –…

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2024) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.