Pravda bez lásky je nesnášenlivá a odpuzuje. Ale naopak láska bez pravdy je slepá - archív citátů

Navigace: Tematické texty B Bible, Boží slovo, Písmo svatéZávěrečné poznámky, myšlenky, literatura, odkazy Literatura k tématu

Literatura k tématu

Použitá literatura:

- Pavel Strachota, Hlasy Otců, Křesťanská akademie, Řím 1970
- P.Aleš Opatrný, Credo, vydalo Pastorační středisko Praha
- Anthony E. Gilles,Lidé smlouvy, Portál 1993
- André Frossard,Bůh je, já jsem ho potkal; Je jiný svět, Zvon 1992
- Dominik Duka, Úvod do Písma Svatého Starého zákona
- Josef Doubrava, Mozaika sebevýchovy, vydalo nakl. ArcaJiMfa 1995
- Kolář , Slovník biblické teologie, nakl. Velehrad – Křesťanská akademie Řím 1991
- Pavel Kosorin, Křesťanské aforismy, nakl. Cesta Brno 1994


Doporučená literatura:

- Anthony E. Gilles, Lidé smlouvy; Lidé cesty, Portál
- Ryšková and Co., Stručný úvod do Písma sv., Scriptum
-Anneliese Hechtová, Přístupy k bibli, Kar. nakl. 97
- Ez 3 - snědení svitku, který byl sladký jako med...
- Redemptor hominis, §1, 4,15,19,
- Gaudium et spes, §45,
- Denní modlitba církve=Breviář -L1-94;
- Denní modlitba církve=Breviář -L2-120;
- Bič, Ze světa SZ,Kalich,str.741
- Práce s Písmem ve společenství, Pastorační středisko
- Sedm pravidel pro četbu Bible,Pastorační středisko
- Marco Colieri, Blaze tomu, kdo slyší tato má slova., Nakladatelství Paulínky, str.18
- André Frossard, Ptali jste se na Boha, Portál, str.54nn
- A. Frossard, Bůh je, já jsem ho potkal; Je jiný svět,Zvon 1992, s. 129n
- Wilhelm Busch, Život bez všedních dnů, vydáno v cizině pro potřeby bývalého komunistického Československa,
- R. Guardini, Pán Ježíš, str. 32
- P.Aleš Opatrný, Stůl slova C, Karmelitánské nakladatelství, str. 132
- P.Aleš Opatrný, Stůl slova B, Karmelitánské nakladatelství, str. 231, 233, 234; 265
- Raniero Cantalamessa, Život pod vládou Kristovou,Karmelitánské nakl., str. 33
- Jaroslav Škarvada, Abys byl živ, Krystal 1993, str. 35
A. G. Courtois, Důvěrně s Ježíšem, Zvon 1991, str. 49nn
- Carlo Carretto, Hledal jsem a nalezl jsem, Cesta 1997; str. 69, 85, 112n, 172,
- Roger Schutz, Láska nad všechnu lásku, nakl.Cesta 1991, str. 74
- Grün Anselm, Jak zacházet se zlým, Karmelitánské nakl.,str. 37-38, 40, 42, 43n,
- Michael Marsch, Uzdravování skrze svátosti, Nakladatelství Portál 1992, str. 12/
- Denní modlitba církve=Breviář - L5, str. 184n
- Wilhelm Busch, Život bez všedních dnů, vydáno v cizině pro potřeby bývalého komunistického Československa, str. 136; 149n;
- André Frossard, Portrét Jana Pavla II., Zvon, str. 41-42; 61
- P.Aleš Opatrný, Stůl slova C, Karmelitánské nakladatelství, str. 139;
- Carlo Carretto, Hledal jsem a nalezl jsem, Cesta 1997; str. 176

Daniel-Ange: Raněný pastýř, Karmelitánské nakladatelství, 1997
32,88,101

Timothy Radcliffe: Nazývám vás přáteli, Karmelitánské nakladatelství, 2002
29,53,91,92

Anselm Grün: Bydlet v domě lásky, Karmelitánské nakladatelství, 2001
91!,100,106

David Torkington: Neztrácet naději, Karmelitánské nakladatelství, 2002
75

Larry Crabb, Al Andrews, Don Hudson: Adamovo mlčení, Návrat domů, 1995
9,46,61,85

O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou, Karmelitánské nakladatelství, 2000
35

Aforismy o víře, Karmelitánské nakladatelství, 2000
22nn

Kristus vás miluje - Jan Pavel II. mládeži, Paulínky 2001
77, 121, 166, 188, 201, 202, 233, 246, 257

John Powell, SJ: Proč žít, proč umírat, Zvon, 1995
74, 139

Carlo Carretto: Myšlenky na každý den 1.a 2. díl, NOVÉ MĚSTO,1997
(Datum:)
10. l.; 24. l.; 26. 1.; 13. 2.; 25. 2.; 4. 3.; 18. 5.; 22. 7.; 23. 8.

Matka Tereza s Danou Němcovou, Karmelitánské nakladatelství, 2002
Str. 54

Frank Pagden: Evangelium podle svatého Lynase, Karmelitánské nakladatelství, 2001
Str.: 72

Knihy s biblickou tématikou z Karmelitánského nakladatelství:


Stuttgartské novozákonní komentáře
Ortkemper Franz-Josef
Stuttgartské novozákonní komentáře
179,- Kč


Biblické obrazy o vykoupení
Grün Anselm
Jednou z hlavních myšlenek, kterou autor předkládá, je nepominutelnost starozákonního kontextu při četbě Nového zákona.
63,- Kč


Chodit s Bohem
Významné texty Starého zákona
Deissler Alfons
Starý zákon není stále ještě pro mnohé křesťany ničím jiným než postradatelným prologem k Novému zákonu, který je považován za vlastní Písmo svaté církve Ježíše Krista. S takovým názorem však tito věřící nevyužijí velké šance, kterou jim Bůh nabízí k prohloubení a oživení víry. Neuvědomují si, že izraelské spisy uznávali jako Písmo svaté Ježíš, Maria i všichni apoštolové. Někteří církevní otcové nemluví proto o autentickém Božím zjevení Izraeli jako o "Starém zákonu", nýbrž o "Prvním zákonu", což je mnohem výstižnější. Tato publikace by ráda přispěla k tomu, aby se tento pohled stal obecně platným.
Z obsahu:
Bůh jako skutečnost všech skutečností.Bůh jako absolutně suverénní "osoba"¨. Bůh je navěky Hospodinem. "Smlouva", kterou Bůh sám sebe neodvolatelně zavazuje. Uzavření smlouvy s Božím lidem. Smluvní charta: desatero.
119,- Kč


Co říká Nový zákon o Kristu
Otázky a odpovědi
Fitzmyer Joseph SJ
Z pera jednoho z předních amerických katolických biblistů se českém u čtenáři dostává do rukou výsledek biblického bádání o Ježíšovi. Autorovo bádání vychází z údajů Nového zákona a rozebírá všechna důležitá témata... Odpovědi jsou formulovány velmi jasně a fundovaně – a to uspokojí jak odborníka, tak i čtenáře bez hlubšího teologického vzdělání.
159,- Kč


Jeruzalém v dějinách spásy
Dahler Etienne
Autor nás vede od stvoření prvního člověka na "svaté skále" Jerušalaimu po křivolakých cestách putujícího lidu až k zářivým výhledům na Jeruzalém nebeský v Apokalypse. Místo, od počátku vyvolené Bohem, kde se odehrávají všechny klíčové události, vyvstává před naším zrakem jako těžiště celých dějin.
61,- KčKreslená bible
Madox M. , Anderson J.
Anglické komixové zpracování
*250 stran živě převyprávěných příběhů ze Starého i Nového zákona
*Výtvarné zpracování na nejvyšší úrovni
*Určeno všem věkovým kategoriím
650,- Kč


Lectio Divina na každý den v roce
Zevini Giorgio , Cabra Pier Giordano
Tato nová řada chce napomoci prožívat tajemství víry na základě liturgických textů po jednotlivé dny roku. Jejím základem jsou biblické texty nedělního i feriálního lekcionáře, jejichž poselství je dále rozvinuto metodou Lectio divina
cca 195,- KčNa úpatí Sinaje
Zenger Erich
Takřka z každé stránky Nového zákona je zřejmé, že křesťanství existuje pouze v závislosti na židovství.
100,- Kč


Nejtěžší stránky Bible
Ziolkowski Zenon
Tato kniha vznikala jako ucelený soubor odpovědí na původní otázky formulované polskými čtenáři Bible, které farníci vkládali do krabic umístěných po dobu několika týdnů v dominikánských kostelích v Poznani a Tarnobrzegu.
395,- Kč


První zákon
Židovská bible a křesťanství
Zenger Erich
Autor se snaží představit Starý zákon jako výzvu pro současnou novozákonní vědu. Zvláštní pozornost je věnována předsudkům a nedorozuměním v oblasti teologie a zvláště exegeze.
K žádné ze svých knih jsem neobdržel tolik dopisů a telefonátů jako k této. Obzvláště mě potěšily dvě věci: Reakce přicházely z velmi rozdílných oblastí a ohlasy byly doposud výlučně pozitivní! Skutečnost, že po tak krátké době vzniká již druhé vydání, probouzí naději, že se křesťansko-židovská reflexe konečně ubírá po širších cestách.
(Autor v předmluvě k druhému německému vydání)
149,- Kč


První, druhý a třetí list Janův
Baur Wolfgang
Další v pořadí již sedmnáctý svazek stuttgatských novozákonních komentářů.
119,- Kč


Setba a žeň
Hrbata Josef
Pastorační komentář ke všem liturgickým čtením nedělí a větších svátků.
220,- Kč

Světlo v temnotách
Hrbata Josef
Pastorační komentář k nedělním a svátečním čtením ze Starého a Nového zákona pro liturgický rok A.
120,- KčStůl slova
Opatrný Aleš
Tato knížka má posloužit k celoroční práci. Neděli co neděli se kněz i laik setkává s Božím slovem. Stručná vysvětlení a podněty k zamyšlení nad Slovy Písma, s nimiž se v liturgii setkáváme, mají vést na cestu lásky k Božímu slovu, k důvěře v jeho moc v životě křesťana..
(Vyšly tři svazky: cyklus A, B, C)
180,- KčÚvod do Lectio Divina
Masini Mario
"Lectio divina" je četba Písma svatého. Ale není to obyčejná četba, je to vnikání do Písma svatého až k jeho podstatě.
43,- Kč


Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Sof 2,3; 3,12-13; Žalm 146 ; 1 Kor 1,26-31
Mt 5,1-12a

Blahoslavení, tedy ti, kteří jsou šťastní. Blahoslavení chudí v duchu jsou startem Kristova učení. Po celé evangelium bude třeba jeho slova správně chápat! Ježíš nechce učinit ze všech lidí blázny či hlupáky. Ježíš mluví o postojích srdce. Chudoba je schopnost zřeknout se množství nesmyslů, které odvádějí pozornost od podstatného. Pánem vyzdvižená chudoba znamená odvahu spolehnout se na Boha a nespoléhat jen na sebe, své zajištění, svoji moc… Možná to zní velmi bláznivě. Copak se nemáme snažit zajistit? Ale zde je řeč o víře. O schopnosti vidět neviditelné, nahlédnout „za horizont“. Víra se opírá o Boží plán se světem, o Boží náhled na svět. On ví, co je moudré a co nikoli. Bůh nám připravil všechny podmínky včetně smazání hříchů tak, abychom mohli se vší naší slabostí svěřit svůj život do jeho rukou, žít pro něho a být mu blízko. Tak to dnes udělejme.

Zdroj: Nedělní liturgie

Křesťanův POVOLEBNÍ program

Křesťanův POVOLEBNÍ program
(28. 1. 2023) Není vůbec jedno, jak dopadly současné prezidentské volby! Jak se k tomu postavit jako křesťané?

Byl odsouzen k smrti zastřelením, byl deportován na Sibiř... Fjodor Michajlovič Dostojevskij

(27. 1. 2023) Říká-li se, že člověk v životě neumírá jen jednou, pak to obzvlášť platí pro život ruského spisovatele Dostojevského,…

Den památky obětí holocaustu 27.1.

(26. 1. 2023) Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války.…

Obrácení svatého Pavla (svátek 25.1.)

(24. 1. 2023) Pavlovo setkání s Kristem na cestě do Damašku způsobilo v jeho životě doslova revoluční obrat. Kristus se stal smyslem…

František Saleský (svátek 24.1)

(23. 1. 2023) Učitel duchovního života pro všední život, Učitel církve, patron novinářů a spisovatelů.

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie / DNEŠNÍ VÝROČÍ

(21. 1. 2023) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned…

Online kurz Dějiny evropské kultury na UK

Online kurz Dějiny evropské kultury na UK
(18. 1. 2023) Chcete na Univerzitě Karlově studovat Dějiny evropské kultury? Přihlašte se do 19. února 2023.