Navigace: Tematické texty B Bible, Boží slovo, Písmo svatéZávěrečné poznámky, myšlenky, literatura, odkazy Literatura k tématu

Literatura k tématu

Použitá literatura:

- Pavel Strachota, Hlasy Otců, Křesťanská akademie, Řím 1970
- P.Aleš Opatrný, Credo, vydalo Pastorační středisko Praha
- Anthony E. Gilles,Lidé smlouvy, Portál 1993
- André Frossard,Bůh je, já jsem ho potkal; Je jiný svět, Zvon 1992
- Dominik Duka, Úvod do Písma Svatého Starého zákona
- Josef Doubrava, Mozaika sebevýchovy, vydalo nakl. ArcaJiMfa 1995
- Kolář , Slovník biblické teologie, nakl. Velehrad – Křesťanská akademie Řím 1991
- Pavel Kosorin, Křesťanské aforismy, nakl. Cesta Brno 1994


Doporučená literatura:

- Anthony E. Gilles, Lidé smlouvy; Lidé cesty, Portál
- Ryšková and Co., Stručný úvod do Písma sv., Scriptum
-Anneliese Hechtová, Přístupy k bibli, Kar. nakl. 97
- Ez 3 - snědení svitku, který byl sladký jako med...
- Redemptor hominis, §1, 4,15,19,
- Gaudium et spes, §45,
- Denní modlitba církve=Breviář -L1-94;
- Denní modlitba církve=Breviář -L2-120;
- Bič, Ze světa SZ,Kalich,str.741
- Práce s Písmem ve společenství, Pastorační středisko
- Sedm pravidel pro četbu Bible,Pastorační středisko
- Marco Colieri, Blaze tomu, kdo slyší tato má slova., Nakladatelství Paulínky, str.18
- André Frossard, Ptali jste se na Boha, Portál, str.54nn
- A. Frossard, Bůh je, já jsem ho potkal; Je jiný svět,Zvon 1992, s. 129n
- Wilhelm Busch, Život bez všedních dnů, vydáno v cizině pro potřeby bývalého komunistického Československa,
- R. Guardini, Pán Ježíš, str. 32
- P.Aleš Opatrný, Stůl slova C, Karmelitánské nakladatelství, str. 132
- P.Aleš Opatrný, Stůl slova B, Karmelitánské nakladatelství, str. 231, 233, 234; 265
- Raniero Cantalamessa, Život pod vládou Kristovou,Karmelitánské nakl., str. 33
- Jaroslav Škarvada, Abys byl živ, Krystal 1993, str. 35
A. G. Courtois, Důvěrně s Ježíšem, Zvon 1991, str. 49nn
- Carlo Carretto, Hledal jsem a nalezl jsem, Cesta 1997; str. 69, 85, 112n, 172,
- Roger Schutz, Láska nad všechnu lásku, nakl.Cesta 1991, str. 74
- Grün Anselm, Jak zacházet se zlým, Karmelitánské nakl.,str. 37-38, 40, 42, 43n,
- Michael Marsch, Uzdravování skrze svátosti, Nakladatelství Portál 1992, str. 12/
- Denní modlitba církve=Breviář - L5, str. 184n
- Wilhelm Busch, Život bez všedních dnů, vydáno v cizině pro potřeby bývalého komunistického Československa, str. 136; 149n;
- André Frossard, Portrét Jana Pavla II., Zvon, str. 41-42; 61
- P.Aleš Opatrný, Stůl slova C, Karmelitánské nakladatelství, str. 139;
- Carlo Carretto, Hledal jsem a nalezl jsem, Cesta 1997; str. 176

Daniel-Ange: Raněný pastýř, Karmelitánské nakladatelství, 1997
32,88,101

Timothy Radcliffe: Nazývám vás přáteli, Karmelitánské nakladatelství, 2002
29,53,91,92

Anselm Grün: Bydlet v domě lásky, Karmelitánské nakladatelství, 2001
91!,100,106

David Torkington: Neztrácet naději, Karmelitánské nakladatelství, 2002
75

Larry Crabb, Al Andrews, Don Hudson: Adamovo mlčení, Návrat domů, 1995
9,46,61,85

O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou, Karmelitánské nakladatelství, 2000
35

Aforismy o víře, Karmelitánské nakladatelství, 2000
22nn

Kristus vás miluje - Jan Pavel II. mládeži, Paulínky 2001
77, 121, 166, 188, 201, 202, 233, 246, 257

John Powell, SJ: Proč žít, proč umírat, Zvon, 1995
74, 139

Carlo Carretto: Myšlenky na každý den 1.a 2. díl, NOVÉ MĚSTO,1997
(Datum:)
10. l.; 24. l.; 26. 1.; 13. 2.; 25. 2.; 4. 3.; 18. 5.; 22. 7.; 23. 8.

Matka Tereza s Danou Němcovou, Karmelitánské nakladatelství, 2002
Str. 54

Frank Pagden: Evangelium podle svatého Lynase, Karmelitánské nakladatelství, 2001
Str.: 72

Knihy s biblickou tématikou z Karmelitánského nakladatelství:


Stuttgartské novozákonní komentáře
Ortkemper Franz-Josef
Stuttgartské novozákonní komentáře
179,- Kč


Biblické obrazy o vykoupení
Grün Anselm
Jednou z hlavních myšlenek, kterou autor předkládá, je nepominutelnost starozákonního kontextu při četbě Nového zákona.
63,- Kč


Chodit s Bohem
Významné texty Starého zákona
Deissler Alfons
Starý zákon není stále ještě pro mnohé křesťany ničím jiným než postradatelným prologem k Novému zákonu, který je považován za vlastní Písmo svaté církve Ježíše Krista. S takovým názorem však tito věřící nevyužijí velké šance, kterou jim Bůh nabízí k prohloubení a oživení víry. Neuvědomují si, že izraelské spisy uznávali jako Písmo svaté Ježíš, Maria i všichni apoštolové. Někteří církevní otcové nemluví proto o autentickém Božím zjevení Izraeli jako o "Starém zákonu", nýbrž o "Prvním zákonu", což je mnohem výstižnější. Tato publikace by ráda přispěla k tomu, aby se tento pohled stal obecně platným.
Z obsahu:
Bůh jako skutečnost všech skutečností.Bůh jako absolutně suverénní "osoba"¨. Bůh je navěky Hospodinem. "Smlouva", kterou Bůh sám sebe neodvolatelně zavazuje. Uzavření smlouvy s Božím lidem. Smluvní charta: desatero.
119,- Kč


Co říká Nový zákon o Kristu
Otázky a odpovědi
Fitzmyer Joseph SJ
Z pera jednoho z předních amerických katolických biblistů se českém u čtenáři dostává do rukou výsledek biblického bádání o Ježíšovi. Autorovo bádání vychází z údajů Nového zákona a rozebírá všechna důležitá témata... Odpovědi jsou formulovány velmi jasně a fundovaně – a to uspokojí jak odborníka, tak i čtenáře bez hlubšího teologického vzdělání.
159,- Kč


Jeruzalém v dějinách spásy
Dahler Etienne
Autor nás vede od stvoření prvního člověka na "svaté skále" Jerušalaimu po křivolakých cestách putujícího lidu až k zářivým výhledům na Jeruzalém nebeský v Apokalypse. Místo, od počátku vyvolené Bohem, kde se odehrávají všechny klíčové události, vyvstává před naším zrakem jako těžiště celých dějin.
61,- KčKreslená bible
Madox M. , Anderson J.
Anglické komixové zpracování
*250 stran živě převyprávěných příběhů ze Starého i Nového zákona
*Výtvarné zpracování na nejvyšší úrovni
*Určeno všem věkovým kategoriím
650,- Kč


Lectio Divina na každý den v roce
Zevini Giorgio , Cabra Pier Giordano
Tato nová řada chce napomoci prožívat tajemství víry na základě liturgických textů po jednotlivé dny roku. Jejím základem jsou biblické texty nedělního i feriálního lekcionáře, jejichž poselství je dále rozvinuto metodou Lectio divina
cca 195,- KčNa úpatí Sinaje
Zenger Erich
Takřka z každé stránky Nového zákona je zřejmé, že křesťanství existuje pouze v závislosti na židovství.
100,- Kč


Nejtěžší stránky Bible
Ziolkowski Zenon
Tato kniha vznikala jako ucelený soubor odpovědí na původní otázky formulované polskými čtenáři Bible, které farníci vkládali do krabic umístěných po dobu několika týdnů v dominikánských kostelích v Poznani a Tarnobrzegu.
395,- Kč


První zákon
Židovská bible a křesťanství
Zenger Erich
Autor se snaží představit Starý zákon jako výzvu pro současnou novozákonní vědu. Zvláštní pozornost je věnována předsudkům a nedorozuměním v oblasti teologie a zvláště exegeze.
K žádné ze svých knih jsem neobdržel tolik dopisů a telefonátů jako k této. Obzvláště mě potěšily dvě věci: Reakce přicházely z velmi rozdílných oblastí a ohlasy byly doposud výlučně pozitivní! Skutečnost, že po tak krátké době vzniká již druhé vydání, probouzí naději, že se křesťansko-židovská reflexe konečně ubírá po širších cestách.
(Autor v předmluvě k druhému německému vydání)
149,- Kč


První, druhý a třetí list Janův
Baur Wolfgang
Další v pořadí již sedmnáctý svazek stuttgatských novozákonních komentářů.
119,- Kč


Setba a žeň
Hrbata Josef
Pastorační komentář ke všem liturgickým čtením nedělí a větších svátků.
220,- Kč

Světlo v temnotách
Hrbata Josef
Pastorační komentář k nedělním a svátečním čtením ze Starého a Nového zákona pro liturgický rok A.
120,- KčStůl slova
Opatrný Aleš
Tato knížka má posloužit k celoroční práci. Neděli co neděli se kněz i laik setkává s Božím slovem. Stručná vysvětlení a podněty k zamyšlení nad Slovy Písma, s nimiž se v liturgii setkáváme, mají vést na cestu lásky k Božímu slovu, k důvěře v jeho moc v životě křesťana..
(Vyšly tři svazky: cyklus A, B, C)
180,- KčÚvod do Lectio Divina
Masini Mario
"Lectio divina" je četba Písma svatého. Ale není to obyčejná četba, je to vnikání do Písma svatého až k jeho podstatě.
43,- Kč


Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 20,1-17; Žalm 19; 1 Kor 1,22-25
Jan 2,13-25

Jan ve svém evangeliu hned na začátku dává najevo, že Kristus musí zemřít. Evangelista nepostupuje pedagogicky s vysvětlováním jednotlivých pojmů, souvislostí atd. Naopak rozehrává od prvních veršů bohatou symboliku svého vyprávění. Ježíš jako nový chrám, nový oltář, ale i jediná oběť. Už nebude třeba kupovat zástupné zvíře pro smíření za vlastní hřích. To všechno nyní končí. Kristova oběť bude jednou provždy, stále živá. „On ví, co je v člověku,“ proto jeho oběť plně nahradí všechny do té doby přinášené typy obětí.

Zdroj: Nedělní liturgie

3.3.2024 se dožívá 80 let Aleš Opatrný

3.3.2024 se dožívá 80 let Aleš Opatrný
(3. 3. 2024) Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. (* 3. 3. 1944 Praha) stál m.j. u zakládní webových projektů vira.cz

Svatý ´Sudeťák´ P. Hubert Engelmar Unzeitig (svátek 2.3.)

(28. 2. 2024) P. Hubert Engelmar Unzeitig byl sudetský Němec, který se narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou severně od Brna.…

Fiducia supplicans, neliturgická požehnání a Ratzingerovo rozlišení

(27. 2. 2024) Instrukce, kterou v roce 2000 vydal tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry, rozlišuje modlitby za uzdravení, které…

Oto Mádr, přední český teolog a jeden z nejdéle vězněných kněží u nás (+ 27. 2. 2011)

(26. 2. 2024) Oto Mádr - výrazná osobnost české katolické církve 20. století

Proti komunismu, nacismu a jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(25. 2. 2024) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost –…

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2024) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.