Navigace: Tematické texty B Bible, Boží slovo, Písmo svatéZávěrečné poznámky, myšlenky, literatura, odkazy Literatura k tématu

Literatura k tématu

Použitá literatura:

- Pavel Strachota, Hlasy Otců, Křesťanská akademie, Řím 1970
- P.Aleš Opatrný, Credo, vydalo Pastorační středisko Praha
- Anthony E. Gilles,Lidé smlouvy, Portál 1993
- André Frossard,Bůh je, já jsem ho potkal; Je jiný svět, Zvon 1992
- Dominik Duka, Úvod do Písma Svatého Starého zákona
- Josef Doubrava, Mozaika sebevýchovy, vydalo nakl. ArcaJiMfa 1995
- Kolář , Slovník biblické teologie, nakl. Velehrad – Křesťanská akademie Řím 1991
- Pavel Kosorin, Křesťanské aforismy, nakl. Cesta Brno 1994


Doporučená literatura:

- Anthony E. Gilles, Lidé smlouvy; Lidé cesty, Portál
- Ryšková and Co., Stručný úvod do Písma sv., Scriptum
-Anneliese Hechtová, Přístupy k bibli, Kar. nakl. 97
- Ez 3 - snědení svitku, který byl sladký jako med...
- Redemptor hominis, §1, 4,15,19,
- Gaudium et spes, §45,
- Denní modlitba církve=Breviář -L1-94;
- Denní modlitba církve=Breviář -L2-120;
- Bič, Ze světa SZ,Kalich,str.741
- Práce s Písmem ve společenství, Pastorační středisko
- Sedm pravidel pro četbu Bible,Pastorační středisko
- Marco Colieri, Blaze tomu, kdo slyší tato má slova., Nakladatelství Paulínky, str.18
- André Frossard, Ptali jste se na Boha, Portál, str.54nn
- A. Frossard, Bůh je, já jsem ho potkal; Je jiný svět,Zvon 1992, s. 129n
- Wilhelm Busch, Život bez všedních dnů, vydáno v cizině pro potřeby bývalého komunistického Československa,
- R. Guardini, Pán Ježíš, str. 32
- P.Aleš Opatrný, Stůl slova C, Karmelitánské nakladatelství, str. 132
- P.Aleš Opatrný, Stůl slova B, Karmelitánské nakladatelství, str. 231, 233, 234; 265
- Raniero Cantalamessa, Život pod vládou Kristovou,Karmelitánské nakl., str. 33
- Jaroslav Škarvada, Abys byl živ, Krystal 1993, str. 35
A. G. Courtois, Důvěrně s Ježíšem, Zvon 1991, str. 49nn
- Carlo Carretto, Hledal jsem a nalezl jsem, Cesta 1997; str. 69, 85, 112n, 172,
- Roger Schutz, Láska nad všechnu lásku, nakl.Cesta 1991, str. 74
- Grün Anselm, Jak zacházet se zlým, Karmelitánské nakl.,str. 37-38, 40, 42, 43n,
- Michael Marsch, Uzdravování skrze svátosti, Nakladatelství Portál 1992, str. 12/
- Denní modlitba církve=Breviář - L5, str. 184n
- Wilhelm Busch, Život bez všedních dnů, vydáno v cizině pro potřeby bývalého komunistického Československa, str. 136; 149n;
- André Frossard, Portrét Jana Pavla II., Zvon, str. 41-42; 61
- P.Aleš Opatrný, Stůl slova C, Karmelitánské nakladatelství, str. 139;
- Carlo Carretto, Hledal jsem a nalezl jsem, Cesta 1997; str. 176

Daniel-Ange: Raněný pastýř, Karmelitánské nakladatelství, 1997
32,88,101

Timothy Radcliffe: Nazývám vás přáteli, Karmelitánské nakladatelství, 2002
29,53,91,92

Anselm Grün: Bydlet v domě lásky, Karmelitánské nakladatelství, 2001
91!,100,106

David Torkington: Neztrácet naději, Karmelitánské nakladatelství, 2002
75

Larry Crabb, Al Andrews, Don Hudson: Adamovo mlčení, Návrat domů, 1995
9,46,61,85

O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou, Karmelitánské nakladatelství, 2000
35

Aforismy o víře, Karmelitánské nakladatelství, 2000
22nn

Kristus vás miluje - Jan Pavel II. mládeži, Paulínky 2001
77, 121, 166, 188, 201, 202, 233, 246, 257

John Powell, SJ: Proč žít, proč umírat, Zvon, 1995
74, 139

Carlo Carretto: Myšlenky na každý den 1.a 2. díl, NOVÉ MĚSTO,1997
(Datum:)
10. l.; 24. l.; 26. 1.; 13. 2.; 25. 2.; 4. 3.; 18. 5.; 22. 7.; 23. 8.

Matka Tereza s Danou Němcovou, Karmelitánské nakladatelství, 2002
Str. 54

Frank Pagden: Evangelium podle svatého Lynase, Karmelitánské nakladatelství, 2001
Str.: 72

Knihy s biblickou tématikou z Karmelitánského nakladatelství:


Stuttgartské novozákonní komentáře
Ortkemper Franz-Josef
Stuttgartské novozákonní komentáře
179,- Kč


Biblické obrazy o vykoupení
Grün Anselm
Jednou z hlavních myšlenek, kterou autor předkládá, je nepominutelnost starozákonního kontextu při četbě Nového zákona.
63,- Kč


Chodit s Bohem
Významné texty Starého zákona
Deissler Alfons
Starý zákon není stále ještě pro mnohé křesťany ničím jiným než postradatelným prologem k Novému zákonu, který je považován za vlastní Písmo svaté církve Ježíše Krista. S takovým názorem však tito věřící nevyužijí velké šance, kterou jim Bůh nabízí k prohloubení a oživení víry. Neuvědomují si, že izraelské spisy uznávali jako Písmo svaté Ježíš, Maria i všichni apoštolové. Někteří církevní otcové nemluví proto o autentickém Božím zjevení Izraeli jako o "Starém zákonu", nýbrž o "Prvním zákonu", což je mnohem výstižnější. Tato publikace by ráda přispěla k tomu, aby se tento pohled stal obecně platným.
Z obsahu:
Bůh jako skutečnost všech skutečností.Bůh jako absolutně suverénní "osoba"¨. Bůh je navěky Hospodinem. "Smlouva", kterou Bůh sám sebe neodvolatelně zavazuje. Uzavření smlouvy s Božím lidem. Smluvní charta: desatero.
119,- Kč


Co říká Nový zákon o Kristu
Otázky a odpovědi
Fitzmyer Joseph SJ
Z pera jednoho z předních amerických katolických biblistů se českém u čtenáři dostává do rukou výsledek biblického bádání o Ježíšovi. Autorovo bádání vychází z údajů Nového zákona a rozebírá všechna důležitá témata... Odpovědi jsou formulovány velmi jasně a fundovaně – a to uspokojí jak odborníka, tak i čtenáře bez hlubšího teologického vzdělání.
159,- Kč


Jeruzalém v dějinách spásy
Dahler Etienne
Autor nás vede od stvoření prvního člověka na "svaté skále" Jerušalaimu po křivolakých cestách putujícího lidu až k zářivým výhledům na Jeruzalém nebeský v Apokalypse. Místo, od počátku vyvolené Bohem, kde se odehrávají všechny klíčové události, vyvstává před naším zrakem jako těžiště celých dějin.
61,- KčKreslená bible
Madox M. , Anderson J.
Anglické komixové zpracování
*250 stran živě převyprávěných příběhů ze Starého i Nového zákona
*Výtvarné zpracování na nejvyšší úrovni
*Určeno všem věkovým kategoriím
650,- Kč


Lectio Divina na každý den v roce
Zevini Giorgio , Cabra Pier Giordano
Tato nová řada chce napomoci prožívat tajemství víry na základě liturgických textů po jednotlivé dny roku. Jejím základem jsou biblické texty nedělního i feriálního lekcionáře, jejichž poselství je dále rozvinuto metodou Lectio divina
cca 195,- KčNa úpatí Sinaje
Zenger Erich
Takřka z každé stránky Nového zákona je zřejmé, že křesťanství existuje pouze v závislosti na židovství.
100,- Kč


Nejtěžší stránky Bible
Ziolkowski Zenon
Tato kniha vznikala jako ucelený soubor odpovědí na původní otázky formulované polskými čtenáři Bible, které farníci vkládali do krabic umístěných po dobu několika týdnů v dominikánských kostelích v Poznani a Tarnobrzegu.
395,- Kč


První zákon
Židovská bible a křesťanství
Zenger Erich
Autor se snaží představit Starý zákon jako výzvu pro současnou novozákonní vědu. Zvláštní pozornost je věnována předsudkům a nedorozuměním v oblasti teologie a zvláště exegeze.
K žádné ze svých knih jsem neobdržel tolik dopisů a telefonátů jako k této. Obzvláště mě potěšily dvě věci: Reakce přicházely z velmi rozdílných oblastí a ohlasy byly doposud výlučně pozitivní! Skutečnost, že po tak krátké době vzniká již druhé vydání, probouzí naději, že se křesťansko-židovská reflexe konečně ubírá po širších cestách.
(Autor v předmluvě k druhému německému vydání)
149,- Kč


První, druhý a třetí list Janův
Baur Wolfgang
Další v pořadí již sedmnáctý svazek stuttgatských novozákonních komentářů.
119,- Kč


Setba a žeň
Hrbata Josef
Pastorační komentář ke všem liturgickým čtením nedělí a větších svátků.
220,- Kč

Světlo v temnotách
Hrbata Josef
Pastorační komentář k nedělním a svátečním čtením ze Starého a Nového zákona pro liturgický rok A.
120,- KčStůl slova
Opatrný Aleš
Tato knížka má posloužit k celoroční práci. Neděli co neděli se kněz i laik setkává s Božím slovem. Stručná vysvětlení a podněty k zamyšlení nad Slovy Písma, s nimiž se v liturgii setkáváme, mají vést na cestu lásky k Božímu slovu, k důvěře v jeho moc v životě křesťana..
(Vyšly tři svazky: cyklus A, B, C)
180,- KčÚvod do Lectio Divina
Masini Mario
"Lectio divina" je četba Písma svatého. Ale není to obyčejná četba, je to vnikání do Písma svatého až k jeho podstatě.
43,- Kč


Čtení z dnešního dne: Sobota

Jer 11,18-20; Jan 7,40-53

Komentář k Jan 7,40-53: Sebejistota farizeů a těch, kdo znali Zákon a vykládali jej ve svůj prospěch je dodnes nakažlivá. A to, že k Ježíšovi měla blíže „lůza, která nezná Zákon“, může být i dnes pro církev inspirující.

Zdroj: Nedělní liturgie

Husté temnoty zahalily naše životy. Dolehly na nás obavy a rozpaky

Husté temnoty zahalily naše životy. Dolehly na nás obavy a rozpaky
(27. 3. 2020) Promluva papeže Františka při mimořádné modlitbě a požehnání Urbi et Orbi v pátek 27. 3. 2020

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2020) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě nemate, nic ať tě…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(26. 3. 2020) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2020) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Zvěstování Páně (25.3.)

(24. 3. 2020) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…

Spojme se tuto středu a pátek s celým světem ke společné modlitbě

(23. 3. 2020) Papež vyzval všechny křesťany, aby se ve středu 25.3.2020 ve 12:00 spojili v modlitbě Otčenáš. V pátek večer pak…

Kam se dovolat pro potěchu ducha a duše

Kam se dovolat pro potěchu ducha a duše
(20. 3. 2020) Telefonní linky pomoci Charity, ale i kontakty na kněze, terapeuty atd.

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2020) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží…

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2020) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz