Nikdy nezahyne národ, dokud bratr bude bratru odpouštět... - archív citátů

Navigace: Tematické texty R RodinaPraktické podklady a pomůcky pro práci Modlitba rodin - příprava na pouť rodin do Jablonného v Podještědí /11.5.2002/

Modlitba rodin - příprava na pouť rodin do Jablonného v Podještědí /11.5.2002/

Obsah publikace:


SLOVO ÚVODEM

JAN PAVEL II. O MODLITBĚ V RODINĚ A V KŘESŤANSKÉM SPOLEČENSTVÍ

POZVÁNÍ K DĚKOVNÉ MODLITBĚ
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

JAN PAVEL II. O RŮŽENCI

RADOSTNÝ RŮŽENEC PRO RODINY

BIBLICKÝ RŮŽENEC - SLAVNÁ TAJEMSTVÍ

POMŮCKA K DENNÍMU ROZJÍMÁNÍ SLOVA BOŽÍHO

A NA ZÁVĚR SLOVO BISKUPA K MODLITBĚ I NA POUŤ

****Tento sešitek, který připravilo Centrum pro rodinu Arcibiskupství pražského, má posloužit rodinám jako pomůcka k přípravě na pouť rodin arcidiecéze, která se koná 11. května 2002 Jablonném v Podještědí.

Pouť je duchovní událost, není to pouhý výlet, a tak její kvalita a užitek závisí mimo jiné na tom, zda se na ní poutníci připraví. Základem takové přípravy je modlitba a kající smýšlení. K tomu mají napomoci následující stránky. Modlitba může spojovat ty, kdo se na pouť chystají a určitě prospěje i těm, kteří na ní jít nechtějí nebo nemohou. Kajícnost pak nespočívá jen v přiznání si vlastní hříšnosti, ale jejím důležitým předpokladem je také uznání Boží dobroty. Proto nás mají tyto podklady k zamyšlení nad životem a modlitbě vést k uznání toho dobrého, co jsme od Pána dostali. Nevynikne tím jen naše nevděčnost, malověrnost a malichernost, ale získáme také motivaci k díkům. A modlitba, která Boha chválí a děkuje mu, je nejen pravdivá, ale také pro nás užitečná. Romano Guardini kdysi napsal, že dík a chvála, Bohu vzdávané, jsou zpěvem uzdravené duše. Postní doba a oslava velikonoc mohou a mají být cestou k duchovnímu uzdravení křesťana. Tím spíše pak můžeme jako vnitřně uzdravení Boha chválit.


JAN PAVEL II. O MODLITBĚ V RODINĚ
A V KŘESŤANSKÉM SPOLEČENSTVÍ

Zvláštním obsahem rodinné modlitby je sám rodinný život, který se ve všech svých rozmanitých okolnostech chápe jako Boží výzva a uskutečňuje se jako odpověď dětí na tato volání: radosti a bolesti, naděje a zklamání, narozeniny a jubilea, výročí svatby rodičů, odjezdy, dlouhodobá odloučení, opětné návraty, důležitá a závažná rozhodnutí, úmrtí v kruhu drahých osob apod. - to vše uka-zuje Boží lásku zasahující do průběhu rodinných událostí. Tyto situace mají být i příležitostí k díkůvzdání, k prosbám, k důvěryplnému odevzdání se rodiny společnému Otci v nebesích. (Familiaris Consortio, 59)

Naše křesťanská společenství se musí stát autentickými "školami" modlitby, v nichž se setkání s Kristem nevyjadřuje pouze jako prosba o pomoc, ale též jako díkůvzdání, chvála, klanění, kontemplace, naslouchání, citové vzplanutí, až k opravdové "zamilovanosti". Je to intenzivní modlitba, která však člo-věku nebrání v plném nasazení ve světě: otevírá srdce Boží lásce, otevírá je také lásce bratrské a uschopňuje ke spoluvytváření dějin podle Božího záměru.
(Novo Millenio Ineunte, 33)


POZVÁNÍ K DĚKOVNÉ MODLITBĚ

Přes všechny obtíže života je jistě možné vidět v životě každé rodiny řadu dobrých věcí, za které je správné Bohu děkovat.

Věnujme proto pár dní tomu, abychom se dostali na cestu díků!
Tématem pouti rodin je poděkování za dar rodinného společenství. Nabízíme zde sedm schémat modlitby na jednotlivé dny v týdnu. Děkovná modlitba na každý den je tvořena úvodním veršem z Písma, žalmem, vlastní děkovnou mod-litbou (zde najdete nabídku několika námětů ke konkrétní děkovné modlitbě) - lze ji nahradit modlitbou růžence, osobním zamyšlením a zpytováním svědomí (doporučujeme vybrat si z nabízených námětů pouze jeden) a závěrečnou mod-litbou.

Na konci publikace naleznete dvě netradiční formy modlitby růžence, pomůcku k dennímu rozjímání Božího slova a slovo biskupa na cestu.

Věříme, že tato brožura bude pomocí nejen pro ty rodiny, které se na diecézní pouť chystají, ale i pro ty, které chtějí dát nový impuls rodinné modlitbě v letošní velikonoční době.


PONDĚLÍ

Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! (Řím 7,25)

Žalm 8
Hospodine, Pane náš,
jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!
Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa.
Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val
proti svým protivníkům
a zastavil nepřítele planoucího pomstou.
Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů,
měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil:
Co je člověk, že na něho pamatuješ,
syn člověka, že se ho ujímáš?
Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu,
korunuješ ho slávou a důstojností.
Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou,
všechno pod nohy mu kladeš:
všechen brav a skot a také polní zvířata
a ptactvo nebeské a mořské ryby,
i netvora, který se prohání po mořských stezkách.
Hospodine, Pane náš,
jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!

Modlitba díků
Zde jsou uvedeny náměty pro konkrétní osobní děkovnou modlitbu.

Pane, děkuji ti
- za naši rodinu
- za vše pěkné, co jsme spolu prožili
- za sílu k překonání těžkostí
- za to, že máme kde bydlet
- za prostředky k živobytí
- za dobrodince naší rodiny

Místo této modlitby je také možné se modlit růženec.

K osobnímu zamyšlení
Doporučujeme vybrat si vždy pouze jeden z nabízených námětů.

· Co pro mě znamená moje rodina?
· Kdo přispěl nebo přispívá k dobrému životu naší rodiny?

Modlitba Jana Pavla II. za rodiny
Kriste, veď otce a matky rodin k pravdě. Ať jsou povzbuzováni a posilováni posvátnou milostí svátosti manželství a jsou si vědomi toho, že jsou na zemi viditelným znamením tvé neutuchající lásky k církvi. Ať jsou pokojní a pevní, když berou na svá bedra odpovědnost, kterou nese s sebou manželství a křes-ťanská výchova.
Veď mladé lidi k pravdě, Kriste. Ať nejsou přitahováni novými idoly, jako je přehnaný konzumizmus, zisk za každou cenu, morální uvolněnost, protest vyja-dřovaný násilím. Ať místo toho prožívají s radostí tvé poselství nesené Kázá-ním na hoře, poselství lásky k Bohu a k bližním, poselství morálního závazku opravdu změnit společnost.
Veď všechny věrné k pravdě, Kriste. Ať křesťanská víra oživí celý jejich ži-vot a učiní je před světem odvážnými svědky tvého poslání spásy. Ať jsou z nich odpovědní a nadšení členové církve, šťastní, že jsou syny a dcerami Bo-žími, bratry a sestrami tvými a všech lidí.
Veď nás provždy k pravdě, Kriste.
(Modlitební kniha, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2001, str. 108)ÚTERÝ

Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal? (Ž 116,12)

Žalm 146
Haleluja.
Chval, duše má, Hospodina!
Hospodina budu chválit po celý svůj život,
svému Bohu zpívat žalmy, co živ budu.
Nedoufejte v knížata,
v člověka, u něhož záchrany není.
Jeho duch odchází, on se vrací do své země,
tím dnem berou za své jeho plány.
Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova,
kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu,
jenž učinil nebesa i zemi
s mořem a vším, co k nim patří,
jenž navěky zachovává věrnost.
Utištěným dopomáhá k právu,
hladovým chléb dává.
Hospodin osvobozuje vězně.
Hospodin otvírá oči slepým,
Hospodin sehnuté napřimuje,
Hospodin miluje spravedlivé.
Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova,
ujímá se sirotka i vdovy,
svévolným však mate cestu.
Hospodin bude kralovat věčně,
Bůh tvůj, Sijóne, po všechna pokolení.
Haleluja.

Modlitba díků (náměty)
Pane děkuji ti
- za život, který jsi mi dal
- za to, že jsem mužem / ženou
- za své role v životě (manžel, rodič, dítě, pracující, studující, důchodce…)
- za schopnosti, které jsi mi dal (zkus poděkovat konkrétně alespoň za některé)
- za má omezení (povahová, zdravotní, daná mou vlastní historií…)

K zamyšlení (náměty)
· Jsem rád tím, čím jsem? Co u sebe přijímám jen obtížně či vůbec ne?
· Představ si, že bys měl možnost strávit jeden den zcela podle sebe. Jak bys ho prožil? S kým?

Modlitba
Vzdáváme ti díky, neboť ty jsi Hospodin, Bůh náš a Bůh našich otců navěky a navždy; ty jsi Skála našich životů, Záštita naší spásy z pokolení na pokolení. Budeme ti vzdávat díky a hlásat tvou chválu za naše životy vložené do tvých rukou, za naše duše tobě svěřené a za tvé zázraky, které jsou každodenně s námi, a za tvé divy a za tvé skutky dobrodiní, které jsou prováděny v každý čas, večer, ráno i v poledne. Ty, jenž jsi dobrý, neboť tvé milosrdenství nikdy neustalo, ty, jenž jsi milosrdný, neboť tvá milost nikdy neskončila, v tebe jsme od věků doufali; neponechal jsi nás v beznaději, Hospodine, Bože náš, neopustil jsi nás a neodvrátil od nás svou tvář. Požehnaný jsi, Hospodine, nejvyšší Dobro je tvé jméno a sluší se vzdávat ti díky.
(Carmine Di Sante, Židovská modlitba, K počátkům křesťanské
liturgie, OIKÚMENÉ, Praha 1995, str. 103)STŘEDA

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chvá-lami a zpěvem, jak vám dává Duch (Kol 3,16).

Žalm 121
Píseň k pouti.
Pozvedám své oči k horám:
Odkud mi přijde pomoc?
Pomoc mi přichází od Hospodina,
on učinil nebesa i zemi.
Nedopustí, aby uklouzla tvá noha,
nedříme ten, jenž tě chrání.
Ano, nedříme a nespí
ten, jenž chrání Izraele.
Hospodin je tvůj ochránce,
Hospodin je ti stínem po pravici.
Ve dne tě nezasáhne slunce
ani za noci měsíc.
Hospodin tě chrání ode všeho zlého,
on chrání tvůj život.
Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení
nyní i navěky.

Modlitba díků (náměty)
Pane, děkuji ti
- za svou manželku/za svého manžela
- za to, jaký/jaká je
- za to, že jsme se mohli poznat (vzpomínáš si kde a kdy to bylo?)
- za svátost manželství (pamatuješ si ještě datum vaší svatby?)
- za vše dobré i zlé, co jsme spolu prožili

K zamyšlení (náměty)
· Co na svém manželovi/manželce nejvíce oceňuji, co mi naopak na ni/něm nejvíce vadí? Čeho je víc? O čem hovořím častěji?
· Co na mně můj manžel/moje manželka nejvíce oceňuje, co ho/ji na mně nejvíce vadí? Mohu to změnit k lepšímu? Jak?
Modlitba manželů
Bože, ustanovil jsi manželství, abychom jím udržovali život lidského poko-lení, vzájemně si pomáhali a radovali se ze své lásky. Prosíme tě tedy, ať spolu opravdu žijeme v lásce, trpělivosti a pokoji a zachováme si věrnost. Posiluj nás, abychom své děti vychovali ve víře a v kázni a aby jim byl náš manželský vztah dobrým příkladem pro život. Pomáhej nám snášet trpělivě nesnáze života. Žeh-nej našim úmyslům a pracím. Pomáhej nám, ať ve všem dobrém i zlém stojíme při sobě a spolu kráčíme cestou k nebi.
(Kancionál, společný zpěvník českých a moravských diecézí, č. 053)ČTVRTEK

Stále vzdáváme díky Bohu za vás za všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách (1 Tes 1,2).
Žalm 131
Poutní píseň, Davidova.
Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce
ani povýšený pohled.
Neženu se za velkými věcmi,
za divy, jež nevystihnu,
nýbrž chovám se klidně a tiše.
Jako odstavené dítě u své matky,
jako odstavené dítě je ve mně má duše.
Čekej, Izraeli, na Hospodina
nyní i navěky.

Modlitba díků (náměty)
Pane, děkuji ti
- za děti, které jsi nám dal
- za to že je mohu (jsem mohl) doprovázet na jejich cestě růstu a zrání
- za to, co jsem se při jejich výchově naučil(a), čím jsem byl(a) obdarován(a)

K zamyšlení (náměty)
· O co se zajímám u svých dětí, mám ochotu sdílet s nimi jejich radosti a starosti? Umím si na to najít čas?
· Na co jsem u každého z mých dětí hrdý, co naopak nejsem schopen na nich přijímat?
· Jak a za co své děti chválím / odměňuji / trestám?

Modlitba rodičů za děti
Nebeský Otče, svěřil jsi nám děti, abychom je vychovali k tvé oslavě a pro jejich věčné štěstí. Stvořil jsi je k svému obrazu a křtem jsi je přijal za své. Jsou to tvoje děti a mají tvými zůstat. Jsou to zároveň i naše děti, po nás zdědily své vlohy a sklony. Prosíme, Pane, žehnej jim. Ochraňuj je v nebezpečích života a v pokušeních. Uchovej jim pravou víru. Dej jim dobré kamarády a upřímné přátele. Osvěť je při volbě povolání, aby tě mohly oslavit spoluprací na tvém stvořitelském díle. Nám pak, nebeský Otče, pomoz, abychom je vedli k tobě s cílevědomou důsledností a se srdečnou dobrotou. Dej nám, abychom se na nich dočkali radosti. Kéž ti můžeme jednou říci: Zde jsou děti, které jsi nám svěřil.
Svatá Maria, Matko Boží, ujmi se našich dětí. Vždyť jsi také jejich matka. Buď jim, královno andělů, spolu s jejich anděly strážnými stálou ochránkyní a veď je po cestách života do království věčného radování, kde se i my s nimi toužíme shledat znovu a navždycky.
(Kancionál, společný zpěvník českých a moravských diecézí, č. 054)PÁTEK

Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás
(1 Tes 5,16).

Žalm 130
Poutní píseň.
Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine,
Panovníku, vyslyš můj hlas!
Kéž tvé ucho pozorně vyslechne
moje prosby.
Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti,
kdo obstojí, Panovníku?
Ale u tebe je odpuštění;
tak vzbuzuješ bázeň.
Skládám naději v Hospodina,
má duše v něho naději skládá,
čekám na jeho slovo.
Má duše vyhlíží Panovníka
víc než strážní jitro,
když drží stráž k jitru.
Čekej, Izraeli, na Hospodina!
U Hospodina je milosrdenství,
hojné je u něho vykoupení,
on vykoupí Izraele
ze všech jeho nepravostí.

Modlitba díků (náměty)
Pane, děkuji
- za sílu k překonání těžkostí
- za to, že mi/nám dáváš v těžkostech růst ve vztahu k tobě i k druhým
- za všechno, co jsem mohl ve svých starostech poznat a pochopit

Místo této modlitby je také možné se modlit růženec.

K zamyšlení (náměty)
· O čem doma spolu mluvíme? O čem doma spolu nemluvíme?
· Co považuji za největší trápení v naší rodině? Hovořím o tom (s manže-lem, s dětmi, s Bohem, s přáteli, v zaměstnání)? Jakým způsobem?

Modlitba
Ty jsi zde,
jsi plný nádhery, i když mlčíš.
Neodráží tvou moc celý vesmír?
Neboť ty jsi zde a my tě cítíme.
Novorozeně pláče a dítě vzhlíží vzhůru,
a my se ztišujeme před tvými činy.
I když mluví mocní,
jejich zákon jsou prázdná slova nenávisti a msty.
Když vidím tvé nebe a tvou zemi,
slunce a hvězdy, hory, moře,
jejichž podoby a tvary se rodily tisíce let,
co je člověk?
Ty jsi na něho nezapomněl!
Tvé dítě křičí v kolébce,
ty je máš rád.
Roste, poznává tě, ty mu dáváš tvář a krásu, a před tvým zrakem
ovládá zemi, celou přírodu.
Ty jsi nám přenechal to všechno a my se všeho ujímáme,
a sami sebe - před tebou.
Je dobré, že tě známe, je dobré, že jsi.
(Alfonso Pereira, Myšlenky a modlitby, str. 113, vydavatel,
místo a rok českého vydání nejsou uvedeny)


SOBOTA
Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze ně-ho děkujte Otci (Kol 3,17).

Žalm 103
Dobrořeč, má duše, Hospodinu,
celé nitro mé, jeho svatému jménu!
Dobrořeč, má duše, Hospodinu,
nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!
On ti odpouští všechny nepravosti,
ze všech nemocí tě uzdravuje,
vykupuje ze zkázy tvůj život,
věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním,
po celý tvůj věk tě sytí dobrem,
tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.
Hospodin zjednává spravedlnost
a právo všem utlačeným.
Dal poznat své cesty Mojžíšovi,
synům Izraele svoje skutky.
Hospodin je slitovný a milostivý,
shovívavý, nejvýš milosrdný;
nepovede pořád spory,
nebude se hněvat věčně.
Nenakládá s námi podle našich hříchů,
neodplácí nám dle našich nepravostí.
Jak vysoko nad zemí je nebe,
tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí;
jak je vzdálen východ od západu,
tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti.
Jako se nad syny slitovává otec,
slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.
On ví, že jsme jen stvoření,
pamatuje, že jsme prach.
Člověk, jehož dny jsou jako tráva,
rozkvétá jak polní kvítí;
sotva ho ovane vítr, už tu není,
už se neobjeví na svém místě.
Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky
s těmi, kteří se ho bojí,
jeho spravedlnost i se syny synů,
s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu,
kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je.
Hospodin si postavil trůn na nebesích,
všemu vládne svou královskou mocí.
Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé,
vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne,
vždy poslušni jeho slova!
Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy,
vy, kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůli!
Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho díla,
na všech místech jeho vlády.
Dobrořeč, má duše, Hospodinu!

Modlitba díků (náměty)
Pane, děkuji ti
- za rodinu, z které pocházím
- za rodiče
- za sourozence
- za prarodiče
- za příbuzné
- za ty, kteří mě v životě formovali (učitelé, kněží)
- za rodiče mého partnera, za jeho sourozence a ostatní blízké

K zamyšlení (náměty)
· Jak přijímám to, jak mě moje rodiče vychovávají / vychovali? Jsem schopen na jejich výchově vidět něco pozitivního?
· Co mi přijde na mysl jako první, navrhne-li můj partner, že by byl rád, kdybychom zase po čase navštívili jeho rodiče?
· S kým z našeho příbuzenstva se nejméně rád stýkám? Proč?
Modlitba
Obnov mě, neboť soudím jen rozumem, dej, ať naslouchám také svému srd-ci. Pohoršuji se nad vnějšími věcmi, dej, ať v každém člověku vidím také dob-ro. Dej, ať od druhých žádám málo, sám od sebe mnoho. Zbav mě strachu z budoucnosti, neboť je v tvých rukou. Pomáhej mi, abych tě nehledal jen hlad-kými slovy, ale srdcem a činy. Nechci se už honit a štvát, ale mít čas pro tebe a pro lidi.
Učiň, abych byl čestný, věcný, otevřený, slušný a pravdomluvný - obnov mě.
(Alfonso Pereira, Myšlenky a modlitby, str. 176, vydavatel,
místo a rok českého vydání nejsou uvedeny)NEDĚLE

"Amen! Dobrořečení i sláva a moudrost, díky a čest i moc a síla Bohu na-šemu na věky věků. Amen!" (Zj 7,12)

Žalm 100
Žalm k díkůvzdání.
Hlahol Hospodinu, celá země!
Radostně služ Hospodinu!
Vstupte před jeho tvář s plesem!
Vězte, Hospodin je Bůh,
on nás učinil, a ne my sami sebe,
jsme jeho lid, ovce, které pase.
Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním,
do nádvoří jeho s chvalozpěvem!
Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu,
neboť Hospodin je dobrý,
jeho milosrdenství je věčné,
jeho věrnost do všech pokolení!

Modlitba díků (náměty)
Pane, děkuji ti
- za dar víry, křtu (biřmování)
- za pozvání ke stolu eucharistie
- za naše farní společenství, za našeho duchovního pastýře, za duchovní vedení
- za všechny rodiny z našeho okolí, z naší farnosti, z diecéze
- za to, co dobrého máš pro nás připraveno
- za to, že smíme s tvou láskou počítat nyní i v budoucnu

K zamyšlení (náměty)
· Jakým způsobem hovoříme v naší rodině o Bohu, o náboženských vě-cech? (Je toto téma tabu? Soustředíme se především na kritiku nedělního kázání? V souvislosti s umravňováním ostatních členů rodiny? Nebo i ji-nak?)
· Jaké místo mají v mé modlitbě členové naší rodiny? Prosím za ně? Děku-ji za ně?

Modlitba za křesťanské společenství
Můj Ježíši, občas se cítím sám ve světě, který tvé učení považuje za přežité. Prosím za křesťanské společenství, kde se tvému slovu naslouchá a kde je tvé slovo ctěno. Hledám odvahu žít podle něho, milost nesoudit druhé a lásku, která je nad každé pochopení. Až bude můj duch naplněn tvou láskou, vylije se do životů těch, kteří mě obklopují a oživí naše společenství. Ať nikdy neztratím naději ve tvůj slib, že tvoje království přijde. Amen.
(Modlitební kniha, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2001, str. 115)JAN PAVEL II. O RŮŽENCI

V plné úctě k svobodě Božích dětí církev doporučila a neustále doporučuje svým věřícím některé modlitby zvlášť důtklivě a naléhavě. Zmiňme se o mod-litbě růžence: "Jako i naši předchůdci chtěli bychom nyní také my velmi nalé-havě doporučit modlitbu růžence v rodinách... Beze vší pochyby musí být růže-nec blahoslavené Panny Marie považován za jednu z nejpřednějších a nejúčin-nějších společných modliteb, ke kterým jsou zvány křesťanské rodiny. Rádi si představujeme a živě si přejeme, aby, je-li rodina shromážděna k modlitbě, modlila se často a ráda růženec!" Mariánská úcta, která se projevuje tím, že si osvojuje duchovní postoje Boží Matky a velkodušně ji následuje, je znameni-tým nástrojem k upevnění společenství lásky v rodině a k rozvinutí manželské a rodinné spirituality. Maria, Matka Kristova a církve, je přece zvláštním způso-bem také matkou křesťanských rodin, matkou domácích církví.
(Familiaris Consortio 61)

RADOSTNÝ RŮŽENEC PRO RODINY

Doporučujeme, aby před každým desátkem jeden člen rodiny přečetl příslušný text. Dále pak modlitba pokračuje obvyklým způsobem.
I. Kterého jsi, Panno, z Ducha svatého počala
Bůh prostřednictvím Marie přichází narovnat, co bylo mezi mužem a ženou prvotním hříchem pokřiveno a porušeno. Mariina odvaha vstoupit do nepozna-ného a přijmout Boží vůli ve svém životě, je podporou a povzbuzením pro všechny, kteří chtějí naplnit Boží vůli v manželství i tehdy, když cítí svou sla-bost a nedokonalost, která jim brání uskutečnit obraz jednoty muže a ženy, jaký byl v Božím záměru.
Panno Maria, pomáhej manželům žít s vědomím, že v jejich slabosti se může projevit Boží milost.
II. S kterým jsi, Panno, Alžbětu navštívila
Maria - ta, která nese Krista, přichází za svou příbuznou. V dnešní době, kdy se vzdálenosti mezi jednotlivými státy a městy zkracují, kdy jsme během oka-mžiku informováni o všem, co se děje na druhé straně zeměkoule, se vzdálenos-ti uvnitř rodin prodlužují. Rodiny nežijí radostmi, starostmi ani bolestmi svých příbuzných - rodičů, sourozenců atd. Rodina se dostává do zahleděnosti v sebe a do marné snahy najít štěstí jen pro sebe. Často chybí vědomí, že se tím rodiny vzdalují od Božího plánu: zvěstovat a prožívat radostnou zvěst se svými nej-bližšími.
Paní, pomáhej rodinám, aby se o svou radost z přítomnosti Krista dokázaly sdílet (dělit, těšit) se svými nejbližšími.
III. Kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila
Maria a Josef s odvahou přivádějí dítě na svět do nepohodlí a nezajištěnosti. Dávají tak prostor Božímu působení a mohou přitom vidět radost andělů i ne-známých lidí, které oslovuje Boží láska. V mnoha rodinách zvažují, kdy je vhodné přivést dítě na svět. Důležité pro ně bývá, zda si zajistili svou kariéru, své pohodlí, zda si pojistili svým lidským staráním všechno, co chtějí, a přitom zapomínají nechávat prostor pro Boží velikost.
Panno Maria, ochraňuj naše rodiny od pokušení stačit si se svými schop-nostmi sami.
IV. Kterého jsi, Panno, v chrámě obětovala
Maria přichází do chrámu a obětuje Ježíše, svůj poklad. Marie je vzorem na-šim rodinám ve škole pokory a obětavosti. Velkým nebezpečím našich rodin je maskování takového sobectví, kdy chci vlastnit svého partnera, své děti a ne-prožívám vědomí, že každý z rodiny mi byl darován a svěřen jen na omezenou dobu a že má rodina skutečně patří jenom Bohu.
Panno Maria, prosíme, pomáhej našim rodinám bojovat proti všem formám sobectví a nelásky.
V. Kterého jsi, Panno, v chrámě nalezla
V každodenním spěchu a shonu rodiny se skrývá nebezpečí, že manželé ne-uvidí, jak se jejich cesta a vztahy stávají prázdnými a Bůh s nimi "už nejde". Potřebují vnímavé srdce Panny Marie, aby cítili nepřítomnost Boží jako velkou ztrátu a ohrožení.
Prosíme tě, Paní, pomáhej našim rodinám poznávat, kdy se z jejich života a vztahů začíná vytrácet Bůh. Dej nám odvahu a sílu k jeho opětovnému hledání. Ať si uvědomíme, že čas hledání Boží vůle v našich rodinách není ztraceným časem.
(Náměty pro přípravu na národní pouť 2002, Arcibiskupství olomoucké)BIBLICKÝ RŮŽENEC - SLAVNÁ TAJEMSTVÍ

Biblický růženec se modlíme tím způsobem, že před každým Zdrávasem jeden z členů rodiny přečte uvedený verš z Písma svatého, jiný se modlí první část Zdrávasu, zatímco ostatní společně Zdrávas dokončují.
I. Ježíšovo zmrtvýchvstání
1. Budete sice zarmouceni, ale váš zármutek se obrátí v radost. (Jan 16,20)
2. Vaši radost vám nikdo nevezme. (Jan 16, 22)
3. Časně ráno přišly ženy ke hrobu a nalezly kámen odvalený. (Lk 24,1-2)
4. Proč hledáte živého mezi mrtvými? (Lk 24,5)
5. Není tady, byl vzkříšen! (Lk 24,6)
6. Rychle jděte a povězte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých!
(Mt 28,7)
7. Jde před vámi do Galileje, tam ho uvidíte. (Mt 28,7)
8. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. (Jan 20,20)
9. Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i když umře, bude žít.
(Jan 11,25)
10. Jestliže tedy ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. (Řím 10,9)
II. Ježíšovo nanebevstoupení
1. Ježíš řekl učedníkům: "Odcházím, abych vám připravil místo." (Jan 14,3)
2. Zase přijdu a vezmu si vás k sobě. (Jan 14,3)
3. Až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě. (Jan 12,32)
4. Jestliže totiž neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. (Jan 16,7)
5. Až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. (Jan 16,13)
6. Jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. (Mt 28,20)
7. Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu. (Mk 16,15)
8. Vyvedl je směrem k Betánii, zvedl ruce a požehnal jim. (Lk 24,50)
9. A zatímco jim žehnal, odloučil se od nich a vznášel se k nebi. (Lk 24,51)
10. Byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici. (Mk 16,19)
III. Seslání Ducha svatého
1. Učedníci jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu s Ježíšovou matkou Marií. (Sk 1,14)
2. Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. (Sk 2,1)
3. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr. (Sk 2,2)
4. Naplnil celý dům, kde se zdržovali. (Sk 2,2)
5. Ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. (Sk 2,3)
6. Všichni byli naplněni Duchem svatým. (Sk 2,4)
7. Začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali.
(Sk 2,4)
8. A my jsme svědky těchto událostí, stejně i Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. (Sk 5,32)
9. Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán. (Řím 5,5)
10. Nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého... a že už nepatříte sami sobě? (1 Kor 6,19)
IV. Nanebevzetí Panny Marie
1. Maria řekla: "Veliké věci mi učinil ten, který je mocný." (Lk 1,49)
2. Shlédl na svou nepatrnou služebnici. (Lk 1,48)
3. Budou mě blahoslavit všechna pokolení. (Lk 1,48)
4. Ty, které předurčil, také povolal... a ty, které ospravedlnil, také uvedl do slávy. (Řím 8,30)
5. U Boha není nic nemožného. (Lk 1,37)
6. Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily. (Lk 11,27)
7. Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. (Ž 98,1)
8. Hospodinova pravice mocně zasáhla, Hospodinova pravice mě pozvedla. (Ž 118,16)
9. Ty jsi čest našeho lidu. (srov. Jdt 15,10)
10. Celá jsi krásná, má milá, jsi bez poskvrny. (Pís 4,7)
V. Oslavení Panny Marie v nebi
1. Boží chrám v nebi se otevřel a ukázala se v něm archa jeho úmluvy.
(Zj 11,19)
2. Na nebi se objevilo velké znamení: žena oděná sluncem. (Zj 12,1)
3. Měsíc měla pod nohama a korunu z dvanácti hvězd kolem hlavy. (Zj 12,1)
4. Jásejme, neboť nadešla Beránkova svatba a jeho nevěsta se připravila.
(Zj 19,7)
5. Po své pravici máš královnu, ozdobenou ofirským zlatem. (Ž 45,10)
6. Slyš, dcero, a pohleď, nakloň svůj sluch... Sám král touží po tvé kráse.
(Ž 45,11-12)
7. On je tvým králem, před ním se skloň. (Ž 45,12)
8. Spolu s ní se mi dostalo všeho dobra a skrze ni nespočetného bohatství. (Mdr 7,11)
9. Neocenitelná je její čistá duše. (Sir 26,15)
10. Požehnaná jsi od Boha nejvyššího před všemi ženami na zemi. (srov.
Jdt 13,18)
(Rodina se modlí, Zvon, Praha, 1994, str. 106-110)POMŮCKA K DENNÍMU ROZJÍMÁNÍ SLOVA BOŽÍHO
Jak prožít "denní tichou chvíli" s Bohem?
V průběhu dějin církve se vytvořila řada způsobů, jak vést osobní modlitbu a jak vést rozjímání.
Sv. Terezie z Avily nám dává ve svém životopise velice jednoduchou, ale současně hlubokou definici vnitřní modlitby: "Podle mého mínění to není nic jiného, než prodlévání u přítele, s nímž se setkáváme často a rádi sami, prodlé-váme u něho, poněvadž víme, že nás má rád."
Při modlitbě nejde tedy o velká slova a hluboké myšlenky, ale o prodlévání u přítele, který mě přijímá, který mě miluje. Ježíš říká také mně, co řekl svým apoštolům při poslední večeři: "Už vás nenazývám služebníky... nazval jsem vás přáteli" (Jan 15,15). Současně zve i mne: "Zůstávejte v mé lásce" (srov. Jan 15,9).

Kroky k hlubší modlitbě
· Ve svém bytě si vyhledej tiché místo, kde by ses mohl modlit nerušeně ales-poň 15 minut.
· Zvol si dobu, nejlépe vždy stejnou, která je vhodná pro tichou modlitbu.
· Snaž se zcela uvolnit, jak tělesně, tak duševně. Odlož starosti všedního dne, nebo jestliže tě sužují, odevzdej je Pánu, aby se on sám o ně staral a tys byl od nich oproštěn.
· Snaž se koncentrovat zcela na to, že jsi nyní v přítomnosti Otce, v přítomnosti Ježíšově, v přítomnosti sv. Ducha. Přitom ti může pomoci to, že zavřeš oči a představíš si např. oheň, který viděl Mojžíš v hořícím keři. Nebo si pokus představit si Ježíše (např. při uzdravování nemocných nebo na kříži, na jeho pouti nebo na loďce). Nebo niterně prožívej, jak se nad tebou vznáší Duch sv. Podstatné je ztišit se a uvědomit si: nyní jsem v Boží přítomnosti.
· Když jsi naplněn vědomím Boží přítomnosti, začni Boha chválit, vzdávat mu díky a prosit. Nech do sebe proudit Boží lásku a daruj mu svou lásku jako nepatrnou protihodnotu. Pak čti slova z Písma, která jsou určena pro dnešní den (naleznete např. v Katolickém týdeníku nebo v textech Nedělní liturgie, které vydává Pastorační středisko). Čti je třeba několikrát tak, aby slova do tebe pronikla a zapustila kořeny ve tvém srdci. Chápej slova tak, jakoby je k tobě nyní zcela osobně mluvil Bůh. Rozvažuj tato slova ve svém srdci jako Maria (Lk 2,19). Jestliže daný text je vzat z evangelia, představ si scénu, která je tam líčena, vstup do této scény a "zažij sám na sobě" to, co tam Ježíš říká a koná. Nenech se přitom odvést k přílišnému vzletu ducha, myšlenkové výkony tu ne-jsou rozhodující. Nech ve svém srdci působit Pána. Nalezneš tam pokoj a sílu, která vyvěrá z jeho přítomnosti.
· Modlitba může prostě začít rozhovorem s Ježíšem (nebo s Otcem). Snad by bylo dobré i připojit několik přímluv za rodinu, za své kolegy, za církev, za kněze, za členy společenství, za farnost apod.
· Na závěr připoj "Otče náš" nebo "Sláva Otci", nebo prostě kříž.
· V průběhu dne si připomínej slova Písma, o nichž jsi posledně rozjímal a čerpej z nich sílu a radost.

Někomu pomáhá i to, že si vede jakýsi duchovní deník, v němž si krátce za-znamenává, jaké měl prožitky při rozjímání.
(Podle příručky Obnova Božím slovem, Pastorační středisko
při Arcibiskupství pražském, Praha, 1996 a následující)
A NA ZÁVĚR SLOVO BISKUPA K MODLITBĚ I NA POUŤ


Rodina je dílo Boží. Obraz společenství a lásky tří Osob nejsvětější Trojice. Zdroj života a lásky, radosti a štěstí.
Je tomu ale vždycky tak? Zkušenost nás učí, že i rodinné společenství má svá úskalí. Jako vše lidské je poznamenáno sobectvím, hříchem. I my křesťané zakoušíme lidskou slabost, ale naštěstí víme i o léčivé síle Boží milosti, která ji dovede překonávat. "Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti," řekl Pán Ježíš. "Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, zatímco beze mne nemůžete činit nic." (Jan 15, 5)
Naše pouť k hrobu svaté Zdislavy nás vede ke zřídlu této síly. A knížka, kte-rou držíte v rukou, vám chce pomoci z tohoto zřídla účinně čerpat. Otvírat se v modlitbě životodárné míze Kristova Ducha, "zůstávat" v něm. Při Kristově se-bedarování v eucharistii obnovovat i vaše vzájemné darování, které se v den vašeho sňatku stalo svátostí.
Kéž je pro vás tato pouť dobou duchovní radosti. A kéž si z ní odnesete pokoj, který je známkou Boží blízkosti. K tomu vám žehná

+ Jaroslav Škarvada


Témata: Rodina

Čtení z dnešního dne: Úterý 26. 9.

1. čtení – Ezd 6,7-8.12b.14-20; Evangelium – Lk 8,19-21

Komentář k Ezd 6,7-8.12b.14-20: Izraelité vyjadřují vděk stavbou chrámu. Ta přetrvá pět století. Tak svědčí před okolními národy o jediném Bohu.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2023) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.

Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

(26. 9. 2023) Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí...

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás
(24. 9. 2023) Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno?

(23. 9. 2023) Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké další…

Sv. Padre Pio (23.9.)

Sv. Padre Pio (23.9.)
(22. 9. 2023) Otec Pio z Pietrelciny (1887 - 1968) je jednou z nejvýraznějších světeckých postav 20. století. Po celých padesát let…

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2023) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi