Navigace: Tematické texty M ModlitbaZákladní modlitby Modlitby k Duchu Svatému

Modlitby k Duchu Svatému

Hymnus Veni Creator Spiritus

Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám,
a navštiv myslí našich chrám,
z výsosti nebes zavítej,
do duší nám svou milost vlej.

Tys Utěšitel právem zván,
tys dar, jenž Bohem věčným dán,
zdroj živý, láskyplný dech,
tys posvěcení myslí všech.

Tys sedmi darů studnice,
prst Otcovy jsi pravice,
tys Bohem přislíbený host,
ty dáváš ústům výmluvnost.

Rač světlo v mysli rozžehnout,
vlij do srdcí nám lásky proud,
našeho těla slabosti
zhoj silou svojí milosti.

Dál nepřítele zapuzuj
a duši pokoj uděluj,
ať vždycky pod vedením tvým
vyhnem se vlivům škodlivým.

Nauč nás Boha Otce znát
a Syna jeho milovat
a v tebe, Duchu svatý, zas
důvěřovati v každý čas. Amen.

Litanie k Duchu svatému I.

Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se. - Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, - smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa, - smiluj se nad námi.

Bože Duchu svatý, - smiluj se nad námi.

Bože v Trojici jediný, - smiluj se nad námi.

Duchu svatý, jenž vycházíš z Otce i Syna, - přijď k nám.

Božský Duchu, jenž jsi roven Otci i Synu, - přijď k nám.

Přislíbení nejněžnějšího a nejštědřejšího Otce , - přijď k nám.

Dare nejvyššího Boha, - přijď k nám.

Paprsku nebeského světla, - přijď k nám.

Původce všeho dobra, - přijď k nám.

Prameni života, - přijď k nám.

Ohni všechno stravující, - přijď k nám.

Ohnivá lásko a duchovní pomazání, - přijď k nám.

Duchu lásky a pravdy, - přijď k nám.

Duchu moudrosti a rozumu, - přijď k nám.

Duchu rady a síly, - přijď k nám.

Duchu vědění a zbožnosti, - přijď k nám.

Duchu bázně Boží, - přijď k nám.

Duchu míru a mírnosti, - přijď k nám.

Duchu čistoty, - přijď k nám.

Duchu svatý, přijď a obnov tvářnost země, - prosíme tě, vyslyš nás!

Vlij světlo do našich duší, - prosíme tě, vyslyš nás!

Vtiskni svůj zákon do našich srdcí, - prosíme tě, vyslyš nás!

Rozněť je svou láskou, - prosíme tě, vyslyš nás!

Otevři nám poklady svých milostí, - prosíme tě, vyslyš nás!

Osvěcuj nás svým nebeským vnuknutím, - prosíme tě, vyslyš nás!

Upevni nás svou účinnou milostí, - prosíme tě, vyslyš nás!

Uděl nám milost znát jediné potřebné, - prosíme tě, vyslyš nás!

Pomoz, abychom se navzájem milovali a snášeli, - prosíme tě, vyslyš nás!

Učiň nás pozornými na všechna tvá vnuknutí, - prosíme tě, vyslyš nás!

Nauč nás správně se modlit a modli se s námi, - prosíme tě, vyslyš nás!

Pronikni nás láskou a shovívavostí k našim bratřím a sestrám - prosíme tě, vyslyš nás!

Vlij nám velký odpor ke každému zlu, - prosíme tě, vyslyš nás!

Veď nás ke správnému konání dobra, - prosíme tě, vyslyš nás!

Pomoz nám, abychom vytrvali ve spravedlnosti, - prosíme tě, vyslyš nás!

Buď ty sám naší velkou odplatou, - prosíme tě, vyslyš nás!

Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, - smiluj se nad námi.

Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, - smiluj se nad námi.

Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, - smiluj se nad námi.


Modleme se:
Bože, Duchu svatý, klaníme se ti v hloubi svého srdce a děkujeme ti, že v něm přebýváš. Prosíme tě, rozmnož v nás víru, naději a lásku, aby se naše srdce stala tvým pravým chrámem. Neboť ty žiješ a kraluješ s Otcem i Synem po všechny věky věků.
Amen.

Litanie k Duchu svatému II.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Sestup na nás Duchu svatý a utvoř si v našich srdcích příbytek.
Budiž veleben!

Duchu svatý, jenž jsi s Otcem i Synem uctíván, nauč nás žít ve stálé přítomnosti Boží.
Budiž veleben!

Duchu svatý, jenž sídlíš v srdci Božího Syna, nauč nás poznávat tě a milovat.
Budiž veleben!

Duchu svatý, nauč nás žít v odevzdanosti a nezdolné důvěře v Boha.
Budiž veleben!

Duchu svatý, zapal v našich srdcích oheň své lásky.
Budiž veleben!

Duchu svatý, tajemná holubice, nauč nás chápat Písmo svaté.
Budiž veleben!

Duchu svatý, nauč nás správně se modlit.
Budiž veleben!

Duchu svatý, jenž mluvíš ústy proroků, nauč nás žít v pokoji a míru duše.
Budiž veleben!

Duchu svatý, ohnisko láskou planoucí, nauč nás žít moudře a trpělivě.
Budiž veleben!

Duchu svatý, všemi dary vládnoucí, nauč nás žít v pokoře a skromnosti.
Budiž veleben!

Duchu svatý, jehož pokladnice přetékají, nauč nás chápat cenu utrpení.
Budiž veleben!

Duchu svatý, jehož pokladnice jsou bezedné, nauč nás správně využívat drahocenný čas.
Budiž veleben!

Duchu svatý, z jehož pokladů neubývá, chraň nás veškeré nelásky a pýchy.
Budiž veleben!

Duchu svatý, jehož bohatství nikdo nespočítá, nauč nás čelit zbytečným myšlenkám a představám.
Budiž veleben!

Duchu svatý, dárce darů přemnohých, nauč nás vyhnout se planým činnostem a marným řečem.
Budiž veleben!

Duchu svatý, z jehož plnosti jsme všichni obdrželi, nauč nás mlčet i co máme mluvit v pravý čas.
Budiž veleben!

Duchu svatý, lásko věčná, nauč nás, abychom dávali dobrý příklad.
Budiž veleben!

Duchu svatý, dobroto neskonalá, dej nám vytrvalost v dobrém.
Budiž veleben!

Duchu svatý, sladký utěšiteli, nauč nás správně jednat s lidmi.
Budiž veleben!

Duchu svatý, milý duší příteli, nauč nás nikoho neposuzovat a křivdy zapomínat.
Budiž veleben!

Duchu svatý, světlo duši blažící, nauč nás vidět potřeby druhých, abychom nezanedbávali dobré skutky.
Budiž veleben!

Duchu svatý, otče ubohých, osvěcuj nás v čem chybujeme.
Budiž veleben!

Duchu svatý, jenž konáš v duších zázraky, veď nás bdělostí k dokonalosti.
Budiž veleben!

Duchu svatý, jemuž není nic tajno, nauč nás unikat osidlům ďáblovým.
Budiž veleben!

Duchu svatý, jenž znáš budoucnost vesmíru, pomoz nám, abychom se vymanili z područí těla, světa a ďábla.
Budiž veleben!

Duchu svatý, jenž znáš i budoucnost naši, svěřujeme do Tvé ochrany a péče i svoje rodiny, přátele, dobrodince a všechen lid.
Budiž veleben!

Duchu svatý, veď nás svým světlem, naplňuj nás svou útěchou, a uč nás žít ke slávě Boží, skrze Krista, našeho Pána.

Amen.


Z modlitby bl. Alžběty od Nejsvětější Trojice

Stravující Ohni, Duchu lásky, sestup do mne,
jako by se v mé duši stalo vtělení Slova,
abych pro něho byla dalším lidstvím,
v němž by mohl obnovovat celé své tajemství.

Modlitba k Panně Marii, Snoubence Ducha svatého

Nejčistší Snoubenko Ducha svatého, daruj nám lásku svého neposkvrněného srdce jak k Bohu, tak k bližnímu, aby naše srdce byla chápavá a hodna všech darů Ducha svatého, neboť teprve v plnosti těchto darů tě dovedeme nazývat svou matkou a tebe ctít.

Žehnej nám, Matko, uctíváme-li Ducha svatého a snažíme-li se stát hodnými jeho darů, abychom ve světě obnovili čest Boží.

Modlitba sv. Ildefonsa, kterou s obdivem citoval Pavel VI.

Prosím tě, snažně tě prosím, svatá Panno, abych přijal Ježíše prostřednictvím toho Ducha svatého, prostřednictvím kterého jsi ty porodila Ježíše. Aby má duše uvítala Ježíše skrze toho Ducha svatého, skrze něhož tvoje tělo počalo Ježíše. Abych miloval Ježíše v tom Duchu svatém, v kterém ho ty miluješ jako Pána a jako Syna.

Modlitby sestry Marie od Ukřižovaného Ježíše

Duchu svatý, osvěť mě.
Lásko Boží, stravuj mě.
Veď mě na cestu pravdy.
Maria, Matko, provázej mne.
Požehnej mi s Ježíšem.
Ochraňuj mě před každým zlem,
klamem a nebezpečím.
Prameni míru a světla, přijď a osvěť mě.
Jsem hladová, přijď a nasyť mě.
Jsem žíznívá, přijď a osvěž mě.
Jsem slepá, přijď a daruj mi zrak.
Jsem chudá, přijď a obohať mě.
Jsem nevědomá, přijď a pouč mě.
Duchu svatý, celá se ti odevzdávám.


Duchu svatý, je tvým úkolem seznámit mě s Ježíšem. Apoštolové žili dlouho s Ježíšem, aniž mu správně porozuměli. Ale když jsi k nim přišel ty, konečně ho pochopili.
I mě můžeš darovat toto porozumění.
Přijď, můj utěšiteli, přijď má radosti a můj pokoji, má sílo a mé světlo.

Přijď, osvěť mě, abych našla pramen, u kterého mohu ukojit svou žízeň. Jedna tvá kapka stačí, aby mi ukázala Ježíše takového, jaký je.

Ježíš říkal, že přijdeš k nevědomým, já jsem nejnevědomější ze všech. Neprosím tě za žádnou jinou vědomost než o tu, jak lze najít Ježíše. Neprosím tě o žádnou jinou moudrost, než o pochopení Ježíše.

Prosba k Duchu svatému

Přijď Duchu Otce a Syna,
Duchu lásky, Duchu synovství, Duchu pokoje, důvěry a síly.
Přijď tajemný jásote v slzách světa,
vítězný živote ve smrti země,
Otče chudých, oporo utištěných, světlo pravdy,
lásko, která se vylila do našich srdcí.
Přicházej denně, stále znovu a více.
Miluji tě, protože jsi láska sama.
Děkuji ti, oživovateli.
Duchu svatý, přebývej ve mně, buď pečetí živého Boha ve mně,
protože jsme jeho vlastnictvím.
Neopouštěj mne ani v boji života,
ani na konci, až mne všechno opustí.
Přijď Duchu svatý!

Modlitba koncilních otců

Zde jsme, Pne, Duchu svatý,
zde jsme i s přetěžkým břemenem svých hříchů,
avšak shromážděni výslovně v tvém jménu.
Přijď k nám a zůstávej s námi,
Svou milostí se vlij do našich srdcí!
Uč nás, co máme činit a kam dospět,
ukaž nám, jak máme působit,
abychom dík tvé pomoci
se tobě ve všem zalíbili.

Ty sám nám vnukni naše rozhodnutí
a sám je učiň skutkem
neboť jen tobě s Otcem a Synem
náleží všechna velebnost a sláva.
Ty, jenž nadevše miluješ poctivost, nedopusť,
abychom uvedli ve zmatek tvůj spravedlivý řád.
Ať nás nesvede z cesty nevědomost,
neovlivní lidská pochvala a přízeň,
nepokazí úplatnost či falešné ohledy.

Dej, ať nás s tebou pojí jedině tvá milost,
abychom byli v tobě svorně zajedno
a v ničem se neuchýlili od pravdy.
A jako jsme se zde shromáždili v tvém jménu,
tak ať s veškerou oddaností tvých dětí
ve všem setrváme na pravosti víry:
aby se naše myšlení zde na tomto místě
v ničem nerozcházelo s tebou
a ve světě budoucím
abychom za dobrou práci došli věčné odměny.

Amen.

MODLITBA K DUCHU SVATÉMU

Věřím v Ducha svatého.
Věřím, že může odstranit moje předsudky.
Věřím, že může změnit moje návyky.
Věřím, že může přemoci moji lhostejnost.
Věřím, že mě může nadchnout k lásce.
Věřím, že mě může zbavit zlého.
Věřím, že mi může dát odvahu k dobrému.
Věřím, že může přemoci můj zármutek.
Věřím, že mi může dát lásku k Božímu slovu.
Věřím, že může odejmout pocit méněcennosti.
Věřím, že mi může dát sílu v utrpení.
Věřím, že mi může dát na pomoc bratra.
Věřím, že může proniknout moji bytost.
Věřím, že ...

Boží láska je vylita do našich srdcí skrze
Ducha svatého, který nám byl dán.

( Řím 5,5 )Svatodušní svátky

Bože dej, ať ucítíme tvůj dech, tvůj vítr, tvoji bouři,
Ať poznáme, kdo jsi.

Bože, pošli nám svého Ducha pokoje, ať se naplníme tvým ohněm.
Dej, ať dokážeme začít znovu.

Bože, dej nám svého dobrého Ducha, který způsobí,
Že budeme každému přítelem.

( časopis DUHA – 5/1993 )

Modlitba k Duchu svatému

Dýchej ve mně, Duchu svatý,
abych svatě myslel!

Pobízej mě, Duchu svatý,
abych svatě jednal!

Nadchni mě, Duchu svatý,
abych svatost miloval.

Posiluj mě, Duchu svatý,
abych svatost ochraňoval!

Ochraňuj mě, Duchu svatý,
abych svatost nikdy neztratil!

( sv. Augustin )

DESÁTEK slavného růžence k DUCHU SVATÉMU

1. Ježíš, který Ducha svatého seslal

2. Ježíš, kterého prosíme, aby svým Svatým Duchem posiloval naši víru, naději a lásku.

3. Ježíš, kterého prosíme, o dar moudrosti, abychom rozpoznali pravé životní hodnoty.

4. Ježíš, kterého prosíme o dar rozumu, abychom správně rozuměli pravdám Božím.

5. Ježíš, kterého prosíme o dar rady, abychom se správně rozhodovali ve spletitých životních situacích.

6. Ježíš, kterého prosíme o dar síly, abychom měli odvahu vykonat to, co po nás žádá Bůh.

7. Ježíš, kterého prosíme o dar poznání, aby nás stvořené věci vedly k poznání jejich Stvořitele, našeho nejvyššího Pána.

8. Ježíš, kterého prosíme o dar zbožnosti, abychom se rádi modlili, upřímně a s důvěrou.

9. Ježíš, kterého prosíme o dar bázně Boží, abychom si vážili víry a milosti posvěcující a nebáli se ničeho kromě hříchu.

10. Ježíš, o němž chceme v síle Ducha svatého vydávat svědectví.

Modlitba Karla Rahnera.

Přijď, Duchu svatý, Duchu Otce i Syna, přijď, Duchu lásky, Duchu synovství, Duchu pokoje, důvěry, síly a svaté radosti.

Přijď, tajemný jásote v slzách světa, přijď vítězný, živote v smrti země, přijď otče, ubohých, zastánce utištěných, přijď, světlo věčné pravdy, přijď, lásko vlitá do našich srdcí.

Nemáme nic, co by tě mohlo přinutit, a proto důvěřujeme. Naše srdce se ve skrytu bojí tvého příchodu, protože jsi nezištný a jemný, protože jsi jiný než ono. Máme však nejpevnější přislíbení, že přesto přijdeš. Přijď tedy, přicházej den ode dne nově a více.

Spoléháme na tebe; na koho jiného se můžeme spolehnout. Milujeme tě, neboť jsi láska sama. V tobě máme Boha za Otce, neboť ty v nás voláš Abba - milý Otče.

Děkujeme ti, oživovateli, Duchu svatý, že v nás přebýváš, že ty sám chceš v nás být pečetí živoucího Boha. Pečetí na jeho vlastnictví.

Zůstávej při nás, neopouštěj nás v trpkých bojích tohoto života ani při jeho konci, až nás všechno opustí. Přijď Duchu svatý.
Amen


Texty o Duchu svatém k modlitbě růžence


13. JEŽÍŠ nám seslal Ducha svatého.

Otče náš...

1. Apoštolové setrvávali jednomyslně v modlitbách s Marií.
2. Tu povstal náhle z nebe hukot.
3. A ukázaly se jim jazyky, rozdělující se jako oheň, a oni byli naplněni Duchem svatým.
4. Modlíme se k Duchu svatému za dar moudrostí.
5. Za dar rozumu (pochopení).
6. Za dar rady.
7. Za dar síly.
8. Za dar umění.
9. Za dar zbožnosti.
10. Za dar bázně Boží.13. Který Ducha svatého seslal
Tajemství seslání Ducha sv.: Apoštolové se připravují modlitbou - modlitbou společnou - sjednoceni s Pannou Marií - v samotě - vytrvale se modlí, a to s důvěrou. - Duch sv. se zjevuje v ohni: láska a síla - v mocném hukotu neochvějné vyznání - současně milý a tichý. - Apoštolové ihned káží Krista. Druzí se jim smějí. Činnost Ducha sv. v nás: nic nemůžeme bez jeho milosti. Jak drahocenný dar je milost posvěcující! - Činnost Ducha sv. v církvi. - Dary Ducha sv.: moudrost, vědění, rozum, rada, síla, pobožnost, bázeň Boží. - Plody Ducha sv. - radost, pokoj, trpělivost, dobrotivost, shovívavost, čistota. Když ve svátostech přijímáme Ducha sv., přinášejme důstojné plody!


SVATODUŠNÍ RŮŽENEC


Radostný

1.
Duchu svatý, Iniciátore Vtělení!
Duchu svatý, Ohnivý jazyku nad Mariinou hlavou –
skrytý a tichý
i hučící a planoucí,
zapalující Boží láskou lásku lidskou!
Jak se to stane?
Jak se to stalo?
Duch Nejvyššího zastínil Pannu,
i počala Syna Božího.


Maria, pronikáš do tajemství Vtělení
hloub a hloub
a klaníš se víc a víc...
Souhlasilas od počátku,
jak ses přesvědčila,
že jde o vůli Boží.
A nyní jásáš,
že se Boží plán tak úžasně splnil.
Nestačíš děkovat za úlohu,
kterou ti svěřil Bůh.
Nestačíš děkovat za to,
k jak velkolepým událostem
dalo popud Tvoje "Staň se!"...

2.
Duchu svatý, požehnal jsi Marii
a spolu jste složili chvalozpěv!
Duchu svatý, naplnil jsi Alžbětu
a vložil jí do úst chválu Panny a jejího plodu!
Maria Panno, od početí, od navštívení
jsi překypovala Božími chválami,
ale dnes o letnicích
se pro Tebe každé slovo v Magnificat
zažehává novým smyslem.
Tvé požehnání a vyvolení
před Tebou vyvstává v nové velikostí.
Kolik požehnání přinesl plod Tvého lůna světu,
kolik požehnání mu přináší,
kolik požehnání má ještě pro budoucí pokolení
až do konce časů!
Opravdu, jak veliké věci jsou ty,
které se staly
a které se dějí a stanou...!

Až do dneška zní z judských hor
Alžbětin hymnus žehnající Marii
a jako jeho znásobená ozvěna Mariino velebení
Hospodina.
A vtělený Boží Syn z panenského lůna
očišťuje bratrance Jana
a Křtitel plesá radostí.
Připojme se k tak vznešenému apoštolátu,
nesme Krista těm, kdo ho hledají a čekají!

3.
Divuplná noci, kde se z chudoby zrodil
Spasitel vesmíru!
Ve skrytosti chléva nadešla hodina narození Páně.
Boží láska zazářila lidským očím viditelně.
Zázračný porod Božího Syna ženou Marií...
Zůstalas pannou, svatá Panno,
při početí i po porodu!
Duch Boží vane, kam chce,
a působí, jak chce...
Duchu svatý, jaký dar jsi dal své Nevěstě!
Kdo z lidí by vymyslel něco tak podivuhodného!
Maria, všechno, co se týkalo narození Tvého Synáčka,
všechno, co o něm řekli pastýři i andělé a mágové,
sis zapamatovala na celý život.
Jak ráda sis každé z těch slov opakovala,
připomínala a probírala!
A o letnicích jsi porozuměla i tomu,
co Ti z nich ještě nebylo úplně jasné.
Ještě větší před Tebou vyvstala Tvoje účast
při narození,porozumělas svému boholidskému mateřství,
prožilas všechno znovu a nově,
v nebývalé intenzitě,
vidělas a slyšelas blahoslavenství všech pokolení,
jimiž Tě chválí, aby působili radost Tvému Synu,
který za to posílá světu ještě více darů
svého Ducha...

4.
Duchu svatý, vůdce spravedlivého Simeona
a hlasu prorokyně Anny,
vnukl jsi jim, kdo je Pomazaný Páně!
Spolu s nimi Tě velebíme,
velebíme Spásu, kterou jsi poslal všem národům,
velebíme Světlo, kterým jsi osvítil pohany,
velebíme Slávu, kterou jsi připravil svému lidu.
Maria, slyšelas při Obětování Páně slova proroctví
o sobě i o svém Synu.
Nemluvňátko v Tvém náručí označil Duch Boží
ústy Simeona za rozhodčího o pádu či o povznesení
a ústy Anny za vykoupení Jeruzaléma.
Žasněme nad těmito slovy,
velebme Boha.a vyprávějme o něm druhým!
Maria, blahoslavená jsi,
že jsi tomu všemu uvěřila,
blažená jsi, žes to všechno se svým Synem
spoluprožívala,
šťastná jsi, žes přijala Kristův kříž
i svůj meč v srdci!
Nevzpírala ses a nereptalas,
a tak jsi o letnicích na vlastní oči viděla,
jak se z Ducha svatého a z Tvé dávné oběti
Syna Otci rodí Boží Církev!

5.
Duchu svatý, Tys přiměl dvanáctiletého Ježíše,
aby zůstal v chrámu
i po odchodu rodičů a ostatních poutníků –
musel být v domě svého Otce.
I jeho lidství bylo lačné poznání Boha,
účasti na obětech Bohu.
Maria Matko, to Duch svatý Ti vnukl,
abys hledala ztraceného Ježíše v chrámě!
Nezmocnila se Tě pýcha,
když jsi viděla a slyšela,
jak chrámoví učitelé žasli nad rozumnosti
Tvého Syna,
vědělas, že jeho moudrost není Tvou zásluhou,
ale že pramení z nebe.
Tvoje a Josefova bolest nepřišla nazmar,
posloužila i ostatním hledajícím, aby našli Boha.
Maria, teď už rozumíš všem slovům,
která vám Dvanáctiletý odpověděl.
Vidíš jasně smysl ztráty, hledání a nalezení:
Zapamatovala sis všechno,
posloužilo Ti to k tomu,
že jsi dokonale poznala, kdo je Tvůj Syn
a jaké posláni přišel na zemi plnit,
i Otce jsi poznala nově a více a hloub.
Jak veliký asi byl Tvůj chvalozpěv díků
za nalezení Ježíše.
Jak veliký je Tvůj chvalozpěv díků
pro všechny časy!Bolestný

1.
Jak těžce jsi, Pane Ježíši Kriste,
pocítil v Getsemane
tíhu svého lidství,
tíhu smrtelné úzkosti,
tíhu opuštěnosti,
tíhu zrady...!
Jak jsi však uměl trpět!
Plný lásky k nám, ke mně...
Jak jsi dovedl podrobit svoji vůli po životě
vůli Boží, posílající Tě na popraviště!
Maria, jak bylo Tobě, když jsi o svém Synu
po odchodu z večeřadla nevěděla!
Maria, jak Ti bylo, když ses o všem od apoštolů
dověděla!
Duchu modlitby,
Duchu síly,
Duchu statečnosti
nyní po letnicích jsi naplnil i nás!
Pokorně prosíme; nauč nás
opravdové modlitbě v našich utrpeních,
vlej nám sílu,
abychom všechno věrně nesli
a neusnuli zármutkem,
dodej nám odvahy,
abychom nechtěli prchnout.
I pro nás máš nachystánu
smrtelnou úzkost, opuštěnost a zradu,
ale ať se pod tím vším nezhroutíme:
raději smrt těla než smrtelný hřích!
Doopravdy!
Amen! Amen!

2.
Bičovaný Kriste,
bičovaný Kriste,
zbitá Boží Lásko k nám,
námi zbičovaná Lásko,
potupený Duchu svatý,
rozmlácené Tělo Syna člověka,
rozbité Tělo Boží.
Kráso zbavená vší své podoby,
obnažená do nahoty
těmi, kterým nic nebylo svaté,
námi, kterým nic není svaté...!
Otrockým trestem zdeptaný Duchu
těmi, kteří chtěli zotročit i Boha,
námi, kteří zotročujeme Boha...!
Maria, Matko,
když Tvého Syna přibíjeli na kříž,
spatřila jsi rány jeho zbičování,
meč, Duchem předpověděný, Ti proklát srdce
a rána bolela souzvučně s ranami bičů
na Těle Tvého Syna.
Teď už nebolí
je oslavená spolu s oslavením Ježíšova Těla
a vítězně září láskou,
ponořena do Lásky!

3.
Králi s trnovou korunou,
Králi oblečený do starého vojenského pláště,
Králi korunovaný mukami a ponížením!
Synu člověka, nad jehož lidstvím Pilát
povzdechl "Ejhle,člověk!"
Zubožená lidská tváři,
zdeptaná lidská osobnosti,
jen jsi rozjitřila zblblé masy,
jako krev z ran rozdivočuje šelmy a dravce...
Oběti demagogie, kariérismu a strachu,
oběti za všechny hříchy světa,
oběti i za moje hříchy!
Obětující se lásko Boží, Duchu svatý!
Maria, další meč Ti vrazili do prsou,
když jsi uslyšela o Synově odsouzení,
když jsi ho spatřila s trny vraženými do hlavy –
i Tvoji hlavu bodaly a trýznily.
Chápeš, že to bylo nutné pro spásu světa,
i Tvoje účast přispěla lidstvu,
dala jsi k ní souhlas svým "Staň se!" Gabrielovi.
Maria - mučednice!
Maria se slavnou mučednickou korunou z trní na hlavě!
Výkupná sílo utrpení,
spojeného s Kristovým umučením!
Tajemství bolesti a zla v životě spravedlivých!
Mystický prameni, splachujicí z Církve hříchy
do stoky ústící do pekla!


4.
Pane Ježíši Kriste, sám sis nesl kříž,
abys na něm mohl vykoupit svět!
Zmobilizovala v sobě všechny síly,
které Ti zbyly po věznění, soudech a bičování...
Slavný reku - kříž byl Tvou hlavní zbraní
proti ďáblovi, usilujícímu o smrt duší.
Každý krok,
každý kámen křížové cesty,
každý zlý člověk, jenž Ti ji ztížil,
učinili Tvůj boj hrdinnějším.
Lásko, vláčená v poutech s těžkým břemenem ulicemi!
Bože vysílený, bezmocný, odsouzený k neexistenci!
Maria, jsi Matka Odsouzeného na kříž,
a tak jdeš po křížové cestě také,
setkáváš se s Ježíšem nesoucím kříž
a vidíš, hmatáš tíhu jeho cesty,
prožíváš s Ním všechna těžká zastavení,
bolí Tě každý pád,
kdy se kříž řítí na Tvého Syna,
bolí Tě neochota Šimona z Kyrény,
povrchní dojetí jeruzalémských žen...
Klopýtáš ke Golgotě, podpírána Janem,
hřeby katů jakoby se zarývaly i do Tvého těla...
Jak veliká je hora lidských hříchů,
když mohla být srovnána jen takovým utrpením!
Připomínáš si slova Simeonova,
víš, že to všechno je součást mesiášského díla...
Jako jsi z Ducha počala Syna Božího,
tak ho z Ducha ztrácíš.
On umírá z lásky k lidem -a Ty se v Duchu chystáš umírat s Ním!

5.
Ukřižovaný Kriste!
Ukřižovaná Lásko!
Ukřižovaný Bože!
Jakou moc má bolest, rány a smrt,
zvláště nespravedlivé,
ale přijaté s láskou!
Pro nás jsi dopustil, že jsi byl zbaven své lidské podoby,
jako beránek jsi bez odporu přijímal svoji
strašnou popravu,
bez hněvu, bez vzteku, bez pomstychtivosti,
se snahou zbavit viny viníky.
Připomínáš nám, že na kříži jde o Tvé vítězství,
těžce dobyté, ale o vítězství!
Maria, Ty pod křížem stojíš a vytrváváš,
všechno vidíš; všechno slyšíš, všechno prožíváš,
jsi Matka Ukřižovaného,
ale byla jsi jmenována i Matkou křižujících,
a tak to prožíváš i za ně,
s hrudí proklátou mečem bolestí
se obětuješ za lidstvo spolu se Synem!
Jak trpíš, ale nezhroutila ses,
musíš to všechno stále vnímat, intenzívně vnímat!
Duch Tvého Syna Tě posiluje,
Duch Synův Ti vlévá poznání pravdy o celém dění.
Věrně spolutrpíš až do Synova "Dokonáno"
a trpíš, i když ho držíš mrtvého v náručí,
trpíš, i když Tvůj Syn leží bez ducha v hrobě...
Svoje utrpení bys však nevyměnila.
nevzdáváš se ho,
znáš jeho cenu.
Chvalme Kristovo i Mariino utrpení,
přijměme od nich Kříž jako svoje osobní
znamení!Slavný

1.
Ukřižovaný Kriste, vstal jsi živý,
vystoupil jsi ze skály hrobu,
dříve než anděl odvalil ode dveří kámen,
dříve než nastalo zemětřesení.
Uprostřed Veliké noci
ve vší tichostí.
Nejen že zničils, Ukřižovaný Kriste, svou smrt,
ale vůbec jsi smrt zbavil vlády nad celým světem!
Aleluja!
Ve vší tichosti a beze svědků
ses ukázal, Vzkříšený Synu člověka,
své Matce Marii!
Maria, s Tebou se klaníme živému Kristu
a Tebe velebíme, že ses dočkala vítězství
svého Syna,
Tebe velebíme, že jsi zůstala Synovi věrna i pod křížem,
Tebe velebíme, že jsi trpěla spolu s Ním,
Tebe velebíme, že jsi spolu s Ním přemáhala smrt,
Tebe velebíme, že jsi spolu s Ním porazila
ďábla a hřích.
Matko zmrtvýchvstalého Krista!
Nebyla nadarmo křížová cesta!
Nebylo nadarmo ukřižování!
Kříž zvítězil, aleluja!
Lásku Boží nic nemohlo přemoci!
Duchu svatý, zahrň nás svou láskou
na Mariinu přímluvu. Amen!

2.
Vzkříšený Kriste, vstoupil jsi do oblaku
přítomnosti Otce!
Zaslíbil jsi svým učedníkům sílu Ducha svatého
a byl jsi před jejich zraky vyzdvižen vzhůru k nebi.
Hleděli upřeně do nebe, třebaže tě už neviděli,
ale Boží oblak byl blízko.
Andělé potvrzují, že jsi byl vzat ze země do nebe,
andělé prorokují, že z nebe zase přijdeš na zemi.
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, .
i Tobě, neviditelný Otče,
i Tobě, slíbený Duchu!
Naplnil jsi nás, Hospodine, velikou radostí,
velebíme tě!
Po pravici Boží jsi usedl, Kriste,
pomáhej nám, potvrzuj kázání apoštolů znameními
pravosti!
Maria, Matko člověka, který vlastní mocí
vešel do nebe,
Tvoje náruč zůstala prázdná,
ale jenom na krátkou dobu!
Smířila ses s odchodem Syna,
aby mohl seslat Božího Ducha všem.
Toužila jsi po Synovi, ale plnila jsi na zemi
jeho vůli
a čekala jsi, až si Tě vezme k sobě.
Maria, plná lásky k Synu i světu,
Maria, zasnoubená s Duchem Bolím,
Maria, Duch Tě naučil všemu!

3.
Sestoupil na Tebe Duch svatý, Matko Maria,
naplnil celý dům, kde jsi seděla s apoštoly.
Ukázal se vám, viděla jsi jeho oheň,
rozdělil ze své plnosti a udělil z ní Tobě i jim
a jeho podíl byl pro každého jeho plností!
Jak se najednou proměnil Tvůj život,
jak jste se všichni změnili!
Jak ožilo všechno, co jsi nosila v srdci
o svém Synu,
vyvstal skrytý smysl všeho dění v tvém životě,
pochopila jsi Synovo dílo maximem lidského chápání,
ukázala se Ti Tvoje spoluúčast na vykoupení
světa!
Všichni, naplněni Duchem svatým, jste začali mluvit
rozličnými jazyky,
i Tys mluvila, Maria, třebaže se nám žádné Tvé
slovo nedochovalo...
Ale promlouváš z Ducha i později ve svých
zjeveních,
vyprošuješ nám Ducha od svého Syna!
Chceme Ti rozumět,
chceme se Tvými slovy řídit,
vlastně slovy Ducha,
Tebou vyřčenými!
Vždyť mluvíš o velikém Božím díle!
Ať víme, co Tvá slova znamenají,
ať je neodbýváme posměšky,
ať je přijímáme jako slova Ducha svatého!

4.
Láska Boží Tě, Panno Maria, vzala na nebe –
radujeme se spolu s anděly!
Boží Syn sestoupil z nebe a vstoupil na zemi
do Tvého lůna
a nyní, když je v nebi, chce Tě mít u sebe
a sestupuje podruhé, aby vstoupil na nebe s Tebou.
I Tvoje lidské tělo mizí v oblaku Boží přítomnosti,
po mostu země - nebe se ubíráš opačným směrem
než Tvůj Syn při početí.
Tvůj Syn Ježíš opustil nakrátko nebe,
aby spasil zemi,
a pak se vrátil k Otci.
Tys mu pomáhala při spáse světa
a po krátkém čase pozemského života opouštíš zemi,
abys kralovala navěky v nebeském království.
Lásko mezi nebem a zemí,
Lásko mezi zemí a nebem,
Duchu svatý, jak veliký dar jsi udělil Marii!
Ty jsi nad zákony hmoty a přírody,
Ty jsi věčný Bůh a dáváš věčnost těm, kterým chceš!
Aleluja!

5.
Maria, byla jsi ze všech nejblíže Kristu!
Maria, dosáhla jsi vrcholu lásky!
Maria, naplnil Tě Duch svatý
a Otec se Synem Ti vložili na hlavu královskou korunu,
abys byla Královnou nebe i země
vždyť kdo se Ti vyrovná z lidí!
Koho z andělů učinil Bůh matkou svého Syna!
Spojila jsi ve svém životě zemi s nebem!
Spojila jsi neporušenost panenství s plodností mateřství!
Celým svým životem jsi vyznávala Boha!
Tvoje srdce pronikl sedmerý meč mučednictví!
Z Ducha svatého jsi prorocky velebila Boha!
Začala jsi apoštolát Nového zákona a dlela jsi
uprostřed apoštolů!
Maria, Královno, sám Bůh Tě pozdravil,
andělé,Tě velebí i všechna pokolení lidí Tě chválí,
my se k ním připojujeme:
Zdrávas, milostiplná, Pán s Tebou,
Královno posvátného Růžence!
Amen!
Aleluja!

Večeřadlo - místnost, kde se slavila poslední večeře. Zase je nyní plná Ježíšových učedníků, ale on tu není. Jsou osiřelí jako ovce bez pastýře. Jsou vyděšeni. Ještě stále nemohou pochopit, co se stalo. Nedovedou porozumět jeho smrti, vzkříšení, jeho odchodu. Jak se tu Maria modlila, aby je Bůh osvítil. Aby konečně pochopili. Jak se modlila, aby jim dodal odvahy. Aby se nebáli. Byla bezradná, když viděla slabost učedníků. A tu se stalo to, co nazýváme sesláním Ducha svatého. Pak vyjdou učedníci ven z večeřadla. Mluví ke shromážděným Židům. Jsou moudří a stateční.

Maria je také u tebe, kdys se nad tebou vznášejí stíny nejistoty, když po tobě sahá temnota a strach. Modlí se i za tebe, aby Duch svatý tě osvítil: abys byl moudrý a odvážný.
********


Související texty k tématu:

Modlitba, modlitby
Kdo se modlí, nemarní čas (Benedikt XVI.)
Býváme nervózní, když se ztišíme k modlitbě… (Vojtěch Kodet) 
Jak jsem zpovědníka žádal o zproštění od modlitby (Elias Vella) 
Modlitba - soubor tematických textů
Texty na nástěnky
Základní modlitby
- Na webu vira.cz: modlitba, modlitba; rozjímání, meditace
- web o modlitbě, seznam modliteb www.modlitba.cz

Duch svatý  

Čtení z dnešního dne: Pátek 31. 5. svátek Navštívení Panny Marie

1. čtení Sof 3,14-18 nebo Řím 12,9-16b; Evangelium Lk 1,39-56

Komentář k Lk 1,39-56: U našeho Boha dojdou radosti a naplnění: pokorní, ponížení, hladoví. Mocným, pyšným, bohatým a přesyceným se Bůh nevnucuje.

Zdroj: Nedělní liturgie

Ubožáku, tobě se líbí křesťanství?

(31. 5. 2024) Sv. Justin, mučedník - svátek 1.6.

Slavnost Těla a krve Páně (´Božího těla´)

(27. 5. 2024) Svátek, který katolická církev slaví ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, aby zvlášť oslavila - eucharistii.

26. KVĚTNA - SV. FILIP NERI

(24. 5. 2024) Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2024) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2024) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.