Naděje je jako otvor, kterým proudí do hlubin naší duše světlo  - archív citátů

Navigace: Tematické texty M ModlitbaZákladní modlitby Mše svatá – mešní texty - mešní řád - česky i latinsky

Mše svatá – mešní texty - mešní řád - česky i latinsky

Se svolením převzato z knihy Modlitební kniha, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Vstupní obřady

K Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.


L Amen.


K Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha ať je s vámi se všemi.

Gratia Domini nostri Jesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.


L I s tebou.

Et cum spiritu tuo.

Úkon kajícnosti

K Dříve než uslyšíme Boží slovo a budeme slavit eucharistii, litujme svých hříchů.

Fratres agnoscamus peccata nostra, ut apti simus ad sacra mysteria celebranda.


Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat: je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, všechny anděly a svaté i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali.

Confiteor Deo omnipotenti et vobis, fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo, opere et omissione: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, omnes Angelos et Sanctos, et vos, fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.


K Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.


L Amen.


K Pane, smiluj se.
Kyrie, eleison.

L Pane, smiluj se.
Kyrie eleison

K Kriste, smiluj se.
Christe, eleison.

L Kriste, smiluj se
Christe, eleison.

K Pane, smiluj se.
Kyrie, eleison.

L Pane, smiluj se.
Kyrie, eleison.


Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Chválíme tě. Velebíme tě. Klaníme se ti. Oslavujeme tě. Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. Pane a Bože, nebeský králi, Bože, Otče všemohoucí. Pane, jedno rozený Synu, Ježíši Kriste, Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.

Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi; ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby. Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi. Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste, se svatým Duchem ve slávě Boha Otce.
Amen.

Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris; qui tollis peccata mundi, miserere nobis; qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Jesu Christe, cum sancto Spiritu in gloria Dei Patris.
Amen.

Bohoslužba slova

První čtení - žalm;
druhé čtení - aleluja

Slyšeli jsme slovo Boží.
Verbum Domini.

Bohu díky.
Deo gratias.Evangelium

K Pán s vámi.

Dominus vobiscum.


L I s tebou.

Et cum spiritu tuo.


K Slova svatého evangelia podle ...

Lectio sancti Evangelii secundum ...


L Sláva tobě, Pane.

Gloria tibi, Domine.


K Slyšeli jsme slovo Boží.

Verbum Domini.


L Chvála tobě, Kriste.

Laus tibi, Christe.HomilieVyznání víry

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum, non factum, consubstantialem Patri: per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato; passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et exspecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.

Přímluvy

Bohoslužba oběti
K (díkůvzdání kněze)


L Požehnaný jsi, Bože, navěky.
Benedictus Deus in saecula.


K Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu.

Orate, fratres: ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.


L Ať ji přijme ke své slávě a spáse světa.
Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque Ecclesiae suae sanctae.Modlitba nad dary

Preface

K Pán S vámi.

Dominus vobiscum.


L I s tebou.

Et cum spiritu tuo.


K Vzhůru srdce.

Sursum corda.


L Máme je u Pána.

Habemus ad Dominum.


K Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.

Gratias agamus Domino Deo nostro.


L Je to důstojné a spravedlivé.

Dignum et iustum est.

Svatý

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.

Po proměňování
K Tajemství víry.

Mysterium fidei.


L Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

Mortem tuam annuntiamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias.

Přijímání

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.
Amen.

.
K Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, ...našeho spasitele Ježíše Krista.

Libera nos, quaesumus, ...nostri Jesu Christi.


L Neboť tvé je království i moc a sláva navěky.

Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in saecula.


K Pane Ježíši Kriste... na věky věků

Domine Jesu... in saecula saeculorum.


L Amen.


K Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi.

Pax Domini sit semper vobiscum.


L I s tebou.

Et cum spiritu tuo.


Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.


Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.


Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.


K Hle, Beránek Boží, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam Agni vocati sunt.


L Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena.

Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.


Modlitba po přijímání

Závěrečné obřady

K Pán s vámi.

Dominus vobiscum.


L I s tebou.
Et cum spiritu tuo.


K Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch svatý.

Benedicat vos omnipotens Deus Pater, et Filius et Spiritus Sanctus.


L Amen.


K Jděte ve jménu Páně.

Ite, missa est.


L Bohu díky.

Deo gratias.
Vysvětlivky:
K - kněz
L - lid


Témata: Modlitba

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek Čtvrtek 25. 7. 2024, Svátek sv. Jakuba, apoštola

2 Kor 4,7-15;

Komentář k Mt 20,20-28: Nejsou naše přání, kterými se obracíme k Bohu, podobně naivní jako žádost maminky synů Zebedeových? Není naše představa o Bohu zjednodušená?

Zdroj: Nedělní liturgie

Světový den prarodičů a seniorů (vždy 4. neděle v červenci)

Světový den prarodičů a seniorů (vždy 4. neděle v červenci)
(23. 7. 2024) Papež František vyhlásil Světový den prarodičů a seniorů, který se vždy koná 4. neděli v červenci -  v…

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2024) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. 

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2024) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby…

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2024) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2024) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2024) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2024) svátek 5.7.