Přeji si raději pokoru mít,  než znát její definici. - archív citátů

Navigace: Tematické texty K Křížové cestyRůzné křížové cesty Na motivy písně ´Slunce ať svítí, kde jsi ty...´

Na motivy písně ´Slunce ať svítí, kde jsi ty...´

Píseň:

1.
Nečekej na svůj den, na svůj velký čin,
každá chvíle se ti nabízí.
Lásku Krista přinášej všem bratřím, sestrám
svým,
slunce ať svítí, kde jsi ty.

Ref:
Slunce ať svítí, kde jsi ty,
slunce ať svítí, kde jsi ty,
ať ozáří celou zemi, všechno zlé ať v dobré
změní,
slunce ať svítí, kde jsi ty.

2.
Nejsi sám, je tu Pán, on je blízko nám,
na cestách nás všude provází.
Ruku v ruce jdi s ním dál a odolávej tmám,
slunce ať svítí, kde jsi ty.

3. Staň se solí, staň se kvasem chleba
nového,
po němž náš svět tolik hladoví.
Staň se svící, která světlem Božím zářit smí,
slunce ať svítí, kde jsi ty.

---

Pane Ježíši,
nastupujeme s tebou na tuto křížovou cestu.
Chceme si připomínat tvé slova, která jsou
naším duchovním pokrmem a která nás vedou ke
spáse.
Budeme rozjímat nad slovy písmě a snažit se
také podle tvých slov žít. Vždyť právě svým
životem máme vydávat svědectví o tobě,
Ježíši. Buď naší cestou, pravdou a životem.

1. Pilát a Židé odsuzují Ježíše na smrt
Nečekej na svůj den, na svůj velký čin...
Mnohdy čekáme až na to, co někdy přijde a
přitom zapomínáme žít přítomný okamžik.
Čekáme na svůj velký čin a on stále
nepřichází.
Proč? Nepřichází právě proto, že nedokážeme
žít v současnosti. To velké přichází každým
dnem. Žít znamená vzít na sebe svůj
každodenní kříž a vydat se spolu s tebou na
cestu kříže.

2. Cesta kříže
Každá chvíle se ti nabízí...
Skutečně každá chvíle našeho života patří do
této křížové cesty. Kristus dal za nás a pro
naši spásu všechno. Šel odhodlaně cestou
kříže. Ten kříž čeká na každého z nás. Jít za
Kristem, znamená přijmout kříž, nastoupit na
cestu a neohlížet se na to, co jsme opustili.
Když dokážeme pro Krista opustit všechno, On
nám pomůže i na naší cestě kříže. Nebojme se
tedy vzít svůj kříž na svá ramena a zcela se
odevzdat do Boží vůle. Nechme se na této
cestě vést Kristem a využijme každou chvíli,
kterou nám takto nabízí.

3. Ježíš padá pod křížem
Lásku Krista přinášej všem bratřím, sestrám
svým...
Z lásky jde Kristus touto cestou, ale padá
pod tíhou kříže a celkovou vyčerpaností. Náš
pád pod křížem bývá také těžký. Ale naší
povinností jako křesťanů je přinášet Kristovu
lásku všem bratřím a sestrám. Kéž bychom si
to vždy dovedli uvědomit, když padáme. A pak
znovu vstát a odhodlaně jít dál touto cestou
kříže.

4. Ježíš potkává svou Matku
Slunce ať svítí kde jsi ty...
Panno Maria, tvůj pohled, úsměv, dodal Kristu
další síly k této namáhavé cestě ke spáse.
Maria, Matko církve, buď naším sluncem a
provázej nás svou pomocí a ochranou po
všechny dny našeho života, abychom i my mohli
jednou donést kříž svého života až na
Kalvarii.

5. Ježíš potkává Šimona
Ať ozáří celou zemi...
Šimon ti, Pane, pomáhá z donucení. Prosíme
tě, dej, ať my dokážeme pomáhat každému svému
bratru a každé své sestře s opravdovou
láskou. Chceme tě, Pane, vidět ve všech
trpících, nemocných a starých lidech
a přinášet jim tvou lásku, protože jenom láska
k tobě, Pane, a k bližním může ozářit celou
zemi.
Prosíme tě, ať svou láskou dokážeme překonat
každou nenávist.

6. Pán Ježíš potkává Veroniku
Všechno zlé ať v dobré změní...
Všechno zlé na světě je od ďábla, otce
hříchu. Ty nás ale voláš, Pane, ke službě
druhým, abychom i my dokázali být Veronikou,
pomoci dobrým slovem, skutkem a s radostí
sloužit bližním, protože v nich zároveň
sloužíme i tobě.

7. Ježíšův druhý pád
Nejsi sám, je tu Pán...
Často padáme pod svým křížem a někdy si
myslíme, že už dál nemůžeme. Ale nikdy nejsme
sami, protože je tu Pán a On nám vždycky
podává svou pomocnou ruku, abychom dovedli
znovu povstat a jít cestou kříže, cestou lásky
a cestou rozdávání, abychom všem lidem
dokázali dávat tebe, Pane, a svým životem jim
ukazovali cestu křesťanství.

8. Pán Ježíš potkává jeruzalémské ženy
On je blízko nám...
Ženy pláčí nad tebou, Ježíši. My bychom měli
plakat sami nad sebou, nad svými hříchy,
litovat jich, změnit své smýšlení a vrátit se
k tobě. Jsi neustále blízko nás. Tuto
skutečnost bychom si měli neustále
uvědomovat, ale nejen to, pokud chceme být
opravdovými křesťany, také podle toho žít.
Žít tak, abys byl neustále blízko nás a
děkovat ti za každý den svého života, který
se snažíme prožít k tvé větší cti a chvále.

9. Ježíšův třetí pád
Na cestách nás věrně provází...
I když stále padáme a klopýtáme pod svým
křížem, ty nás neustále provázíš na naší cestě
životem a jsi s námi. Vždy nám dáváš svou
pomocnou ruku, abychom nepodlehli zlu. Pane
Ježíši, vždy se chceme obracet k tobě a s
důvěrou přijímáme tvou pomoc, protože víme, že
když ty nás provázíš na naší cestě kříže, tak
se nám nemůže nic zlého stát.

1O.Ježíšova příprava na ukřižování
Ruku v ruce jdi s ním dál...
Jsi, Pane, u konce své cesty. Všechno je
připraveno na tvé ukřižování. I nás čeká
bolest, utrpení a jednou smrt. Jsme na ni
připraveni? Pane Ježíši, ruku v ruce chci jít
s tebou ne jenom cestou kříže, ale chci s
tebou stát i na konci této cesty, chci
přijmout i smrt, která mne očistí a na věky
spojí s tebou, můj Pane a Bože.

11. Ježíšovo ukřižování
A odolávej tmám...
Ty jsi Pane, překonal všechny temnoty světa a
ďábla, proto umíráš na kříži. Z lásky k nám a
za naši spásu. Chci tě, Pane, následovat a
odolávat tmám spolu s tebou.
Pomáhej mi, Ježíši, abych dovedl překonat
všechny pokušení, abych odolal tmě a vždy
následoval jenom tebe, který jsi mým světlem.

12. Ježíšova smrt
Staň se solí...
Umíráš na kříži, Pane. Tvá smrt je solí,
protože touto solí otevíráš padlému lidstvu
brány věčného života. Nás všechny voláš k
následování. Chceš, abychom se i my stali
solí, která dává chuť všemu, co existuje,
abychom svým životem dávali příklad a jenom
dobrý příklad, životem podle evangelia.
Ježíši, chceme tě následovat nejenom v životě,
ale děj, ať tě dokážeme následovat i tehdy,
když budeme muset vydat své svědectví o víře
tím, že umřeme spolu s tebou.

13. Ježíšovo tělo je uloženo do hrobu
Staň se kvasem chleba nového...
Je zajímavé, že právě tvoje smrt je pro nás
všechny novým životem. Tím, že zcela odumřeme
světu a jeho lákadlům, stanem se kvasem
nového chleba, po němž svět náš tolik
hladoví.
Svět hladoví po opravdovosti. Chce vidět
příklady. Dnes nestačí jenom hezky mluvit,
dnes musíme žít svůj život tak, abychom se za
něj nemuseli stydět.
Pane Ježíši, ty jsi nás přijal za své ve
křtu, chceme s tvou pomocí být kvasem, který
překvasí všechnu lhostejnost a prostřednost.
Chceme být svatí, protože jedině tak můžeme
ukazovat, jaká se skrývá v křesťanství krása.
Pomáhej nám, Pane, v naší snaze o dokonalost.

14. Ježíšovo zmrtvýchvstání
Staň se svící, která světlem Božím zářit
smí...
Vstal jsi z hrobu a dokázal jsi přemoci
smrt. To ani čemu apoštolové nevěřili, jsi
dokázal. A právě tímto zmrtvýchvstáním
dokazuješ, že jsi skutečně Syn Boží. Jediná
Maria věřila, že tvou smrtí všechno
neskončilo, naopak, že tvá smrt je předzvěstí
nového budoucího života.
Máme se stát svící, která smí zářit tvým
světlem, Pane, ale svíce svítí jenom tehdy,
když se sama stravuje, dává světlo a ukazuje
cestu. Chceme se stravovat láskou pro druhé,
protože jen tehdy budeme tvým světlem a tvou
svící a jedině tehdy dosáhne náš život svého
naplnění v tomto světě.


Slunce ať svítí, kde jsi ty...
Pokud budeme opravdově žít podle
evangelia, bude slunce Kristovy obětavosti a
lásky z nás vyzařovat. Pane Ježíši, ty jsi
celý zákon a proroky shrnul do dvou
přikázání: Miluj Pána, svého Boha nadevšechno
a bližního jako sebe samého. Ty jsi byl
sluncem, které mám ukázalo cestu a že je to
nejlepší cesta, dokazují tisíce mučedníků a
vyznavačů, které uctíváme jako blahoslavené a
svaté.
Svatost znamená být sluncem, které svítí a
osvětluje cestu těm, kteří ještě tápou ve tmě
nevěry a pochybnosti.
I my chceme být svatí a žít svůj život v
lásce k tobě, Pane, a ke druhým lidem.
Pomáhej nám, ať na této cestě ke svatosti
vytrváme až do své smrti.
Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 16. 7.

Iz 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30

Komentář k Mt 11,28-30: Kdykoli nesu obtíže s Pánem, jsou snesitelnější. Chci se s Ním dělit o své těžkosti!

Zdroj: Nedělní liturgie

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2020) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2020) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2020) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2020) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2020) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2020) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Petr a Pavel (svátek 29.6.)

(27. 6. 2020) Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým…

Nedělní videokázání (NEJEN) pro děti

Nedělní videokázání (NEJEN) pro děti
(26. 6. 2020) Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru…

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková
(25. 6. 2020) 27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz