Navigace: Tematické texty K Křížové cestyRůzné křížové cesty Na motivy písně ´Slunce ať svítí, kde jsi ty...´

Na motivy písně ´Slunce ať svítí, kde jsi ty...´

Píseň:

1.
Nečekej na svůj den, na svůj velký čin,
každá chvíle se ti nabízí.
Lásku Krista přinášej všem bratřím, sestrám
svým,
slunce ať svítí, kde jsi ty.

Ref:
Slunce ať svítí, kde jsi ty,
slunce ať svítí, kde jsi ty,
ať ozáří celou zemi, všechno zlé ať v dobré
změní,
slunce ať svítí, kde jsi ty.

2.
Nejsi sám, je tu Pán, on je blízko nám,
na cestách nás všude provází.
Ruku v ruce jdi s ním dál a odolávej tmám,
slunce ať svítí, kde jsi ty.

3. Staň se solí, staň se kvasem chleba
nového,
po němž náš svět tolik hladoví.
Staň se svící, která světlem Božím zářit smí,
slunce ať svítí, kde jsi ty.

---

Pane Ježíši,
nastupujeme s tebou na tuto křížovou cestu.
Chceme si připomínat tvé slova, která jsou
naším duchovním pokrmem a která nás vedou ke
spáse.
Budeme rozjímat nad slovy písmě a snažit se
také podle tvých slov žít. Vždyť právě svým
životem máme vydávat svědectví o tobě,
Ježíši. Buď naší cestou, pravdou a životem.

1. Pilát a Židé odsuzují Ježíše na smrt
Nečekej na svůj den, na svůj velký čin...
Mnohdy čekáme až na to, co někdy přijde a
přitom zapomínáme žít přítomný okamžik.
Čekáme na svůj velký čin a on stále
nepřichází.
Proč? Nepřichází právě proto, že nedokážeme
žít v současnosti. To velké přichází každým
dnem. Žít znamená vzít na sebe svůj
každodenní kříž a vydat se spolu s tebou na
cestu kříže.

2. Cesta kříže
Každá chvíle se ti nabízí...
Skutečně každá chvíle našeho života patří do
této křížové cesty. Kristus dal za nás a pro
naši spásu všechno. Šel odhodlaně cestou
kříže. Ten kříž čeká na každého z nás. Jít za
Kristem, znamená přijmout kříž, nastoupit na
cestu a neohlížet se na to, co jsme opustili.
Když dokážeme pro Krista opustit všechno, On
nám pomůže i na naší cestě kříže. Nebojme se
tedy vzít svůj kříž na svá ramena a zcela se
odevzdat do Boží vůle. Nechme se na této
cestě vést Kristem a využijme každou chvíli,
kterou nám takto nabízí.

3. Ježíš padá pod křížem
Lásku Krista přinášej všem bratřím, sestrám
svým...
Z lásky jde Kristus touto cestou, ale padá
pod tíhou kříže a celkovou vyčerpaností. Náš
pád pod křížem bývá také těžký. Ale naší
povinností jako křesťanů je přinášet Kristovu
lásku všem bratřím a sestrám. Kéž bychom si
to vždy dovedli uvědomit, když padáme. A pak
znovu vstát a odhodlaně jít dál touto cestou
kříže.

4. Ježíš potkává svou Matku
Slunce ať svítí kde jsi ty...
Panno Maria, tvůj pohled, úsměv, dodal Kristu
další síly k této namáhavé cestě ke spáse.
Maria, Matko církve, buď naším sluncem a
provázej nás svou pomocí a ochranou po
všechny dny našeho života, abychom i my mohli
jednou donést kříž svého života až na
Kalvarii.

5. Ježíš potkává Šimona
Ať ozáří celou zemi...
Šimon ti, Pane, pomáhá z donucení. Prosíme
tě, dej, ať my dokážeme pomáhat každému svému
bratru a každé své sestře s opravdovou
láskou. Chceme tě, Pane, vidět ve všech
trpících, nemocných a starých lidech
a přinášet jim tvou lásku, protože jenom láska
k tobě, Pane, a k bližním může ozářit celou
zemi.
Prosíme tě, ať svou láskou dokážeme překonat
každou nenávist.

6. Pán Ježíš potkává Veroniku
Všechno zlé ať v dobré změní...
Všechno zlé na světě je od ďábla, otce
hříchu. Ty nás ale voláš, Pane, ke službě
druhým, abychom i my dokázali být Veronikou,
pomoci dobrým slovem, skutkem a s radostí
sloužit bližním, protože v nich zároveň
sloužíme i tobě.

7. Ježíšův druhý pád
Nejsi sám, je tu Pán...
Často padáme pod svým křížem a někdy si
myslíme, že už dál nemůžeme. Ale nikdy nejsme
sami, protože je tu Pán a On nám vždycky
podává svou pomocnou ruku, abychom dovedli
znovu povstat a jít cestou kříže, cestou lásky
a cestou rozdávání, abychom všem lidem
dokázali dávat tebe, Pane, a svým životem jim
ukazovali cestu křesťanství.

8. Pán Ježíš potkává jeruzalémské ženy
On je blízko nám...
Ženy pláčí nad tebou, Ježíši. My bychom měli
plakat sami nad sebou, nad svými hříchy,
litovat jich, změnit své smýšlení a vrátit se
k tobě. Jsi neustále blízko nás. Tuto
skutečnost bychom si měli neustále
uvědomovat, ale nejen to, pokud chceme být
opravdovými křesťany, také podle toho žít.
Žít tak, abys byl neustále blízko nás a
děkovat ti za každý den svého života, který
se snažíme prožít k tvé větší cti a chvále.

9. Ježíšův třetí pád
Na cestách nás věrně provází...
I když stále padáme a klopýtáme pod svým
křížem, ty nás neustále provázíš na naší cestě
životem a jsi s námi. Vždy nám dáváš svou
pomocnou ruku, abychom nepodlehli zlu. Pane
Ježíši, vždy se chceme obracet k tobě a s
důvěrou přijímáme tvou pomoc, protože víme, že
když ty nás provázíš na naší cestě kříže, tak
se nám nemůže nic zlého stát.

1O.Ježíšova příprava na ukřižování
Ruku v ruce jdi s ním dál...
Jsi, Pane, u konce své cesty. Všechno je
připraveno na tvé ukřižování. I nás čeká
bolest, utrpení a jednou smrt. Jsme na ni
připraveni? Pane Ježíši, ruku v ruce chci jít
s tebou ne jenom cestou kříže, ale chci s
tebou stát i na konci této cesty, chci
přijmout i smrt, která mne očistí a na věky
spojí s tebou, můj Pane a Bože.

11. Ježíšovo ukřižování
A odolávej tmám...
Ty jsi Pane, překonal všechny temnoty světa a
ďábla, proto umíráš na kříži. Z lásky k nám a
za naši spásu. Chci tě, Pane, následovat a
odolávat tmám spolu s tebou.
Pomáhej mi, Ježíši, abych dovedl překonat
všechny pokušení, abych odolal tmě a vždy
následoval jenom tebe, který jsi mým světlem.

12. Ježíšova smrt
Staň se solí...
Umíráš na kříži, Pane. Tvá smrt je solí,
protože touto solí otevíráš padlému lidstvu
brány věčného života. Nás všechny voláš k
následování. Chceš, abychom se i my stali
solí, která dává chuť všemu, co existuje,
abychom svým životem dávali příklad a jenom
dobrý příklad, životem podle evangelia.
Ježíši, chceme tě následovat nejenom v životě,
ale děj, ať tě dokážeme následovat i tehdy,
když budeme muset vydat své svědectví o víře
tím, že umřeme spolu s tebou.

13. Ježíšovo tělo je uloženo do hrobu
Staň se kvasem chleba nového...
Je zajímavé, že právě tvoje smrt je pro nás
všechny novým životem. Tím, že zcela odumřeme
světu a jeho lákadlům, stanem se kvasem
nového chleba, po němž svět náš tolik
hladoví.
Svět hladoví po opravdovosti. Chce vidět
příklady. Dnes nestačí jenom hezky mluvit,
dnes musíme žít svůj život tak, abychom se za
něj nemuseli stydět.
Pane Ježíši, ty jsi nás přijal za své ve
křtu, chceme s tvou pomocí být kvasem, který
překvasí všechnu lhostejnost a prostřednost.
Chceme být svatí, protože jedině tak můžeme
ukazovat, jaká se skrývá v křesťanství krása.
Pomáhej nám, Pane, v naší snaze o dokonalost.

14. Ježíšovo zmrtvýchvstání
Staň se svící, která světlem Božím zářit
smí...
Vstal jsi z hrobu a dokázal jsi přemoci
smrt. To ani čemu apoštolové nevěřili, jsi
dokázal. A právě tímto zmrtvýchvstáním
dokazuješ, že jsi skutečně Syn Boží. Jediná
Maria věřila, že tvou smrtí všechno
neskončilo, naopak, že tvá smrt je předzvěstí
nového budoucího života.
Máme se stát svící, která smí zářit tvým
světlem, Pane, ale svíce svítí jenom tehdy,
když se sama stravuje, dává světlo a ukazuje
cestu. Chceme se stravovat láskou pro druhé,
protože jen tehdy budeme tvým světlem a tvou
svící a jedině tehdy dosáhne náš život svého
naplnění v tomto světě.


Slunce ať svítí, kde jsi ty...
Pokud budeme opravdově žít podle
evangelia, bude slunce Kristovy obětavosti a
lásky z nás vyzařovat. Pane Ježíši, ty jsi
celý zákon a proroky shrnul do dvou
přikázání: Miluj Pána, svého Boha nadevšechno
a bližního jako sebe samého. Ty jsi byl
sluncem, které mám ukázalo cestu a že je to
nejlepší cesta, dokazují tisíce mučedníků a
vyznavačů, které uctíváme jako blahoslavené a
svaté.
Svatost znamená být sluncem, které svítí a
osvětluje cestu těm, kteří ještě tápou ve tmě
nevěry a pochybnosti.
I my chceme být svatí a žít svůj život v
lásce k tobě, Pane, a ke druhým lidem.
Pomáhej nám, ať na této cestě ke svatosti
vytrváme až do své smrti.


 


Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Sk 4,8-12; Žalm 118; 1 Jan 3,1-2
Jan 10,11-18

Obraz pastýře z evangelia vyžaduje několik poznámek pro správné pochopení: Velká část území Izraele je poušť nebo skalnatá, neúrodná krajina. Pastýř musel být člověk znající skvěle širokou oblast se všemi stržemi, studnami, a hlavně skromnými místy, kde roste alespoň trochu trávy, jinak stáda zahynula hlady a žízní. Označení pastýř bylo užíváno ve Starém zákoně pro kněze a vůdce lidu (např. Jeremiáš). Vyprávění o dobrém pastýři z Jan 10 navazuje na příběh o uzdravení slepce z deváté kapitoly, kde Pán uzdravil slepce ostatními považovaného za hříšníka. Představitelé židovství uzdraveného vyhnali, ale Kristus ho vyhledal, nabídl mu život, naději. Poslední čtyři věty dnešního evangelia ukazují, že Ježíš má moc dát život. Proto je Bůh. Vykresluje se tu tedy obraz Pána, který jediný umí přivést člověka na místa života.

Zdroj: Nedělní liturgie

Celosvětový den skautů - 24. duben

Celosvětový den skautů - 24. duben
(21. 4. 2024) Na svátek sv. Jiří se po celém světě připomíná Den skautů.

P. Emil Kapaun (* 20. 4. 1916)

P. Emil Kapaun (* 20. 4. 1916)
(19. 4. 2024) Emil Kapaun byl Americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Vychovával mládež ke svobodě jako křesťany a skauty - a stal se obětí fašistů

Vychovával mládež ke svobodě jako křesťany a skauty - a stal se obětí fašistů
(15. 4. 2024) Kněz Giovanni Minzoni rozuměl toxickému náboji ideologií

Týden modliteb za duchovní povolání

(15. 4. 2024) Týden modliteb za duchovní povolání každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční, která se nazývá nedělí Dobrého pastýře…

Sv. Damián de Veuster - největší Belgičan všech dob (svátek 15. 4.)

(14. 4. 2024) Diváci vlámské televize VRT nedávno zvolili v anketě největší Belgičan všech dob P. Damiána de Veuster

Händel: i v temnotách života přinesl skvělé hudební plody.

(13. 4. 2024) (* 23. února 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn) Po prodělané mrtvici se dostal na pokraj zhroucení, a ochrnula i jeho…

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery
(13. 4. 2024) 13. dubna 1950 přepadla komunistická Státní bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…