Nezapomínejte na chudé, milujte je, protože v nich je ukřižovaný Ježíš, - archív citátů

Navigace: Tematické texty D Duch svatý, letniceModlitby, novény, vigilie Novéna svatodušní

Novéna svatodušní

SVATODUŠNÍ NOVÉNA


Po slavnosti Nanebevstoupení Páně začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého. Pro jednotlivé dny (nebo i přípravu farnosti na biřmování ) je možno použít tyto texty.
 

PRŮBĚH 1. AŽ 8. DNE

A) ÚVOD 1
Všemohoucí Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, tvá církev žije v Duchu svatém, kterého jsi poslal. Prosíme Té, naplňuj nás stále více svou silou, dej nám Ducha moudrostí a rozumu, rady a sty, Ducha poznání a lásky a naplňuj nás Duchem bázně před tebou. Skrze Krista, našeho Pána.
ÚVOD 2
· Přijď, Duchu moudrostí, a osvět' náš rozum, abychom stále jasněji poznávali Kristovo učení, zapal naše srdce, abychom se radovali z jeho velikostí a krásy, posilni naši vůli, abychom podle něho stále dokonaleji žili.
· Přijď', Duchu rozumu, a nauč nás veškeré pravdě, abychom alespoň trochu pochopili, jaká je šířka a délka, výška a hloubka nekonečné moudrostí a vědomosti Boží.
· Přijď, Duchu rady, a nauč nás v každé životní situaci správné se rozhodnout pro to, co je ke cti a slávě Boží a co prospěje ke spáse našich duší.
· Přijď, Duchu síly, a posilni naši statečnost a odvahu, abychom se nebáli překážek a s tvou pomocí vykonali, co od nás Bůh žádá.
· Přijď, Duchu umění, a nauč nás správné rozeznávat řád hodnot, stupnici dober, abychom pro dobra menší neodmítali hodnoty vyšší, pro dobra hmotná hodnoty duchovní.
· Přijď, Duchu zbožnosti, a prohlubuj v nás synovskou důvěru dětí Božích, zdokonaluj naši modlitbu, abychom se k Bohu obraceli vidy upřímné a s naprostou důvěrou.
· Přijď, Duchu bázně Boží, a naplň nás láskyplnou věrností, abychom přemáhali hřích a vše, co nás odvádí od Boha.
ÚVOD 3
Vzývání Ducha svatého (JK 003).


B) SLOVO BOŽÍ - vlastní texty pro každý den.
 

C) ÚVAHA - vlastní pro každý den.
 

D) CHVÍLE PRO TICHOU MEDITACI PROSBY - vlastní pro každý den.
 

E) ZAKONČENÍ
V Duchu svatém můžeme volat: Abba, Otče!
Pomodleme se nyní, jak nás naučil náš Pán, Ježíš Kristus: Otče náš ..., nebol' tvé je království i moc i sláva na věky.


Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání:
- Bůh, Otec světel, osvítil učedníky Páně působením Utěšitele, Ducha svatého:
- Ať i vás zahrne dary svého Ducha a naplní vás svým požehnáním.
- Ať oheň Ducha svatého očistí vaše srdce a prozáří je jasem svého světla.
- Ať Duch pravdy, který různé národy sjednocuje ve víře,dovede také vás cestou víry k plnému poznání Boha.
Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch svatý. Amen.


1. DEN – DUCH SÍLY
SLOVO BOŽÍ: Tak praví Pán: Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým za několik málo dní. Ať na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano, až na konec země. (Sk 1,5.8)
ÚVAHA: Duch síly působí ve světě. Apoštolové překonali strach a všude hlásali Ježíše Krista. A mnozí je následovali od pokolení do pokolení, od národa k národu. Ať do konce časů bude Duch svatý' projevovat svou moc na lidech, které Ježíše vyznávali a následují.
PROSBY: Prosme o Ducha síly: Přijď, Duchu svatý, a pomoz nám v naší slabosti.
Uprostřed lhostejného světa nám chybí odvaha hlásit se ke své víře. Přijď... Poznáváme dobro, které bychom měli konat, ale často k tomu nemáme dost síly. Přijď...
Jsme často malověrní a nedůvěřujeme zaslíbením našeho Pána. Přijď...2. DEN – DUCH PRAVDY
SLOVO BOŽÍ: Ale ať přijde On, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mé oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. (J 16,13-14)
ÚVAHA: Lidský duch nemůže obsáhnout celou Boží pravdu. Kdyby se mu nedostalo pomoci, zůstal by zcela ve tmě. Znovu a znovu potřebuje církev pomoc Ducha svatého, aby dokázala jít cestou pravdy.
PROSBY: Prosme o Ducha pravdy: Přijď Duchu svatý, abychom poznali pravdu.
Ježíšovo poselství je nám předáváno lidskými slovy. Bez pomoci Ducha svatého bychom mu nemohli porozumět. Přijď...
Křesťané jsou po staleté rozdělení. Bez pomoci Ducha nemohou znovu najít jednotu. Přijď...
Mnoho lidí se pokouší dát životu smysl bez Krista. Bez pomoci Ducha nemůžeme tít plným životem. Přijď...3. DEN – POMOCNÍK V MODLITBĚ
SLOVO BOŽÍ: Právě tak i Duch nám přichází na pomoc v naší slabostí. Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. A tak sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a Bůh, který zkoumá srdce ví, co Duch žádá a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s Boží vůlí. (Řím 8,26-27)
ÚVAHA: Duch se projevuje v modlitbách církve a v modlitbách národů. Sami od sebe nevíme, jaký je Bůh a co bychom měli říci, když s Bohem mluvíme. Ale Duch probouzí srdce. Nemusíme zůstat němí. Můžeme volat: Abba, Otče!
PROSBY: Prosme o přispění Ducha: Přijď, Duchu svatý, a nauč nás modlit se.
Často nevíme, jak se máme modlit, a proto prosíme o tvou pomoc. Přijď...
Mnozí lidé se přestali modlit, jiní se modlitbě nikdy neučili. Přijď...
Naší modlitbě často chybí radost, chvála a dík, a proto znovu prosíme. Přijď...4. DEN - DUCH UTĚŠITEL
SLOVO BOŽÍ: A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás. Nenechám vás tu sirotky. Zase k vám přijdu. Ještě krátký čas a svět mě už neuvidí, ale vy mé zas uvidíte, protože já jsem živ a také vy budete živi. Uvidíte mne, protože jsem živ a i vy budete živi. (Jan 14,16-18.19b)
ÚVAHA: Kdo je osamocený a opuštěný, hledá útěchu. I my se často cítíme sami, v bezmocné úzkosti, a potřebujeme pomoc. Duch, který v nás bydlí, nás však utěšuje. Pomáhá nám, abychom zakoušeli, že také Ježíš a Otec jsou v nás.
PROSBY: Prosme o Ducha Utěšitele: Přijď, Duchu svatý, a přebývej v našich srdcích.
Kde je láska, tam je Bůh. V lásce můžeme poznávat Boží blízkost. Když žijeme v lásce, ukazujeme také druhým lidem Boha. Přijď…
Ježíš je uprostřed nás, jsme-li dva nebo tři shromážděni v jeho jménu. Duch nám pomáhá nacházet Pána v jeho církvi, ve společenství, v nástupcích apoštolů. Přijď...
Máme naději, že budeme věčné patřit na svého Pána. Toto zaslíbení nás naplňuje útěchou a radostí. Přijď'...
5. DEN - DUCH SVOBODY
SLOVO BOŽÍ: Když se však naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny. A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, který volá: Abba, Otče! Už tedy nejsi otrok, ale syn. A kde je Duch Páně, tam je svoboda. (Ga14,4-7a; 2Kor 3,17)
ÚVAHA: Boží Syn nás osvobodil. Už izraelský národ reptal proti Mojžíšovi, který ho vyvedl z egyptského otroctví, protože se mu svoboda zdála obtížná. Také nový Boží lid je stále v pokušení odmítnout svobodu, kterou nám nabízí Bůh. Duch nás stále povzbuzuje k opravdové svobodě Božích dětí.

PROSBY: Prosme o Ducha svobody: Přijď, Duchu svatý, a osvoboď nás.
Jsme svobodné Boží děti, když konáme Boží vůli ne z nutnosti nebo ze strachu, ale z lásky k Otci. Přijď...
Nesmíme zneužívat svobody jako záminky ke zlu, ale máme rozmnožovat skutky tvůrců pokoje. · Přijď'...
Máme nést ovoce Ducha, který je láska, radost, pokoj, trpělivost, přátelství, dobrota, věrnost, mírnost a sebeovládání. Přijď...6. DEN - DUCH SVATOSTI
SLOVO BOŽÍ:V poslední den, hlavní den svátků, Ježíš stál v chrámě a hlasitě zvolal: Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Ten, kdo ve mě věří, jak říká Písmo, "potečou proudy vod z jeho nitra." To řekl o Duchu, jehož měli dostat ti, kdo v něho uvěřili. (J 7,37-39)
ÚVAHA: Svatost nespočívá v tom, že jsme křesťany jen podle jména; život Boží musí být viditelný v našich činech a v celém životě. Tentýž Duch, který působil při zrození církve, chce působit ve společenství věřících i dnes a do konce časů.
PROSBY: Prosme o Ducha svatosti: Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věřících.
Ve křtu a biřmování jsme dostali Ducha svatého. On chce utvářet naše jednání, proniknout celý náš život. Přijď...
Působení Ducha je mnohostranné podle rozdílnosti lidských povah a životních cest. On nás vybízí a vede k životu lásky. Přijď...
Duch jednotlivé lidi spojuje ve společenství a probouzí v nás odpovědnost za naše bližní. Přijď...7. DEN - BOŽÍ LÁSKA
SLOVO BOŽÍ: Skrze Krista totiž máme vírou přístup k milosti a pevné v ní stojíme. Naše chlouba je také v tom, že máme naději dosáhnout slávy u Boha. Naděje však nezklame, protože Boží láska je nám vylita skrze dar Ducha svatého, který nám byl dán. (Řím 5,2.5)
ÚVAHA: Láska není pouze vlastností Boha. On sám je láska. Do této plnosti Boží lásky a života je přijata církev i každý z nás jednotlivé.
PROSBY: Prosme o Ducha lásky: Přijď, Duchu svatý, zapal v nás oheň své lásky.
Abychom milovali Boha z celého srdce a ze všech svých sil. Přijď...
Abychom se i my se máme navzájem milovat, jako Ježíš miloval nás. Přijď...
Abychom tvořili jednotu v Ježíšově církvi, která žije na celé zemi. Přijď...8. DEN - DUCH JEDNOTY
SLOVO BOŽÍ:Jen jedno je ono tajemné tělo, jen jeden Duch, a stejné tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista. Všichni jste jeden v Kristu Ježíši. (Ef 4,4-5, Gal 3,27-28)


ÚVAHA: Když byl Pán Ježíš povýšen na kříž a oslaven, seslal slíbeného Ducha a jeho prostřednictvím povolal a shromáždil lid Nové smlouvy, kterým je církev, v jednotu víry, naděje a lásky. Církev jako jediné Boží stádce má být znamením mezi národy. Porušená jednota křesťanů oslabuje jejich svědectví a brání, aby svět uvěřil. Duch svatý však pobízí rozdělené křesťany, aby opět dospěli k plnosti jednoty.
PROSBY: Prosme o Ducha jednoty: Přijď, Duchu svatý, a sjednoť nás v jeden lid.
Jako se z mnoha obilných zrn rozptýlených po polích stává jeden chléb, který se působením Ducha svatého proměňuje v Tělo Kristovo, tak chce Duch svatý sjednotit církev ze všech končin země. Přijď...
Jsme rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví. Přijď...
Ježíš Kristus, velekněz nové a věčné smlouvy, za nás prosil: Ať všichni jsou jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, ať i oni jsou jedno, aby svět uvěřil. Přijď...9. DEN - SLAVENÍ VIGILIE
Doporučuje se prodloužené slavení mše o vigilii, jejími smyslem není křest jako o vigilii velikonoční, ale naléhavá modlitba podle příkladu apoštolů a učedníků, kteří jednomyslné setrvávali na modlitbách s Ježíšovou matkou Marií v očekávání Ducha svatého.
Může se číst více lekcí z Písma svatého, které jsou pro tuto mši v lekcionáři nabídnuty k výběru. V tom případě lektor jde k ambonu a tam přečte první lekci. Potom žalmista nebo zpěvák zpívá žalm a lid ukládá odpověď. Pak všichni vstanou, kněz řekne "Modleme se °`, a všichni se chvíli potichu modlí. Potom kněz říká modlitbu odpovídající přečtené lekci (např. některou z modliteb pro všední dny po 7. nedělí velikonoční).

*************
 


Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Iz 55,6-9; Žalm ŽALM 145; Flp 1,20c-24.27a
Mt 20,1-16

Na první poslech se jeví jednání hospodáře jako nespravedlivé. Dělníci pracující celý den dostali stejně jako ti, kteří pracovali hodinu. Ale oni přijali tuto pracovní smlouvu a hospodář jim dal smluvenou mzdu. Tedy nejde o nespravedlnost, ale o velkorysost k těm, kteří práci nenašli! Evangelista navázal na příběh o bohatém mládenci, který Ježíše oslovil, protože toužil být dokonalý před Bohem. Ale neuměl nebo nechtěl svému úsilí dát všechno. Bůh je mnohem flexibilnější, hledá, jak nejlépe využít situaci a dosáhnout cíle i přes mnohé potíže. A dokáže jednání ohodnotit nejen ve vztahu k odpracovanému úkolu, ale k situaci člověka. Pokud se na text díváme z našeho pohledu, stojí za otázku, zda jsme připraveni vstoupit do Boží služby kdykoli. A podobně, nakolik sami dokážeme vnímat svět perspektivou dobra pro druhé. Poslední zamyšlení se může týkat těch, kteří třeba léta necítili žádné povolání pro Boha. Pán nás ale někdy osloví až na úplném konci např. školy, rodičovství, práce nebo i života. Nemávneme rukou s tím, že „nyní“ to už nemá cenu?

Zdroj: Nedělní liturgie

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás
(24. 9. 2023) Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno?

(23. 9. 2023) Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké další…

Sv. Padre Pio (23.9.)

Sv. Padre Pio (23.9.)
(22. 9. 2023) Otec Pio z Pietrelciny (1887 - 1968) je jednou z nejvýraznějších světeckých postav 20. století. Po celých padesát let…

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2023) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2023) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam,…

Setkání zdravotníků Pod Petřínem 7. 10. 2023

Setkání zdravotníků Pod Petřínem 7. 10. 2023
(18. 9. 2023) "Zdravotník v síti vztahů" / Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1…