Otec doprovází naše kroky.  Není chladným, odtažitým a netečným pozorovatelem,  - archív citátů

Navigace: Tematické texty O ObráceníKrátké texty, citáty Obrácení, krátké citáty

Obrácení, krátké citáty

V tom spočívá METANOIA, nikoliv myslet nejprve na vlastní strasti, problémy, hříchy, úzkosti, ale dát se strhnout na cestu Ježíše Krista, do mesiášského dění, čímž se naplňuje Iz 53.

(Dietrich Bonhoeffer: Na cestě k svobodě, Vyšehrad, Praha 1991, 252)

+

Cesta k uzdravení a smíření nespočívá v naší snaze být lepší než ostatní, ale v přiznání, že jsme jako ostatní.

(Henri J. M. Nouwen: Tady a teď, Zvon, Praha 1997, 79)

+

Svatý Jeroným se modlil v Betlémě u jeslí: "Přicházím, Pane,dnes s prázdnýma rukama.Co ti vůbec mohu dát?" Ježíš mu odpověděl: "Dej mi své hříchy!"
"Pokání, bolest, dostiučinění jsou důležité prvky cesty obrácení, ale ještě větší je láska a důvěra v Boží milosrdenství: Pokání samo nestačí"

(Michael Schneider: Das neue leben, Freiburg Herder 1987, s. 42)

+

/Situace moderního lidstva/
V noci se musí tak zatmět, aby lidé skutečně viděli, že nic nevidí. Toto poznání pak se stává prvním zábleskem světla, začátkem vzestupu, přípravou k rozbřesku nového dne. Heidegger píše: "V epoše noci světa se musí dojít až na dno propasti a musí se to pocítit."

(Tomáš Špidlík: Ve službě slova - cyklus B, Olomouc, Matice cyrilometodějská 1992, s., 153

+

Je jistě zásluhou různých dnešních obnovných hnutí, že vidí problém osobního obrácení a zaměřují se na ně, přitom však často hrozí nebezpečí, že chtějí přivodit setkání s Bohem jakoby "v krátkém procesu". Takovýto pokus však nevede k vytouženému obrácení, ale podporuje lidskou a duchovní nedospělost nebo subtilní formy násilí (srv. Rey; Godin 1986)

(Klemens Schaupp: Doprovázení na duchovní cestě, Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 1994, 5-6, pozn.)

+

Žijeme ve špinavém světě - zde čistota není v tom, že se neušpiníme, ale že se často myjeme!

(Jozef Porubčan: Každý den s Bohem, Praha, Scriptum 1992, s. 394)

+

Velké náboženské osobnosti lidstva se musely odhodlat k bolestné revizi své minulosti. Celým Starým zákonem se ozývá volání po pokání a obrácení. Také Nový zákon začíná výzvou k proměně, k přetvoření celého člověka. V tom všem se odráží podstatný rys lidské velikosti: Pravé lidské bytí vždy probíhá v "pokání", tj. v oproštění od vlastní hříšné minulosti, v odloučení dobra a zla uvnitř vlastní existence.

(Ladislav Boros: Bůh mezi námi, Signum unitatis, s. 66)


Pravá lítost až tváří v tvář lásce: druhým se nemohu darovat takový, jakým jsem se stal hříchem. Vím, že i tak budu přijat, ale... Pokání pak je možné jen v lásce: Uslyším: "Mám tě přece rád." A odpovím: "Nejsem hoden tvé lásky." V tom je spása.

(Ladislav Boros: Bůh mezi námi, Signum unitatis, s. (69-7O)

+

Nejubožejší z ubohých jsou lidé, kteří již nedokážou cítit lítost. U nich svět klesá zpátky do tmy. Jsou to především lidé, kteří se plně a definitivně postavili za svou minulost. To je pak zatracení: zkamenělé srdce, zarputilost. Duchovní energie světa v těchto lidech vyhasíná.
(Ladislav Boros: Bůh mezi námi, Signum unitatis, s. 72)

+

Bez obnovení z ducha modlitby a pokání není možné vnější obnovení církve. Tragikou mnoha současných pokusů o obnovu je, že chtějí mít jedno bez druhého.

(Walter Kasper: Uvedení do víry, Řím, Křesťanská akademie 1987, . 81)

+

I v životě jsou patrné poklesky a pády. Jedno však rozlišuje svaté od odpadlíků: Svatý znovu povstává a jde v Boží síle ve víře kupředu. Jde vstříc budoucnosti s větší odvahou a s větší moudrostí než před pádem, protože se učí ze svých chyb.

(Larry a Nordis Christensonovi: Křesťanští manželé, Praha, Evangelické nakl. s. , 98)

+

Následovat Beránka tedy znamená: Nikdy nechtít být vlkem - něco urvat, sám sebe "zachránit" - ten, kdo se chce takto zachránit, všechno nakonec ztratí. Ale kdo následuje Beránka v jeho poslušnosti, ten se stává nakonec vítězem.

(Miloslav Máša: Homilie, Getsemany č.21)

+


To je ta nová filozofie Evangelia, ve které pravda je vyjádřena jako "conformitas cordis cum re" - shoda srdce se skutečností. A to je světlo, které se poznává sebou samým.

(Jozef Porubčan: Každý den s Bohem, Praha, Scriptum 1992, s. 362)

+

Kdo se nikdy nezhrozil sebe sama, svých vlastních lidských možností a stavu lidského bytí, které se projevuje v jeho vlastním životě, ten se nikdy nesetkal s radostnou zvěstí Pánovou: "Pravda vás osvobodí.: (J 8,32) Boží pravda demaskuje člověka...

(Michael Schneider: Das neue leben, Freiburg Herder 1987, s. 37)


Být křesťanem spíše znamená stávat se křesťanem. Proto je první obrácení vždy jen prvním – i když důležitým - začátkem a žádá si každodenní prohlubování a rozvíjení.

(Michael Schneider: Das neue leben, Freiburg Herder 1987, s. 110-11)

+

Kolikrát jsme už slyšeli slovo "Obraťte se!" A kolikrát jsme si už řekli, že se polepšíme? Zkusme to jinak. Vezměme výzvu evangelia celou. Říká totiž: "Obraťte se a věřte evangeliu!" Jde o to, obrátit se k něčemu - k tomu, co nám Bůh dal jako slovo naděje. Přesněji řečeno: obrátit se k někomu. K tomu, kdo přichází do mého života. Obrátit se k němu a brát z jeho rukou vše, co nám dává pro život Božího člověka, kterým jsem se na křtu stal. Budu sice dál zápolit se svými chybami a neschopnostmi, ale budu vycházet při tom všem z jiného základu: z Božího života, který nám byl v Kristu darován a který má sílu k proměně mých slabostí, celého mého života...
(P.Aleš Opatrný)

+

Kdo nepřichází k Bohu takový, jaký je, nikdy se nedoví, jaký je Bůh.
(Pavel Korosin, Křesťanské aforismy, str. 94)

+

Obnova /člověka/ se uskutečňuje skrze obrácení a příklon k Bohu, nikoli skrze kratičkou otočku, letmý pohled jiným směrem, nýbrž ve vykročení na cestu jiným směrem. Tady však již jde o celoživotní proces. Myslím, že mnozí vlastně neputují...
(P. Hans Buob, Dary Ducha svatého, str. 8)

+

"Proč ještě nejste svatí?, proč ještě nejste u cíle, vždyť se denně modlíte, každý rok máte exercicie, často slavíte bohoslužby.." ..."Protože jste se ještě neobrátili!"
Druhý vatikánský koncil nám říká, že všichni křesťané jsou povolání ke svatosti. A být povolán znamená být také k tomu uschopněn.
Všichni křesťané jsou povoláni a zavázáni k uskutečňování svatosti a dokonalosti ve shodě se svým stavem. (LG 42)... Zavázán mohu být jen k tomu, co je pro mě možné...
Cílem života je svatost. K té Kristus může dovést každého jeho cestou. To je také smyslem následování Ježíše Krista, který svým povoláním zasahuje srdce každého jednotlivě, osobně. - Podle H.B. 78,79
(Hans Buob,Růst v modlitbě,cesta obrácení, str. 82, 79/
 


Témata: Obrácení

Čtení z dnešního dne: Úterý 6. 12. Nezávazná památka sv. Mikuláše, biskupa.

1. čtení - Iz 40,1-11; Evangelium - Mt 18,12-14

Komentář k Iz 40,1-11: „Těšte, těšte můj lid“, začíná text velkolepého Händelova oratoria Mesiáš. Tak se stávají i přísná slova radostnou zvěstí. Toužíme ji zprostředkovat dál?

Zdroj: Nedělní liturgie

Polarizace není katolická, snažme se o harmonii

(1. 12. 2022) Polarizace není katolická. Katolík nemůže myslet „buď-nebo“ a vše redukovat na polarizaci. 

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(1. 12. 2022) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2022) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2022) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2022) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

Kdy začíná advent?
(24. 11. 2022) Datum 1. adventní neděle...

Za papežem do Lisabonu!

Za papežem do Lisabonu!
(22. 11. 2022) Na přelomu července a srpna příštího roku se budou v Lisabonu konat Světové dny mládeže. Mladí poutníci z celého…