Nezapomínejte na chudé, milujte je, protože v nich je ukřižovaný Ježíš, - archív citátů

Navigace: Tematické texty K Křížové cestyRůzné křížové cesty Osvoboď nás pravdou

Osvoboď nás pravdou

Pozn: A/- citáty z Písma sv.
B/- vlastní slova
C/- Dignitatis humanae
"Poznáte pravdu a pravda z vás učiní lidi
svobodné."
"To je vůle Boží pro nás - abychom se
stali svobodnými."
"Osvoboď nás pravdou, obnov tvář
země"-(kánon)

1. Ježíš je odsouzen
A/ Vztáhnou na vás ruce, budou vás
pronásledovat, vydávat synagogálním soudům a
do vězení, budou vás předvádět před krále a
místodržitele pro mé jméno. To vám dá
příležitost ke svědectví.
(Lk 21,12-12)
B/ Ježíš je odsouzen - měl odvahu být pravdivý
za všech okolností.
C/ Všichni lidé, protože jsou osoby - jsou
totiž obdařeni rozumem a svobodnou vůlí, a
proto mají osobní odpovědnost - jsou v
souladu se svou důstojností pobádáni vlastní
přirozeností a zároveň i mravně zavázáni
hledat pravdu, především náboženskou. Jsou
též zavázáni přidržet se poznané pravdy a
podle jejích požadavků zařídit celý svůj
život.2. Ježíš přijímá kříž
A/ Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou,
zřekni se sám sebe, den co den ber na sebe
svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by si
chtěl život zachránit, ztratí ho, ale kdo
ztratí svůj život pro mne, zachrání si ho."
(Lk 9,23-24)
B/ Ježíš přijímá kříž, ne protože musí, ale
protože chce - je to dobrovolná oběť.
C/ Nesmí se tedy na člověka činit nátlak, aby
jednal proti svému svědomí. Nesmí se mu však
ani zabraňovat, aby jednal podle svého
svědomí, především ve věcech náboženských.
Náboženský život totiž záleží svou podstatou
ve vnitřních dobrovolných a svobodných
úkonech, jimiž se člověk přímo zaměřuje k
Bohu.

3. Ježíš padá poprvé pod křížem
B/ Ježíš padá, kříž, který přijal, ho sráží k
zemi. Není to ale pád prohry, ale pád, který
vede k vítězství.
C/ Pohrdli tedy všemi světskými zbraněmi,
následovali příklad Kristovy mírnosti a
skromnosti a hlásali Boží slovo s plnou
důvěrou, že Božská moc tohoto slova je schopna
zničit všechny mocnosti, které odporují Bohu
a přivést lidi k víře a poslušnosti Kristu.
A/ Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.
(Fil 4,13)


4. Ježíš potkává svou Matku
A/ Setkají se milosrdenství a věrnost.
(Žalm 85,11)
B/Maria se potkává s Ježíšem. Pohledy obou se
setkají, ale nejsou to pohledy zoufalství.
Tímto pohledem sleduje Maria i cestu každého
z nás.

5. Šimon pomáhá nést Ježíši kříž
A/ Berte na sebe břemena jedni druhých, tak
naplníte zákon Kristův.
(Gal 6,2)
B/ Na cestě potkává Šimona z Cyreny, který
nechce nic vědět o nějakém Ježíši z Nazareta.
Má svoje políčko a to mu stačí. Co by se
zajímal o tohoto člověka, má přece dost svých
starostí.
C/ Společenská povaha člověka vyžaduje, aby
člověk vnitřní náboženské skutky projevoval
navenek, aby měl s jinými společenstí ve
věcech náboženských, aby své náboženství
vyznával způsobem společenským.

6. Veronika podává Ježíši roušku
A/ A skutečně, říkám vám: "Cokoliv jste
udělali pro jednoho z těchto nejnepatrnějších
bratří, pro mne jste udělali.
(Mt 25,40)
B/ Přichází Veronika, nezáleží jí na tom, co
si lidé o ní řeknou, jak bude vypadat a co to
bude stát. A Ježíš její oběť přijal.
C/ Bůh povolává lidi, aby mu složili v duchu
a v pravdě, takže jsou vázáni ve svědomí, ale
nejsou nuceni. Má totiž ohled na důstojnost
lidské osoby, kterou stvořil a která má být
vedena vlastním rozhodnutím a požívat
svobody.

7. Ježíš padá podruhé pod křížem
B/ Ježíš padá podruhé.
C/ Jako Kristus, tak i apoštolové se stále
snažili vydávat svědectví Boží pravdě a více
se odvažovali hlásat před lidem a vládci Boží
slovo s důvěrou. Pevně totiž věřili, že
evangelium je opravdu Boží moc ke spasení pro
každého, kdo věří.
A/ Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.
(Fil 4,13)

8. Ježíš napomíná plačící ženy
B/ Plačící ženy. - Ježíš a ti, kdo ho
následují, nepotřebují lidskou soustrast,
neboť svobodně přijali kříž jako prostředek
spásy.
A/ Dcery jeruzalemské, neplačte nade mnou!
Spíše nad sebou zaplačte a nad svými dětmi.
(LK 23,28)
C/ Tento kříž provokuje ty, kdo zůstávájí ve
své lhostejnosti. Nejprve tedy posvátný sněm
vyznává, že sám Bůh dal lidstvu poznat cestu,
po níž lidé, když mu slouží, mohou dosáhnout
v Kristu spásy a blaženosti.

9. Ježíš padá potřetí pod křížem
B/ Třetí pád.
C/ Děje se tedy bezpráví lidské osobě i řádu,
který stanovil lidem Bůh, jestliže se člověku
odpírá svobodné projevování náboženského
života ve společnosti, pokud neporušuje
spravedlivý veřejný pořádek.
A/ Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.
(Fil 4,13)

10. Ježíš je svlečen z šatů
A/ Sápou se jako lev na mé ruce a nohy. Mohu
si spočítat všechny své kosti. Pasou se na
mně zrakem. Dělí se o mé roucho, losují o můj
šat. Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo,
pospěš mi na pomoc!
(Žalm 22,17c-19)
B/ Je z něho stržen šat, vše - co z něho
dělalo člověka je pošlapáno. Jeho pověst -
jeho dobré jméno - je to blázen?
C/ Chránit a podporovat nedotknutelná lidská
práva patří k úkolům každé státní moci.
Státní moc se tedy má spravedlivými zákony a
jinými vhodnými prostředky účinně ujmout
ochrany náboženské svobody všech občanů a
vytvořit podmínky příznivé rozvoji
náboženského života, aby občané měli
skutečnou možnost užívat náboženských práv a
plnit náboženské povinnost, a aby i
společnosti samé byly na prospěch hodnoty
spravedlnosti a pokoje, které mají původ ve
věrnosti lidí vůči Bohu a jeho svaté vůli.

11. Ježíš je přibit na kříž
A/ Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho
nemocí, aby položil svůj život v oběť za
vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a
zdárně vykoná vůli Hospodinovu. Zbaven svého
trápení spatří světlo, nasytí se dny. Tím, co
zakusí, získá můj spravedlivý služebník
spravedlnost mnohým, jejich nepravosti on na
sebe vezme.
(Iz 53,10-11)
B/ Ježíš je přibíjen na kříž, který si sám
nesl. Na dřevo, které přijal a s kterým
srostl tak, že se stalo jeho vlastnictvím.

12. Ježíš na kříži umírá
A/ Bože můj, Bože můj
(Žalm 22,2; Mk 15,34)
B/ Ježíš visí na kříži jako posila pro ty,
kteří pozvedají svůj hlas.
C/ Vydal totiž svědectví pravdě, nechtěl ji
však násilím vnucovat těm, kteří se proti ní
stavěli. Vždyť jeho království se neprosazuje
údery meče, ale uskutečňuje se svědectvím a
nasloucháním pravdě a roste láskou, jíž
Kristus povýšený na kříž lidi k sobě
přitahuje.

13. Ježíš je položen do klína své Matky
A/ Kdo přijímá toho, koho já posílám,
přijímá mne, kdo však přijímá mne, přijímá
toho, který mně poslal.
(Jan 13,20)
B/ Maria přijímá Ježíše, který se obětuje za
ni, a za nás a za všechny.

14. Ježíš je uložen do hrobu
B/ Zapečetili hrob a tím je se vším konec.
Všechno utichne a půjde dál, tak jak
předtím. My už víme, že nepůjde, protože
Ježíš svou cestu neskončil, ba naopak, jeho
smrt byla počátkem nového života. Nového
života i pro každého z nás.
C/ Dej Bůh a Otec všech, aby byla lidská
rodina pečlivým zachováváním zásady
náboženské svobody ve společnosti, Kristovou
milostí a mocí Ducha svatého přivedena k
vznešené a trvalé svobodě a slávě dětí
Božích.
A/ Bohu díky, on nám dopřává vítězství skrze
našeho Pána Ježíše Krista.
(1Kor 15,57)

Závěr:
Sestry a bratři, připojme se k Ježíši a
vydejme se na cestu...
(popř. píseň: "Na cestu s námi")
 


Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Iz 55,6-9; Žalm ŽALM 145; Flp 1,20c-24.27a
Mt 20,1-16

Na první poslech se jeví jednání hospodáře jako nespravedlivé. Dělníci pracující celý den dostali stejně jako ti, kteří pracovali hodinu. Ale oni přijali tuto pracovní smlouvu a hospodář jim dal smluvenou mzdu. Tedy nejde o nespravedlnost, ale o velkorysost k těm, kteří práci nenašli! Evangelista navázal na příběh o bohatém mládenci, který Ježíše oslovil, protože toužil být dokonalý před Bohem. Ale neuměl nebo nechtěl svému úsilí dát všechno. Bůh je mnohem flexibilnější, hledá, jak nejlépe využít situaci a dosáhnout cíle i přes mnohé potíže. A dokáže jednání ohodnotit nejen ve vztahu k odpracovanému úkolu, ale k situaci člověka. Pokud se na text díváme z našeho pohledu, stojí za otázku, zda jsme připraveni vstoupit do Boží služby kdykoli. A podobně, nakolik sami dokážeme vnímat svět perspektivou dobra pro druhé. Poslední zamyšlení se může týkat těch, kteří třeba léta necítili žádné povolání pro Boha. Pán nás ale někdy osloví až na úplném konci např. školy, rodičovství, práce nebo i života. Nemávneme rukou s tím, že „nyní“ to už nemá cenu?

Zdroj: Nedělní liturgie

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás
(24. 9. 2023) Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno?

(23. 9. 2023) Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké další…

Sv. Padre Pio (23.9.)

Sv. Padre Pio (23.9.)
(22. 9. 2023) Otec Pio z Pietrelciny (1887 - 1968) je jednou z nejvýraznějších světeckých postav 20. století. Po celých padesát let…

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2023) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2023) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam,…

Setkání zdravotníků Pod Petřínem 7. 10. 2023

Setkání zdravotníků Pod Petřínem 7. 10. 2023
(18. 9. 2023) "Zdravotník v síti vztahů" / Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1…