Ze srdce Páně s důvěrou čerpám to, čeho se mi v životě nedostává. - archív citátů

Navigace: Tematické texty V VelikonoceBiblické texty Velikonoc Pašije podle Lukáše

Pašije podle Lukáše

Lk 22,14-23,56

V - vypravěč
J - Ježíš
Pe - Petr
Pi - Pilát
S - služka
D - dav, vojáci, zákoníci
1 - 1.člověk u ohně, 1.lotr
2 - 2.člověk u ohně, 2.lotr
3 - setník
/ Poznámka: * Dav může "tvořit" 1, 2, 3, Pi, Pe, S.
* Začátek kratší verze na straně 4. /

Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Lukáše.
V: Ve stanovenou hodinu zaujal Ježíš místo u stolu a apoštolové s ním. Řekl jim:
J: "Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního beránka, dříve než budu trpět. Neboť vám říkám:Už ho nebudu jíst, dokud se nenaplní v Božím království."
V: A vzal kalich, vzdal díky a řekl:
J: "Vezměte ho a rozdělte mezi sebe,neboť vám říkám: Od této chvíle už nikdy nebudu pít z plodu révy, dokud nepřijde Boží království."
V: Potom vzal chléb, vzdal díky, lámal ho a dával jim se slovy:
J: "To je mé tělo, které se za vás vydává. To konejte na mou památku!"
V: Stejně tak vzal i kalich, když bylo po večeři, a řekl:
J: "Tento kalich je nová smlouva, /zpečetěná/ mou krví, která se za vás prolévá. Hle, u mě na stole je však ruka mého zrádce.
Syn člověka sice jde svou cestou, jak je určeno, ale běda
tomu člověku, který ho zradí."
V: Oni se začali ptát jeden druhého, který z nich to asi je, kdo to hodlá udělat. Vznikl také mezi nimi spor, kdo z nich je asi největší. Řekl jim:
J: "Králové vládnou svým národům, a kdo mají nad nimi moc, dávají si říkat ,dobrodinci,. U vás však ať to tak není! Ale kdo je mezi vámi největší, ať je jako nejmenší, a kdo je představený, ať je jako ten, kdo druhým slouží. Vždyť kdo je větší: ten, kdo sedí u stolu, či ten, kdo obsluhuje? Přece ten, kdo sedí u stolu! Já však jsem mezi vámi jako ten, kdo slouží.
J: Vy jste se mnou až do nynějška vytrvali v mých zkouškách. A já vám odkazuji královskou vládu,jako mně ji odkázal můj Otec, takže budete jíst a pít u mého stolu v mém království, sedět na trůně a soudit dvanáct izraelských kmenů. Šimone, Šimone, satan si vyžádal, aby vás směl protříbit jako pšenici:, ale já jsem za tebe prosil, aby tvoje víra nezanikla. A ty potom, až se obrátíš, utvrzuj své bratry."
V: Petr mu řekl:
Pe:"Pane, s tebou jsem ochoten jít do vězení i na smrt!"
V: On mu odpověděl:
J: "Říkám ti Petře: Ještě se ani kohout dnes neozve, a ty už
třikrát zapřeš, že mě neznáš."
V: Dále jim řekl:
J: "Když jsem vás poslal bez měšce, bez mošny, bez opánku, měli jste v něčem nedostatek?"
V: Odpověděli mu:
D: "Ne, v ničem."
V: Řekl jim:
J: "Nyní však, kdo má měšec, ať si ho vezme, a stejně tak mošnu; a kdo nemá, ať prodá svůj plášť a koupí se meč. Říkám vám totiž, že se na mně musí splnit, co je psáno:,A byl počítán mezi zločince,. Neboť co je o mně řečeno, už se naplňuje."
V: Řekli:
D: "Pane, tady jsou dva meče."
V: On jim odpověděl:
J: "To stačí".
V: Potom se podle svého zvyku odtamtud odebral na Olivovou horu a učedníci ho následovali. Když byl na místě, řekl jim:
J: "Modlete se, abyste nepřišli do pokušení."
V: Sám pak se od nich vzdálil, asi co by kamenem dohodil, klekl a modlil se:
J: "Otče, chceš-li, odejmi ode mě tento kalich, avšak ne má vůle ať se stane, ale tvá."
V: Tu se mu zjevil anděl z nebe a posiloval ho. Ježíš upadl do smrtelné úzkosti a modlil se ještě usilovněji; jeho pot stékal
na zem jako krůpěje krve. Potom vstal od modlitby, šel ke svým učedníkům a nalezl je, jak zármutkem usnuli. Řekl jim:
J: "Proč spíte? Vstaňte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení!"
V: Když ještě mluvil, objevil se houf lidí, jeden ze Dvanácti, jménem Jidáš, šel před nimi. Přiblížil se k Ježíšovi, aby ho políbil. Ježíš mu řekl:
J: "Jidáši, políbením zrazuješ Syna člověka?"
V: Když ti, kdo byli s Ježíšem, viděli, co se chystá, zeptali se:
D: "Pane, máme zasáhnout mečem?"
V: A jeden z nich udeřil veleknězova služebníka a uťal mu pravé ucho. Ježíš však na to řekl:
J: "Přestaňte! Dost!"
V: A dotkl se jeho ucha a uzdravil ho. Potom řekl Ježíš těm, kteří se na něho vypravili, velekněžím, chrámovým velitelům a starším:
J: "Jako na zločince jste vytáhli s meči a kyji. Býval jsem den co den mezi vámi v chrámě, a ruce jste na mě nevztáhli. Tohle však je vaše hodina a vláda temnoty."

V: Pak se ho zmocnili a odvedli. Přivedli ho do veleknězova domu. Petr šel zpovzdálí za nimi. Když rozdělali uprostřed dvora oheň a sesedli se kolem, sedl si Petr mezi ně. Jak seděl ve světle, uviděla ho jedna služka, pozorně se na něj podívala a řekla:
S: "Také ten byl s ním!"
V: On však to zapřel:
Pe:"Neznám ho, ženo."
V: Za chvíli ho viděl jiný a řekl:
1: "Ty jsi také jeden z nich!"
V: Petr odpověděl:
Pe:"Člověče, nejsem!"
V: Uplynula asi hodina a někdo jiný zase tvrdil:
2: "Doopravdy, i tento člověk byl s ním, vždyť je to Galilejec!"
V: Petr však řekl:
Pe:"Člověče, nevím, o čem mluvíš."
V: V tom okamžiku, když ještě mluvil, zakokrhal kohout. Tu se Pán obrátil a pohleděl na Petra. A Petr si vzpomněl na to, co mu Pán řekl:" Dříve než kohout dnes zakokrhá, třikrát mě zapřeš." A vyšel ven a hořce se rozplakal. Muži, kteří Ježíše hlídali,posmívali se mu a bili ho, zavázali mu oči a ptali se:
D: "Když jsi prorok, pověz nám, kdo tě to udeřil."
V: A rouhali se mu, jak mohli.
V: Jakmile se rozednilo, sešel se sbor starších z lidu, velekněží
a učitelé Zákona, a dali ho předvést před svůj soud. Řekli:
D: "Jsi-li Mesiáš, pověz nám to!"
V: Odpověděl jim:
J: "I kdybych vám to řekl, neuvěříte, a kdybych se vás zeptal, nedáte mi odpověď. Ale od této chvíle bude Syn člověka sedět po pravici všemohoucího Boha."
V: Všichni mu do toho vpadli:
D: "Ty jsi tedy Boží Syn?"
V: Odpověděl jim:
J: "Ano, já jsem!"
V: Oni řekli:
D: "Nač ještě potřebujeme svědectví? Vždyť jsme to sami slyšeli z jeho úst!"
* ------------ *** začátek kratší verze *** / Lk 23,1-49 / *
V: Celé jejich shromáždění povstalo a vedli ho k Pilátovi. Tam na něj začali žalovat:
D: "Zjistili jsme, že tento člověk rozvrací náš národ, brání odvádět císaři daně a vydává se za krále Mesiáše."
V: Pilát se ho zeptal:
Pi:"Ty jsi židovský král?"
V: Odpověděl mu:
J: "Ano, já jsem!"
V: Pilát pak prohlásil velekněžím a lidu:
Pi:"Neshledávám na tomto člověku žádné provinění."
V: Ale oni naléhali a říkali:
D: "Pobuřuje lid svým učením po celém Judsku, počínajíc Galileou až sem!"
V: Jakmile to Pilát uslyšel, zeptal se, zdali ten člověk je Galilejec, a když se dověděl, že je z Herodova území, poslal
ho k Herodovi, který se také právě v těch dnech zdržoval v Jeruzalémě. Jakmile Herodes spatřil Ježíše, velmi se zaradoval. Už dávno si ho totiž přál uvidět, protože o něm slýchal a doufal, že uvidí, jak udělá nějaký zázrak. Kladl mu tedy mnoho otázek, ale on mu vůbec neodpovídal. Velekněží a učitelé Zákona stáli při tom a urputně na něho žalovali.
Tu Herodes i se svými vojáky mu dal najevo, že jím pohrdá, a ztropil si z něho posměch: dal ho obléci do bílých šatů a poslal ho nazpět k Pilátovi.
V: V ten den se Herodes a Pilát spřátelili, předtím totiž spolu
žili v nepřátelství. Pilát svolal velekněze, členy velerady
i lid a řekl jim:
Pi:"Přivedli jste mi tohoto člověka, že prý pobuřuje lid. Já sám jsem ho vyslechl ve vaší přítomnosti, ale neshledal jsem, že by se tento člověk provinil něčím z toho, co na něj žalujete. Ale ani Herodes ne, vždyť ho poslal nazpět k nám. Prostě nespáchal nic, co by zasluhovalo smrt. Dám ho tedy potrestat a pak ho propustím."
V: Ale oni se všichni dali do křiku:
D: "Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!"
V: Ten byl uvržen do žaláře pro nějakou vzpouru vzniklou ve městě a pro vraždu. Pilát začal znovu na ně naléhat, protože chtěl Ježíše propustit. Ale oni odpověděli křikem:
D: "Ať je ukřižován, ať je ukřižován!"
V: Potřetí jim řekl:
Pi:"Ale co špatného udělal? Neshledal jsem na něm nic, co by zasluhovalo smrt. Dám ho tedy potrestat a pak ho propustím."
V: Oni však doráželi s velikým křikem a žádali, aby byl ukřižován, a jejich křik se stále stupňoval. Pilát se proto rozhodl povolit jejich žádosti: propustil toho, který byl uvržen do žaláře pro vzpouru a vraždu a kterého si vyžádali, a Ježíše vydal, aby se jim stalo po vůli. Když ho odváděli, zadrželi jistého Šimona z Kyrény, který právě přicházel z pole, a vložili na něj kříž, aby ho nesl za Ježíšem. Za ním šel velký zástup lidu a ženy, které nad ním naříkaly a plakaly. Ježíš se k nim obrátil a řekl:
J: "Jeruzalémské dcery, neplačte nade mnou! Spíše nad sebou plačte a nad svými dětmi, přijdou totiž dny, kdy se bude říkat: "Blahoslavené neplodné, životy, které nerodily, a prsy, které nekojily!" Tehdy lidé začnou říkat horám: "Padněte na nás!" a kopcům: "Přikryjte nás!" Neboť když se toto děje se zeleným stromem, co se teprve stane se suchým!"
V: Spolu s ním byli vedeni na popravu také dva zločinci. Když došli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jeho i ty zločince, jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš řekl:
J: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí."
V: Jeho šaty si rozdělili losem. Lid stál a díval se. Členové velerady se mu vysmívali:
D: "Jiným pomohl, ať pomůže sám sobě, je-li Mesiáš, Boží Vyvolený."
V: Posmívali se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a říkali:
D: "Když jsi židovský král, zachraň sám sebe!"
V: Nad ním byl totiž nápis: To je židovský král. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal:
1: "Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!"
V: Druhý ho však okřikl:
2: "Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu! My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého."
V: A dodal:
2: "Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království."
V: Odpověděl mu:
J: "Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji."
V: Bylo už asi dvanáct hodin. Tu nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se vpůli roztrhla. Ježíš zvolal mocným hlasem:
J: "Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha."
V: A po těch slovech vydechl naposled.
Chvíle tiché modlitby vkleče.
V: Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl:
3: "Tento člověk byl skutečně spravedlivý."
V: A všichni ti lidé, kteří se tam shromáždili k této podívané, když viděli, co se stalo, bili se v prsa a vraceli se domů.
Jeho známí všichni zůstali stát opodál, i ženy, které ho
doprovázely z Galileje a na to se dívaly.


* -------------- *** konec kratší verze *** ---------------- *
Jeden člen velerady, jménem Josef, ušlechtilý a spravedlivý člověk z judského města Arimatie, nesouhlasil s jejich rozhodnutím a jednáním. On /také/ očekával Boží království. Zašel k Pilátovi a vyžádal si Ježíšovo tělo. Pak ho sňal, zavinul do lněného plátna a položil do hrobky vytesané ve skále, kde nebyl ještě nikdo pochován. Bylo to v den příprav, právě nastávala sobota.
Přitom ho doprovázely ženy, které přišly s Ježíšem z Galileje. Podívaly se na hrobku i na to, jak bylo jeho tělo pochováno. Potom odešly domů a připravily si vonné věci a masti. V sobotu však zachovaly sváteční klid podle přikázání.

---------+++---------


Témata: Velikonoce

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ez 17,22-24; Žalm 92; 2 Kor 5,6-10
Mk 4,26-34

Když se člověk snaží najít ideální model pro fungování světa, většinou brzy narazí na mnoho problémů. Ale Bůh problémy, zlo nebo lidská omezení nevnímá jako překážku. Stávají se pro něj příležitostí, jak Boží království může růst; například tak, že lidé, kteří vidí zlo a jeho škody, nasazují síly, aby Boží království mohlo přijít i do míst temnot.

Zdroj: Nedělní liturgie

Jaroslav Škarvada - oblíbený a optimistický člověk - pomocný pražský biskup († 14.6.2010)

Jaroslav Škarvada - oblíbený a optimistický člověk - pomocný pražský biskup († 14.6.2010)
(13. 6. 2021) "Na konci života nevidím nějakou tmu hrobu, anebo pec krematoria. Na mě tam čeká otevřená náruč Boha. Není to hezký…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2021) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2021) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo
(8. 6. 2021) Zakladatelka sester kapucínek bude blahořečena 9. října 2021 v italské Neapoli.

Aleluja dětí :-)

Aleluja dětí :-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…

Svatý Norbert – zasažený bleskem (6. červen)

(4. 6. 2021) Norbert (asi 1085 – 1134) byl zprvu podjáhnem ve službách kolínského arcibiskupa a později císaře Jindřicha V. S…

Invaze spojeneckých vojsk v Normandii (výročí 6. června 1944)

(4. 6. 2021) Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných…

5. června -´Světový den životního prostředí´

(3. 6. 2021) Sama Země má svou důstojnost, kterou máme respektovat. (Benedikt XVI.) 5. 6. se připomíná "Světový den životního…

Maria rozvazující uzly

Maria rozvazující uzly
(1. 6. 2021) Uzly v našich osobních či rodinných životech, uzly v našich společenstvích a pracovištích – všechny jsou…