Navigace: Tematické texty P PovoláníTýden modliteb za povolání Poselství Jana Pavla II. /2002/

Poselství Jana Pavla II. /2002/


k XXXix. světovému dni modliteb za povolání

21. dubna 2002- IV. neděle velikonoční

Obsah

Téma: Povolání ke svatosti

Vážení bratři biskupové,

milí bratři a milé sestry!1. Vám všem, „které Bůh miluje a které povolal do stavu svatých: milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista“ (Řím 1,7). Tato slova apoštola Pavla křesťanům v Římě nás uvádějí do tématu nadcházejícího Světového dne modliteb za povolání: Povolání ke svatosti. Svatost! To je milost a cíl každého věřícího, tak jak nám připomíná kniha Leviticus: „Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý“ (19,2).2. V apoštolském listě Novo millennio ineunte jsem vyzval ke stanovení pastoračních programů ve znamení svatosti, „znamená to vyjádřit přesvědčení, že je-li křest opravdovou vstupní branou do Boží svatosti skrze začlenění do Krista a přebývání v jeho Duchu, bylo by tedy na-prosto nesmyslné spokojit se s polovičatým životem, prožívaným podle minimalistické etiky a povrchní zbožnosti. Nastal čas, kdy je třeba všem pokřtěným přesvědčivě předložit tuto „vysokou míru“ běžného křesťanského života: tímto směrem musí vést život celého křesťanského společenství a křesťanských rodin.“ (č. 31, ČBK 2001).

Zásadním úkolem církve je doprovázet křesťany po cestách svatosti tak, aby osvíceni pochopením víry rostli v poznávání a kontemplaci tváře Kristovy a v něm pak objevovali svou pravou identitu a poslání, které Pán každému z nich svěřuje. Takto budou „jako budova: jejími základy jsou apoštolové a kazatelé mluvící pod vlivem vnuknutí a Kristus Ježíš je nárožní kvádr. V něm i vy jste budováni působením Ducha v Boží příbytek“ (Ef 2, 20–21).

Církev v sobě zahrnuje všechna povolání, která Bůh probouzí ve svých dětech, a sama se projevuje jako zářící odraz tajemství Nejsvětější Trojice. Jako „lid shromážděný jednotou Otce, Syna a Ducha Svatého“, nese v sobě tajemství Otce, který všechny volá k posvěcení svého jména a k plnění své vůle; střeží tajemství Syna, který byl poslán Otcem, aby hlásal Boží království a zve všechny ke svému následování; církev je nositelkou tajemství Ducha Svatého, který posvěcuje k poslání ty, které Otec vybral skrze svého Syna Ježíše Krista.

Právě proto, že církevní společenství je místem, kde se projevují všechna nejrůznější povolání probouzená Pánem, bude probíhat v Severní Americe v souvislosti se Světovým dnem, který připadá na 21. dubna, čtvrtou neděli velikonoční, 3. kontinentální kongres o povoláních ke kněžské službě a k zasvěcenému životu. S radostí se obracím se svým pozdravem k organizátorům i účastníkům, abych jim přál vše dobré a vyjádřil upřímnou radost z iniciativy, která přistupuje k jednomu ze složitých problémů církve v Americe a k nové evangelizaci kontinentu. Vyzývám všechny k modlitbám, aby toto důležité setkání probudilo obnovené úsilí o službu povoláním a velkorysejší nadšení mezi křesťany Nového světa.3. Církev je „domem svatosti“ a láska Kristova, vylita Duchem Svatým, tvoří její duši. V něm si všichni křesťané vzájemně pomáhají odhalit a uskutečnit vlastní povolání v naslouchání Božímu Slovu, v modlitbě, ve vytrvalém přijímání svátostí a v neustávajícím hledání tváře Kristovy v každém bratru. Tak každý, podle vlastních darů, dělá pokroky na cestě víry, udržuje bdělou naději a koná skutky skrze lásku (srov. Lumen gentium, 41), zatímco církev „odhaluje a uvádí v život nekonečnou bohatost tajemství Ježíše“ (Christifideles laici, 55; Zvon, Praha 1990) a působí, že svatost Boží vstupuje do každého životního stavu a situace, aby se všichni křesťané stali dělníky na vinici Páně a budovali Tělo Kristovo.

Každé povolání je v církvi ve službě svatosti, avšak u některých, jako jsou povolání ke kněžské službě a zasvěcenému životu, je tomu způsobem jedinečným. Zvu všechny, aby dnes hleděli právě na tato povolání se zvláštní pozorností a aby se za ně co nejusilovněji modlili.

Povolání ke kněžské službě „je v podstatě povoláním ke svatosti v té formě, která vyplývá ze svátosti kněžství. Svatost je důvěrný vztah s Bohem, je následováním chudého, čistého a pokorného Krista; je bezvýhradnou láskou k duším a oddaností jejich pravému blahu; je láskou k církvi, která je svatá a chce nás posvětit, protože právě takové poslání jí svěřil Kristus“ (Pastores dabo vobis, 33; Zvon, Praha 1993). Ježíš povolává apoštoly, „aby byli s ním“ (Mk 3,14) v přednostním důvěrném vztahu (srov. Lk 8,1–2; 22; 28). Dává jim nejen účast na tajemstvích království Božího (srov. Mt 13,16–18), ale očekává od nich větší věrnost v souladu s apoštolskou službou, ke které je volá. Vyžaduje od nich přísnější chudobu (srov. Mt 19,22–23), pokoru služebníka, který se stane posledním ze všech (srov. Mt 20,25–27). Žádá od nich víru v obdrženou moc (srov. Mt 17,19–21), modlitbu a půst jako účinné nástroje apoštolátu (srov. Mk 9,29) a nezištnost: „Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte“ (Mt 10,8). Očekává od nich rozvážnost spojenou s prostotou a s morální poctivostí (srov. Mt 10, 26–28) a vydanost do Boží Prozřetelnosti (srov. Lk 9,1–3; 19, 22–23). Coby správcům svátostí ustanovených Mistrem a dělníkům jeho vinice (srov. Lk 12,43–48) jim nesmí chybět ani vědomí přijaté odpovědnosti.

Zasvěcený život hovoří o niterné povaze každého křesťanského povolání ke svatosti a směřování církve-nevěsty ke Kristu, ke „svému jedinému Ženichovi“. „Slib evangelijních rad je vnitřně spojen s Kristovým tajemstvím, protože je od něho uloženým úkolem zpřítomňovat jistým způsobem ten způsob života, který si On sám vyvolil, a poukazovat na něj jako na absolutní hodnotu a eschatologické dobro“ (Vita consecrata, 29; Zvon, Praha 1996). Povolání k tomuto stavu života je cenným a nezbytným darem, který dosvědčuje, že i dnes následování Krista čistého, chudého a poslušného, svědectví o absolutním primátu Boha a služba lidstvu po vzoru Vykupitele představuje výsadní cesty k plnosti duchovního života.

Úbytek kandidátů ke kněžství a k zasvěcenému životu, který je možno zaznamenat v současné době, nesmí v žádném případě vést ke snižování požadavků a ke spokojenosti s povrchní formací a spiritualitou, spíše naopak: Musí pobádat k větší pozornosti při výběru a formaci těch, kteří budou jednou ustanoveni služebníky a svědky Kristovými a budou voláni k tomu, aby potvrdili svatostí života to, co budou hlásat a slavit.4. Je nutné využít všech prostředků k tomu, aby povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu, která jsou podstatná pro život a svatost Božího lidu, byla nepřetržitě středem spirituality, pastorační práce a modlitby věřících.

Biskupové a kněží mají být především svědky svatosti služby, kterou obdrželi jako dar. Životem i učením ať ukazují radost z následování Krista, Dobrého pastýře, a účinnou obnovu tajemství jeho velikonočního vykoupení. Svým příkladem a učením ať zviditelňují, zvláště mladé generaci, strhující dobrodružství, které je určeno tomu, kdo se ve stopách Božského Mistra rozhodne zcela patřit Bohu a obětuje sám sebe, aby každý člověk mohl mít život v plnosti (srov. Jan 10,10).

Zasvěcení muži a zasvěcené ženy, jež spočívají „v samém srdci církve a mají rozhodující význam pro její poslání“ (Vita consecrata, 3; Zvon, Praha 1996), ať ukazují, že jejich existence je pevně zakořeněna v Kristu, že řeholní život je „domem a školou společenství“ (Novo millennio ineunte, 43; ČBK 2001), že jejich pokorná a věrná služba člověku pulsuje onou „fantazií lásky“ (tamtéž, 50; ČBK 2001) a že Duch Svatý ji udržuje stále živou v církvi. Ať nezapomínají, že v lásce ke kontemplaci, v radosti ze služby bratřím, v čistotě prožívané pro království nebeské a ve velkorysé oddanosti vlastnímu poslání spočívá síla každého povolání!

Rozhodující role v budoucnosti povolání v církvi připadá rodinám. Svatost manželské lásky, harmonie rodinného života, víra, se kterou rodina čelí každodenním těžkostem života, otevřenost druhým, především nejchudším, a účast na životě křesťanského společenství vytvářejí vhodné prostředí pro naslouchání Božímu volání a pro velkorysou odpověď ze strany dětí.5. „Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“ (Mt 9,38; Lk 10,2). V poslušnosti Kristovu příkazu se každý Světový den stává časem intenzivní modlitby, která přivádí celé křesťanské společenství k nepřetržité a usilovné prosbě k Bohu za povolání. Jak je důležité, aby se křesťanská společenství stala školou modlitby (srov. Novo millennio ineunte, 33) schopnou vychovávat k dialogu s Bohem a formovat věřící k stále větší otevřenosti lásce, kterou Otec „tak miloval svět, že poslal svého jednorozeného Syna“ (Jan 3,16)! Zušlechťovaná a žitá modlitba nám pomůže, abychom se nechali vést Duchem Kristovým ke spolupráci na láskyplném budování církve. Tak učedník roste ve vroucím přání, aby se každý člověk setkal s Kristem a dosáhl pravé svobody dětí Božích. Takové přání povede věřícího, po příkladu Panny Marie, aby se dal k dispozici tím, že vysloví plné a velkorysé „ano“ Pánu, který volá k tomu, aby se stal služebníkem Slova, svátostí a lásky nebo živým znamením Kristova života čistého, chudého a poslušného mezi současnými lidmi.

Ať Pán žně nedopustí, aby jeho církvi chyběla četná svatá kněžská a řeholní povolání!Otče svatý, pohleď na dnešní lidstvo,

které činí první kroky na cestě třetího tisíciletí.

Jeho život je ještě silně poznamenán

nenávistí, násilím a útlakem,

ale žízeň po spravedlnosti, pravdě a milosti

znovu nachází místo v mnoha srdcích,

která očekávají toho, kdo jim přinese spásu,

kterou jsi vykonal skrze svého Syna Ježíše.

Je třeba odvážných hlasatelů evangelia

a velkorysých služebníků trpícího lidstva.

Prosíme tě, pošli své církvi svaté kněze,

kteří by posvěcovali tvůj lid skrze prostředky tvé milosti.

Pošli mnoho zasvěcených mužů a žen,

kteří by ukazovali tvou svatost uprostřed světa.

Pošli na svou vinici svaté dělníky,

kteří by pracovali s horlivou láskou

a vedeni tvým Svatým Duchem

přinášeli Kristovu spásu

až na konec země.

Amen.V Castel Gandolfu 8. září 2001


PřímluvyMilí bratři a sestry, jednomyslně a s důvěrou se obraťme v modlitbě k Bohu svému Otci, aby jeho milost stále obnovovala církev a působila změnu v lidech:Pane, smiluj se!Þ Modleme se, aby v církvi nikdy nechyběli ti, kdo by v kněžské službě pracovali oddaně a s láskou na posvěcování Božího lidu.

Þ Modleme se, aby v žádné křesťanské obci nechyběl pastýř, který by hlásal evangelium, slavil eucharistii, vyučoval ve víře a posiloval trpící.

Þ Modleme se, aby mladí muži, kteří cítí volání k řeholnímu životu, měli sílu překonat překážky a s radostí následovali Krista chudého a poslušného.

Þ Modleme se, aby mladé dívky, které jsou Bohem povolány, pocítily radost z toho, že se zcela zasvětí Kristově lásce životem v rozjímání a ve skutcích lásky.

Þ Modleme se, aby bylo dostatek poslů evangelia, kteří by hlásali Krista těm, kdo ho ještě neznají.

Přijmi, Pane, prosby své církve a tvé milosrdenství ať nám dá, v co se pro své nepatrné zásluhy neodvažujeme doufat. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.****

Převzato se serveru http://www.volny.cz/kvpzr/


Témata: Povolání

Čtení z dnešního dne: Pátek 7. 5.

Sk 15,22-3; Jan 15,12-17

Komentář k Jan 15,12-17: I mě Ježíš volá k přátelství a spolupráci. Právě z tohoto vztahu musí vyplývat plnění toho, co mi ukládá.

Zdroj: Nedělní liturgie

Den matek

(9. 5. 2021) Svátek matek (den matek) se slaví druhou květnovou neděli.

Den modliteb za pronásledované křesťany

(6. 5. 2021) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Svatý Jan Sarkander (svátek 6.5.)

(5. 5. 2021) Na osobu vězněného kněze Jana Sarkandera se zástupně vylila veškerá zášť, nakumulovaná letitými náboženskými nesváry a…

Celosvětový růžencový maraton v květnu

Celosvětový růžencový maraton v květnu
(30. 4. 2021) Papež František vyzývá ke společné modlitbě růžence v květnu. Na každý den je připravený jeden konkrétní…

Květen - měsíc Panny Marie

(30. 4. 2021) Měsíc květen bývá oblíben z různých hledisek.

Panna Maria není bohyně (Vojtěch Kodet)

(30. 4. 2021) Jak by ne/měla vypadat zdravá mariánská úcta? (Odkaz na Vojtechkodet.cz)

Žena oděná sluncem, s korunou z dvanácti hvězd

Žena oděná sluncem, s korunou z dvanácti hvězd
(29. 4. 2021) Na nebi se objevilo veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy.…

1.5. Sv. Josefa, Dělníka - Svátek práce

(29. 4. 2021) Člověk se v práci nejen realizuje, ale je to zároveň i služba bližnímu, společnosti, a tím i Kristu.

Jan Pavel II.

Jan Pavel II.
(27. 4. 2021) 27. 4. 2014 o neděli Božího milosrdenství byl ve Vatikánu svatořečen papež Jan Pavel II. (* 18. května 1920 + 2. dubna…