Navigace: Tematické texty S SpásaBiblické texty Různé

Různé

Evangelium je moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří.
(Řím 1,16=Ekumenický překlad)

Evangeliem se projevuje Boží moc a přináší záchranu každému, kdo věří.
(Řím 1,16=Bognerův překlad)

+

... Evangelium, ..., které jste přijali, ...je základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval...
(1 Kor 15,1-2)

+

Vyznáš-li (svými ústy) Ježíše jako Pána a uvěříš-li (ve svém srdci), že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
(Řím 10,9)

Vyznat Ježíše jako Pána nad konkrétním a vším zlem, které je v (mém) životě a uvěřit v to, že Bůh může přinést vzkříšení - zvrat do beznadějných situací, vede ke spasení.

+

Věř v Pána Ježíše a budeš spasen.
(Sk 16,31)

+

Lidem není dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy.
(Sk 4,12).

+

Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit.
(Lk 9,56)

+

Člověk je uznán za spravedlivého, když uvěří v Ježíše Krista, a ne když dělá skutky, jak je nařizuje Zákon.
(Gal 2,16)

+

Pracujte s úzkostlivou bázní na tom, abyste došli spásy...
(Flp 2,12)

+

Nikdo sám sebe nevykoupí...
(Žl 49)

+

U tebe je pramen života...
(Žl 36,10)

+

Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě.
(Žl 87,7=Bognerův překlad)
Všechna spása pramení mi z tebe.
(Žl 87,7=Ekumenický překlad)

+

(Náš Spasitel) chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.
(1 Tim 2,4)

+

... Máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících.
(1 Tim 4,10)

+

Ať je Pán žehnán každý den, nosí naše břemena, Bůh, naše spása. Náš Bůh je Bohem spásy, Hospodin, Bůh, dává uniknout smrti.
(Žl 68,20-21)

+

Kristus ...vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží
tváří.
(Žid 9,24)

+

U Boha je má spása a sláva, má pevná skála: mé útočiště je v Bohu. Lidé doufejte v něho v každé době, před ním vylejte své srdce, Bůh je naše útočiště!
(Z Žalmu 62)

+

Bůh je má spása! Bez obavy mohu doufat. Neboť Hospodin je má síla a má chvála, stal se mou spásou. S radostí (s veselím) budete vážit (čerpat) vodu z pramenů spásy...
(Iz 12,2-3)

+

Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl....
(Žl 27)

+

Čekej na Hospodina a on tě zachrání.
(Př 20,22)

+

Svatá Písma ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.
(2Tim 3,15)

+

...V tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše.
(Jak 1,21)

+

V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství.
(Iz 30,15)

+

Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina.
(Pláč 3,26)

+

K tobě, Bože, přichází každý člověk s vyznáním svých vin. Naše nevěrnosti nás tísní, ty je však odpouštíš. Je úžasné a spravedlivé, jak nás vzslýcháš, Bože náš zachránce.
(Žl 65)

+

Co to pomůže, moji milí, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra spasit? Víra, když se neprojevuje navenek skutky, je sama o sobě mrtvá.
(Jak 2,14-17)

+

Spásu dám tomu, kdo po ní touží.
(Žl 12,6)

+

Co máme dělat, bratří? Petr jim odpověděl: Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.
(Sk 2,37-38)

+

V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství.
(Iz 30,15)

+

"Všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt. Byli jsme křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na cestu nového života. Jestliže jsme s ním ssjednoceni, protože ,máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání. Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili... Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. atd"
(Řím 6,3nn)

+

Bratři, nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou, a když jsme byli mrtví pro své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem. Za to, že jste zachráněni, máte co děkovat Boží dobrotě. Když vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás, a když vykázal jemu místo v nebi, vykázal je zároveň i nám, protože jsme s ním spojeni. Té záchrany docházíte z Boží dobroty skrze víru. Není to vaší zásluhou, je to Boží dar! Dostáváte ho ne pro skutky, aby se nikdo nemohl chlubit. Jsme přece jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši mk dobrým skutkům. Bůh je předem připravil, abychom je pak uskutečňovali ve svém životě.
(Ef 2,4-10-Bognerův překlad)

Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků...
(Ef 2,8-9-Ekumenický překlad)

+

Což je má ruka tak krátká k vykoupení? Nemá k vysvobození dost síly?...
(Iz 50,2)

+

Nespoléhejte na knížata, na člověka, u něho není spásy.
(Žl 146)

+

Kristus zemřel za naše hříchy a byl pohřben. Třetího dne byl vzkříšen.
(1Kor 15,3)

+

Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci...
Přijměte přilbu spasení...
(Ef 6,10.17)

+

Oblečme si víru a lásku jako pancíř /jistotu o BLS/ a naději na spásu jako přílbu. Vždyť nás Bůh neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista.
(1Tes 5,8-9)

+

Oblékl mi roucho spásy..., kvůli Siónu neumlknu... dokud se jeho spása nerozhoří jak pochodeň...
(Iz 61)

+

On vykupuje tvůj život ze záhuby, on tě věnčí láskou a slitováním.
(Žl 103,4)

+

Izrael je spasen od Boha spásou věčnou. Bez rozumu jsou ti, kdo nosí své dřevěné modly a modlí se k nějakému bohu, jenž nemůže spasit. Mimo mne není jiný Bůh! Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne! Obraťte se ke mně a dejte se spasit, všechny končiny země! Neboť já jsem Bůh, a nikdo jiný! Jen v Hospodinu je vítězství a síla. Vítězství a slávy dojde v Hospodinu celý rod Izraele.
(Z Iz 45,15-25)

+

Můj Otec pracuje bez přestání /na naší spáse/, proto i já pracuji.
(Jan 5,17)

+

Nebojte se ..., neboť jsem s vámi, spasím vás a vysvobodím z jeho rukou.
(Jer 42,11)

+

Spása mu půjde v patách...
(Žl 85,14 - Bognerův překlad)

+

Pomoz mi vyváznout pro svou spravedlnost... Buď opevněným domem pro mou spásu...
(Žl 31,2.3)

+

Uslyšel jsem o tom a celý se třesu, chci se ozvat a rty se mi chvějí; jakoby kostižer zachvátil mé kosti, podlamují se pode mnou nohy. Budu však klidně očekávat den soužení, až přitáhnou a přepadnou lid. I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása. Panovník Hospodin je moje síla. Učinil mé nohy hbité jako nohy laně, po posvátných návrších mi dává šlapat. Pro předního zpěváka za doprovodu
(Hab 3,19-19=Ekumenický překlad)

+

A jestliže jsem vás svým dopisem zarmoutil, už toho nelituji, i když jsem toho chvíli litoval. Vidím totiž, že vás ten dopis na čas zarmoutil, ale nyní se raduji, ne že jste se zarmoutili, ale že zármutek vás vedl k pokání. Byl to zármutek podle Boží vůle, a tak jsme vám nezpůsobili žádnou škodu. Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse, a toho není proč litovat, zármutek po způsobu světa však působí smrt. Pohleďte, k čemu vás vedl tento zármutek podle Boží vůle: jakou ve vás vzbudil opravdovost, jakou ochotu k omluvě, jaké znepokojení, jakou bázeň, jakou touhu, jakou horlivost, jakou snahu potrestat viníka! Tím vším jste prokázali, že jste se v té věci zachovali správně.
(2 Kor 7,8-11)

++

Krátké komentáře:

Jan 7,30
Je to útěšné nebo deprimující, vidět, že Ježíšova smrt není mimo Boží vědomí, momo Boží plán? Pokud "nepřišla jeho hodina", nemohlo se mu nic stát. Boží plán záchrany nemůže být zničen ani lidskou zlobou. Bylo by pošetilé obviňovat Boha z utrpení, které mne potkává. Spíše na to lze pohlédnout tak, že ani mými nezdary, utrpením, ztrátami není zrušen dobrý Boží plán se mnou. Toto není laciná útěcha, zde spíše začíná rozumějící víra.
(Podle P.Aleše Opatrného)

+

Mk 13,33-37
Evangelium končí imperativem: "Bděte!" Proč? Hrozí nám nebezpečí? To možná také, ale varování evangelia není varováním před nebezpečími, která vytváří člověk. Navzdory všem katastrofickým předpovědím říká evangelium těm, kteří Ježíše přijali jako Pána: "Bděte - hrozí vám spása!" Ano, spása především. Kdo by ji propásl, tomu ovšem hrozí zavržení. Ale Pán nepřišel jako posel zkázy, ale jako posel spásy! Přišel ji lidem získat, přijde ji v lidstvu dokonat. Bdi tedy, ať pro tebe nepřijde nadarmo! Bát se by ovšem nebylo tím nejlepším postojem, vždyť toho "pána" z evangelia posílá Hospodin - Otec, o němž mluví Izaiáš.
(P.Aleš Opatrný,Stůl slova, B1, Promluva)

+

Iz 52,7-10 Izaiáš zde uvádí poprvé v Písmu slovo "evangelium" (radostná zvěst). Spása je zde viděna jednak jako kralování Boha, jednak jako záchrana vyvoleného lidu. Jde o svrchovaného Boha a o zachráněný lid, a ne jen o dobrý osud osamělé dušičky.
(P.Aleš Opatrný, Stůl slova, B, vánoce)

+

Řím 3,21-30
Všichni jsme hříšníci a jsme ospravedlněni zdarma. Je to neuvěřitelné? Nezkazí nás to? Napopak. Je to zřejmě jediná cesta, na které nás Bůh může naučit velkorysé lásce a vděčnosti k němu i k lidem.
/ P.Aleš Opatrný, Obnova Božím slovem, str. 73/


Témata: Spása

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 30. 5. slavnost Těla a krve Páně

1. čtení Ex 24,3-8; Žid 9,11-15; Evangelium Mk 14,12-16.22-26

Komentář k Mk 14,12-16.22-26: Společenství učedníků s Kristem se promítá i do našich časů. Vždyť On je s námi vždy, když slavíme eucharistii. Trvalá přítomnost Pána ať je pro naše vztahy povzbuzením!

Zdroj: Nedělní liturgie

Slavnost Těla a krve Páně (´Božího těla´)

(27. 5. 2024) Svátek, který katolická církev slaví ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, aby zvlášť oslavila - eucharistii.

26. KVĚTNA - SV. FILIP NERI

(24. 5. 2024) Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2024) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2024) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.