Navigace: Tematické texty B Bible, Boží slovo, Písmo svatéBiblické texty Různé

Různé

Dva ...se ubírali do vsi jménem Emaus... a rozmlouvali o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi... My jsme doufali, že je to ten, který má vykoupit ...A on jim řekl: "Jak jste nechápaví..." ...Potom začal od Mojžíše a vykládal co se na něho vztahovalo ve všech částech Písma. ...Otevřeli se jim oči a poznali ho... Řekli si spolu: "Což nám srdce nehořelo, když s námi po cestě mluvil a otvíral nám Písma (a odhaloval smysl Písma - Bogner)?" ...
(Lk 24,13-35)

Písmu nikdo sám nemůže zcela porozumět. Jde o to, abychom si ho nechávali vykládat, otvírat a odhalovat Pánem. Jedině tak bude Písmo moci vstupovat do našeho života se svou posilující a uzdravující mocí. Jinak by pro nás Písmo zůstalo neplodné a život nedávající. A jediné, co by nám pak zůstalo je, že bychom o "všem co se událo" a co se děje, mohli pouze "rozmlouvat" a utíkat do nějakých našich Emaus...
Někdy je třeba nejdřív věřit a potom až zkoumat...
Pane vydávej se se mnou mojí cestou životem a "odhaluj mi smysl Písma" pro můj život!


+

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. Všecko povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila...
(Jan 1,1-5)

+

"Je psáno: 'Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.'"
(Mt 4,4)

+

Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a podle něho jednají.
(Lk 8,21)

+

Veselím se z toho, co jsi řekl, jako ten, kdo našel velkou kořist. (EKB)
Raduji se z tvých výroků, jako ten, kdo nalezl velkou kořist (BOGNER)
(Žl 119,162)

+

Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil,
(Mt 8,16)

+

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech
(Žd 1,1-3)

+

A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením;
(Mt 7,24-28)

+

Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.
(Iz 40,8)

+

Boží slovo není spoutáno.
(2 Tim 2,9)

+

Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.
(Mt 24,35)

+

Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.
(Lk 21,33)

+

Základem tvého slova je stálost.
(Žl 119,160)

+

Bůh praví:
Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí.
Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal."
(Iz 55,10-11)

+

Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život. Šimon Petr mu odpověděl: "Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života.
(Jan 6,63.68)

+

Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem na mé stezce.
(Žl 119,105)

+

Boží cesta je dokonalá, Hospodinovo slovo, tříbené ohněm, štítem je všem, kdo se k němu utíkají.
(Žl 18,31)

+

Navěky, Hospodine, trvá tvé slovo, je pevné jako nebesa.
(Žl 119,89)
Pro každý okamžik mého života...

+

Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou sparvedlivé. Dražší jsou nad zlato, nad hojnost ryzího zlata, sladší jsou nad med, nad šťávu z plástů...
(Žl 19, 8n=Bognerův překlad)

+

Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům...
Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj...
Přijměte také meč Ducha, jímž je slovo Boží.
(Ef 6,12-13.17)

+

Svatá Písma ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.
(2Tim 3,15)

+

V tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše. Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači - to byste klamali sami sebe.
(Jak 1,21-22Ekumenický překlad)
Buďte vnímaví pro slovo, které do vás bylo vloženo jako semeno a může zachránit vaši duši. To slovo však musíte uvádět ve skutek...
(Jak 1,21-Bognerův překlad)

+

On vás obohatil ve všem, v každém slovu...
(1Kor 1,5)

+

On rozhodl, že nám dá život slovem pravdy.
(Jak 1,18)

+

Evangelium je moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří.
(Řím 1,16)

+

Proto i my děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jímž skutečně jest. Vždyť také projevuje svou sílu ve vás, kteří /mu/ věříte.
(1Tes 2,13)

+

Tvoje slovo je pravda.
(Jan 17,17)

+

Naše způsobilost je od Boha, který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na Duchu. Litera zabíjí, ale Duch dává život.
(2Kor 3,6)

+

Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti /nelze vykládat po svém/.
(2Petr 1,20)

+

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,
aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.
(2Tim 3,16-17)

+

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat.
(Žd 4,12-13)

+

Slovo Boží je plné života a síly.
(Žd 4,12)

+

Jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je. Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce. Nazývají mě tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů.
(Jer 15,16=Ekumenický překlad)

Když se nalezla tvá slova, byla mi pokrmem; tvé slovo se mi stalo radostí a potěšením srdce, protože mám tvé jméno, Hospodine zástupů!
(Jer 15,16=Bognerův překlad)

+

Není mé slovo jako oheň, je výrok Hospodinův, jako kladivo tříštící skálu?"
(Jer 23,29)

+

Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu.
(Jan 14,23)

+

Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými anděly."
(Mk 8,38)

+

Hospodin se mu dával i nadále vidět v Šílu; Hospodin se totiž v Šílu zjevoval Samuelovi svým slovem.
(1Sam 3,21)

+

Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, /jeho slovem vznikla nebesa - Bogner.../ dechem jeho úst pak všechen jejich zástup.
On totiž řekl - a stalo se....
(Žl 33,6.9)

+

I stalo se ke mně slovo Hospodina...
(Zach 8,18)

+

Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci.
(Iz 50,4)

+

Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu.
(Mt 12,36)

+

Bože našich otců, milosrdný Hospodine, ty jsi učinil všechno svým slovem
(Moudr 9,1)

+

Bav se tam a dělej, co se ti zlíbí, ale nehřeš zpupným slovem.
(Sír 32,12)

+

Cti svého otce skutkem i slovem, aby na tebe přišlo jeho požehnání.
(Sír 8,3)

+

Jen s Boží pomocí dopluje k cíli ten, koho on poslal, jen jeho slovem to všechno tvoří řád.
(Sír 43,26)

+

Nebesa uzavřel Hospodinovým slovem, způsobil také, že třikrát sestoupil oheň. Ty jsi vzkřísil mrtvého ze smrti a přivolal ho z podsvětí slovem Nejvyššího.
(Sír 48,3.5)

+

Pohleď, přicházejí tvoji synové, které jsi musel propustit, přicházejí, shromážděni od východu až na západ slovem Svatého, a radují se z Boží slávy.
(Bar 4,37)

+

Prošel tamější krajiny, vytrvale povzbuzoval bratry slovem Božím a přišel do Řecka,
(Sk 20,2)

+

Všecko, co je tam /v Písmu/ napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.
(Řím 15,4)

+

Hlásej Boží slovo, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.
(2 Tim 4,2)

+

Neodvážil bych se totiž mluvit o něčem, co by nevykonal Kristus skrze mne, slovem i skutkem,
(Řím 15,18)

+

My nejsme jako mnozí, kteří kramaří s Božím slovem, nýbrž mluvíme upřímně, z Božího pověření a před tváří Boží v Kristu.
(2Kor 2,17)

+

Slovem pravdy, mocí Boží. Jsme vyzbrojeni spravedlností k útoku i k obraně.
(2Kor 6,7)

+

Kristus si zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem;
(Ef 5,25-26)

+

Vše, co stvořil Bůh je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkuvzdáním. Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou.
(1Tim 4,5)

+

„My nejsme jako mnozí, kteří kramaří s Božím slovem, nýbrž mluvíme upřímně, z Božího pověření a před tváří Boží v Kristu.“ (2 K 2,17)

+

On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech
(Žid 1,3)

+

Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného.
(Žid 11,3)


++

Krátké komentáře:

Abraham uvěřil Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti. Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost...
(Řím 4,3-5.= ekumenický překlad)

Abraham - otec naší víry. Uvěřil Bohu a šel podle jeho slova s ním. Vzor pro každou dobu, pro každého věřícího.
/P.Aleš Opatrný/
(Obnova Božím slovem, 97, str. 73/

+

Mk 9,30-37
Zřejmě nezáleží na tom, jak dlouho jdu s Kristem touže cestou, nýbrž na tom, zdali mu rozumím. Učedníci putovali s Kristem roky a ještě těsně před ukřižováním mu nerozuměli - jinak by se mezi sebou nepřeli, kdo je z nich největší. Moje rozjímání nad Písmem mne vede k tomu, abych Ježíši víc a víc rozuměl.
(P.Aleš Opatrný)

+

Jan 1,1-18
Mnoho a mnoho bylo napsáno o tomto evangeliu. Je neuvěřitelně bohaté svým obsahem, a ne právě snadno pochopitelné. Přidržme se tedy aspoň něčeho z jeho bohatství.
Ježíš je Slovo, ne jen pachole, které kdysi leželo ve chlévě, ani ne symbol obnovujícího se života. Je to slovo, které oslovuje každého člověka v každé době. Je světlo, které osvěcuje všechno. Je jedinečný. Jiný než my, a přece nám svým lidstvím zcela blízký. Nechce být jen vedle nás. Chce, abychom ho přijali. A pokud to uděláme, nabízí něco, co je až neuvěřitelné: "Těm pak, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi." To nemá nic společného s dětinstvím dospělé osoby. Mluví se tu o moci a o Bohu. Člověku je dána moc, aby překonal omezenost svého lidství, svého sklonu ke zlu, své smrtelnosti. Je to neuvěřitelné! Je to skutečné?
(P.Aleš Opatrný)
/Stůl slova, B/

+

Lk 10,387-42
Máme se starat o bližní nebo ne, Jistě ano! To nám ale nesmí bránit ve vnímání Božího slova. bez něho jsme totiž nepatřičně chudí.
(P.Aleš Opatrný)
/Obnova Božím slovem 97, str.72/

+

Lk 11,27-28
Kdo slyšel Boží slovo a zachovával ho? Právě Maria. V tom je její nesmírná velikost, ne v příbuzenské blízkosti.
(P.Aleš Opatrný)
/Obnova Božím slovem 97, str.72/


Čtení z dnešního dne: Sobota 25. 5.

1. čtení Jak 5,13-20; Evangelium Mk 10,13-16

Komentář k Jak 5,13-20 : Záchrana a uzdravení, při kterém hraje významnou roli společenství církve. Kéž víc ocením společenskou stránku uzdravování: slavení svátosti nemocných ve farnosti i kající bohoslužby…

Zdroj: Nedělní liturgie

26. KVĚTNA - SV. FILIP NERI

(24. 5. 2024) Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2024) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2024) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
(20. 5. 2024) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Letnice, Svatodušní svátky... datum

(19. 5. 2024) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…