Upadl jsi, nebo upadla? Ale vždy jsi milován a milována a Bůh ti důvěřuje! - archív citátů

Navigace: Tematické texty B Bible, Boží slovo, Písmo svatéBiblické texty Různé

Různé

Dva ...se ubírali do vsi jménem Emaus... a rozmlouvali o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi... My jsme doufali, že je to ten, který má vykoupit ...A on jim řekl: "Jak jste nechápaví..." ...Potom začal od Mojžíše a vykládal co se na něho vztahovalo ve všech částech Písma. ...Otevřeli se jim oči a poznali ho... Řekli si spolu: "Což nám srdce nehořelo, když s námi po cestě mluvil a otvíral nám Písma (a odhaloval smysl Písma - Bogner)?" ...
(Lk 24,13-35)

Písmu nikdo sám nemůže zcela porozumět. Jde o to, abychom si ho nechávali vykládat, otvírat a odhalovat Pánem. Jedině tak bude Písmo moci vstupovat do našeho života se svou posilující a uzdravující mocí. Jinak by pro nás Písmo zůstalo neplodné a život nedávající. A jediné, co by nám pak zůstalo je, že bychom o "všem co se událo" a co se děje, mohli pouze "rozmlouvat" a utíkat do nějakých našich Emaus...
Někdy je třeba nejdřív věřit a potom až zkoumat...
Pane vydávej se se mnou mojí cestou životem a "odhaluj mi smysl Písma" pro můj život!


+

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. Všecko povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila...
(Jan 1,1-5)

+

"Je psáno: 'Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.'"
(Mt 4,4)

+

Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a podle něho jednají.
(Lk 8,21)

+

Veselím se z toho, co jsi řekl, jako ten, kdo našel velkou kořist. (EKB)
Raduji se z tvých výroků, jako ten, kdo nalezl velkou kořist (BOGNER)
(Žl 119,162)

+

Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil,
(Mt 8,16)

+

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech
(Žd 1,1-3)

+

A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením;
(Mt 7,24-28)

+

Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.
(Iz 40,8)

+

Boží slovo není spoutáno.
(2 Tim 2,9)

+

Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.
(Mt 24,35)

+

Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.
(Lk 21,33)

+

Základem tvého slova je stálost.
(Žl 119,160)

+

Bůh praví:
Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí.
Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal."
(Iz 55,10-11)

+

Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život. Šimon Petr mu odpověděl: "Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života.
(Jan 6,63.68)

+

Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem na mé stezce.
(Žl 119,105)

+

Boží cesta je dokonalá, Hospodinovo slovo, tříbené ohněm, štítem je všem, kdo se k němu utíkají.
(Žl 18,31)

+

Navěky, Hospodine, trvá tvé slovo, je pevné jako nebesa.
(Žl 119,89)
Pro každý okamžik mého života...

+

Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou sparvedlivé. Dražší jsou nad zlato, nad hojnost ryzího zlata, sladší jsou nad med, nad šťávu z plástů...
(Žl 19, 8n=Bognerův překlad)

+

Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům...
Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj...
Přijměte také meč Ducha, jímž je slovo Boží.
(Ef 6,12-13.17)

+

Svatá Písma ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.
(2Tim 3,15)

+

V tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše. Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači - to byste klamali sami sebe.
(Jak 1,21-22Ekumenický překlad)
Buďte vnímaví pro slovo, které do vás bylo vloženo jako semeno a může zachránit vaši duši. To slovo však musíte uvádět ve skutek...
(Jak 1,21-Bognerův překlad)

+

On vás obohatil ve všem, v každém slovu...
(1Kor 1,5)

+

On rozhodl, že nám dá život slovem pravdy.
(Jak 1,18)

+

Evangelium je moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří.
(Řím 1,16)

+

Proto i my děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jímž skutečně jest. Vždyť také projevuje svou sílu ve vás, kteří /mu/ věříte.
(1Tes 2,13)

+

Tvoje slovo je pravda.
(Jan 17,17)

+

Naše způsobilost je od Boha, který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na Duchu. Litera zabíjí, ale Duch dává život.
(2Kor 3,6)

+

Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti /nelze vykládat po svém/.
(2Petr 1,20)

+

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,
aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.
(2Tim 3,16-17)

+

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat.
(Žd 4,12-13)

+

Slovo Boží je plné života a síly.
(Žd 4,12)

+

Jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je. Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce. Nazývají mě tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů.
(Jer 15,16=Ekumenický překlad)

Když se nalezla tvá slova, byla mi pokrmem; tvé slovo se mi stalo radostí a potěšením srdce, protože mám tvé jméno, Hospodine zástupů!
(Jer 15,16=Bognerův překlad)

+

Není mé slovo jako oheň, je výrok Hospodinův, jako kladivo tříštící skálu?"
(Jer 23,29)

+

Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu.
(Jan 14,23)

+

Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými anděly."
(Mk 8,38)

+

Hospodin se mu dával i nadále vidět v Šílu; Hospodin se totiž v Šílu zjevoval Samuelovi svým slovem.
(1Sam 3,21)

+

Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, /jeho slovem vznikla nebesa - Bogner.../ dechem jeho úst pak všechen jejich zástup.
On totiž řekl - a stalo se....
(Žl 33,6.9)

+

I stalo se ke mně slovo Hospodina...
(Zach 8,18)

+

Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci.
(Iz 50,4)

+

Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu.
(Mt 12,36)

+

Bože našich otců, milosrdný Hospodine, ty jsi učinil všechno svým slovem
(Moudr 9,1)

+

Bav se tam a dělej, co se ti zlíbí, ale nehřeš zpupným slovem.
(Sír 32,12)

+

Cti svého otce skutkem i slovem, aby na tebe přišlo jeho požehnání.
(Sír 8,3)

+

Jen s Boží pomocí dopluje k cíli ten, koho on poslal, jen jeho slovem to všechno tvoří řád.
(Sír 43,26)

+

Nebesa uzavřel Hospodinovým slovem, způsobil také, že třikrát sestoupil oheň. Ty jsi vzkřísil mrtvého ze smrti a přivolal ho z podsvětí slovem Nejvyššího.
(Sír 48,3.5)

+

Pohleď, přicházejí tvoji synové, které jsi musel propustit, přicházejí, shromážděni od východu až na západ slovem Svatého, a radují se z Boží slávy.
(Bar 4,37)

+

Prošel tamější krajiny, vytrvale povzbuzoval bratry slovem Božím a přišel do Řecka,
(Sk 20,2)

+

Všecko, co je tam /v Písmu/ napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.
(Řím 15,4)

+

Hlásej Boží slovo, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.
(2 Tim 4,2)

+

Neodvážil bych se totiž mluvit o něčem, co by nevykonal Kristus skrze mne, slovem i skutkem,
(Řím 15,18)

+

My nejsme jako mnozí, kteří kramaří s Božím slovem, nýbrž mluvíme upřímně, z Božího pověření a před tváří Boží v Kristu.
(2Kor 2,17)

+

Slovem pravdy, mocí Boží. Jsme vyzbrojeni spravedlností k útoku i k obraně.
(2Kor 6,7)

+

Kristus si zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem;
(Ef 5,25-26)

+

Vše, co stvořil Bůh je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkuvzdáním. Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou.
(1Tim 4,5)

+

„My nejsme jako mnozí, kteří kramaří s Božím slovem, nýbrž mluvíme upřímně, z Božího pověření a před tváří Boží v Kristu.“ (2 K 2,17)

+

On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech
(Žid 1,3)

+

Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného.
(Žid 11,3)


++

Krátké komentáře:

Abraham uvěřil Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti. Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost...
(Řím 4,3-5.= ekumenický překlad)

Abraham - otec naší víry. Uvěřil Bohu a šel podle jeho slova s ním. Vzor pro každou dobu, pro každého věřícího.
/P.Aleš Opatrný/
(Obnova Božím slovem, 97, str. 73/

+

Mk 9,30-37
Zřejmě nezáleží na tom, jak dlouho jdu s Kristem touže cestou, nýbrž na tom, zdali mu rozumím. Učedníci putovali s Kristem roky a ještě těsně před ukřižováním mu nerozuměli - jinak by se mezi sebou nepřeli, kdo je z nich největší. Moje rozjímání nad Písmem mne vede k tomu, abych Ježíši víc a víc rozuměl.
(P.Aleš Opatrný)

+

Jan 1,1-18
Mnoho a mnoho bylo napsáno o tomto evangeliu. Je neuvěřitelně bohaté svým obsahem, a ne právě snadno pochopitelné. Přidržme se tedy aspoň něčeho z jeho bohatství.
Ježíš je Slovo, ne jen pachole, které kdysi leželo ve chlévě, ani ne symbol obnovujícího se života. Je to slovo, které oslovuje každého člověka v každé době. Je světlo, které osvěcuje všechno. Je jedinečný. Jiný než my, a přece nám svým lidstvím zcela blízký. Nechce být jen vedle nás. Chce, abychom ho přijali. A pokud to uděláme, nabízí něco, co je až neuvěřitelné: "Těm pak, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi." To nemá nic společného s dětinstvím dospělé osoby. Mluví se tu o moci a o Bohu. Člověku je dána moc, aby překonal omezenost svého lidství, svého sklonu ke zlu, své smrtelnosti. Je to neuvěřitelné! Je to skutečné?
(P.Aleš Opatrný)
/Stůl slova, B/

+

Lk 10,387-42
Máme se starat o bližní nebo ne, Jistě ano! To nám ale nesmí bránit ve vnímání Božího slova. bez něho jsme totiž nepatřičně chudí.
(P.Aleš Opatrný)
/Obnova Božím slovem 97, str.72/

+

Lk 11,27-28
Kdo slyšel Boží slovo a zachovával ho? Právě Maria. V tom je její nesmírná velikost, ne v příbuzenské blízkosti.
(P.Aleš Opatrný)
/Obnova Božím slovem 97, str.72/


Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 34,4b-6.8-9; Žalm Dan 3,52-56; 2 Kor 13,11-13
Jan 3,16-18

Bůh dal svého Syna? Někdy nesprávně za slovem „dát“ rozumíme, že Bohu Otci je Syn lhostejný. Ale toto slovo znamená také darovat. Bůh Otec miluje Syna. Ale také miluje stvoření, svět, člověka. Proto dovolí, daruje světu svého milovaného Syna, aby svět zachránil. Snad lépe: aby svět přivedl zpět ke svému Stvořiteli. Mezi Otcem a Synem je naprostá jednota, vzájemné sebedarování. Tak jsme i my lidé pozváni, abychom se každý sám za sebe daroval zcela Bohu. Takové odevzdání se lze učinit jen v síle a moci Ducha svatého a znamená, že současně do svého života naplno přijímáme Boha. Dnešní slavnost také může být vrcholem celého postního a velikonočního úsilí – odevzdat se Bohu.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Norbert – zasažený bleskem (6. červen)

(4. 6. 2023) Norbert (asi 1085 – 1134) byl zprvu podjáhnem ve službách kolínského arcibiskupa a později císaře Jindřicha V. S…

Invaze spojeneckých vojsk v Normandii (výročí 6. června 1944)

(4. 6. 2023) Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných…

Slavnost Těla a krve Páně (´Božího těla´)

(3. 6. 2023) Svátek, který katolická církev slaví ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, aby zvlášť oslavila - eucharistii.

5. června -´Světový den životního prostředí´

(3. 6. 2023) Sama Země má svou důstojnost, kterou máme respektovat. (Benedikt XVI.) 5. 6. se připomíná "Světový den životního…

Ubožáku, tobě se líbí křesťanství?

(31. 5. 2023) Sv. Justin, mučedník - svátek 1.6.

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(29. 5. 2023) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Noc kostelů

Noc kostelů
(29. 5. 2023) Základní informace o Noci kostelů.