Často bojujeme o volný čas Ježíš nás vyzývá, abychom našli čas, který nás osvobozuje.  - archív citátů

Navigace: Tematické texty K Král Ježíš, království BožíBiblické texty Různé biblické texty k tématu - Král Ježíš

Různé biblické texty k tématu - Král Ježíš

Viděl jsem nebesa otevřená, a hle,
bílý kůň, a na něm seděl ten,
který má jméno Věrný a Pravý,
neboť soudí a bojuje spravedlivě.
Jeho oči plamen ohně a na hlavě
množství královských korun...
Na plášti a na boku má napsáno jméno:
Král králů a Pán pánů.
(Zj 19,11-12.16)

+

Přiblížilo se Boží království: obraťte se a věřte evangeliu.
(Mk 1,15)

+

Ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. ...
Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí - a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus je Pán.
(Flp 2,6-11)

+

Nikdo nemůže říci: "Ježíš je Pán", jen v Duchu svatém.
(1Kor 12,3)

+

Proč mě oslovujete "Pane, Pane" a nečiníte, co říkám? Víte, komu se podobá ten, kdo slyší tato má slova a plní je? Je jako člověk, který stavěl dům: kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Když přišla povodeň, převalil se proud na ten dům, ale nemohl jím pohnout, protože byl dobře postaven. ...
(Lk 6,46-49)

+

Syn člověka je pánem i nad sobotou.
(Mk 2,28)

+

Tomáš mu odpověděl: "Můj Pán a můj Bůh".
(Jan 20,28)

+

Pán je to!
(Jan 21,7)

+

Nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci.
Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím; když však mám jednat, pozoruji, že... jiný zákon mě činí zajatcem zákona hříchu... Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho!...
(Řím 7,19-25)

+

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?
(Řím 8,31)

+

Ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem si jist, že ...žádná moc nás nedokáže odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
(Řím 8,37-39)

+

Vládcové přece nejsou hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zle.
(Řím 13,3)

+

Podle našeho zjištění rozvrací tento člověk náš národ, brání odvádět císaři daně a prohlašuje se za Mesiáše krále.
(Lk 23,2)

+

16 Hospodin je Králem navěky a navždy,
(Žl 10)

+

7 Brány, zvedněte výše svá nadpraží,
výše se zvedněte, vchody věčné,
ať může vejít Král slávy.
8 Kdo to je Král slávy?
Hospodin, mocný bohatýr,
Hospodin, bohatýr v boji.
9 Brány, zvedněte výše svá nadpraží,
výše je zvedněte, vchody věčné,
ať může vejít Král slávy.
10 Kdo to je Král slávy?
Hospodin zástupů,
on je Král slávy!
(Žl 24)

+

16 Král se nezachrání velkým vojskem,
rek se nevyprostí velkou zmužilostí.
(Žl 33)

+

5 Jenom ty jsi můj Král, Bože!
Rozhodni, a Jákob bude spasen.
(Žl 44)

+

3 Hospodin, Nejvyšší, vzbuzuje bázeň,
on je Král velký nad celou zemí.
7 Zpívejte žalmy Bohu, zpívejte žalmy,
zpívejte žalmy našemu Králi, zpívejte žalmy!
8 Vždyť Bůh je Král nad celou zemí,
zpívejte žalmy k poučení.
(Žl 47)

+

12 Bůh je můj Král odedávna,
on uprostřed země koná spásné činy.
(Žl 74)

+

4 Vždyť i vrabec přístřeší si najde,
vlaštovka si staví hnízdo
u tvých oltářů, aby svá mláďata zde uložila,
Hospodine zástupů, můj Králi a můj Bože!
(Žl 84)

+

3 Hospodin je velký Bůh,
je velký Král nad všemi bohy.
(Žl 95)

+

6 s doprovodem trub a polnic
hlaholte před Hospodinem Králem!
(Žl 98)

+

4 Silou Krále je láska k právu.
Ty jsi určil právní řády;
právo, spravedlnost v Jákobovi ty sám vykonáváš.
(Žl 99)

+

19 Krále Emorejců Síchona,
jeho milosrdenství je věčné.
(Žl 136)

+

10 Chvalozpěv Davidův.
Chci tě vyvyšovat, Bože můj a Králi,
tvému jménu dobrořečit navěky a navždy.
11 ať hovoří o tvém slavném kralování,
ať promluví o tvé bohatýrské síle,
12 aby lidem uváděli ve známost tvé bohatýrské činy
a slávu a důstojnost království tvého.
13 Tvoje království je království všech věků,
tvoje vláda přečká všechna pokolení.
Ve všech svých slovech je Hospodin věrný,
je svatý ve všech svých skutcích.
14 Hospodin podpírá všechny klesající
a všechny sehnuté napřimuje.
15 Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě
a ty jim v pravý čas dáváš pokrm,
(Žl 145- ekumenický překlad)

+

Tvé království je království všech věků a tvá vláda trvá po všechna pokolení.
(Žl 145-Bognerův překlad)

+

Král má zalíbení v prozíravém služebníku, kdežto jeho prchlivost dolehne na toho, kdo jedná ostudně.
(Př 14,35)

+

Král zajistí zemi právem, ale kdo ji vydírá dávkami, pustoší ji.
(Př 29,4)

+

"Předložte svůj spor, praví Hospodin, předstupte se svými důkazy, praví Král Jákobův.
(Iz 44,21)

+

Já Hospodin jsem váš Svatý, stvořitel Izraele, váš Král."
(Iz 43,15)

+

Hlasitě volá o pomoc dcera mého lidu ze země předaleké. Což není Hospodin na Sijónu? Jeho Král tam není? "Proč mě uráželi svými modlami, cizáckými přeludy?"
(Jer 8,19)

+

Kdo by se tě nebál, Králi pronárodů? Úcta patří jenom tobě! Ze všech mudrců pronárodů a ze všech království není nikdo jako ty.
Avšak Hospodin je Bůh pravý. On je Bůh živý a Král věčný. Před jeho rozlícením se chvěje země, pronárody neobstojí před jeho hrozným hněvem.
(Jer 10,7.10)

+

Království, vladařská moc a velikost všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých Nejvyššího. Jeho království bude království věčné a všechny vladařské moci ho budu uctívat a poslouchat."
(Dan 7,27)

+

Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil, zbavil tě nepřítele. Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého!
(Sof 3,15)

+

Hospodin bude Králem nad celou zemí; v onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné.
(Sof 14,9)

+

Tóbijáš odešel od Reúela ve zdraví a s radostí. Dobrořečil Pánu nebes i země, Králi veškerenstva, že dal zdar jeho cestě. Sára mu řekla: "Došel jsi zdaru. Měj rodiče v úctě po všechny dny jejich života."
(Tob 10,14)

+

7 Nuže, vizte, co s vámi učinil, a chvalte jej na plná ústa. Dobrořečte Pánu spravedlnosti, vyvyšujte Krále věků!
9 Svého Boha vyvyšuji. Má duše vyvyšuje nebeského Krále a bude vždycky jásat nad jeho velikostí.
11 Vzdávej chválu Hospodinu mocně a dobrořeč Králi věků. Opět bude vybudován tvůj stánek, tobě k radosti,
13 Jasné světlo zazáří do všech dálav země. Mnohé pronárody přijdou k tobě zdaleka i obyvatelé všech končin země k tvému svatému jménu, se svými dary v rukou pro Krále nebes. Pokolení za pokoleními budou v tobě plesat a jméno vyvoleného města bude trvat po všechna pokolení.
16 Blaze všem lidem, kteří se budou rmoutit nad tebou, nad všemi tvými tresty, protože v tobě se budou radovat a spatří všechnu tvou radost až navěky. Má duše, dobrořeč Hospodinu, velikému Králi.
17 Vždyť Jeruzalém bude vybudován a v městě Boží dům po všechny věky. Blažený budu, jestliže pozůstatek mého potomstva spatří tvou slávu a vzdá chválu nebeskému Králi. Brány Jeruzaléma budou vybudovány ze safíru a smaragdu a všechny tvé hradby z drahého kamene. Věže Jeruzaléma budou vybudovány ze zlata a všechny jejich bašty z čistého zlata. Ulice Jeruzaléma budou vydlážděny karbunkulem a kamenem ofírským.
(Tob 13)

+

Ano, Bože mého otce a Bože dědictví Izraele, Panovníku nebe a země, Stvořiteli vod, Králi všeho svého stvoření, vyslyš mou modlitbu!
(Jud 9,12)

+

17b "Hospodine, Pane a Králi všemohoucí! V tvé moci je všecko a nikdo ti nemůže odolat, když ty chceš Izraele zachránit.
17f A nyní, Hospodine, Bože, Králi, Bože Abrahamův, ušetři svůj lid, neboť nás sledují, aby nás zničili, a usilují od základu vyhubit tvé dědictví.
17l "Pane můj, náš Králi! Ty jsi jediný. Pomoz mi, opuštěné a nemající opory leč v tobě, neboť nebezpečí je na dosah.
17r Rozpomeň se, Hospodine, v době našeho útlaku se dej poznat a dodej mi odvahu, Králi bohů a Vládce všeho stvoření.
(Přídavky k Ester 4)

+

Velebit tě budu, Hospodine, Králi, chválit tebe, Boha, svého Spasitele, velebit budu tvé jméno.
(Sír 51,1)
+

4 Král ji uctíval a každý den se jí přicházel poklonit. Daniel se však klaněl svému Bohu.
5 Král se ho zeptal: "Proč se neklaníš Bélovi?" Odpověděl mu: "Neuctívám modly udělané rukou, nýbrž živého Boha, který stvořil nebe i zemi a panuje nad vším tvorstvem."
6 Král mu řekl: "Myslíš si, že Bél není živý bůh? Nevidíš, kolik toho každý den sní a vypije?"
8 Král se rozhněval, zavolal kněze Bélovy a řekl jim: "Jestliže mi neřeknete, kdo pojídá tak velké oběti, zemřete! Dokážete-li však, že to pojídá Bél, zemře Daniel, protože se Bélovi rouhal!"
10 Král vešel s Danielem do Bélova domu...
16 Král i Daniel vstali časně ráno.
17 Král se zeptal: "Danieli, jsou pečeti neporušené?" Odpověděl: "Neporušené, králi!"
20 Král řekl: "Vidím stopy mužů, žen i dětí!"
24 Král řekl Danielovi: "O něm nemůžeš říci, že to není živý bůh, pokloň se mu!"
26 Král řekl: "Souhlasím."
28 Když o tom uslyšeli Babylóňané, velmi je to rozčílilo. Shlukli se proti králi a volali: "Král se stal židem, Béla dal zničit, draka zabít, kněze povraždit!"
(Přídavky k Danielovi 14)

+

Ta modlitba zněla takto: "Panovníku Hospodine, Bože, Stvořiteli všeho, hrozný a mocný, spravedlivý a milosrdný! Ty jsi Král, jediný a dobrotivý,
(2Mak 1,24)

+

3 Král se rozvášnil a poručil rozpálit pánve a kotle.
9 S posledním výdechem řekl: "Ty, zlosynu, zbavuješ nás přítomného života, ale Král vesmíru nás vzkřísí k životu novému a věčnému, protože jsme zemřeli za jeho Zákon."
39 Král nepříčetný vztekem naložil s ním ještě krutěji než s ostatními, neboť výsměch hořce snášel.
(2Mak 7)

+

31 Ještě jiné podobenství jim předložil: "Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli; 33 Pověděl jim i toto podobenství: "Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko prokvasí." 44 "Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole.
(Mt 13)

+

Král odpoví a řekne jim: 'Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.'
(Mt 25,40-B)

+

Jeho provinění oznamoval nápis: "Král Židů."
(Mk 15,26)

+

Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: "Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat;
(Mk 17,20)

+

Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci.
(1Kor 4,20)

+

Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků. Amen.
(1Tim 1,17)

+

Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný Vládce, Král králů a Pán pánů.
(1Tim 6,15)

+

zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu: "Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů.
(Zj 3,15)

+

Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní."
(Zj 17,14)

+

Viděl jsem nebesa otevřená, a hle, bílý kůň, a na něm seděl ten, který má jméno Věrný a Pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských korun... Na plášti a na boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů.
(Zj 19,11-12.16)

+

Kristus musí kralovat, dokud mu Bůh nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám. Jako poslední nepřítel bude pak zničena smrt. (1Kor 15,25nn)
Smrt je vyvrcholení a souhrn všeho zlého, co člověk musí zakusit pro své odloučení od Boha. Je to vyvrcholení všech zoufalství

+

Bůh Krista vzkřísil z mrtvých a posadil ho po své pravici v nebi: vysoko nade všecka knížata, mocnosti, síly, panstva - (vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána - ek. překlad) a jak jen se ještě jmenují všecky hodnosti, a to nejen v tomto věku, ale i v budoucím. Ano, všecko podřídil pod jeho nohy. A jeho dal jako svrchovanou hlavu církvi: ona je jeho tělem, plností toho, který naprosto všechno ovládá.
(Ef 1,20-23)

+

Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.
(Kol 2,6-8)

+

A pomodlil se Mordokaj k Hospodinu, pamětliv všech Hospodinových činů: "Hospodine, Pane a Králi všemohoucí! V tvé moci je všecko a nikdo ti nemůže odolat, když ty chceš Izraele zachránit. Neboť ty jsi učinil nebe a zemi i všecko podivuhodné pod nebem, jsi Pánem všeho, a nikdo se tobě, Hospodine, nepostaví na odpor.
(přídavky k Est 4,17a-17c)

+

Ananiáš přijal Ježíše jako Pána (oslovuje ho tak). Proto se nemusí bát učinit i takovouto "nesmyslnou" věc, o kterou ho Pán žádá.
(Sk 9,10-15)

+

Ježíš je všemohoucí,není mu nic nemožného. Teto Pán člověku nabízí přátelství. Pouze ve spojení s ním může člověk plnohodnotně prožít svůj život.
(Zj 1,8)

+

Jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: 'Ježíš je Pán'.
(1 Kor 12,3).


Čtení z dnešního dne: Pátek 12. 7. 2024, Pátek 14. týdne v mezidobí

Oz 14,2-10;

Komentář k Mt 10,16-23: Odpor a pronásledování jsou znamením pravosti. Pokud zažívá církev na některém místě klid, zakouší pronásledování jinde. Tak roste!

Zdroj: Nedělní liturgie

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2024) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2024) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2024) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2024) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2024) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Duchovní cvičení v tichu 14. 7. - 21 .7. 2024 podle sv. Ignáce

Duchovní cvičení v tichu 14. 7.  - 21 .7. 2024  podle sv. Ignáce
(1. 7. 2024) Komunita Chemin neuf pořádá 14. 7.  - 21 .7. 2024  ve svém  klášteře v…

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise pro mládež 18-30 let

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise  pro mládež 18-30 let
(1. 7. 2024) Festival pro mládež 18-30 let, s mladými z různých zemí světa s překladem do češtiny. Bůh nás, zve abychom s ním vyjeli…