Navigace: Tematické texty K Křížové cestyRůzné křížové cesty S prosbami

S prosbami

Úvodní modlitba:
Pane, veliký a mocný ve slově a v činu.
Chceme si v tého chvíli pobožnosti
připomenout velikost tvé oběti života a učit
se přijímat kříž. Pokračuješ ve své oběti v
každém z nás, kde trpíš a umíráš za hříchy
světa.
Křížová cesta je cesta života. Pojď s námi
a buď nám Šimonem i Veronikou. Neboť ty žiješ
a kraluješ na věky věků.
Amen.

1. Pilátův soud
Pane Ježíši, Pilát tě odsoudil. Rozsudek je
vynesen. Nikdo ze žalobců nepomyslel na to,
že přijde chvíle, kdy bude každý z nich stát
před soudem lidí a především před soudem
Božím.
I my často stojíme u soudu: Soudí nás lidé,
posuzujeme se sami, jednou nás přijdeš soudit
i Ty.
V této chvíli k tobě voláme:
ROZPOMEŇ SE NA NÁS PANE!
Až shromáždíš lidi ze všech konců světa:
Až se začnou pohybovat nebeská tělesa:
Až staneme před tvým soudem:
Až nás naše svědomí bude obviňovat ze zlých
skutků:
Až tě uvidíme přicházet ve slávě s nebeskými
anděli:
Až začneš oddělovat dobré od zlých:
Až budeme očekávat tvůj rozsudek:
Smiluj se Pane, odprošujeme tě a prosíme o
tvou milost a milosrdenství, neboť ty žiješ a
kraluješ na věky věků.

2. Ježíšův kříž
Spasiteli, podrobuješ se rozsudku vladařovu.
Ochotně přijímáš kříž. Jak se to liší od
našeho přijímání kříže života.
Voláme k tobě slovy:

SMILUJ SE NAD NÁMI, PANE!
Kdykoliv se kříže bojíme:
Kdykoliv kříže odmítáme a utíkáme před ním:
Kdykoliv je kříž pro nás těžký a
nesnesitelný:
Kdykoliv se neochotně podrobujeme tvé vůli:
Kdykoliv se nám zdá, že trpíme nespravedlivě:
Kdykoliv chceme jít za tebou jen slovy a ne
skutky:
Pane, nauč nás, co znamená: Kdo chce za mnou
přijít, vezmi svůj kříž a následuj mne!
Smiluj se nad námi, Pane, neboť ty žiješ a
kraluješ na věky věků. Amen.

3. Ježíšův pád
Vykupiteli, nemohl jsi již kříž unésti. Upadl
jsi pro slabost svého těla. I my často padáme
pod křížem pro slabost těla i duše.
Voláme k tobě slovy:

BUĎ S NÁMI, PANE JEŽÍŠI!
Když naříkáme nad svými bolestmi:
Když padáme pod tíhou kříže:
Když se proti tobě bouříme:
Když nechceme povstat a jít dál:
Když se stydíme za své hříchy a poklesky:
Když hříchy zlehčujeme a pády všelijak
omlouváme:
Dej nám sílu nejen odhodlaně nastoupit cestu
za tebou, ale i přes všechny pády nevěrnosti
a snad i hříchy, znovu povstat a vytrvat,
neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
4. Ježíš potkává svoji Matku
Pane, ze všech stran na tebe hledí
nepřátelské obličeje. Zaryté a zatvrzelé. Jen
pohled tvé Matky byl jiný - útěšný
a povzbuzující.

Voláme ke tvé Matce slovy:
ORODUJ ZA NÁS KRÁLOVNO MUČEDNÍKÚ!
Panno Maria:
Ve chvílích bolesti a radosti:
Při práci pro naše bližní:
Při návštěvách nemocných a opuštěných:
Při setkání s lidskou bolestí:
Kdykoliv náš pohled má povzbudit a dát
naději:
Kdykoliv bližního odmítáme:
Kdykoliv trpíme zlem, které udělali jiní:
Buď při nás, Panno Maria, neboť chceme
potkávat tvého Syna v každém z bližních, aby
naše radost byla odleskem věčné radosti.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

5. Pán Ježíš potkává Šimona
Pane Ježíši, nezůstal jsi bez pomoci.
Přinutili Šimona, aby ti pomohl nést kříž. I
nám dáváš na cestu pomocníky. Od svého
narození jsme v péči rodičů, kněží, učitelů,
příbuzných, přátel.
Za všechny tě prosíme:
DOPŘEJ JIM VĚČNÝ ŽIVOT!
Našim rodičům za lásku, péči a starostlivost:
Našim sourozencům za kamarádství, pomoc a
rodinné společenství:
Biskupům, kněžím a katechetům za hlásání
Božího slova a zvěsti o tobě:
Přátelům za duchovní život sblížení, za radu a
slova povzbuzení:
Manželům a manželkám za práci, obětavost,
lásku a radost manželského života:
Všem, kteří nám v životě jakkoliv pomohli:
Všem neznámým, kteří jsou připraveni nám
pomoci:
Odplať Pane, všem našim dobrodincům věčným
životem, neboť ty žiješ a kraluješ na věky
věků.

6. Pán Ježíš potkává Veroniku
Statečná žena stojí před tebou, Pane, a
nabízí ti pomoc. Je to pomoc velmi nepatrná,
ale tys za ni vděčný. Přiznáváme se, že v nás
je mnoho zla, které nám brání vidět maličkosti
dobra.
Voláme k tobě:

VYSVOBOĎ NÁS, PANE!
Od nelásky a nenávisti:
Od nevděčnosti a pohrdání nepatrnými
službami:
Od bázlivosti a sobeckosti:
Od vychloubání, ješitnosti a pýchy:
Od zatvrzelosti a pokrytectví:
Od lakoty a závisti:
Od mravní špíny a nečistoty:
Vysvoboď nás, Pane, ode všeho, co nám brání
blížit se k tobě. Chceme se podobat
Veronice, abychom byli tebou královsky
odměnění ve věčné slávě, kde žiješ a kraluješ
na věky věků. Amen.

7. Ježíšův druhý pád
Pane Ježíši, nezůstalo při jednom pádu. Ani v
našem životě tomu není jinak. Ovšem, ty
padáš, protože jsi slabý, my padáme do
hříchu, protože jsme líní a lhostejní.
Voláme k tobě slovy:
PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS!
Osvěť nás, abychom poznali hříšnost
zatvrzelosti a veď nás k pokání:
Osvěť nás, abychom poznali hříšnost
pokrytectví a veď nás k opravdovosti:
Osvěť nás, abychom poznali hříšnost
náladovosti a veď nás k trpělivosti:
Osvěť nás, abychom poznali hříšnost lenosti
a veď nás k vytrvalosti:
Osvěť nás, abychom poznali hříšnost
roztrpčenosti a veď nás k radosti:
Osvěť nás, abychom poznali hříšnost
povrchnosti a veď nás ke svátosti:
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

8. Pán Ježíš potkává jeruzalémské ženy
Pane Ježíši, ženy velmi dobře poznávají tvé
hrozné postavení. Chtějí ti pomoci, jsou
bezmocné, proto ze soucitu pláčou. Planý
soucit odmítáš, neboť nepomáhá, chceš změnu
srdce.
Voláme k tobě slovy:
ODPUSŤ NÁM PANE!
Náš planý soucit s trpícím bližním:
Prázdná slovy útěchy:
Naši neochotu opravdově pomoci:
Neschopnost vidět bídu kolem nás:
Zlou vůli ubližovat a radovat se ze
zla:
Netrpělivost s nemocnými:
Smutek, který rozséváme:
Povýšennost, když se nám daří dobře:
Malomyslnost, když trpíme:
Dej nám pochopit, že chceš naši záchranu,
ale že nás spasíš, jen když budeme dělat
pokáním, neboť ty žiješ a kraluješ na věky
věků. Amen.

9. Ježíšův třetí pád
Náš Vykupiteli, bolestný průvod je již téměř
u konce a ještě jeden bolestný pád. Ježíši,
vlej do naší duše důvěru v tebe. Je naděje,
že dojdeš na Kalvárii? Každý nový pád v nás
podlamuje důvěru, že dojdeme k tobě.
Proto voláme slovy:
CHCEME V TEBE DÚVĚŘOVAT!
Když upadáme a hřešíme:
Když pociťujeme slabost:
V opuštěnosti a nemoci:
V pokušení a v boji s hříchem:
V temnotách i v radostech:
V pochybnostech, zda nás přes naše vzpoury
ještě miluješ:
Když na nás doléhá zloba druhých:
Když se obáváme, že nás zavrhuješ:
Dobrotivý Ježíši, upevni naši víru, abychom
ti vždycky dokázali důvěřovat a pociťovat
tvoji lásku, neboť ty žiješ a kraluješ na
věky věků. Amen.

1O. Ježíšova příprava na ukřižování
Jsme u cíle. Konečně by sis Pane, mohl
odpočinout. Ale teď teprve začne to nejhorší.
Podávají ti hořký nápoj, ale tvoje duše
nezahořkne. Naopak. S velkodušností se
nabízíš Otci jako smírná oběť. Kolikrát máme
v duši hořkost místo lásky, kolikrát ji
způsobili druzí svou tvrdostí a necitelností.
Místo omluv a výmluv voláme:
ODPROŠUJEME TĚ, PANE!
Za tvrdost srdce těch, kteří ubližují:
Za hořkost, kterou jsme druhým zaseli do
srdce:
Za krutost a necitelnost:
Za touhu po odpočinku, na který jsme neměli
právo:
Za nevíru a zoufalství:
Za duchovní bídu, kterou jsme zavinili:
Za odmítání svátostí:
Pane Ježíši, dej nám svou radost i ve
chvílích, kdy se budeme připravovat na smrt,
neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

11. Ježíšovo ukřižování
Náš Spasiteli, přibíjíme tě na kříž. Jako
beránek jsi kladen na oltář a následuje
první pozdvihování. Tvá láska k nám tě
přivedla na kříž. Nemilujeme tě tak, jak si
zasluhuješ.
Proto k tobě voláme:
DEJ, AŤ TĚ VÍCE MILUJEME!
Když se modlíme, pracujeme, odpočíváme:
Když trpíme:
Když nás lidé pronásledují:
Když se nám podaří udělat dobrý skutek:
Když jsme zklamáni a zrazeni:
Když vítězíme nad zlem:
Když prohráváme a ustupujeme:
Miluj nás, Pane, a rozněcuj naši malou lásku,
abychom tě milovali nadevšecko, neboť ty
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

12. Ježíšova smrt
Tvoje smrt, Pane, je i naší smrtí, je smrtí
za nás a místo nás. Uvěřili jsme v tuto
pravdu, neboť jsi ji dokázal svým životem.
Posilni naši víru!
Voláme k tobě:
VĚŘÍME V TEBE, PANE!
Tys pravý Bůh a člověk:
Tys jednorozený Syn Mariin:
Tys svými zázraky dokázal, že jsi pravý Bůh:
Ty ses nám ve všem podobal, kromě hříchu:
Tys zemřel na kříži, abys nás vykoupil:
Tvoje smrt se nekrvavě opakuje na oltáři:
Tys pod způsobou chleba a vína přítomen mezi
námi:
Ty k nám promlouváš, kdykoliv nasloucháme
Evangeliu:
Ty nás zveš k sobě, neboť jsi cesta, pravda a
život:
Ty nám posíláš svého svatého Ducha:
Ty k nám mluvíš ve své Církvi:
Tys naše záchrana a jediná naděje:
Věříme v tebe, Pane, pomoz naší slabé víře,
neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

13. Tělo Ježíšovo na klíně Matky
Svatá Panno, pomalu složili Ježíšovo tělo na
tvůj klín. Není smutnější chvíle. Ten,
kterému jsi dala pozemský život, dal věčný
život nám.
I náš pozemský život skončí. Pros za nás
hříšné v hodinu smrti naší .Stůj pod naším
křížem a přijmi nás také do svého náručí.
Voláme k tobě:
UKAŽ NÁM SVÉHO SYNA!
Až dokončíme pouť svého života:
Až budeme opouštět svět:
Až se nebudeme moci modlit:
Až přestaneme vnímat své okolí:
Až se k nám bude blížit Satan, aby nám
připomněl naše hříchy:
Až z dáli uslyšíme přísný hlas Soudce:
Až bude Bůh vážit naše hříchy:
Dříve než řekne slovo rozsudku:
Matko, přijmi nás, jako naše ochránkyně, do
sboru svatých, kde zní sláva Otci i Synu i
Duchu svatému na věky věků. Amen.

14. Ježíšův pohřeb
Pane, ještě není konec i když je hrob
zapečetěn. Poslední slovo řekneš až vstaneš
zmrtvých. Ve chvíli, kdy jsme se zastavili u
tvého hrobu, voláme:
DĚKUJEME TI, PANE!
Za tvé narození a mládí: Za tvůj Božský
život:
Za tvé zázraky: Za každé tvé slovo:
Za dar věčného života: Za tvé přísliby:
Za tvou Matku: Za tvé utrpení a smrt:
Za tvé zmrtvýchvstání: Za seslání Ducha
Svatého:
Za tvou Církev: Za naše biskupy a kněze:
Za dobu, ve které žijeme: Za svědectví, která
vidíme u druhých:
Za dary Ducha svatého: Za radost, kterou
můžeme rozdávat:
Za lásku, kterou nás zahrnuješ: Za každý den
prožitý v milosti:
Za tvé požehnání: Za drobnosti, které nás
pozdvihují k tobě:
Za utrpení a zkoušky: Za naději ve
zmrtvýchvstání a život budoucího věku:
Za svátosti, které můžeme přijímat:
Za dary, které dáváš celému světu:
Vzdáváme ti díky, Bože, za všechna tvá
dobrodiní, vždyť co máme dobrého, máme od
tebe, neboť ty žiješ a kraluješ nad národy po
všechny věky věků. Amen.
Závěrečná modlitba:
Pane, cesta do nebe je krátká a trnitá. Je
to životní křížová cesta. Stojí za to po ní
jít, to jsme poznali. Drž nás, ať z ní
nesejdeme, abychom tě chválili s Pannou Marií
a se všemi svatými po všechny věky věků.
Amen.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 4. 3.

1. čtení 2 Král 5,1-15a; Evangelium Lk 4,24-30

Komentář k 2 Král 5,1-15a: Náman, vojevůdce, vzor odvahy a víry, se nebál prolomit zaběhlé zvyky. Jeho důvěru později vyzdvihuje i Ježíš. Dokážu být i já ve vztahu k Bohu nekonvenční, spontánní?

Zdroj: Nedělní liturgie

Aleš Opatrný se dožívá 80 let

Aleš Opatrný se dožívá 80 let
(2. 3. 2024) Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. (* 3. 3. 1944 Praha) stál m.j. u zakládní webových projektů vira.cz

Svatý ´Sudeťák´ P. Hubert Engelmar Unzeitig (svátek 2.3.)

(28. 2. 2024) P. Hubert Engelmar Unzeitig byl sudetský Němec, který se narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou severně od Brna.…

Fiducia supplicans, neliturgická požehnání a Ratzingerovo rozlišení

(27. 2. 2024) Instrukce, kterou v roce 2000 vydal tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry, rozlišuje modlitby za uzdravení, které…

Oto Mádr, přední český teolog a jeden z nejdéle vězněných kněží u nás (+ 27. 2. 2011)

(26. 2. 2024) Oto Mádr - výrazná osobnost české katolické církve 20. století

Proti komunismu, nacismu a jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(25. 2. 2024) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost –…

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2024) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.