Vznešená slova nečiní člověka svatým a spravedlivým,  - archív citátů

Navigace: Tematické texty V VánoceŽivé betlémy a jiné vánoční hry Sčítání lidu aneb Že by zrovna tam? (Vánoční scénka pro starší děti a mládež)

Sčítání lidu aneb Že by zrovna tam? (Vánoční scénka pro starší děti a mládež)


Osoby: posel římského císaře
pět žen, které uklízejí, nakupují, pečou
čtyři muži
úředník
sv. Josef
hlas ženy
hlas anděla
sbor

Mezi jednotlivými jednáními zní hudba.
V případě, že je potřeba zapojit více dětí, mohou hrát ženy,
které uklízejí, nakupují a pečou, různé osoby.


Přeloženo a upraveno z knihy "Komm; wir suchen Bethlehem"
Vydává Katechetické centrum Biskupství brněnského
jako přílohu Katechetického věstníku č. 4/1995.
1. Jednání: Nařízení císaře

Posel římského císaře (bubnuje nebo troubí):
Pozor, pozor! Občané města Betléma! Slyšte důležité poselství císaře Augusta z Říma! - ( Sejme klobouk z hlavy.)
Ať žije náš císař!
( Znovu signál bubnu nebo trumpety. Posel roztáhne roli papíru a čte: )

Rozhodnutí císaře Augusta oznámené Quiriniem, správcem v Sýrii, ohledně soupisu všeho lidu říše římské: Velectění občané města Betléma! Za třicet dnů budou provádět císařští úředníci v Betlémě sčítání lidu. Každý představitel betlémské rodiny , jehož rod zde bydlí nejméně tři generace, nechť se dostaví před římského úředníka a připraví si následující údaje:

1. Počet osob patřících k domácnosti: manželka, služebníci, služky, děti, ostatní.
2. Velikost a cena pozemků na území Betléma.
3. Roční příjem rodiny.

Protože z Betléma pochází mnoho rodin roztroušených po celé zemi, je třeba během
sčítání lidu počítat s mnoha cizinci. Prosíme hostince a ubytovny, aby se připravily na
velký počet. hostů. Prosíme občany, aby dali k dispozici i své byty. Z uvedeného
důvodu je zakázáno pod trestem vězení žádat během soupisu lidu lichvářské ceny .
Císař Augustus pozdravuje občany Betléma skrze Quirinia, svého správce. Pokoj vám!

( Ozve se znovu signál bubnu nebo trumpety. )Ještě příkaz starosty města Betléma: Na počest Římské říše a jejích úředníků a ke cti
přespolních hostí se vyhlašují tři dny svátků. Občané se vyzývají, aby uklidili před
svými domy a hlavní ulice ozdobili květinami. O svátcích se očekává sváteční oblečení,
vybraná jídla a vzorné chování. Občany města Betléma pozdravuje Isachar , starosta.

( Posel odchází. )
2. jednání: Úklid
( Betlémské ženy zametají ulici. Vždycky, když jedna mluví;přestanou ostatní zametat a opřou se o svá košťata. )

1. Žena: Fuj, to se ale práší! Nezametejte tak zuřivě, vždyť' jenom víříte prach!

2. Žena: Nemohu se loudat! Vůbec nevím, jak všechno stihnu. Zítra nakupovat, pozítřku péct,pak ještě květiny. A do sčítání je to už jenom deset dní!
( Otře si pot s čela. - Ženy zametají dál. )

3. Žena (sotva popadá dech):
Už nemohu, musím si udělat přestávku. Každý večer jdu pozdě spát. Ty přípravy!

2. žena: A co mám říkat já? My máme doma ještě celý dům malovat! Už mě přechází radost ze svátků!
( Ženy opět pokračují v zametání. )

4. žena: No jo, jenže sčítání není každý den! A když přijdou hosté, a když je všechno krásně připraveno -pak můžeme slavit ve dne v noci!

1. žena: Co je tady ke slavení? Že nám císař tahá peníze z kapes? Pěkná slavnost! Děláme tu divadlo pro pár římských úředníků, jako by měl přijít sám Bůh: "Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky , každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pohorek srovnán."
Mně to přijde, jako bychom měli čekat na Boha. Ale kdo přijde? Půl tuctu úředníků císaře! To je slavnost!
( Odhodí koště. Všechny ženy odcházejí. )
3. jednání: Nákupy

( Herci přicházejí středem kostela (sálu) s přeplněnými igelitovými taškami. Vždycky, když někdo něco říká, všichni se zastaví a položí tašky na zem. )


1. nakupující: Cesta z Jeruzaléma do Betléma je tím delší. čím víc člověk nese!

2. nakupující: A všechno je čím dál dražší! Zboží je pokaždé o pár měďáků dražší.
( Jdou o kus dál )

1. nakupující: Já ještě nevím, co budu podávat o druhém svátku jako zákusek. Já z toho zešedivím. A to má přijít dvanáct hostí!

3. nakupující: Ty datle v Jeruzalémě byly vynikající. Koupila jsem hned dvě kila.
( Jdou dál. )

4. nakupující: Konečně jsme u městské brány!

5. nakupující: Za pár dnů už tady budou u brány sedět císařští úředníci...

3. nakupující: To pak budou všichni zpívat. „Zdvihněte, brány , své klenby,ať vejde král slávy!"

2. nakupující: Pojďme rychle domů!

Všichni: Nashledanou!
( Rozejdou se různými směry. )

4. jednání: Pečení

( Ženy při pečení. Každá má váleček a válí těsto ( pantomima ). Vždycky, když některá mluví, přestanou všechny ostatní pracovat. )

1. žena: Kdo to všechno bude jíst, co tady pečeme?

2. žena: Ach, sladkosti, ty se vždycky sní!

1. žena: A bolí z toho břicho, jako by chtělo prasknout.
( Chytne se za břicho a zkřiví obličej. Ženy pokračují v práci. )

3. žena: V hostincích už není ani jeden pokoj volný.

2. žena: Většina lidí pochází z rodu Jesse!

4. žena: Jesse? To je přece otec krále Davida!
( Ženy opět pokračují v práci. )

5. žena ( říká si jakoby pro sebe):
"Hle, přijde čas, praví Pán, kdy vzbudím Davidovi zákonitý výhonek. Bude uskutečňovat právo a spravedlnost na zemi."

Hlas zezadu: Trouba je horká!
( Všechny ženy položí rychle těsto na plech (pantomimicky) - a odejdou. )
5. jednání: Zdobení květinami

( Čtyři muži nesou girlandu, tj. obloukovitě zavěšenou výzdobu z jehličnatých větviček. )

1. muž: Rychle! Je nejvyšší čas! Za chvíli přijdou Římané, a my tu budeme stát s květinami v ruce.

2. muž: Podívej se! Dokonce i švec Nahum si ozdobil dům.
( Muži se pokoušejí girlandu pověsit, ale nejde jim to. )

3. muž: Já už to nevydržím. Už třicet dní nemá člověk klidu. No konečně!
(Podařilo se.)

4. muž: Ty jenom nadáváš a nadáváš. Tvoje nálada se hodí k našemu vyzdobenému městu jako pěst na oko.

1. muž: Ano, Betlém se mi teď líbí. Vždyť' už prorok Micheáš řekl: "A ty Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými městy, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli."

3. muž: Umíš to krásně nazpaměť. Ale nesouhlasí to tak docela. On nepřijde z nás, ten Pán v Izraeli! On přijde k nám! -Bude to císař nebo aspoň jeho úředníci.
( Všichni odejdou ze scény. )
6. jednání: Sčítání lidu

( Kancelář, za pultem sedí římský úředník. Ostatní herci stojí ve frontě. )


Úředník: Další, prosím! Jméno?

Josef: Josef.

Úředník: Bydliště?

Josef: Nazaret.

Úředník: A copak jsi ztratil v Betlémě?

Josef: Jsem z rodu Davidova.

Úředník: Už zase jeden z Davidova kmene. Už zase budoucí král Izraele! Ha, ha, ha...! - Zaměstnání? Výdělek?

Josef: Tesař. Co vydělám? Občas dostanu vědro oleje nebo vína, občas obilí nebo vajíčka, někdy dokonce ovci.

Úředník: Kolik je to v penězích? Kolik je to za měsíc? Dělej! Počítej!

Josef: Hádám tak 40 denárů za měsíc.

Úředník. Majetek?

Josef: Můj dům a pole v Nazaretě, k tomu kousek pastviny .A pak mám ještě malou zahradu tady v Betlémě, po dědečkovi.

Úředník: Zkrátka a dobře: nic moc. Chudák císař Augustus, na takových se nedočká mnoha daní. -No, a tvá rodina? Manželka?

Josef: Jmenuje se Maria.

Úředník: Děti?

Josef (zaváhá): Nevím, co bych řekl.

Úředník: Snad víš, jestli máš děti nebo ne.

Josef: V noci se nám narodilo dítě. Nevím, mohu-li ho nazvat svým dítětem. Je to dar Boží.

Úředník: No tak dobře. Všechny děti jsou Božím darem. Jak se jmenuje to dítě?

Josef: Tak, jak to Bůh nařídil: Ježíš.
( Všichni herci se nyní otočí ke sboru, který začne zpívat: )

Sbor: Gloria in excelsis Deo!

Hlas ze sboru -anděl: Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.

2. žena: Slyšíte? Prý se nám narodil Spasitel. Ale já o tom nic nevím !

Muž: Město Davidovo, to jsme my. Vyzdobili jsme ho pro Římany. Ale o Mesiášovi jsem nic neslyšel.

Hlas: Toto vám bude znamením: naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích.

3. žena: Cože? V té staré stáji za městem? I tam nocovali hosté. A že by se zrovna těm narodilo dítě? Že by se zrovna tam narodil Mesiáš?


( Znovu se všichni podívají ke sboru, a zatímco zpívá, tiše se rozcházejí. Sbor zpívá některou vhodnou koledu, např. "Narodil se Kristus Pán" nebo „Ve stáji děťátko" ( Hosana č. 232).
***
Témata: Vánoce

Čtení z dnešního dne: Úterý 27. 10.

Ef 5,21-33; Lk 13,18-21

Komentář k Lk 13,18-21: Stačí nepatrné množství a Boží království se šíří. Nemám malou víru v Pánovo slovo, když zaznamenávám klesající počet jeho následovníků v mé zemi?

Zdroj: Nedělní liturgie

Památka zesnulých, vzpomínka na všechny zemřelé, ´dušičky´

(2. 11. 2020) "Je nutné mluvit o smrti ... ne proto, abychom měli strach, ale abychom od něho byli osvobozeni." (Raniero…

28. říjen 1918 Osvobození od rakouské nadvlády

28. říjen 1918 Osvobození od rakouské nadvlády
(26. 10. 2020) Tomáš Garrigue Masaryk byl prezident osvoboditel. Osvobodil nás. Ovšem na pouhých 20 let.

Boxer ve Vatikánu - skutečný příběh

(24. 10. 2020) monsignora O Flaherty (* 28. února 1898 +  30. října 1963), který za války zachránil tisíce lidí. Příběh má všechny…

Nevšední biskup v neklidné době - sv. Antonín Maria Klaret - 24.10.

(22. 10. 2020) Antonín Maria Klaret se narodil roku 1807 do velmi neklidného Španělska. Za svou aktivitu musel do vyhnanství. Jako na…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(21. 10. 2020) Při příležitosti svátku sv. Jana Pavla II. (22.10.) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2020) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web…

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2020) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme knížku: Výzvy stárnutí

Doporučujeme knížku: Výzvy stárnutí
(15. 10. 2020) Byli jsme mladí, a už nejsme. Ledacos nás bolí a vidíme, že stárnutí je proces, který nelze zastavit...

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2020) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…