Navigace: Tematické texty V VánoceŽivé betlémy a jiné vánoční hry Sčítání lidu aneb Že by zrovna tam? (Vánoční scénka pro starší děti a mládež)

Sčítání lidu aneb Že by zrovna tam? (Vánoční scénka pro starší děti a mládež)


Osoby: posel římského císaře
pět žen, které uklízejí, nakupují, pečou
čtyři muži
úředník
sv. Josef
hlas ženy
hlas anděla
sbor

Mezi jednotlivými jednáními zní hudba.
V případě, že je potřeba zapojit více dětí, mohou hrát ženy,
které uklízejí, nakupují a pečou, různé osoby.


Přeloženo a upraveno z knihy "Komm; wir suchen Bethlehem"
Vydává Katechetické centrum Biskupství brněnského
jako přílohu Katechetického věstníku č. 4/1995.
1. Jednání: Nařízení císaře

Posel římského císaře (bubnuje nebo troubí):
Pozor, pozor! Občané města Betléma! Slyšte důležité poselství císaře Augusta z Říma! - ( Sejme klobouk z hlavy.)
Ať žije náš císař!
( Znovu signál bubnu nebo trumpety. Posel roztáhne roli papíru a čte: )

Rozhodnutí císaře Augusta oznámené Quiriniem, správcem v Sýrii, ohledně soupisu všeho lidu říše římské: Velectění občané města Betléma! Za třicet dnů budou provádět císařští úředníci v Betlémě sčítání lidu. Každý představitel betlémské rodiny , jehož rod zde bydlí nejméně tři generace, nechť se dostaví před římského úředníka a připraví si následující údaje:

1. Počet osob patřících k domácnosti: manželka, služebníci, služky, děti, ostatní.
2. Velikost a cena pozemků na území Betléma.
3. Roční příjem rodiny.

Protože z Betléma pochází mnoho rodin roztroušených po celé zemi, je třeba během
sčítání lidu počítat s mnoha cizinci. Prosíme hostince a ubytovny, aby se připravily na
velký počet. hostů. Prosíme občany, aby dali k dispozici i své byty. Z uvedeného
důvodu je zakázáno pod trestem vězení žádat během soupisu lidu lichvářské ceny .
Císař Augustus pozdravuje občany Betléma skrze Quirinia, svého správce. Pokoj vám!

( Ozve se znovu signál bubnu nebo trumpety. )Ještě příkaz starosty města Betléma: Na počest Římské říše a jejích úředníků a ke cti
přespolních hostí se vyhlašují tři dny svátků. Občané se vyzývají, aby uklidili před
svými domy a hlavní ulice ozdobili květinami. O svátcích se očekává sváteční oblečení,
vybraná jídla a vzorné chování. Občany města Betléma pozdravuje Isachar , starosta.

( Posel odchází. )
2. jednání: Úklid
( Betlémské ženy zametají ulici. Vždycky, když jedna mluví;přestanou ostatní zametat a opřou se o svá košťata. )

1. Žena: Fuj, to se ale práší! Nezametejte tak zuřivě, vždyť' jenom víříte prach!

2. Žena: Nemohu se loudat! Vůbec nevím, jak všechno stihnu. Zítra nakupovat, pozítřku péct,pak ještě květiny. A do sčítání je to už jenom deset dní!
( Otře si pot s čela. - Ženy zametají dál. )

3. Žena (sotva popadá dech):
Už nemohu, musím si udělat přestávku. Každý večer jdu pozdě spát. Ty přípravy!

2. žena: A co mám říkat já? My máme doma ještě celý dům malovat! Už mě přechází radost ze svátků!
( Ženy opět pokračují v zametání. )

4. žena: No jo, jenže sčítání není každý den! A když přijdou hosté, a když je všechno krásně připraveno -pak můžeme slavit ve dne v noci!

1. žena: Co je tady ke slavení? Že nám císař tahá peníze z kapes? Pěkná slavnost! Děláme tu divadlo pro pár římských úředníků, jako by měl přijít sám Bůh: "Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky , každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pohorek srovnán."
Mně to přijde, jako bychom měli čekat na Boha. Ale kdo přijde? Půl tuctu úředníků císaře! To je slavnost!
( Odhodí koště. Všechny ženy odcházejí. )
3. jednání: Nákupy

( Herci přicházejí středem kostela (sálu) s přeplněnými igelitovými taškami. Vždycky, když někdo něco říká, všichni se zastaví a položí tašky na zem. )


1. nakupující: Cesta z Jeruzaléma do Betléma je tím delší. čím víc člověk nese!

2. nakupující: A všechno je čím dál dražší! Zboží je pokaždé o pár měďáků dražší.
( Jdou o kus dál )

1. nakupující: Já ještě nevím, co budu podávat o druhém svátku jako zákusek. Já z toho zešedivím. A to má přijít dvanáct hostí!

3. nakupující: Ty datle v Jeruzalémě byly vynikající. Koupila jsem hned dvě kila.
( Jdou dál. )

4. nakupující: Konečně jsme u městské brány!

5. nakupující: Za pár dnů už tady budou u brány sedět císařští úředníci...

3. nakupující: To pak budou všichni zpívat. „Zdvihněte, brány , své klenby,ať vejde král slávy!"

2. nakupující: Pojďme rychle domů!

Všichni: Nashledanou!
( Rozejdou se různými směry. )

4. jednání: Pečení

( Ženy při pečení. Každá má váleček a válí těsto ( pantomima ). Vždycky, když některá mluví, přestanou všechny ostatní pracovat. )

1. žena: Kdo to všechno bude jíst, co tady pečeme?

2. žena: Ach, sladkosti, ty se vždycky sní!

1. žena: A bolí z toho břicho, jako by chtělo prasknout.
( Chytne se za břicho a zkřiví obličej. Ženy pokračují v práci. )

3. žena: V hostincích už není ani jeden pokoj volný.

2. žena: Většina lidí pochází z rodu Jesse!

4. žena: Jesse? To je přece otec krále Davida!
( Ženy opět pokračují v práci. )

5. žena ( říká si jakoby pro sebe):
"Hle, přijde čas, praví Pán, kdy vzbudím Davidovi zákonitý výhonek. Bude uskutečňovat právo a spravedlnost na zemi."

Hlas zezadu: Trouba je horká!
( Všechny ženy položí rychle těsto na plech (pantomimicky) - a odejdou. )
5. jednání: Zdobení květinami

( Čtyři muži nesou girlandu, tj. obloukovitě zavěšenou výzdobu z jehličnatých větviček. )

1. muž: Rychle! Je nejvyšší čas! Za chvíli přijdou Římané, a my tu budeme stát s květinami v ruce.

2. muž: Podívej se! Dokonce i švec Nahum si ozdobil dům.
( Muži se pokoušejí girlandu pověsit, ale nejde jim to. )

3. muž: Já už to nevydržím. Už třicet dní nemá člověk klidu. No konečně!
(Podařilo se.)

4. muž: Ty jenom nadáváš a nadáváš. Tvoje nálada se hodí k našemu vyzdobenému městu jako pěst na oko.

1. muž: Ano, Betlém se mi teď líbí. Vždyť' už prorok Micheáš řekl: "A ty Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými městy, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli."

3. muž: Umíš to krásně nazpaměť. Ale nesouhlasí to tak docela. On nepřijde z nás, ten Pán v Izraeli! On přijde k nám! -Bude to císař nebo aspoň jeho úředníci.
( Všichni odejdou ze scény. )
6. jednání: Sčítání lidu

( Kancelář, za pultem sedí římský úředník. Ostatní herci stojí ve frontě. )


Úředník: Další, prosím! Jméno?

Josef: Josef.

Úředník: Bydliště?

Josef: Nazaret.

Úředník: A copak jsi ztratil v Betlémě?

Josef: Jsem z rodu Davidova.

Úředník: Už zase jeden z Davidova kmene. Už zase budoucí král Izraele! Ha, ha, ha...! - Zaměstnání? Výdělek?

Josef: Tesař. Co vydělám? Občas dostanu vědro oleje nebo vína, občas obilí nebo vajíčka, někdy dokonce ovci.

Úředník: Kolik je to v penězích? Kolik je to za měsíc? Dělej! Počítej!

Josef: Hádám tak 40 denárů za měsíc.

Úředník. Majetek?

Josef: Můj dům a pole v Nazaretě, k tomu kousek pastviny .A pak mám ještě malou zahradu tady v Betlémě, po dědečkovi.

Úředník: Zkrátka a dobře: nic moc. Chudák císař Augustus, na takových se nedočká mnoha daní. -No, a tvá rodina? Manželka?

Josef: Jmenuje se Maria.

Úředník: Děti?

Josef (zaváhá): Nevím, co bych řekl.

Úředník: Snad víš, jestli máš děti nebo ne.

Josef: V noci se nám narodilo dítě. Nevím, mohu-li ho nazvat svým dítětem. Je to dar Boží.

Úředník: No tak dobře. Všechny děti jsou Božím darem. Jak se jmenuje to dítě?

Josef: Tak, jak to Bůh nařídil: Ježíš.
( Všichni herci se nyní otočí ke sboru, který začne zpívat: )

Sbor: Gloria in excelsis Deo!

Hlas ze sboru -anděl: Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.

2. žena: Slyšíte? Prý se nám narodil Spasitel. Ale já o tom nic nevím !

Muž: Město Davidovo, to jsme my. Vyzdobili jsme ho pro Římany. Ale o Mesiášovi jsem nic neslyšel.

Hlas: Toto vám bude znamením: naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích.

3. žena: Cože? V té staré stáji za městem? I tam nocovali hosté. A že by se zrovna těm narodilo dítě? Že by se zrovna tam narodil Mesiáš?


( Znovu se všichni podívají ke sboru, a zatímco zpívá, tiše se rozcházejí. Sbor zpívá některou vhodnou koledu, např. "Narodil se Kristus Pán" nebo „Ve stáji děťátko" ( Hosana č. 232).
***
Témata: Vánoce

Čtení z dnešního dne: Pondělí 4. 3.

1. čtení 2 Král 5,1-15a; Evangelium Lk 4,24-30

Komentář k 2 Král 5,1-15a: Náman, vojevůdce, vzor odvahy a víry, se nebál prolomit zaběhlé zvyky. Jeho důvěru později vyzdvihuje i Ježíš. Dokážu být i já ve vztahu k Bohu nekonvenční, spontánní?

Zdroj: Nedělní liturgie

Aleš Opatrný se dožívá 80 let

Aleš Opatrný se dožívá 80 let
(2. 3. 2024) Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. (* 3. 3. 1944 Praha) stál m.j. u zakládní webových projektů vira.cz

Svatý ´Sudeťák´ P. Hubert Engelmar Unzeitig (svátek 2.3.)

(28. 2. 2024) P. Hubert Engelmar Unzeitig byl sudetský Němec, který se narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou severně od Brna.…

Fiducia supplicans, neliturgická požehnání a Ratzingerovo rozlišení

(27. 2. 2024) Instrukce, kterou v roce 2000 vydal tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry, rozlišuje modlitby za uzdravení, které…

Oto Mádr, přední český teolog a jeden z nejdéle vězněných kněží u nás (+ 27. 2. 2011)

(26. 2. 2024) Oto Mádr - výrazná osobnost české katolické církve 20. století

Proti komunismu, nacismu a jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(25. 2. 2024) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost –…

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2024) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.