Navigace: Tematické texty E EucharistieModlitby, pobožnosti a adorace Slavnost Těla a Krve Páně, texty pro průvod

Slavnost Těla a Krve Páně, texty pro průvod

Slavnost Těla a Krve Páně (A)


Zvlášť tam, kde se slavnost Těla a Krve Páně přesune na neděli, stojí za uvážení, zda a jak svézt na venkově na jedno místo k jedné společné bohoslužbě věřící z filiálek a excurrendo farností, jak tedy spojit síly k dobré přípravě i provedení slavnosti a dát věřícím příležitost k prožiti plnějšího eucharistického společenství. Cílem by neměla být ani demonstrace naší víry před zraky těch, kteří nechápou, co slavíme, ani vystrojení nevídané podívané, ale prohloubení schopnosti věřících žít z eucharistie.

Pro vlastní slavení slavnosti Těla a Krve Páně je možné vybrat z předložených textů pro průvod adorace ty, které se nejvíce hodí a podle místních podmínek je upravit. V žádném případě ale nepoužívejte archaických textů padesát let starých (Minařík apod.)

Eucharistický průvod ke čtyřem oltářům
1) za biskupy, kněze a zasvěcené osoby 2) za křesťanské rodiny
3) za veřejné záležitosti 4) na poděkování

Mše sv. ze slavnosti Těla a krve Páně, čtení z cyklu B.
Po modlitbě po přijímání: eucharistická píseň: Buď slaven, mocný (JK 703)
Výstav okouření - modlitba:
Pane Ježíši, průvodem naší obcí (městem) chceme nyní veřejně vyznat naši víru ve tvou přítomnost mezi námi pod způsobou chleba a vína.Chceme se také modlit. Nejen za nás, kteří v tebe věříme, ale také za ty, kteří v tebe nevěří, nebo za ty, kteří víru v tebe ztratili. Budeme procházet kolem našich příbytků, abychom si ve tvé přítomnosti vyprosili požehnání pro naše rodiny, obec (město) i kraj a ochranu a pomoc pro náš každodenní život.
Pane Ježíši, děkujeme ti za chléb a víno, proměněné ve tvé Tělo a Krev. Dej, ať jsme ve světě živými svatostánky, abys skrze nás mohl přetvářet ostatní kolem nás. Chceme tě dnes také odprosit za všechny, kteří jsou k tobě lhostejní a urážejí tě svými hříchy. Dej, ať jsme všichni hodni tvé lásky, důvěry a tvého přátelství. Amen.
Nyní se uspořádá průvod: kříž, děti, korouhve, ministranti se zvonky, světly, kadidlem, kněz s NSO, zpěváci, hudba, lid. Píseň: Ježíši Králi (JK 707), 1. sloku hrají v kostele varhany při vycházení, 2. sloku a další hraje hudba venku. V případě, že se dozpívá cestou celá píseň, je možné začít znovu od 1. sloky.

1. oltář
Hudba hraje po příchodu k oltáři ještě jednu sloku, než se lid shromáždí, kněz okouří NSO.

Kněz řekne:
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, v Nejsvětější svátosti oltářní. Chválena a velebena budiž bez ustání
Lid odpoví: Nejsvětější svátost oltářní.

Následuje čtení evangelia: ( Lk 22, 14-20 )
Ve stanovenou hodinu zaujal Ježíš místo u stolu a apoštolové s ním. Řekl jim: »Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního beránka, dříve než budu trpět. Neboť vám říkám: Už ho nebudu jíst, dokud se nenaplní v Božím království.« A vzal kalich, vzdal díky a řekl: »Vezměte a rozdělte mezi sebe. Neboť vám říkám: od této chvíle už nikdy nebudu pít z plodu révy, dokud nepřijde Boží království.« Potom vzal chléb, vzdal díky, lámal ho a dával jim se slovy: »Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To konejte na mou památkul« Stejně tak vzal i kalich, když bylo po večeři, a řekl: »Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.«

Chvíle ticha. Může následovat zpěv sboru.

Přímluvy - za biskupy, kněze a zasvěcené osoby
Pane Ježíši, ty jsi řekl učedníkům při poslední večeři: To čiňte na mou památku, a tak jsi jim dal účast na svém kněžství. Skrze službu kněží dáváš církvi i tuto svátost. Proto tě prosíme za tvou církev a za ty, kteří od tebe dostali poslání vést Boží lid:

· Dej ať tvá církev je stále věrná tvému slovu, vydává o tobě v každé době věrohodné svědectví a vede všechen lid ke spáse.
· Dej Svatému otci Janu Pavlovi a všem biskupům milost, moudrost a sílu, aby mohli dobře plnit poslání, ke kterému jsi je určil.
· Pomáhej kněžím, aby byli dobrými otci farních rodin a učiteli křesťanského života.
· Řeholníkům a řeholnicím dej vytrvalost v celoživotní oddanosti tobě a ve službě bližním.
· Mladým mužům a ženám. které voláš ke kněžské službě nebo řeholnímu životu, dej odvahu říci ano k celoživotnímu zasvěcení.
· Pošli našim kněžím a farnostem dostatek spolupracovníků na apoštolské službě z řad věřících.

Otče náš...

Pane Ježíši. ty jsi pánem vinice a žní. Vyslyš naše prosby za církev a její služebníky a dej, ať je v tvém lidu vždy touha po chlebě života a dostatek těch, kteří by ho rozdávali. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Následuje píseň: Chvalte ústa (JK 704) nebo jiná eucharistická píseň

Modleme se:
Bože, tys nám daroval pravý nebeský chléb; posiluj nás tímto duchovním pokrmem, abychom v tobě stále žili a v poslední den byli slavně vzkříšeni. Skrze Krista, našeho Pána.

Svátostné požehnání.
Kněz: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
Lid: Jako byla...

Následuje průvod k dalšímu oltáři
Při průvodu se zpívá píseň: K nebesům se orla vzletem (JK 709)


2. oltář
Okouření NSO.
Kněz řekne:
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, v Nejsvětější svátosti oltářní. Chválena a velebena budiž bez ustání.
Lid odpoví: Nejsvětější svátost oltářní.

Následuje čtení evangelia: (Lk 18, 15-17)
Matky přinášely k Ježíši děti, aby jim požehnal. Jakmile to uviděli učedníci, zakazovali jim to. Ale Ježíš je přivolal k sobě a řekl: »Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám; Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde.«

Chvíle ticha. Může následovat zpěv sboru.

Přímluvy - za křesťanské rodiny
Eucharistie je pramenem naší křesťanské věrnosti a vzájemné lásky v rodině i ve společnosti.
Proto společně prosme:

· Ať křesťanská láska vytváří v našich rodinách domov, který je obrazem domova v nebi.
· Ať křesťanští manželé čerpají ze svátosti Eucharistie novou svěžest a sílu pro své manželství.
· Ať jsou spojeni poutem obětavé lásky, úcty a věrnosti, aby mohli dávat svým dětem dobrý příklad života.
· Ať je všude uznávána a respektována nejen rovnoprávnost, ale také důstojnost ženy.
· Ať společnost plně oceňuje úlohu rodičů při výchově dětí.
· Ať je starší generace mostem mezi rodiči a dětmi v době dospívání.
· Ať lidé, kteří žijí osamoceni a opuštěni, nacházejí v rodinách pomoc a oporu.
· Ať děti nezapomínají na své rodiče v jejich stáří.
· Ať křesťanské rodiny dovedou vytvářet správný životní styl a vnášet ho do života společnosti.
· Ať jsou křesťanské rodiny místem, kde se mohou probudit a rozvinout povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu.
· Ať se v životě křesťanských rodin naplňuje Ježíšovo slovo: Hledejte nejprve Boží království.
· Ať rodiny pamatují na svoje zemřelé a cítí se s nimi spojeni pokrevním poutem i poutem eucharistie.

Otče náš...

Pane Ježíši, ty jsi žil na zemi v lidské rodině a tak jsi rodinu posvětil. Vyslyš naše prosby, aby našemu národu nikdy nechyběly opravdové křesťanské rodiny, kde se ve víře a lásce přijímá dar nového života a tak roste tvá církev. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Píseň: Pojďte uctít poklonou (JK 716)

Modleme se:
Pane Ježíši Kriste, věříme, že jsi v této svátosti přítomen, a vyznáváme, že jsi náš Pán a Bůh. A prosíme tě: rozmnož v nás světlo této víry a zapal naše srdce ohněm své lásky, abychom se skrze tebe klaněli Otci v Duchu a v pravdě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Svátostné požehnání.
Kněz: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
Lid: Jako byla...

Následuje průvod k dalšímu oltáři.
Při průvodu se zpívá píseň: K nebesům se orla vzletem (JK 709)

3. oltář

Okouření NSO.
Kněz řekne:
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, v Nejsvětější svátosti oltářní. Chválena a velebena budiž bez ustání
Lid odpoví: Nejsvětější svátost oltářní.

Následuje čtení evangelia: (Mt 28, 16-20)
Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: »Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učeníky všecky národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!«

Chvíle ticha. Může následovat zpěv sboru.

Přímluvy - za veřejné záležitosti
Pane Ježíši, ty chceš všechny přivést do svého království, proto tě nyní s důvěrou prosíme:

· Dej lidské rodině pravý pokoj, aby mohla budovat novou civilizaci lásky.
· Dej, ať vládne ve světě spravedlnost a práv, které jsou základem každého lidského soužití.
· Obdař svou moudrostí a radou ty, kteří vedou naši vlast a naši obec (naše město) a kteří nám vládnou, aby usilovali o společné dobro.
· Shlédni na náš národ, a daruj mu jednotu a svornost.
· Dopřej nám dobré počasí a hojnou úrodu, chraň nás od přírodních katastrof a každého
jiného zla.
· Požehnej každé naší práci, dopřej nám zdraví a spokojenost.

Otče náš...

Pane Ježíši, svým vtělením jsi přijal také zemi za svůj domov, ať se stává tvým domovem také naše obec (město), vždyť tě s vírou přijímáme.
Dnes kráčíš s námi po našich cestách. Posvěť, prosíme svou přítomností naši vlast tak, jako jsi posvětil zemi izraelskou, dopřej nám v ní pokojně žít, než nás přijmeš do vlasti věčné. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Píseň: Vítej, vítej (JK 722)

Modleme se:
Pane Ježíši Kriste, v obdivuhodné svátosti jsi nám zanechal památku na své umučení. Dej nám, prosíme, ať svatá tajemství tvého těla a krve uctíváme tak, abychom v sobě stále zakoušeli ovoce tvé výkupné oběti. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Svátostné požehnání.

Kněz: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
Lid:: Jako byla...

Následuje průvod k dalšímu oltář, který může být už v kostele.
Píseň: Vzhůru srdce (JK 723)


4. oltář
(venku, případně v kostele)
Okouření NSO. Kněz řekne:
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, v Nejsvětější svátosti oltářní. Chválena a velebena budiž bez ustání
Lid odpoví: Nejsvětější svátost oltářní.
Následuje čtení evangelia: (Mt 11,25-30)
V ten čas se Ježíš ujal slova a řekl: "Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží."

Přímluvy - na poděkování
Pane Ježíši, s tebou chceme nyní velebit tvého Otce, Pána nebe a země. My, kteří se lopotíme a jsme obtíženi, vyznáváme, že jen u tebe nalezneme občerstvení a odpočinutí pro svou duši. V této chvíli spočinutí u tebe přijmi naši chválu a dík.
Voláme: Děkujeme ti. Pane.
· Za dar života, který můžeme prožít na této zemi, a za krásu stvoření, které můžeme obdivovat.
· Za to, že jsi nás zachránil velikonočním tajemstvím své smrti a svého vzkříšení.
· Za znovuzrození, kterého se nám dostalo při křtu.
· Za přátelství s tebou, které ve víře můžeme prožívat.
· Za posvátný pokrm a nápoj tvého Těla a Krve, kterým nás živíš na cestě do věčného života.
· Za společenství církve, ve kterém nám dopřáváš naplňovat tvůj odkaz: To konejte na mou památku.
· Za každý dar všedního dne
· Za zdraví, za radost z víry a modlitby, za pomoc a ochranu, za lásku druhých, za dar naší práce,
· Za odpuštění a důvěru a za každé dobro, které nám teprve chystáš.

Všemohoucí Bože, tys všechno stvořil k chvále svého jména, tys dal lidem pokrm a nápoj, aby se radovali a vzdávali ti díky, skrze svého Syna jsi dal i pokrm a nápoj duchovní, aby žili na věky. Za to všechno ti děkujeme, chválíme tvou moc a oslavujeme tě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Píseň: Bože, chválíme tebe (1.-3. a poslední sloka) (JK 932)

Kněz:Dobrořečme Otci i Synu i Duchu svatému.
Lid: Chvalme a vyvyšujme ho na věky.
Kněz: Pane, vyslyš mou modlitbu.
Lid: A mé volání přijď k tobě.

Modleme se:
Bože, tvé milosrdenství je nezměrné a tvá dobrotivost jako nevyčerpatelný poklad; vzdáváme díky tvé velebnosti za udělené dary a prosíme, abys nás neopouštěl a připravil k budoucím odměnám.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Všemohoucí Bože, děkujeme ti, že nás tělem a krví svého Syna obnovuješ a sjednocuješ, a prosíme tě: ať tato svátost naplní naše srdce tvou láskou, aby v nás rostla touha po tom, co jsi ve svém království připravil všem, kdo tě milují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Svátostné požehnání.

Kněz: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
Lid: jako byla...
Kněz odnáší NSO do kostela s doprovodem asistence a ukládá NSO do svatostánku (v případě, že byl 4. oltář v kostele ji tam uloží hned).

Na závěr píseň: Ty mocný, silný, veliký ( JK 905) nebo vhodná mariánská píseň.

***
(z materiálů k jubilejnímu roku 2000)


Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 20,1-17; Žalm 19; 1 Kor 1,22-25
Jan 2,13-25

Jan ve svém evangeliu hned na začátku dává najevo, že Kristus musí zemřít. Evangelista nepostupuje pedagogicky s vysvětlováním jednotlivých pojmů, souvislostí atd. Naopak rozehrává od prvních veršů bohatou symboliku svého vyprávění. Ježíš jako nový chrám, nový oltář, ale i jediná oběť. Už nebude třeba kupovat zástupné zvíře pro smíření za vlastní hřích. To všechno nyní končí. Kristova oběť bude jednou provždy, stále živá. „On ví, co je v člověku,“ proto jeho oběť plně nahradí všechny do té doby přinášené typy obětí.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý ´Sudeťák´ P. Hubert Engelmar Unzeitig (svátek 2.3.)

(28. 2. 2024) P. Hubert Engelmar Unzeitig byl sudetský Němec, který se narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou severně od Brna.…

Fiducia supplicans, neliturgická požehnání a Ratzingerovo rozlišení

(27. 2. 2024) Instrukce, kterou v roce 2000 vydal tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry, rozlišuje modlitby za uzdravení, které…

Oto Mádr, přední český teolog a jeden z nejdéle vězněných kněží u nás (+ 27. 2. 2011)

(26. 2. 2024) Oto Mádr - výrazná osobnost české katolické církve 20. století

Proti komunismu, nacismu a jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(25. 2. 2024) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost –…

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2024) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.