Kdo si chce vystačit pouze sám, kdo se domnívá, že všechno musí udělat sám,  - archív citátů

Navigace: Tematické texty E EucharistieModlitby, pobožnosti a adorace Slavnost Těla a Krve Páně, texty pro průvod

Slavnost Těla a Krve Páně, texty pro průvod

Slavnost Těla a Krve Páně (A)


Zvlášť tam, kde se slavnost Těla a Krve Páně přesune na neděli, stojí za uvážení, zda a jak svézt na venkově na jedno místo k jedné společné bohoslužbě věřící z filiálek a excurrendo farností, jak tedy spojit síly k dobré přípravě i provedení slavnosti a dát věřícím příležitost k prožiti plnějšího eucharistického společenství. Cílem by neměla být ani demonstrace naší víry před zraky těch, kteří nechápou, co slavíme, ani vystrojení nevídané podívané, ale prohloubení schopnosti věřících žít z eucharistie.

Pro vlastní slavení slavnosti Těla a Krve Páně je možné vybrat z předložených textů pro průvod adorace ty, které se nejvíce hodí a podle místních podmínek je upravit. V žádném případě ale nepoužívejte archaických textů padesát let starých (Minařík apod.)

Eucharistický průvod ke čtyřem oltářům
1) za biskupy, kněze a zasvěcené osoby 2) za křesťanské rodiny
3) za veřejné záležitosti 4) na poděkování

Mše sv. ze slavnosti Těla a krve Páně, čtení z cyklu B.
Po modlitbě po přijímání: eucharistická píseň: Buď slaven, mocný (JK 703)
Výstav okouření - modlitba:
Pane Ježíši, průvodem naší obcí (městem) chceme nyní veřejně vyznat naši víru ve tvou přítomnost mezi námi pod způsobou chleba a vína.Chceme se také modlit. Nejen za nás, kteří v tebe věříme, ale také za ty, kteří v tebe nevěří, nebo za ty, kteří víru v tebe ztratili. Budeme procházet kolem našich příbytků, abychom si ve tvé přítomnosti vyprosili požehnání pro naše rodiny, obec (město) i kraj a ochranu a pomoc pro náš každodenní život.
Pane Ježíši, děkujeme ti za chléb a víno, proměněné ve tvé Tělo a Krev. Dej, ať jsme ve světě živými svatostánky, abys skrze nás mohl přetvářet ostatní kolem nás. Chceme tě dnes také odprosit za všechny, kteří jsou k tobě lhostejní a urážejí tě svými hříchy. Dej, ať jsme všichni hodni tvé lásky, důvěry a tvého přátelství. Amen.
Nyní se uspořádá průvod: kříž, děti, korouhve, ministranti se zvonky, světly, kadidlem, kněz s NSO, zpěváci, hudba, lid. Píseň: Ježíši Králi (JK 707), 1. sloku hrají v kostele varhany při vycházení, 2. sloku a další hraje hudba venku. V případě, že se dozpívá cestou celá píseň, je možné začít znovu od 1. sloky.

1. oltář
Hudba hraje po příchodu k oltáři ještě jednu sloku, než se lid shromáždí, kněz okouří NSO.

Kněz řekne:
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, v Nejsvětější svátosti oltářní. Chválena a velebena budiž bez ustání
Lid odpoví: Nejsvětější svátost oltářní.

Následuje čtení evangelia: ( Lk 22, 14-20 )
Ve stanovenou hodinu zaujal Ježíš místo u stolu a apoštolové s ním. Řekl jim: »Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního beránka, dříve než budu trpět. Neboť vám říkám: Už ho nebudu jíst, dokud se nenaplní v Božím království.« A vzal kalich, vzdal díky a řekl: »Vezměte a rozdělte mezi sebe. Neboť vám říkám: od této chvíle už nikdy nebudu pít z plodu révy, dokud nepřijde Boží království.« Potom vzal chléb, vzdal díky, lámal ho a dával jim se slovy: »Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To konejte na mou památkul« Stejně tak vzal i kalich, když bylo po večeři, a řekl: »Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.«

Chvíle ticha. Může následovat zpěv sboru.

Přímluvy - za biskupy, kněze a zasvěcené osoby
Pane Ježíši, ty jsi řekl učedníkům při poslední večeři: To čiňte na mou památku, a tak jsi jim dal účast na svém kněžství. Skrze službu kněží dáváš církvi i tuto svátost. Proto tě prosíme za tvou církev a za ty, kteří od tebe dostali poslání vést Boží lid:

· Dej ať tvá církev je stále věrná tvému slovu, vydává o tobě v každé době věrohodné svědectví a vede všechen lid ke spáse.
· Dej Svatému otci Janu Pavlovi a všem biskupům milost, moudrost a sílu, aby mohli dobře plnit poslání, ke kterému jsi je určil.
· Pomáhej kněžím, aby byli dobrými otci farních rodin a učiteli křesťanského života.
· Řeholníkům a řeholnicím dej vytrvalost v celoživotní oddanosti tobě a ve službě bližním.
· Mladým mužům a ženám. které voláš ke kněžské službě nebo řeholnímu životu, dej odvahu říci ano k celoživotnímu zasvěcení.
· Pošli našim kněžím a farnostem dostatek spolupracovníků na apoštolské službě z řad věřících.

Otče náš...

Pane Ježíši. ty jsi pánem vinice a žní. Vyslyš naše prosby za církev a její služebníky a dej, ať je v tvém lidu vždy touha po chlebě života a dostatek těch, kteří by ho rozdávali. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Následuje píseň: Chvalte ústa (JK 704) nebo jiná eucharistická píseň

Modleme se:
Bože, tys nám daroval pravý nebeský chléb; posiluj nás tímto duchovním pokrmem, abychom v tobě stále žili a v poslední den byli slavně vzkříšeni. Skrze Krista, našeho Pána.

Svátostné požehnání.
Kněz: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
Lid: Jako byla...

Následuje průvod k dalšímu oltáři
Při průvodu se zpívá píseň: K nebesům se orla vzletem (JK 709)


2. oltář
Okouření NSO.
Kněz řekne:
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, v Nejsvětější svátosti oltářní. Chválena a velebena budiž bez ustání.
Lid odpoví: Nejsvětější svátost oltářní.

Následuje čtení evangelia: (Lk 18, 15-17)
Matky přinášely k Ježíši děti, aby jim požehnal. Jakmile to uviděli učedníci, zakazovali jim to. Ale Ježíš je přivolal k sobě a řekl: »Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám; Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde.«

Chvíle ticha. Může následovat zpěv sboru.

Přímluvy - za křesťanské rodiny
Eucharistie je pramenem naší křesťanské věrnosti a vzájemné lásky v rodině i ve společnosti.
Proto společně prosme:

· Ať křesťanská láska vytváří v našich rodinách domov, který je obrazem domova v nebi.
· Ať křesťanští manželé čerpají ze svátosti Eucharistie novou svěžest a sílu pro své manželství.
· Ať jsou spojeni poutem obětavé lásky, úcty a věrnosti, aby mohli dávat svým dětem dobrý příklad života.
· Ať je všude uznávána a respektována nejen rovnoprávnost, ale také důstojnost ženy.
· Ať společnost plně oceňuje úlohu rodičů při výchově dětí.
· Ať je starší generace mostem mezi rodiči a dětmi v době dospívání.
· Ať lidé, kteří žijí osamoceni a opuštěni, nacházejí v rodinách pomoc a oporu.
· Ať děti nezapomínají na své rodiče v jejich stáří.
· Ať křesťanské rodiny dovedou vytvářet správný životní styl a vnášet ho do života společnosti.
· Ať jsou křesťanské rodiny místem, kde se mohou probudit a rozvinout povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu.
· Ať se v životě křesťanských rodin naplňuje Ježíšovo slovo: Hledejte nejprve Boží království.
· Ať rodiny pamatují na svoje zemřelé a cítí se s nimi spojeni pokrevním poutem i poutem eucharistie.

Otče náš...

Pane Ježíši, ty jsi žil na zemi v lidské rodině a tak jsi rodinu posvětil. Vyslyš naše prosby, aby našemu národu nikdy nechyběly opravdové křesťanské rodiny, kde se ve víře a lásce přijímá dar nového života a tak roste tvá církev. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Píseň: Pojďte uctít poklonou (JK 716)

Modleme se:
Pane Ježíši Kriste, věříme, že jsi v této svátosti přítomen, a vyznáváme, že jsi náš Pán a Bůh. A prosíme tě: rozmnož v nás světlo této víry a zapal naše srdce ohněm své lásky, abychom se skrze tebe klaněli Otci v Duchu a v pravdě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Svátostné požehnání.
Kněz: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
Lid: Jako byla...

Následuje průvod k dalšímu oltáři.
Při průvodu se zpívá píseň: K nebesům se orla vzletem (JK 709)

3. oltář

Okouření NSO.
Kněz řekne:
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, v Nejsvětější svátosti oltářní. Chválena a velebena budiž bez ustání
Lid odpoví: Nejsvětější svátost oltářní.

Následuje čtení evangelia: (Mt 28, 16-20)
Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: »Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učeníky všecky národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!«

Chvíle ticha. Může následovat zpěv sboru.

Přímluvy - za veřejné záležitosti
Pane Ježíši, ty chceš všechny přivést do svého království, proto tě nyní s důvěrou prosíme:

· Dej lidské rodině pravý pokoj, aby mohla budovat novou civilizaci lásky.
· Dej, ať vládne ve světě spravedlnost a práv, které jsou základem každého lidského soužití.
· Obdař svou moudrostí a radou ty, kteří vedou naši vlast a naši obec (naše město) a kteří nám vládnou, aby usilovali o společné dobro.
· Shlédni na náš národ, a daruj mu jednotu a svornost.
· Dopřej nám dobré počasí a hojnou úrodu, chraň nás od přírodních katastrof a každého
jiného zla.
· Požehnej každé naší práci, dopřej nám zdraví a spokojenost.

Otče náš...

Pane Ježíši, svým vtělením jsi přijal také zemi za svůj domov, ať se stává tvým domovem také naše obec (město), vždyť tě s vírou přijímáme.
Dnes kráčíš s námi po našich cestách. Posvěť, prosíme svou přítomností naši vlast tak, jako jsi posvětil zemi izraelskou, dopřej nám v ní pokojně žít, než nás přijmeš do vlasti věčné. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Píseň: Vítej, vítej (JK 722)

Modleme se:
Pane Ježíši Kriste, v obdivuhodné svátosti jsi nám zanechal památku na své umučení. Dej nám, prosíme, ať svatá tajemství tvého těla a krve uctíváme tak, abychom v sobě stále zakoušeli ovoce tvé výkupné oběti. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Svátostné požehnání.

Kněz: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
Lid:: Jako byla...

Následuje průvod k dalšímu oltář, který může být už v kostele.
Píseň: Vzhůru srdce (JK 723)


4. oltář
(venku, případně v kostele)
Okouření NSO. Kněz řekne:
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, v Nejsvětější svátosti oltářní. Chválena a velebena budiž bez ustání
Lid odpoví: Nejsvětější svátost oltářní.
Následuje čtení evangelia: (Mt 11,25-30)
V ten čas se Ježíš ujal slova a řekl: "Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží."

Přímluvy - na poděkování
Pane Ježíši, s tebou chceme nyní velebit tvého Otce, Pána nebe a země. My, kteří se lopotíme a jsme obtíženi, vyznáváme, že jen u tebe nalezneme občerstvení a odpočinutí pro svou duši. V této chvíli spočinutí u tebe přijmi naši chválu a dík.
Voláme: Děkujeme ti. Pane.
· Za dar života, který můžeme prožít na této zemi, a za krásu stvoření, které můžeme obdivovat.
· Za to, že jsi nás zachránil velikonočním tajemstvím své smrti a svého vzkříšení.
· Za znovuzrození, kterého se nám dostalo při křtu.
· Za přátelství s tebou, které ve víře můžeme prožívat.
· Za posvátný pokrm a nápoj tvého Těla a Krve, kterým nás živíš na cestě do věčného života.
· Za společenství církve, ve kterém nám dopřáváš naplňovat tvůj odkaz: To konejte na mou památku.
· Za každý dar všedního dne
· Za zdraví, za radost z víry a modlitby, za pomoc a ochranu, za lásku druhých, za dar naší práce,
· Za odpuštění a důvěru a za každé dobro, které nám teprve chystáš.

Všemohoucí Bože, tys všechno stvořil k chvále svého jména, tys dal lidem pokrm a nápoj, aby se radovali a vzdávali ti díky, skrze svého Syna jsi dal i pokrm a nápoj duchovní, aby žili na věky. Za to všechno ti děkujeme, chválíme tvou moc a oslavujeme tě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Píseň: Bože, chválíme tebe (1.-3. a poslední sloka) (JK 932)

Kněz:Dobrořečme Otci i Synu i Duchu svatému.
Lid: Chvalme a vyvyšujme ho na věky.
Kněz: Pane, vyslyš mou modlitbu.
Lid: A mé volání přijď k tobě.

Modleme se:
Bože, tvé milosrdenství je nezměrné a tvá dobrotivost jako nevyčerpatelný poklad; vzdáváme díky tvé velebnosti za udělené dary a prosíme, abys nás neopouštěl a připravil k budoucím odměnám.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Všemohoucí Bože, děkujeme ti, že nás tělem a krví svého Syna obnovuješ a sjednocuješ, a prosíme tě: ať tato svátost naplní naše srdce tvou láskou, aby v nás rostla touha po tom, co jsi ve svém království připravil všem, kdo tě milují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Svátostné požehnání.

Kněz: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
Lid: jako byla...
Kněz odnáší NSO do kostela s doprovodem asistence a ukládá NSO do svatostánku (v případě, že byl 4. oltář v kostele ji tam uloží hned).

Na závěr píseň: Ty mocný, silný, veliký ( JK 905) nebo vhodná mariánská píseň.

***
(z materiálů k jubilejnímu roku 2000)


Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 2.8.

Nm 11,4b-15; Žl 81; ; Mt 14,13-21

Komentář k Mt 14,13-21 : Ježíšův soucit vede k poslání učedníků: vy jim dejte najíst! Pověření i pro mě: jsem schopen se nejen dělit, ale i rozdávat?

Zdroj: Nedělní liturgie

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2021) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2021) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2021) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…

sv. Marta (29.7.)

(28. 7. 2021) Člověk se mnohdy nechá strhnout naléhavými potřebami a opomene to, co je opravdu důležité. Toto nebezpečí číhá na každém…

Doporučujeme: Komiks o sv. Ignácovi z Loyoly

Doporučujeme: Komiks o sv. Ignácovi z Loyoly
(25. 7. 2021) Ignác hledá něco víc je název zajímavého komiksu (nejen) pro děti. Komiks přehledně a zjímavě vyobrazuje napínavý život…

Světový den prarodičů a starých lidí (25. července)

Světový den prarodičů a starých lidí (25. července)
(23. 7. 2021) V neděli 25. července 2021 se slaví první Světový den prarodičů a starých lidí. Papež František pro něj zvolil motto…

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2021) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. 

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2021) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby…

Doporučujeme k přečtení: Hroznýš v dívčí škole

Doporučujeme k přečtení: Hroznýš v dívčí škole
(16. 7. 2021) Kniha o jedné nestandartní škole, ne/standartním životě z víry, ne/standartním Božím…