Navigace: Tematické texty H Hnutí, společenství a křesťanské iniciativy/zatím netříděný/ seznam jednotlivých hnutí TEC

TEC

Převzato z: web.katolik.cz/tec


Informace o programu TEC a spol.

Program TEC vznikl ve Spojených Státech v roce 1965, ale jeho kořeny jsou starší. Program, ze kterého TEC vychází, se jmenuje Cursillo de Christiaidad a vznikl v roce 1940 ve Španělsku. V té době byla mužská část katolického obyvatelstva ve stavu letargie, muži doprovázeli své ženy před kostel a opět na ně před kostelem čekali. Vznik Cursilla byl pokusem, tento stav změnit, snahou zatáhnout muže opět do dění v církvi. Svůj úkol program splnil, brzy se rozšířil po Španělsku a do dalších zemí. Je čtyřdenní, probíhá odděleně pro muže a pro ženy, stále funguje, dnes dokonce i v České republice.

Po II. Vatikánském koncilu, jeden z jeho účastníků otec Faddewa připravil se spolupracovníky kratší a méně hutný program pro mladší účastníky, který však vychází z podobné skupinové dynamiky, podobných principů a zásad vedení lidí, i průběh a celé fungování programu je podobné. Třídenní program nazval zkratkou TEC (Teens Encounter Christ = Mladí se setkávají s Kristem) a za jeho páteř zvolil to, co považoval za střed křesťanské víry, a totiž Velikonoční tajemství (J 12,24). Společné prožívání poselství smrtí, ze které pochází nový život, je možno považovat za stručné shrnutí náplně programu.

Nějakou dobu fungoval TEC jako program pro "týnejdžry", ale po pokusech uspořádat ho pro dospělé a starší se ukázalo, že i tato skupina program dobře přijímá. Z toho důvodu se TEC přejmenoval, zkratka zůstala zachována. Aktuálně zkratka znamená Together Encounter Christ = Společně se setkat s Kristem. Vyjadřuje nově jen to, co je opět jednou z podstat programu - vše se prožívá ve společenství.

TEC se značně rozšířil a to nejen místně, ale i přizpůsobením pro konkrétní skupiny účastníků. Postupně se od něj oddělili některé další programy. Nyní je možné se s TECem setkat v Americe, v Evropě, v Asii i v Africe. U nás, v tehdejším ČSFR se rozběhl v roce 1993 a od té doby pokračuje frekvencí 4-5 víkendů za rok.TEC byl doladěn pro specifické skupiny účastníků, a tak existují SeniorTEC pro dospělé a starší, REC pro vězně v nápravných zařízeních, TEC pro hluchoněmé, TEC pro handicapované, apod. TEC ve své původní podobě je určen pro účastníky od 16 let.

TEC, stejně jako Cursillo, není "běžnou" rekolekcí v tom smyslu, že nepoužívá standardní schéma (založené na vyučováních, diskusích a rozjímáních) pro rekolekční víkend. Program probíhá ve třech dnech, každý den má své jméno a odlišnou dynamiku než druhé dva. Promluvy, které patří k nosným součástem TECu nejsou přednáškami, vyučováními a nemají za cíl něco dokázat, něco argumentovat. Jsou především svědectvím mluvčího o tom, jak on prožívá nějaké určité téma ("Církev", "Povolání" a další).

Specifikum programu je rovněž důraz na prožívání přítomného okamžiku. Účastníci nikdy vlastně nevědí "do čeho jdou", neznají skladbu programu právě proto, abychom jim umožnili neočekávat, nebát se, co bude, nepředjímat. Překvapení a prožívání toho, co právě je, je důležité. Obřady v TECu vycházejí z římskokatolické spirituality a liturgie, jeho součástí jsou i mše sv. V podstatě se však program dotýká hlavně společných základů křesťanství, je proto vhodný i pro nekatolické účastníky, rovněž nevěřící lidé se mohou víkendu zúčastnit, a také se ho účastní.

Lidé, kteří program připravují nejsou školení profesionálové, což je rovněž zvláštností TECu. Kromě několika (3-4) vedoucích rolí, ve kterých jsou zkušenější členové týmu, jsou ostatní funkce v týmu přístupné v podstatě každému, kdo programem prošel jako účastník, což je také jedinou podmínkou pro účast v týmu. Jak je zřejmé, program vedou laici (v pozici duchovního vedoucího je většinou kněz, není to však podmínkou) a to tak, že tým není stabilní, ale obměňuje se. Pro každý víkend vzniká nový tým. Tým je poměrně rozsáhlý, počet lidí v týmu se standardně pohybuje mezi 20 - 30. Takovýto tým je schopen připravit program pro 20-25 účastníků. I pro tým běží částečně samostatný program.

V roce 1977 se po sérii experimentů s účastí mladších lidí na TECu zrodil program QUEST, který je dvoudenní a méně náročný. Páteří programu je trojí přikázání Miluj! (Lk 10, 27). QUEST je velmi podobný TECu, co do dynamiky a metodiky vedení programu, a je vhodný pro účastníky ve věku 13-15 let. Od roku 1999 běží i program Quest v České republice.

TEC a přidružená rodina programů není samostatným hnutím nebo spiritualitou. Společenství lidí, kteří připravují programy je velmi volné a značně proměnlivé. Kromě několika lidí v užší koordinaci se nikdo pro službu v programech nezavazuje a každý se vždy rozhoduje, zda chce na konkrétním programu být členem týmu či nikoli. Účastníci jsou rovněž povzbuzeni, aby se zapojili ve svých farnostech a společenstvích, není cílem programů vytáhnout lidi z jejich vazeb a zapojit je do nových struktur. Účast v týmu na programech je rovněž jednorázovou akcí, která nebrání dotyčnému v jiných aktivitách. Naopak lidé, kteří projdou týmem, získají zkušenosti s vedením lidí a jsou pak mnohem lépe "použitelní" pro vedení druhých např. ve společenství.

Pro shrnutí, v České republice běží:

TEC
Třídenní, většinou víkendový program, standardně začíná v pátek v 17h a končí v neděli v 17h. Spodní věková hranice je stanovena na 16 let včetně, horní věkové omezení neexistuje. Většina účastníků však bývá mezi 16-24 lety. Přítomnost starších účastníků je však vítaným obohacením. TEC je možno uspořádat i v rychlejší verzi, která vyžaduje pouze dva plné dny (sobota ráno až neděle večer).
SeniorTEC nebo sTEC
(v angličtině není senior označení pro důchodce, ale pro dospělého, staršího) je rovněž třídenní program v podstatě totožný s programem TEC, liší se pouze věkovým složením účastníků a organizujícího týmu, a pak některými detaily. Zatímco "klasický" TEC má spodní hranici 16 let a nevadí, když se do většiny mladých přimíchá menšina starších, seniorTEC je určen dospělým (spodní hranice asi 21-22 let), zde však přimíchání menšiny mladších do většiny starších je problémem.
Quest
Dvoudenní program, probíhá většinou od časného sobotního odpoledne (13h) do nedělního podvečera (17h). Quest je jednodušší a rovněž flexibilnější program. Standardně je pořádán pro účastníky ve věku 13 - 15 let včetně, lze jej však uzpůsobit i pro jiné starší skupiny (bývá pořádán pro studenty universit apod.). Členy týmu jsou opět bývalí účastníci, vedoucí programu však musí být dospělí a tedy zvnějšku.
Plánujeme nastartovat program pro věkovou skupinu 10 - 12 let včetně, který je obdobou Questu, skladba programu je přizpůsobena věku. Program nese jméno Safari a je rovněž dvoudenní.
Programy probíhají většinou jako rezidenční (účastníci přespávají v místě konání programu), lze je však pojmout i tak, že účastníci docházejí na noc domů. U Questu je nerezidenční systém menší problém než u TECu, u Safari to zřejmě bude preferovaná možnost. Programy jsou od začátku do konce strukturovány, poměrně nabyté. Optimální počet účastníků se pro všechny programy pohybuje okolo 25, minimum pro uskutečnění asi 12, maximum 30-35 lidí.

Náklady se pohybují v závislosti na typu programu a podmínkách ubytování. Většinou se spává na zemi, na matracích ve vlastním spacáku, pak příspěvek na náklady u Questu činí 150,- Kč a u TECu 250,- Kč, což zahrnuje ubytování, stravu a ostatní náklady. Programy nejsou pojaty jako ziskové, pokrýváme opravdu pouze vzniklé náklady, dokonce i členové služebného týmu platí za víkend stejnou částku. Je zachován princip dobrovolnosti, zda člověk přispěje a kolik není kontrolováno, lidé, pro které je uhrazení příspěvku problémem, jsou pozváni k přispění nižší či nulovou částkou.

Programy probíhají v předem naplánovaných termínech, na které se hlásí individuální účastníci, v případě většího počtu zájemců se zařazují dodatečné termíny. Mimoto lze uspořádat programy pro jakékoli skupiny, které samy naplní počet účastníků v individuálním termínu, po dohodě.WWW kontakt: web.katolik.cz/tec


Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 20,1-17; Žalm 19; 1 Kor 1,22-25
Jan 2,13-25

Jeruzalémský chrám se postupně stal jediným místem, kde se mohli přinášet oběti Hospodinu. Posvátný prostor, kde běžní lidé směli vstoupit jen na nádvoří. Pouze určený kněz směl do vnitřku svatyně. Ježíš však vystupuje jako někdo, kdo má na chrám zvláštní vlastnické právo. Samozřejmě se tu hraje s dvojznačností slov. Pán mluví o chrámu svého těla. Ale přece se jeho slova vážou i na místo přinášení obětí. Od Kristovy smrti se „místem“ oběti stane skutečně jeho tělo. On je chrám, zde se setkáváme s Otcem, zde se uskuteční zásadní oběť za hřích. Kristus se ve svém těle stal trvalým zpřítomněním Hospodina.

Zdroj: Nedělní liturgie

MDŽ - Mezinárodní den žen - 8.3.

(7. 3. 2021) Kontroverzní svátek? Máme slavit Mezinárodní den žen, nebo Den matek?

Svatý ´Sudeťák´ P. Hubert Engelmar Unzeitig (svátek 2.3.)

(28. 2. 2021) P. Hubert Engelmar Unzeitig byl sudetský Němec, který se narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou severně od Brna.…

Svatý ´Sudeťák´

Svatý ´Sudeťák´
(27. 2. 2021) P. Hubert Engelmar Unzeitig se narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou severně od Brna. Zemřel 2. března 1945…

Oto Mádr, přední český teolog a jeden z nejdéle vězněných kněží u nás (+ 27. 2. 2011)

(26. 2. 2021) Oto Mádr - výrazná osobnost české katolické církve 20. století

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2021) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

P. Pavel Kučera - uprchlík a uprchlický farář

(24. 2. 2021) Tzv. uprchlický farář P . Pavel Kučera utekl v roce 1964 z komunistického Československa. Jeho posláním se pak na dlouhá…

Proti jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(23. 2. 2021) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost – a sice…

V češtině vyšel kurz „Jak se modlit“

V češtině vyšel kurz „Jak se modlit“
(22. 2. 2021) Kurz je určen pro setkání menších skupin a lze jej použít i pro setkání online a i pro jednotlivce. Každá lekce obsahuje…

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2021) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...