Naděje je jako otvor, kterým proudí do hlubin naší duše světlo  - archív citátů

Navigace: Tematické texty D Duch svatý, letniceModlitby, novény, vigilie Vigilie - vlastní bohoslužba

Vigilie - vlastní bohoslužba

Modlitební setkání před sesláním Ducha sv.
( vigilie )a) Vstup

kapela: Při průvodu hraje vstupní písničku
Kněz: Kněz zahájí křížem, vstupní slovo


b) Prosba za dary Ducha

Moderátor: Uvedení do této části, která se skládá ze 7 bloků,
každý blok je věnován jednomu daru Ducha svatého.

kapela: Kánon “Veni Creator” ( Hosana 1 – č. 628 )

1. Biřmovanec: Přiblíží konkrétní dar Ducha sv..:

· Moudrost je nejvyšší ze všech darů. Přichází na pomoc božské ctnosti lásky. S jeho pomocí vnímáme Boha jako duši naší duše, život našeho života. Téměř experimentálně zakoušíme přítomnost Boží v činnosti, jakou v nás koná, v duchovní radosti a pokoji, kterými nás zaplavuje. To nijak nesouvisí s citovými nebo smyslovými prožitky, je to radost mnohem hlubší a niternější, která ve vyšších stupních duchovního života přichází zároveň s citovou vyprahlostí a temnotou. V tomto životě zůstává dar moudrostí v temnotě víry, ale jeho vrchol směřuje až k nazírání Boha v nebeské blaženosti.

Po uvedení daru zapálí od paškálu jednu ze sedmi svící na oltáři nebo jiném vhodném místě a vysloví prosbu za tento dar:

· Bože, dej mi trochu svého Ducha moudrosti, abych rozpoznal, kde mám ustoupit a kde mám plnit svůj úkol.

kapela: Po asi 1 minutě ticha začne hrát kapela jemnou melodii do ztracena..
Ministrant: Přečte verše z litanií k Duchu sv..

· Sestup na nás Duchu svatý a utvoř si v našich srdcích příbytek.( odpověď : Budiž veleben! )
· Duchu svatý, jenž jsi s Otcem i Synem uctíván, nauč nás žít ve stálé přítomnosti Boží.
· Duchu svatý, jenž sídlíš v srdci Božího Syna, nauč nás poznávat tě a milovat.
· Duchu svatý, nauč nás žít v odevzdanosti a nezdolné důvěře v Boha.

kapela: Po přečtení hraje znovu jemnou melodii do ztracena (20s) a pak hned se začne znovu zpívat “Veni Creator” a následuje další blok – “dar”.

2. Biřmovanec: Přiblíží dar Ducha sv.:

· Rozum nám pomáhá proniknout do smyslu zjevených pravd, je posilou pro ctnost víry. Víra je pouhým souhlasem se slovem Božím, který může existovat i ve stavu smrtelného hříchu. Dar rozumnosti však proniká obsahy víry, aniž by jim bral jejich tajemství. Proto je také přístupný jak pro vzdělané, tak pro prosté lidi. Mnozí, kteří nejsou schopni studovat důvody uvěřitelnosti, disponují darem rozumnosti v mnohem větší míře než učenci. Nahlížejí nekonečnou velikost Boží, hloubku vztahů v Nejsvětější Trojici nebo hluboké pokoření vtěleného Slova s takovou intenzitou, která nekonečně přesahuje možnosti stvořeného rozumu.

Po uvedení daru zapálí od paškálu jednu ze sedmi svící na oltáři nebo jiném vhodném místě a vysloví prosbu za tento dar:

· Bože, dej mi trochu svého Ducha rozumu, abych poznal, co ode mne chceš a kdo to se mnou myslí dobře.

kapela: Po asi 1 minutě ticha začne hrát kapela jemnou melodii do ztracena..
Ministrant: Přečte verše z litanií k Duchu sv..
( odpověď : Budiž veleben! )
· Duchu svatý, zapal v našich srdcích oheň své lásky.
· Duchu svatý, tajemná holubice, nauč nás chápat Písmo svaté.
· Duchu svatý, nauč nás správně se modlit.
· Duchu svatý, jenž mluvíš ústy proroků, nauč nás žít v pokoji a míru duše.

kapela: Po přečtení hraje znovu jemnou melodii do ztracena (20s) a pak hned se začne znovu zpívat “Veni Creator” a následuje další blok – “dar”.3. Biřmovanec: Přiblíží dar Ducha sv.:

· Rada zdokonaluje ctnost opatrnosti, tedy schopnost správně se rozhodovat, volit dobré prostředky k cíli. Jenže v lidském životě přicházejí situace, kdy se musíme rozhodovat mezi dvěma zly Dobro jednoho je často zlem pro jiného. Jindy nám zase chybí dostatečný rozhled pro to, abychom se mohli rozhodnout v závažné věci, protože nám všechny možnosti připadají stejně dobré. Dar rady přichází na pomoc při volbě nejlepších prostředků k věčnému cíli; ukazuje, co je třeba činit a čeho se varovat, co říci a co zamlčet, co podnikat a čeho nechat.

Po uvedení daru zapálí od paškálu jednu ze sedmi svící na oltáři nebo jiném vhodném místě a vysloví prosbu za tento dar:

· Bože, dej mi trochu Ducha rady, abych pomáhal těm, kteří to potřebují a ptají se mne na radu.

kapela: Po asi 1 minutě ticha začne hrát kapela jemnou melodii do ztracena..
Ministrant: Přečte verše z litanií k Duchu sv..
( odpověď : Budiž veleben! )
· Duchu svatý, ohnisko láskou planoucí, nauč nás žít moudře a trpělivě.
· Duchu svatý, všemi dary vládnoucí, nauč nás žít v pokoře a skromnosti.
· Duchu svatý, jehož pokladnice přetékají, nauč nás chápat cenu utrpení.
· Duchu svatý, jehož pokladnice jsou bezedné, nauč nás správně využívat drahocenný čas.

kapela: Po přečtení hraje znovu jemnou melodii do ztracena (20s) a pak hned se začne znovu zpívat “Veni Creator” a následuje další blok – “dar”.


4. Biřmovanec: Přiblíží dar Ducha sv.:

· Síla nám dává odvahu podnikat pro Boha veliké věci a snášet útrapy. Je doplněním ctnosti statečnosti. Vnuká nám neochvějnou důvěru v pomoc Boží, i v nejtěžším utrpení posiluje duši nadpřirozenou radostí ze spojení s Kristem. Zároveň podpírá ty, kteří procházejí obdobím vnitřní vyprahlosti, kdy nezakoušejí Boží přítomnost a lásku. Posiluje jejich víru a zbožnost, aby neklesli a nevzdálili se od Boha.

Po uvedení daru zapálí od paškálu jednu ze sedmi svící na oltáři nebo jiném vhodném místě a vysloví prosbu za tento dar:

· Bože, dej mi trochu Ducha síly, abych se odvážil – i proti názoru ostatních – stát při tobě.

kapela: Po asi 1 minutě ticha začne hrát kapela jemnou melodii do ztracena..
Ministrant: Přečte verše z litanií k Duchu sv..
( odpověď : Budiž veleben! )
· Duchu svatý, z jehož pokladů neubývá, chraň nás veškeré nelásky a pýchy.
· Duchu svatý, jehož bohatství nikdo nespočítá, nauč nás čelit zbytečným myšlenkám a představám.
· Duchu svatý, dárce darů přemnohých, nauč nás vyhnout se planým činnostem a marným řečem.
· Duchu svatý, z jehož plnosti jsme všichni obdrželi, nauč nás mlčet i co máme mluvit v pravý čas.

kapela: Po přečtení hraje znovu jemnou melodii do ztracena (20s) a pak hned se začne znovu zpívat “Veni Creator” a následuje další blok – “dar”.5. Biřmovanec: Přiblíží dar Ducha sv.:

· Umění nemá nic společného s můzami. Vede nás, abychom svatě posuzovali stvořené věci, bud' že nám ukazuje jejich nicotu, nebo nás vede jejich prostřednictvím k Bohu. Dává nám poznat, že tvorové sami o sobě nejsou nic a že se na ně nemáme vázat jako na svůj poslední cíl. Na jeho vrcholu máme sílu k odříkání až k hrdinskému stupni. Připodobňuje nás ukřižovanému Kristu, připojuje nás k velkému tajemství vykoupení. Zvláště je to umění poznat závažnost hříchu, které má za ovoce nadpřirozenou lítost. Tento dar souvisí se ctností naděje a řídí dary rady, síly a nábožnosti.

Po uvedení daru zapálí od paškálu jednu ze sedmi svící na oltáři nebo jiném vhodném místě a vysloví prosbu za tento dar:

· Bože, dej mi trochu Ducha vědění, abych se dobře učil a své znalosti abych používal pro radost a užitek ostatních.

kapela: Po asi 1 minutě ticha začne hrát kapela jemnou melodii do ztracena..
Ministrant: Přečte verše z litanií k Duchu sv..
( odpověď : Budiž veleben! )
· Duchu svatý, lásko věčná, nauč nás, abychom dávali dobrý příklad.
· Duchu svatý, dobroto neskonalá, dej nám vytrvalost v dobrém.
· Duchu svatý, sladký utěšiteli, nauč nás správně jednat s lidmi.
· Duchu svatý, milý duší příteli, nauč nás nikoho neposuzovat a křivdy zapomínat.

kapela: Po přečtení hraje znovu jemnou melodii do ztracena (20s) a pak hned se začne znovu zpívat “Veni Creator” a následuje další blok – “dar”.


6. Biřmovanec: Přiblíží dar Ducha sv.:

· Zbožnost je pozitivním doplněním daru bázně. Plní nás synovskou oddaností k Bohu, pobízí nás, abychom s ochotou a láskou plnili všechno, co se týká modlitby, bohoslužby, rozvíjení duchovního života. Je tedy dovršením ctnosti spravedlnosti, v níž dáváme Bohu i bližnímu to, co mu náleží. V nejvyšším stupni nás pobízí zcela se oddat službě Boží, přinášet Bohu všechny své skutky jako oběť ve spojení s jedinou dokonalou obětí našeho Spasitele.

Po uvedení daru zapálí od paškálu jednu ze sedmi svící na oltáři nebo jiném vhodném místě a vysloví prosbu za tento dar:

· Bože, dej mi trochu Ducha zbožnosti, abych se modlil za druhé a ve všech věcech, i v těch nejmenších, ti důvěřoval.

kapela: Po asi 1 minutě ticha začne hrát kapela jemnou melodii do ztracena..
Ministrant: Přečte verše z litanií k Duchu sv..
( odpověď : Budiž veleben! )
· Duchu svatý, světlo duši blažící, nauč nás vidět potřeby druhých, abychom nezanedbávali dobré skutky.
· Duchu svatý, otče ubohých, osvěcuj nás v čem chybujeme.
· Duchu svatý, jenž konáš v duších zázraky, veď nás bdělostí k dokonalosti.
· Duchu svatý, jemuž není nic utajeno, nauč nás unikat osidlům ďáblovým.

kapela: Po přečtení hraje znovu jemnou melodii do ztracena (20s) a pak hned se začne znovu zpívat “Veni Creator” a následuje další blok – “dar”.7. Biřmovanec: Přiblíží dar Ducha sv.:

· Bázeň Boží nevzbuzuje strach, ale posvátnou úctu před svatostí. Přichází na pomoc ctnosti mírnosti. Chrání nás před poklesky naší zkažené přirozenosti. Nejprve vnuká odpor k hříchu a chrání před pokušením, v dalším stupni v nás vzbuzuje synovskou úctu k Boží velebnosti, chrání před neúctou ke svatým věcem a před opovážlivostí.

Po uvedení daru zapálí od paškálu jednu ze sedmi svící na oltáři nebo jiném vhodném místě a vysloví prosbu za tento dar:

· Bože, dej mi trochu Ducha bázně Boží, abych s tím, co jsi stvořil, i když se to zdá zlé, zacházel dobře a abych nic lehkomyslně neničil.

kapela: Po asi 1 minutě ticha začne hrát kapela jemnou melodii do ztracena..
Ministrant: Přečte verše z litanií k Duchu sv..
( odpověď : Budiž veleben! )
· Duchu svatý, jenž znáš budoucnost vesmíru, pomoz nám, abychom se vymanili z područí těla, světa a ďábla.
· Duchu svatý, jenž znáš i budoucnost naši, svěřujeme do Tvé ochrany a péče i svoje rodiny, přátele, dobrodince a všechen lid.

kapela: Po přečtení hraje znovu jemnou melodii do ztracena (20s) a pak hned se začne znovu zpívat “Veni Creator” a následuje další blok – “dar”.


Na konci 7. bloku se rozsvítí světla v celém kostele.
c) Biřmovanci

Moderátor: Vysvětlí rozsvícený kostel a uvede prosby za biřmovance.

Biřmovanci: Udělají půlkruh kolem oltáře a spojí se s ostatními v lavicích.
Biřmovanci i farníci mají rozdané svíce ( kahánky).

Ministrant: Zahájí prosbu za biřmovance modlitbou K. Rahnera
Následují chvály, díky a prosby, které vyslovují jak biřmovanci, tak přítomní farníci.

Modlitba Karla Rahnera.
· Přijď, Duchu svatý, Duchu Otce i Syna, přijď, Duchu lásky, Duchu synovství, Duchu pokoje, důvěry, síly a svaté radosti.
· Přijď, tajemný jásote v slzách světa, přijď vítězný, živote v smrti země, přijď otče, ubohých, zastánce utištěných, přijď, světlo věčné pravdy, přijď, lásko vlitá do našich srdcí.
· Nemáme nic, co by tě mohlo přinutit, a proto důvěřujeme. Naše srdce se ve skrytu bojí tvého příchodu, protože jsi nezištný a jemný, protože jsi jiný než ono. Máme však nejpevnější přislíbení, že přesto přijdeš. Přijď tedy, přicházej den ode dne nově a více.
· Spoléháme na tebe; na koho jiného se můžeme spolehnout. Milujeme tě, neboť jsi láska sama. V tobě máme Boha za Otce, neboť ty v nás voláš Abba - milý Otče.
· Děkujeme ti, oživovateli, Duchu svatý, že v nás přebýváš, že ty sám chceš v nás být pečetí živoucího Boha. Pečetí na jeho vlastnictví.
· Zůstávej při nás, neopouštěj nás v trpkých bojích tohoto života ani při jeho konci, až nás všechno opustí. Přijď Duchu svatý.
Amen

Kapela: Po společné modlitbě hraje písničku "Duch a nevěsta" ( Hosana 1 – č. 55 ) a farníci jsou vyzváni k tiché modlitbě za biřmovance.

Biřmovanci: Po písničce si začnou zapalovat svíčky od svící na oltáři a roznášejí světlo farníkům.

Kapela: Během rozžíhání svící hraje píseň: “Pouze Ty” ( Hosana 2 –č. 202 )
nebo “Rozžíhá Maria svíce v nás” ( Hosana 1 – č. 225 )d) Závěr

Kněz: Požehnání.
Kapela: Závěrečná písnička.

Svíčky je možné si odnésti domů nebo vhodně umístit u oltáře a zapálit je o vlastní slavnosti Seslání Ducha svatého.


e) Technické nároky

· Před začátkem připravit 7 svící na oltáři nebo jiném vhodném místě, které symbolizují dary Ducha sv., dále svíčky pro biřmovance, a potom pro všechny přítomné, vhodné jsou i kahánky.

· Je vhodné připravit písně na samostatné lístky, též přidat i některé materiály: litanie, modlitby k Duchu sv. a obdarovat jimi přítomné.


( Litoměřice L.P. 1999 )


Témata: Duch svatý

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Jer 23,1-6; Žalm Žl 23,1-3a.3b-4.5.6; Ef 2,13-18
Mk 6,30-34

Nelze přehlédnout, že Pán Ježíš vidí potřebu odpočinku a sám navrhuje unaveným učedníkům „dovolenou“. Bůh je přítelem odpočinku! Zavedení sedmého dne jako dne odpočinku není náhodné, je to Boží přikázání. Je to den, kdy máme slavit a děkovat za dary, které jsme během práce užívali a ze kterých nyní žijeme. Možná dnes potřebujeme nově definovat sami sobě, jak takový čas prožít, aby vedl jak ke zotavení těla, tak i zotavení duše, ale i rodiny, vztahů a sebe sama. Ale ani zde nesmíme být tvrdí tak, že bychom přestali vidět lidi okolo nás. Je tedy třeba moudře rozlišit, kdy má člověk nasadit síly, i když je unavený a má právo na odpočinek, a kdy je možné poslat potřebné za jinými nebo jejich žádost odložit na později a sami „vypnout“, být s rodinou, být s Bohem nebo sami se sebou.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2024) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. 

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2024) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby…

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2024) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2024) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2024) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2024) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2024) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)