papež František | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus C)
1. neděle postní - C / Angelus - papež František (Posedlost mocí zotročuje. Nikdy nedělejte kompromisy se zlem.)

Evangelium dnešní liturgie, první neděle postní, nás zavádí na poušť, kam je Ježíš veden Duchem svatým, aby tam byl čtyřicet dní a byl pokoušen ďáblem (srov. Lk 4,1-13). I Ježíš byl pokoušen ďáblem a provází nás, každého z nás, v našich pokušeních. Poušť symbolizuje boj proti svodům zla, aby se člověk naučil zvolit si skutečnou svobodu. Ježíš totiž zažívá zkušenost pouště těsně před začátkem svého veřejného poslání. Právě v tomto duchovním zápase rozhodujícím způsobem potvrzuje, jakým Mesiášem chce být. Ne nějaký Mesiáš, ale takový: řekl bych, že právě toto je prohlášení Ježíšovy mesiášské identity, Ježíšova mesiášského způsobu. "Já jsem Mesiáš, ale tímto způsobem". Podívejme se tedy blíže na pokušení, proti kterým bojuje.

Ďábel ho dvakrát osloví slovy: "Jsi-li Syn Boží..." (vv. 3.9). Jinými slovy, navrhuje využít jeho postavení: nejprve k uspokojení hmotných potřeb, které pociťuje (srov. v. 3) - hladu -; pak k posílení své moci (srov. v. 6-7); nakonec k získání velkolepého znamení od Boha (srov. v. 9-11). Tři pokušení. Jako by říkal: "Jsi-li Syn Boží, využij toho!". Jak často se nám to stává: "Ale když už jsi v takové situaci, využij toho! Nepropásněte příležitost, šanci", tedy "myslete na vlastní zisk". Je to svůdná nabídka, ale vede vás do otroctví srdce: činí vás posedlými touhou mít, vše redukuje na vlastnictví věcí, moci, slávy. To je jádro pokušení: "jed vášní", v němž se zakořeňuje zlo. Podívejme se do svého nitra a zjistíme, že naše pokušení mají vždy tento vzorec, vždy tento způsob jednání.

Ježíš se však proti přitažlivosti zla staví vítězným způsobem. Jak to dělá? Na pokušení odpovídá Božím slovem, které říká, že nemáme zneužívat Boha, druhé a věci pro sebe, že nemáme zneužívat svého postavení k získání privilegií. Protože pravé štěstí a svoboda nespočívají ve vlastnictví, ale ve sdílení, ne ve využívání druhých, ale v lásce k nim, ne v posedlosti mocí, ale v radosti ze služby.

Bratři a sestry, tato pokušení nás také provázejí na cestě životem. Musíme být ostražití, nebát se - stává se to každému - a dávat si pozor, protože se často prezentují pod zdánlivou formou dobra. Ďábel, který je lstivý, totiž vždy používá klam. Chtěl, aby Ježíš uvěřil, že jeho návrhy jsou užitečné, aby dokázal, že je skutečně Boží Syn.

A rád bych zdůraznil jednu věc. Ježíš se s ďáblem nebaví: Ježíš se s ďáblem nikdy nebaví. Buď ho vyhnal, když uzdravil posedlého, nebo v tomto případě, když musí odpovědět, tak to dělá Božím slovem, nikdy ne svým vlastním slovem. Bratři a sestry, nikdy se nepouštějte do dialogu s ďáblem: je mazanější než my. Nikdy! Držte se Božího slova jako Ježíš a nanejvýš vždy odpovídejte Božím slovem. Tímto způsobem neuděláme chybu.

To s námi dělá ďábel: často přichází "s líbeznýma očima", "s andělskou tváří", dokonce se umí maskovat posvátnými, zdánlivě náboženskými motivy! Pokud podlehneme jeho lichotkám, nakonec ospravedlníme svou faleš tím, že ji budeme maskovat za dobré úmysly. Kolikrát jsme například slyšeli toto: "Dělal jsem sice nestandardní obchody, ale pomáhal jsem chudým"; "Zneužil jsem své role - jako politik, jako vládce, jako kněz, jako biskup - ale také k dobrému"; " Podléhal jsem svým pudům, ale nakonec jsem nikomu neublížil", tato ospravedlnění a tak dále, jedno za druhým. Prosím: se zlem, bez kompromisů! S ďáblem žádný dialog! Nesmíme vést dialog s pokušením, nesmíme upadnout do onoho spánku svědomí, který nás nutí říkat: "Ale vždyť to není nic vážného, vždyť to tak dělají všichni"! Podívejme se na Ježíše, který se nesnaží dohodnout, neuzavírá dohody se zlem. Proti ďáblovi staví Boží slovo, které je silnější než ďábel, a tak vítězí nad pokušením.

Kéž je pro nás tato postní doba také dobou pouště. Udělejme si čas na ztišení a modlitbu - trocha nám prospěje - a v tomto čase se zastavme a podívejme se na to, co se nám hýbe v srdci, na naši vnitřní pravdu, na to, co víme, že nelze ospravedlnit. Získejme vnitřní projasnění a postavme se v modlitbě před Boží slovo, aby se v nás mohl odehrát prospěšný boj proti zlu, které nás zotročuje, boj za svobodu.

Prosme Pannu Marii, aby nás provázela postní pouští a pomáhala nám na cestě obrácení.

Se svolením převzato
webu České sekce Radio Vaticana
Redakčně upraveno

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 30. 5. slavnost Těla a krve Páně

1. čtení Ex 24,3-8; Žid 9,11-15; Evangelium Mk 14,12-16.22-26

Komentář k Mk 14,12-16.22-26: Společenství učedníků s Kristem se promítá i do našich časů. Vždyť On je s námi vždy, když slavíme eucharistii. Trvalá přítomnost Pána ať je pro naše vztahy povzbuzením!

Zdroj: Nedělní liturgie

Slavnost Těla a krve Páně (´Božího těla´)

(27. 5. 2024) Svátek, který katolická církev slaví ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, aby zvlášť oslavila - eucharistii.

26. KVĚTNA - SV. FILIP NERI

(24. 5. 2024) Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2024) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2024) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.