Nezapomínejte na chudé, milujte je, protože v nich je ukřižovaný Ježíš, - archív citátů

papež František | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
14. neděle v mezidobí - C / Angelus - papež František (Bez ochoty k bratrství a spolupráci hlásání evangelia nepokročí)

V evangeliu dnešní nedělní liturgie čteme o tom, že „Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát (učedníků) a poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít“ (Lk 10,1). Učedníci nebyli vysláni jednotlivě, ale po dvou. Jít na misii ve dvou se z praktického hlediska jeví spíše jako nevýhoda než prospěch. Hrozí, že se oni dva lidé neshodnou, půjdou odlišným krokem, jeden se cestou unaví a onemocní, čímž přinutí i druhého k zastávce. Když jde naopak člověk sám, zdá se, že postupuje rychleji a bez klopýtání. Ježíš ale tak nesmýšlí: nevysílá před sebou samotáře, ale učedníky jdoucí po dvou. Ptejme se však, jaké důvody ho vedou k této volbě?

Úkolem učedníků je obcházet vesnice a připravovat lidi na Ježíšovo přijetí. Pokyny, které jim k tomu Ježíš dává, se příliš netýkají toho, co mají hlásat, jako spíše toho, jak mají vystupovat. Nejde tedy o scénář, který mají odříkat, ale o životní svědectví – svědectví, které je nutno vydat, spíše než slova, která mají zaznít. Ježíš je nazývá dělníky – jsou totiž povoláni k dílu, k hlásání evangelia skrze své chování. A první konkrétní čin, jímž učedníci vykonávají svou misii, je právě tato chůze ve dvou. Nejsou to stopeři, kazatelé, kteří nedokáží přenechat slovo druhému. Především sám život učedníků totiž hlásá evangelium: jejich umění přebývat spolu, navzájem se respektovat, netoužit po dokazování větších schopností než druhý, svorně odkazovat k jedinému Mistru.

Můžeme vypracovat dokonalé pastorační plány, uvést do pohybu dobře promyšlené projekty, proorganizovat se do nejzazších podrobností, můžeme svolávat zástupy a mít množství nástrojů, ale pokud nejsme ochotni k bratrství, hlásání evangelia nepostupuje. Nebudeme-li ochotni k bratrství a spolupráci, hlásání evangelia nepokročí. Jeden misionář kdysi vyprávěl, že se vydal do Afriky společně s jedním spolubratrem. Po nějaké době se od něj oddělil, usadil se v jedné vesnici a tam uskutečnil řadu úspěšných stavebních aktivit ku prospěchu tamního společenství. Vše zdárně probíhalo, až se jednoho dne zachvěl, protože si povšiml, že žije jako schopný podnikatel mezi staveništi a účetnictvím. Ale...a ono „ale“ přetrvávalo. Přenechal tedy správu všeho jiným – laikům – a vyhledal svého spolubratra. Pochopil tak, proč Pán vyslal učedníky po dvou: evangelizační poslání se nezakládá na osobním aktivismu, tedy na „činnosti“, nýbrž na testimonio, svědectví o bratrské lásce i skrze obtíže, které společné soužití obnáší.  

Můžeme se tedy ptát sami sebe: Jak druhým lidem přinášíme dobrou zvěst evangelia? Činíme tak v bratrském duchu a stylu, anebo světským způsobem, který se vyznačuje protagonismem, soutěživostí a výkonností? Dotazujme se, zda jsme schopni spolupracovat, podstupovat společná rozhodnutí, upřímně ctít člověka, jehož máme po boku, a mít na zřeteli jeho úhel pohledu, jestliže nejednáme za sebe, ale ve společenství. Především takto učedník vyjevuje Mistra a skutečně ho hlásá druhým lidem.

Kéž nás Panna Maria, Matka církve, učí, jak připravovat stezky Pánu skrze svědectví bratrské lásky.

Se svolením převzato
webu České sekce Radio Vaticana
Redakčně upraveno

Související texty k tématu:

Evangelizace, misie

Čtení z dnešního dne: Sobota 23. 9.

1. čtení – 1 Tim 6,13-16; Evangelium – Lk 8,4-15

Komentář k Lk 8,4-15: Už tím, že se nad Božím slovem dnes zastavím, padne do (dobré?) půdy. Chci mít teď sílu přinášet užitek. Bez trpělivosti nic nevzejde!

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Padre Pio (23.9.)

Sv. Padre Pio (23.9.)
(22. 9. 2023) Otec Pio z Pietrelciny (1887 - 1968) je jednou z nejvýraznějších světeckých postav 20. století. Po celých padesát let…

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2023) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2023) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam,…

Setkání zdravotníků Pod Petřínem 7. 10. 2023

Setkání zdravotníků Pod Petřínem 7. 10. 2023
(18. 9. 2023) "Zdravotník v síti vztahů" / Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1…

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2023) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do…

Adolf Kajpr - teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

Adolf Kajpr - teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů
(16. 9. 2023) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kurz: Práce s Písmem v katechezi

Kurz: Práce s Písmem v katechezi
(15. 9. 2023) Průběžný celoroční kombinovaný kurz pro začínající i zkušené katechety. Kurz zahrnuje 5 online…