Pro každého existuje poklad  v tom, po čem touží. - archív citátů

Scarano Angelo | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus C)
5. neděle velikonoční

1. čtení Sk 14,20b-26
Misie v Lystře začala božskou úctou a skončila kamenováním (snad narážka na Šavlův souhlas s kamenováním Štěpána, Sk 8,1). Ani to však (díky podpoře ostatních učedníků, v. 20) nemůže zabránit dalšímu šíření radostné zvěsti (v. 21). V. 21 - 25 líčí jakousi Pavlovu pastýřskou péči o již založené obce a jejich počínající strukturální organizaci (ustanovení starších, v. 23). Kromě struktury však obce k další cestě potřebují především víru a trpělivost (v. 22, srov. 1 Sol 1,4n). První Pavlova misijní cesta pak končí opět v jeho "domovské" církvi - v Syrské Antiochii - svědectvím.2. čtení Zj 21,1-5a
Boží stvořitelský plán jednou dojde svého konečného dovršení: Bůh stvoří nová nebesa a novou zemi (v. 1). Přece však to nebude pouhé zdokonalení současného světa, ale něco převratně nového, vždyť dřívější nebesa a dřívější země zmizí. Nová smlouva dojde svého plného uskutečnění: nevěsta okrášlená samotným snoubencem (vždyť sestupuje od Boha - v. 2!) bude konečně připravená na svatbu a na život v blízkém společenství se svým ženichem. Ona bude plně Jeho a On bude plně její. “Svatební radost” bude tak veliká, že “pohltí” veškerý zármutek, nářek či bolest. Bůh tvoří všechno nové (v. 5). Toto “nové stvoření” už započalo a probíhá právě teď, vždyť jsme tímto “novým stvořením” (2 Kor 5,17). “Hle, činím něco nového a už to raší. Nevíte o tom?” (Iz 43,19).Evangelium Jan 13,31-33a.34-35
“Jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy” - tato ústřední věta dnešního úryvku se objevuje častěji v Janově evangeliu (15,12.17). Její přesnější překlad by však měl znít: “Tou láskou, kterou jsem já miloval vás, tou se navzájem milujte vy”. Ježíšova láska k učedníkům vyvolává pohyb vzájemné bratrské lásky: mezi nimi proto proudí jeho samotná láska, a ne její pouhé napodobení! Tento postoj Ježíš dokonce označuje jako “přikázání”. V Písmu je přikázání vždycky spojené se smlouvou. Nová smlouva tedy obsahuje nové přikázání. Novost tohoto přikázání spočívá v povaze této lásky, která je projevením samotné Kristovy lásky. Kristova láska, Kristovo nové přikázání nás “obnovují”, protože v nás obnovují “nové srdce”.Detailnější poznámky

- Slovo nyní se vztahuje k “hodině” vydání, umučení a smrti Ježíše, k hodině Ježíšova přechodu k Otci. Tato “hodina” nastává Jidášovým vydáním (proto Ježíš řekl “nyní je oslaven…” po odchodu Jidáše)

- tato hodina, tj. toto “nyní” vyjadřuje i přechod mezi starým a novým “věkem” (viz Řím 3,21.26; 6,19.21; 11,5.30). U Lukáše se stejná myšlenka vyjadřuje slovem “nyní, teď” nebo “dnes” (např. 2,11; 4,21)

- janovské pojetí Ježíšovy smrti, která je zároveň oslavením, se zakládá na Iz 52,13 ("Hle, můj služebník bude mít úspěch, zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší. – vyvýšením je u Jana ukřižování)

- oslavení je projevem slávy, viditelným projevem Božího majestátu skrze mocné skutky. A to se projevuje smrtí a vzkříšením Ježíše

- oslovení dítky by se dobře hodilo v kontextu paschální poslední večeře, která měla být rodinnou slavností: jeden z členů vysvětloval dětem smysl obřadu. Oslovení se hodí i tehdy, když považujeme tuto pasáž jako “řeč na rozloučenou”: v tomto lit. druhu umírající otec dává pokyny svým dětem

- novost přikázání lásky se nemá vysvětlit jako protiklad “starého přikázání SZ”. Tato novost je spíš spojena s novostí smlouvy, která se uzavírá při poslední večeři. Ježíšem se uskutečňuje Jer 31,31-34 (Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novu smlouvu. Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra: »Poznávejte Hospodina!« Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat."). Tato nová smlouva bude zvnitřněna (interiorizována), umožní blízký vztah lidu s Bohem, poznání Boha (slovem poznání SZ mluva vyjadřuje vztah lásky, vztah tak blízký jako je intimní spojení mezi mužem a ženou – viz Gen 4,1: I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla). Témata ”blízkého vztahu”, vzájemného přebývání a poznání se objevují v celé řeči na rozloučenou (Jan 13-16).

- V. 34 - Milujte se navzájem jako jsem já miloval vás. ”Jako” (řecky ”kathos”) zde nevyjadřuje podobnost (i jinde u Jana), ale spíš původ, zdroj: tou láskou, kterou jsem já miloval vás, milujte se i vy. Ježíšova láska k učedníkům vyvolává pohyb lásky: jeho samotná láska proudí v nich, když milují bratry (a sestry) a jsou od nich milováni. Tato vzájemná láska je především stavem učedníků, jejich způsob existence v Synu. Teprve pak je činem. I Ježíš existoval z lásky Otce (Jan 15,9).

- V. 35 říká, že podle vzájemné lásky svět pozná Ježíšovy učedníky. Stejné téma se objevuje i v Jan 17,22.23 (Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno - já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne.): svět bude ”přitahován” jednotou (tj. vzájemnou láskou) mezi učedníky, jednotou ”spočívající” na jednotě (tj. lásce, neboli vztahu vzájemného a nezištného darování sebe) Otce a Syna

- Přikázání lásky je odpovědí na ”problém” Ježíšova odchodu (v. 33): Ježíš odchází, ale bude nadále přítomen ”skrze vzájemnou lásku” – tato láska (nakolik bude autentická) bude dokonce jeho láskou (viz verš .34- tou láskou, jakou jsem miloval vás …), a ta prokáže jeho živou přítomnost mezi učedníky. Nakolik bude ve společenství církve ”Kristova láska”, lidé budou potkávat Krista.
Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Pondělí 28. 11.

1. čtení - Iz 1, 21-27 nebo Iz 2, 1-5 a Žalm 72; Evangelium - Mt 8,5-11

Komentář k Mt 8,5-11: Církev je otevřena všem, bez ohledu na původ. I my jsme tedy ti mnozí, kteří budou u jednoho stolu se starozákonními proroky. To ať mě naplní radostí i hrdostí!

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2022) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

Kdy začíná advent?
(24. 11. 2022) Datum 1. adventní neděle...

Za papežem do Lisabonu!

Za papežem do Lisabonu!
(22. 11. 2022) Na přelomu července a srpna příštího roku se budou v Lisabonu konat Světové dny mládeže. Mladí poutníci z celého…

C. S. Lewis

(21. 11. 2022) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Advent

Advent
(20. 11. 2022) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(18. 11. 2022) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2022 – Ježíše Krista Krále 2023.…

Litanie ke Kristu Králi

(18. 11. 2022) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)