Scarano Angelo | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus C)
5. neděle velikonoční

1. čtení Sk 14,20b-26
Misie v Lystře začala božskou úctou a skončila kamenováním (snad narážka na Šavlův souhlas s kamenováním Štěpána, Sk 8,1). Ani to však (díky podpoře ostatních učedníků, v. 20) nemůže zabránit dalšímu šíření radostné zvěsti (v. 21). V. 21 - 25 líčí jakousi Pavlovu pastýřskou péči o již založené obce a jejich počínající strukturální organizaci (ustanovení starších, v. 23). Kromě struktury však obce k další cestě potřebují především víru a trpělivost (v. 22, srov. 1 Sol 1,4n). První Pavlova misijní cesta pak končí opět v jeho "domovské" církvi - v Syrské Antiochii - svědectvím.2. čtení Zj 21,1-5a
Boží stvořitelský plán jednou dojde svého konečného dovršení: Bůh stvoří nová nebesa a novou zemi (v. 1). Přece však to nebude pouhé zdokonalení současného světa, ale něco převratně nového, vždyť dřívější nebesa a dřívější země zmizí. Nová smlouva dojde svého plného uskutečnění: nevěsta okrášlená samotným snoubencem (vždyť sestupuje od Boha - v. 2!) bude konečně připravená na svatbu a na život v blízkém společenství se svým ženichem. Ona bude plně Jeho a On bude plně její. “Svatební radost” bude tak veliká, že “pohltí” veškerý zármutek, nářek či bolest. Bůh tvoří všechno nové (v. 5). Toto “nové stvoření” už započalo a probíhá právě teď, vždyť jsme tímto “novým stvořením” (2 Kor 5,17). “Hle, činím něco nového a už to raší. Nevíte o tom?” (Iz 43,19).Evangelium Jan 13,31-33a.34-35
“Jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy” - tato ústřední věta dnešního úryvku se objevuje častěji v Janově evangeliu (15,12.17). Její přesnější překlad by však měl znít: “Tou láskou, kterou jsem já miloval vás, tou se navzájem milujte vy”. Ježíšova láska k učedníkům vyvolává pohyb vzájemné bratrské lásky: mezi nimi proto proudí jeho samotná láska, a ne její pouhé napodobení! Tento postoj Ježíš dokonce označuje jako “přikázání”. V Písmu je přikázání vždycky spojené se smlouvou. Nová smlouva tedy obsahuje nové přikázání. Novost tohoto přikázání spočívá v povaze této lásky, která je projevením samotné Kristovy lásky. Kristova láska, Kristovo nové přikázání nás “obnovují”, protože v nás obnovují “nové srdce”.Detailnější poznámky

- Slovo nyní se vztahuje k “hodině” vydání, umučení a smrti Ježíše, k hodině Ježíšova přechodu k Otci. Tato “hodina” nastává Jidášovým vydáním (proto Ježíš řekl “nyní je oslaven…” po odchodu Jidáše)

- tato hodina, tj. toto “nyní” vyjadřuje i přechod mezi starým a novým “věkem” (viz Řím 3,21.26; 6,19.21; 11,5.30). U Lukáše se stejná myšlenka vyjadřuje slovem “nyní, teď” nebo “dnes” (např. 2,11; 4,21)

- janovské pojetí Ježíšovy smrti, která je zároveň oslavením, se zakládá na Iz 52,13 ("Hle, můj služebník bude mít úspěch, zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší. – vyvýšením je u Jana ukřižování)

- oslavení je projevem slávy, viditelným projevem Božího majestátu skrze mocné skutky. A to se projevuje smrtí a vzkříšením Ježíše

- oslovení dítky by se dobře hodilo v kontextu paschální poslední večeře, která měla být rodinnou slavností: jeden z členů vysvětloval dětem smysl obřadu. Oslovení se hodí i tehdy, když považujeme tuto pasáž jako “řeč na rozloučenou”: v tomto lit. druhu umírající otec dává pokyny svým dětem

- novost přikázání lásky se nemá vysvětlit jako protiklad “starého přikázání SZ”. Tato novost je spíš spojena s novostí smlouvy, která se uzavírá při poslední večeři. Ježíšem se uskutečňuje Jer 31,31-34 (Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novu smlouvu. Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra: »Poznávejte Hospodina!« Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat."). Tato nová smlouva bude zvnitřněna (interiorizována), umožní blízký vztah lidu s Bohem, poznání Boha (slovem poznání SZ mluva vyjadřuje vztah lásky, vztah tak blízký jako je intimní spojení mezi mužem a ženou – viz Gen 4,1: I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla). Témata ”blízkého vztahu”, vzájemného přebývání a poznání se objevují v celé řeči na rozloučenou (Jan 13-16).

- V. 34 - Milujte se navzájem jako jsem já miloval vás. ”Jako” (řecky ”kathos”) zde nevyjadřuje podobnost (i jinde u Jana), ale spíš původ, zdroj: tou láskou, kterou jsem já miloval vás, milujte se i vy. Ježíšova láska k učedníkům vyvolává pohyb lásky: jeho samotná láska proudí v nich, když milují bratry (a sestry) a jsou od nich milováni. Tato vzájemná láska je především stavem učedníků, jejich způsob existence v Synu. Teprve pak je činem. I Ježíš existoval z lásky Otce (Jan 15,9).

- V. 35 říká, že podle vzájemné lásky svět pozná Ježíšovy učedníky. Stejné téma se objevuje i v Jan 17,22.23 (Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno - já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne.): svět bude ”přitahován” jednotou (tj. vzájemnou láskou) mezi učedníky, jednotou ”spočívající” na jednotě (tj. lásce, neboli vztahu vzájemného a nezištného darování sebe) Otce a Syna

- Přikázání lásky je odpovědí na ”problém” Ježíšova odchodu (v. 33): Ježíš odchází, ale bude nadále přítomen ”skrze vzájemnou lásku” – tato láska (nakolik bude autentická) bude dokonce jeho láskou (viz verš .34- tou láskou, jakou jsem miloval vás …), a ta prokáže jeho živou přítomnost mezi učedníky. Nakolik bude ve společenství církve ”Kristova láska”, lidé budou potkávat Krista.
Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 6. 5.

Sk 15,7-21; Jan 15,9-11

Komentář k Jan 15,9-11: Zůstávání v Jeho lásce je především radost. Snažím se o to, aby se můj vztah k Ježíši navenek projevoval radostí k mému okolí, k mým nejbližším?

Zdroj: Nedělní liturgie

Den matek

(9. 5. 2021) Svátek matek (den matek) se slaví druhou květnovou neděli.

Svatý Jan Sarkander (svátek 6.5.)

(5. 5. 2021) Na osobu vězněného kněze Jana Sarkandera se zástupně vylila veškerá zášť, nakumulovaná letitými náboženskými nesváry a…

Celosvětový růžencový maraton v květnu

Celosvětový růžencový maraton v květnu
(30. 4. 2021) Papež František vyzývá ke společné modlitbě růžence v květnu. Na každý den je připravený jeden konkrétní…

Květen - měsíc Panny Marie

(30. 4. 2021) Měsíc květen bývá oblíben z různých hledisek.

Panna Maria není bohyně (Vojtěch Kodet)

(30. 4. 2021) Jak by ne/měla vypadat zdravá mariánská úcta? (Odkaz na Vojtechkodet.cz)

Žena oděná sluncem, s korunou z dvanácti hvězd

Žena oděná sluncem, s korunou z dvanácti hvězd
(29. 4. 2021) Na nebi se objevilo veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy.…

1.5. Sv. Josefa, Dělníka - Svátek práce

(29. 4. 2021) Člověk se v práci nejen realizuje, ale je to zároveň i služba bližnímu, společnosti, a tím i Kristu.

Jan Pavel II.

Jan Pavel II.
(27. 4. 2021) 27. 4. 2014 o neděli Božího milosrdenství byl ve Vatikánu svatořečen papež Jan Pavel II. (* 18. května 1920 + 2. dubna…

Noc kostelů

Noc kostelů
(26. 4. 2021) Základní informace o Noci kostelů.