Jestliže mě miluješ, nemysli na svou pastvu Co znamená Ježíšovo trojí: „Miluješ mě?“ - archív citátů

Scarano Angelo | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
Sv. Václava / Nikdy nezahyne národ…

Velmi konkrétní Václavův odkaz pro každého z nás

1. čtení Mdr 6,9-21

9Vládcové, k vám se obracejí má slova, abyste se naučili moudrosti a neklesli. 10Ti totiž, kdo svatě střeží svaté příkazy, budou uznáni za svaté, ti, kdo jsou o nich poučeni, najdou ospravedlnění. 11Buďte tedy žádostiví mých slov, mějte po nich touhu, a poučí vás. 12Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí ti, kdo milují, dává se nalézt těmi, kdo ji hledají. 13Předchází ty, kdo po ní touží, a ukazuje se jim první. 14Neunaví se, kdo k ní časně přicházejí, najde ji, jak mu sedí u dveří. 15Myslet totiž na ni, je svrchovaná prozíravost, kdo kvůli ní bdí, brzy bude bez starosti. 16Vždyť sama obchází a hledá ty, kdo jsou jí hodni, na cestách se jim ukazuje s přízní a při každé myšlence jim vychází vstříc. 17Neboť její začátek je zcela upřímná touha poučit se, chtít se poučit je láska (k ní), 18láska (k ní) je zachovávat přikázání, dbát o přikázání je zajistit si nesmrtelnost, 19nesmrtelnost pak dává místo u Boha. 20A tak touha po nesmrtelnosti přivádí ke kralování. 21Vládcové lidí, když se tedy těšíte z trůnů a žezel, ctěte moudrost, abyste kralovali navěky.Zatímco knihy Přísloví a Sirachovce ztotožňovaly Moudrost se zákonem (a tím ji ukazovaly staticky), kniha Moudrosti ji ztotožňuje nejčastěji s Božím Duchem, a tak ji předkládá převážně jako skutečnost dynamickou. Tento dynamický rys je potvrzený i liturgickým úryvkem, který ukazuje Moudrost jako tu, která předchází ty, kdo po ní touží (v. 13), sama obchází a hledá ty, kdo jsou jí hodni (v.16). Moudrost je zde zosobněna, tak jako na jiných místech SZ (Př 1; 8-9; Sir 24; Bar 3,9-4,4). Dalo by se říct, že první čtení popisuje setkání dvou "hledajících": Moudrosti (Boha) a člověka.

Mezizpěv 1 Kron 29,11abc.11d-12a.12bcd

Ty, Hospodine, vládneš nade vším.

Tvá je, Hospodine, velikost a moc, - nádhera, lesk i vznešenost, - neboť tobě patří všechno na nebi i na zemi. *

Tobě, Hospodine, přísluší kralovat, - ty jsi svrchovaně povýšený nade vším, - od tebe je bohatství a velebnost. *

Ty vládneš nade vším, - v tvé ruce je síla a moc, - z tvé ruky pochází všechna velikost a vláda.

2. čtení 1 Petr 1,3-6;2,21b-24

3Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na 4dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. Je pro vás připraveno v nebi; 5protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc (a vede) ke spáse, která se má ukázat (nyní) v poslední době. 6A proto budete potom jásat, i když vás snad musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky. 2,21Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. 22'On nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného.' 23Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel, když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal vše tomu, který soudí spravedlivě. 24On sám na sobě vynesl naše hříchy na dřevo (kříže), abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. Jeho ranami jste uzdraveni.Mezi tímto úryvkem a životem sv. Václava nacházíme několik styčných bodů: význam křestní důstojnosti v pohanském nepřátelském prostředí, odstraňování bídy otroků a výzva ke kráčení v Kristových šlépějích.

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Aleluja.Evangelium Mt 16,24-27

24Ježíš řekl svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. 25Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. 26Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jako dá člověk náhradu za svou duši? 27Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání."Tato slova o cestě kříže následují po předpovědi Ježíšova utrpení: jít za Kristem znamená tedy přijmout úděl toho, kdo kvůli evangeliu zakouší nepříjemnosti, posmívání, nepřijetí. Nakolik je tato cesta náročná, natolik je potřeba k ní "povzbudit": proto k výzvě o následování jsou připojeny tři silné motivace (verše 25-27).K hlubšímu porozumění textu

24 Ježíšova cesta "kříže" má být také cestou učedníků - proto nyní následují slova o učednících. Jsou to slova týkající se všech učedníků (nejen apoštolů) - proto neurčité zájmeno "kdo, kdokoliv" ("kdo chce jít…" - v. 24). Cesta do Jeruzaléma není snadná ani pro Ježíše, ani pro jeho následovníky. Proto se hned na začátku vybízí "zapři sám sebe" - v první řadě se tato slova mají chápat jako "zapření" falešných (příliš lidských) představ o Mesiáši. Potažmo se to může chápat jako zapření "svého já" ("já", které si chce "zachránit život", vyhnout se nepříjemnostem kvůli víře).

Výzva "zapři sám sebe" je velmi podobná výzvě druhé "vezmi svůj kříž". Kříž není obrazem všech možných životních trampot a problémů (nemocí): tento význam je běžný v době dnešní, ale ne v té novozákonní. Tam je "kříž" obrazem potupné smrti, vyloučení ze společenství, hanby. Už samotné slovo "kříž" vyvolávalo takový úděs, že řečník Cicero řekl, že má být daleko od rtů římských občanů. Díky Novému zákonu slovo "kříž" nabývá ještě další význam: přijmout kříž znamená především darovat svůj život a přijmout samotný Kristův úděl. Můžeme tedy shrnout, že "vzít kříž" znamená snášet "své umírání" v podobě nepřijetí, pohrdání ze strany okolí, pronásledování, dokonce mučednictví. To vše kvůli Kristu a jeho slovu.

V zásadě tedy vidíme, že slova "vzít na sebe kříž" a "následovat" Krista jsou významově prakticky totožná. A protože se jedná o náročnou cestu, je třeba "zapřít sám sebe", jak se říká na začátku verše.

25-27 Uvádějí se tři motivace, proč přijmout tuto cestu kříže.
1) zachránit život (tj. odmítnout kříž - potupu, pronásledování kvůli evangeliu) znamená vposledku ztratit jej. A ztratit svůj život (tj. následovat Krista i za cenu osobních nevýhod) znamená získat život v plnosti (v. 25)

2) druhý důvod (v. 26) navazuje na předchozí; zmínka o získání celého světa připomíná Mt 4,8, kde Satan nabízí Kristu celý svět, jeho bohatství a slávu

3) příchod Syna člověka a jeho odplata (odplata jakožto dar života těm, kdo následovali Krista) - v. 27

Tak jako Ježíš "překvapil" učedníky jiným pojetím údělu Mesiáše, zrovna tak musel překvapit novým obrazem učednictví. Oni očekávali slávu a triumf, avšak Ježíš zve na cestu kříže. Očekávaná sláva se skutečně dostaví, avšak skrze kříž. A závdavek této slávy se ukazuje na hoře proměnění (bezprostředně následující perikopa - Mt 17,1n.). Proměnění má také posílit učedníky, aby nezemdleli na cestě kříže do Jeruzaléma, na cestě následování Krista až do krajnosti. Proměnění předjímá i slavný příchod Syna člověka, přislíbený ve verši 27.Společné rysy čtení a evangelia

Ve všech čteních se naráží na určité znaky Václavova života: panování v duchu Božího slova (1. čtení), zřeknutí se odplaty "zlým za zlo" (2. čtení), mučednická smrt (evangelium).

K úvaze

Jak promlouvá svatý Václav do našeho života? Asi nebudeme následovat tohoto světce zrovna v statečném hájení českého území, ani nebudeme připravovat přímo z vlastní vinice nápoj k slavení eucharistie. Jak tedy následovat "dědice" české země? Na pomoc nám přicházejí slova známé kancionálové písně: "Nikdy nezahyne národ…., dokud bratr bude bratru odpouštět". Tento Václavův odkaz je velmi konkrétní, pro každého z nás. Nakolik je však praktický, natolik je těžko uskutečnitelný. Kdo z nás se nepotýkal s tím, jak odpuštění "nejde", jak se stále vrací zahořklost a touha oplatit stejnou mincí? Tyto zkušenosti, společné nám všem, vedou k zjištění, že odpuštění je jakési mučednictví! Vždyť vyžaduje sebezapření, úsilí vzdát se nároků na pomstu, ochotu neoplatit druhému zlým, ale dobrým. A toto vše je skutečným mučednictvím, i když nekrvavým. Odpuštěním tedy následujeme našeho národního patrona.

Pokud sv. Václav není jen na piedestalu na náměstí v centru Prahy, ale také na piedestalu v té naší "galerii" s lidmi ukazujícími perspektivní cestu do budoucnosti, pak nepřeslechněme jeho hlasitou výzvu k odpuštění - odpuštění těm, kteří se v našem národě dopustili velkých přehmatů a poškodili třeba naši rodinu (odpustit však neznamená nechat stranou spravedlnost! Odpustit znamená vzdát se zloby vůči druhému, nepřát mu zlo, ale dobro - i když toto dobro bude pro viníka zprostředkované spravedlivým trestem), odpustit komunistům, polistopadovým politikům, nepříjemným sousedům…

Toto odpuštění, projevené nekrvavým mučednickým sebepřemáháním, je tou správnou odpovědí na křivdy ze strany našich spoluobčanů a blízkých. A tak budeme skutečně následovníci sv. Václava a budeme se k němu hlásit nejen slovy písně, ale i svým životem.

K aplikaci

1. Klíčovým slovem tohoto úryvku je "touha" - v textu najdi její vlastnosti. A pak pros Boha, aby ti takovou touhu dal.
2. Přečti si celý 1. Petrův list a všimni si všechna ta místa, která hovoří o Ježíšově utrpení.
3. Ztratil jsi někdy něco kvůli Kristu? Pokud ano, co?

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Job 38,1.8-11; Žalm Žl 107,23-24.25-26.28-29.30-31; 2 Kor 5,14-17
Mk 4,35-41

„Proč se bojíte?“, říká Ježíš vyděšeným učedníkům. A není divu, ve tmě se jejich loď potápěla pod náporem vichřice. Není snadné uvěřit, že Ježíš má moc utišit bouři, že je spolehlivým Mistrem, pevným bodem vesmíru, před kterým i zlo musí padnout na kolena. Je obtížné tomu uprostřed divokého světa věřit, ale lze si to ověřit! Buď vlastní zkušeností, pokud se zkusíme o víru skutečně opřít, z dějin, anebo ze svědectví jiných lidí. Stálo by za to slyšet jiné křesťany z našeho společenství, kteří se o Boha opřeli a zažili to, co učedníci: moře zmlklo a nastalo úplné ticho. Zkusme si sami vzpomenout, kdy se Bůh v našem životě o nás postaral?

Zdroj: Nedělní liturgie

Papež: Církev je otevřená všem, ale homosexuální svazky nemůže žehnat

(23. 6. 2024) V rozhovoru pro americkou televizní stanici Cbs František znovu zdůrazňuje otevřenost církve "všem, každému" a…

Narození Jana Křtitele (svátek 24. 6.)

Narození Jana Křtitele (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2024) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ - Letní kurzy v roce 2024

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ - Letní kurzy v roce 2024
(22. 6. 2024) Kurzy zaměřené na obnovu a prohloubení vztahů mezi manžely a v rodině s názvem ´Manželská setkání´…

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2024) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

sv. Tomáš More (22.6.)

(20. 6. 2024) Filozof, politik, humorista, mučedník... Popraven (1535) králem Jindřichem VII. 

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2024) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Pouť důvěry Taizé - 47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých

Pouť důvěry Taizé -  47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých
(16. 6. 2024) Estonské hlavní město Tallinn bude hostit příští evropské setkání mládeže Taizé ve dnech 28.12.2024-1.01.2025.