Sekce: Knihovna

Sešit pro účastníky semináře

z knihy Seminář života v Duchu - Sievers

ŽIVOT V DUCHU
P. Ernst SIEVERS, W.V.
Pomoc v modlitbě pro účastníky seminářeŽIVOT V DUCHU


P. Ernst SIEVERS, W.V.


Pomoc v modlitbě pro účastníky semináře
Otče,


vylej svého Ducha na svůj lid


a daruj nám


nový pohled na Tvou slávu,


nové zakoušení Tvé moci,


novou důvěru k Tvému slovu,


novou odevzdanost pro Tvou službu,


aby Tvoje láska rostla v našem středu


a aby přišlo Tvé království,


skrze Krista našeho Pána.


Amen.


***


PŘEDMLUVA


Milá sestro, milý bratře,


rozhodl (a) ses účastnit semináře Život v Duchu. Tento sešit tě bude provázet během příštích týdnů na tvé duchovní
cestě. Chce ti nabídnout orientační body a pomoci ti jít duchovně do hloubky. Sám Bůh tě zve, abys k němu přišel blíže
a měl hlubší účast na jeho Božím životě. Pomocí této knížky ti chce v modlitbě otevřít poklady svého slova a darovat
ti radost a sílu pro tvůj život.


Bůh mluví k tobě prostřednictvím slova nebo Písma, ale také prostřednictvím člověka. Chceš-li dosáhnout v semináři
hlubšího a obnoveného křesťanského života, budeš se muset pravidelně účastnit všech setkání, aby ti sestry a bratři mohli
pomáhat růst v tomto novém životě. Především tě však chce Bůh oslovit zcela osobně, jestliže ty sám s ním denně prodlíš "chvíli
ztišení". Jsi tedy pozván, abys prodléval každý den - v neděli i ve všední den - minimálně 15 - 20 minut v tichosti,
v osobní modlitbě u Pána. Přitom velmi brzy zakusíš, kolik milosti ti Bůh během této "chvíle ztišení" daruje.


Kéž jsou následující týdny intenzívní modlitby pro tebe požehnanými, kéž se tvůj život působením Ježíšova Ducha hluboce
promění a obnoví.


P. Ernst Sievers, W. V.


(W. V. misijní kongregace Bílých otců, působící ve třetím světě).


OSOBNÍ MODLITBA, ALE JAKÁ ?


Svatá Terezie z Avily nám dává ve svém životopise velice jednoduchou, ale současně hlubokou definici vnitřní modlitby: "Podle
mého mínění to není nic jiného než prodlévání u přítele, s nímž se setkáváme často a rádi sami, prodléváme u něho, poněvadž
víme, že nás má rád."


Při modlitbě nejde tedy o velká slova nebo hluboké myšlenky, ale o prodlévání u přítele, který mě přijímá, který mě miluje.
Ježíš říká také mně, co řekl svým apoštolům při poslední večeři: "Už vás nenazývám služebníky . . . Nazval jsem
vás přáteli."
(J 15,15) Současně zve i mne: "Zůstaň v mé lásce." (srov. J 15,9)


KROKY K HLUBŠÍ MODLITBĚ:


Ve svém bytě si vyhledej tiché místo, kde by ses mohl modlit nerušeně aspoň 15 minut. (Mnozí zvolili dokonce sklep nebo
půdu).


Zvol si dobu - nejlépe vždy stejnou - která je vhodná pro tichou modlitbu.


Snaž se zcela uvolnit jak tělesně, tak duševně. Odlož starosti všedního dne, nebo jestliže tě sužují, odevzdej je Pánu,
aby se On sám o ně postaral a tys byl od nich oproštěn.


Snaž se koncentrovat zcela na to, že jsi nyní v přítomnosti Otce, v přítomnosti svatého Ducha. Přitom ti může
pomoci to, že zavřeš oči a představíš si např. oheň, který viděl Mojžíš v hořícím keři. Nebo se pokus představit si Ježíše
(např. při uzdravování nemocných nebo na kříži, na své pouti nebo na loďce). Nebo niterně prožívej, jak se nad tebou vznáší
Duch svatý. Podstatné je ztišit se a uvědomit si: Nyní jsem v Boží přítomnosti.


Když jsi naplněn vědomím Boží přítomnosti, začni Boha chválit, vzdávat mu díky a prosit. Nech do sebe proudit Boží lásku
a daruj mu svou lásku jako nepatrnou protihodnotu. Pak čti slova z Písma svatého, která jsou určena pro dnešní den. Čti
je dokonce několikrát tak, aby slova do tebe pronikla a zapustila kořeny ve tvém srdci. Chápej slova tak, jako by je k
tobě nyní zcela osobně mluvil Bůh. Rozvažuj tato slova ve svém srdci jako Maria (Lk 2, 19). Jestliže daný text je vzat
z evangelia, představ si scénu, která je tam líčena, vstup do této scény a "zažij" sám na sobě, co tam Ježíš
říká a koná. Nenech se přitom odvést k přílišnému vzletu ducha - myšlení tu není rozhodující. Nech ve svém srdci působit
Pána. Nalezneš tam pokoj a sílu, které vyvěrají z jeho přítomnosti.


Modlitba může prostě končit v rozhovoru s Ježíšem (nebo s Otcem). Snad by bylo i dobré připojit několik přímluv
za svou rodinu, za své kolegy, za církev, za kněze, za členy modlitebního kroužku atd.


Na závěr připoj prostý "Otčenáš" nebo "Sláva Otci . . ."
nebo prostě kříž.


V průběhu dne si připomínej slova Písma, o nichž si posledně rozjímal a čerpej z nich sílu a radost.


Někomu pomáhá to, že si vede jakýsi duchovní deník, v němž si krátce zaznamenává, jaké měl při rozjímání prožitky.


Bůh ti chce darovat nový naplněný život. Neobávej se otevřít své srdce zázraku Boží lásky.


TÝDEN PŘÍPRAVY


"Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé." (Zj 21, 6)


Toto přislíbení platí pro tebe, který žádáš více.


Pro tebe, který cítíš žízeň, která dosud nebyla utišena.


Pro tebe, který se cítíš obtížen obavami a starostmi.


Pro tebe, který tušíš, že Bůh má pro tebe připraveno více, než jsi dosud zakusil.


Bůh žije, jeho Syn Ježíš Kristus žije a Duch svatý žije. V příštích týdnech chce k tobě Bůh mluvit jiným způsobem. Chce
se ti zjevit a obnovit tvůj život, neboť tě zná a především tě miluje nekonečnou láskou.


Pro tebe platí tedy dnes pozvání samého Ducha Božího a pozvání jeho nevěsty - církve: "Přijď! Kdo žízní, ať přistoupí;
kdo touží, ať zadarmo nabere vody života."
(Zj 22, 17)


ÚRYVKY Z PÍSMA PRO MODLITBU NA JEDNOTLIVÉ DNY:


1. den:


Ježíš, dobrý Pastýř, ti nabízí plnost života. Vztáhni svou ruku po tom, co má Pán pro tebe připraveno.


J 10, 7 - 18


2. den:


Bůh o tobě ví. Zná tě a má tě rád. Nahraď slova "Izrael" a "Jakub" svým vlastním jménem
a zakus plnou sílu tohoto textu.


Iz 41, 8 - 20


3. den:


Otevři své srdce pro všechny obdivuhodné věci, které Pán pro tebe připravil. Měj důvěru, jeho slovo tě nezklame.


Iz 55, 1 - 13


4. den:


Vzrůstej v touze po Bohu. Mluv k Bohu zcela osobně jako autor, který napsal tento žalm.


Ž 63


5. den:


Nech proudit do svého srdce hlubokou radost. Pán v tobě pracuje a učiní něco velkého.


Iz 12, 1 - 6


6. den:


Možná, že se cítíš vyprahlý jako poušť. Možná, že je tvůj život jako pustina, v níž je mnoho zanedbáno. Možná ani nevíš,
jak dál. Pak naslouchej Božímu zaslíbení. Patří zcela tvé osobě.


Iz 35, 1 - 10


7. den:


Sám Bůh chce přeměnit a dát ti nové srdce a nové myšlení. Otevři se v očekávání toho, co ti Bůh chce dát.


Ez 36, 23 - 38


1. TÝDEN: Bůh, který je ti otcem (ale i matkou), miluje tě zcela osobně.


"Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě svým jménem, jsi můj . . . Protože jsi v mých očích tak drahý
a vzácný . . . protože jsem si tě zamiloval."


(Iz 43, 1 - 4)


V tomto týdnu ti chce Bůh nechat zakusit v plné hloubce znova svoji něžnou lásku. Musíš zakusit zcela osobně jeho milující
péči, bez ohledu na to, jak se cítíš malý a slabý. Při křtu ses stal Božím vyvoleným dítětem, to ti říká víra. Proto smíš
mít absolutní důvěru, že tě Bůh miluje takového, jaký jsi - s tvými dary, ale i s tvými slabostmi.


Bůh, který tě miluje, má pro tvůj život plán. Především tě chce proměnit do podoby tvého milovaného Syna. Jsi-li opravdově
připraven podobat se Ježíšovi, pak mluv nyní k Bohu a řekni mu těmito nebo podobnými slovy:


"Nebeský Otče, mám hlubokou touhu dosáhnout nového vztahu k Tobě. Ano, toužím po novém životě, který mi slibuješ.
Prosím Tě, změň můj život a dej mi sílu, abych se stal aspoň trochu podobnějším Ježíšovi, Tvému milovanému Synu. Abych
Ti ukázal, že to míním vážně, slibuji Ti, že budu dělat všechno možné, abych se s Tebou denně setkával v modlitbě (aspoň
15 minut) a účastnil se tak intenzívně, jak jen mohu, semináře 'Život v Duchu'. Nebeský otče, jsem přesvědčen o tom, že
mi chystáš mnoho milostí. Děkuji ti, a velebím tě za lásku, kterou mi dáváš!"


ÚRYVKY Z PÍSMA PRO MODLITBU NA JEDNOTLIVÉ DNY:


1. den:


Máš-li před někým strach, pak nemůžeš toho člověka milovat. V 1 J 4, 18 čteme: "Láska nezná strach, dokonalá láska
strach zahání."
Totéž platí pro náš vztah k Bohu. Dokud máš před ním strach, nemůže tě jeho láska zcela zasáhnout.
A On by tě chtěl přesto tak milovat. Znovu dosaď své jméno na místo "Jákob" a "Izrael" a
poslouchej, co Bůh říká tobě osobně.


Iz 43, 1 - 5


2. den:


Pravděpodobně byly v tvém životě chvíle, kdy jsi byl Bohu nevěrný. Ale On je věrný vždy. "Věčnou láskou jsem tě
miloval, proto jsem ti tak dlouho zachovával věrnost,"
říká ti Bůh dnes a dále: "Proto bije srdce mé
pro tebe."
Opět jsi považován za "Izraele" a "Efraima".


Jr 31, 1 - 14


Jr 31, 20 - 22


3. den:


Nejjednodušší způsob, jak získat Boží lásku, je vzdávání chvály. Pokus se chválit Boha, který se o tebe otcovsky i mateřsky
stará, v následujícím žalmu.


Ž 103, 1 - 22


4. den:


Bůh tě miluje takového, jaký jsi, nikoli proto, že jsi ctnostný nebo dobrý, nebo že chodíš každou neděli do kostela. Miluje
tě ve své slabosti, s tvými bolestmi, obtížemi a utrpením. Miluje tě také s tvými schopnostmi a talentem, s tvými radostmi
a úspěchem. Bůh tě miluje, jako miluje matka své dítě, jen ještě mnohem více.


Iz 49, 8 - 16


5. den:


Bůh - matka? Proroci to nemohli lépe vyjádřit, že nás Bůh a stará se o nás. "Vzal jsem tě do svého náručí - vyzdvihl
na svou tvář,"
to ti říká Bůh. Představ si, jak nyní Bůh klade kolem tebe své paže a v lásce tě k sobě přitahuje.


Oz 11, 1 - 9


6. den:


Bůh není někdo, kdo žije daleko od tebe. Je ti zcela nablízku. Je v tobě. Vědomí této Boží přítomnosti může být zcela
uchvacující. Daniel to zkusil. Dnes smíš být "Danielem" a slyšet stejná slova, která slyšel on: "Neboj
se, muži (ženo) milovaný (á) Bohem."


Da 10, 4 - 19


7. den:


Bůh tě ve své lásce promění a tvůj život obnoví. Raduj se z Boha, jako On se raduje z tebe a jeho láska k tobě znovu vzplane.


Sf 3, 14 - 20


Bůh Starého zákona je tentýž, kterého nám Ježíš ukázal jako "Abba", jako "tatínka". K tomuto
Bohu se modlíme "Otče náš . . ." Na konci tohoto týdne má naše srdce přetékat radostí, neboť "Bůh
svět - a mne - tak velice miloval . . ."


(srov. J 3, 16)


2. TÝDEN: Ježíš tě spasí a osvobodí.


"Byl proklán pro naši nevěrnost,


byl mučen pro naši nepravost.


Trestání snášel pro náš pokoj,


jeho jizvami jsme uzdraveni."


(Iz 53, 5)


Rozumem pravděpodobně už po mnoho let chápeš, že Ježíš Kristus je Boží Syn, který pro tebe zemřel na kříži. On za svého
pozemského života uzdravil mnoho nemocných. V tomto týdnu můžeš v modlitbě zakusit, jak Ježíš v tobě působí jako
lékař a Spasitel. Můžeš se dotknout Ježíše stejně jako žena trpící krvotokem (srov. Mk 5, 25 - 34), vždyť On žije i dnes,
je tady i síla, která z něho vycházela tenkrát, prýští z něho i dnes a může jí každý ve své křehkosti dosáhnout. Pokus
se představit si v duchu Ježíše v daném úryvku z Písma a současně ve své fantazii sebe jako "ženu s krvotokem", "ochrnulého", "Zachea" atd.


ÚRYVKY Z PÍSMA PRO MODLITBU NA JEDNOTLIVÉ DNY:


1. den:


Zmrtvýchvstalému Pánu Ježíši záleží na tvém zdravotním stavu, chce, abys byl zdráv. Když se budeš snažit s vírou se dotýkat
Ježíše, On na to bude reagovat láskou. Nemusíš mít žádný strach.


Mk 5, 25 - 34


2. den:


Snad je ti zapotřebí něco jiného než tělesné zdraví. Možná, že tvůj život tíží hříchy nebo pocity hříšnosti. Snaž se hluboce
uvěřit, že Ježíš má plnou moc odpouštět zde na zemi hříchy, ba, že už za každý tvůj poklesek zaplatil svou smrtí na kříži.
Tak můžeš povstat ze svého ochrnutí a být volným.


Mk 2, 1 - 12


3. den:


Je možné, že tvůj život ničí touha po majetku nebo různé jiné formy žádostivosti. I zde tě chce Ježíš osvobodit, a proto
neváhá vstoupit do tvého "soukromí" a být tam čestným hostem. "Dnes" může i tobě být dána spása a tím
radost a pokoj.


L 19, 1 - 10


4. den:


Ježíš nikoho neodmítá, ani toho nejhoršího hříšníka. Žádný poklesek není příliš veliký pro jeho lásku a jeho odpuštění. "Jdi
v pokoji"
jsou ta slova, která chce Ježíš říci také tobě.


L 7, 36 - 50


5. den:


Možná, že máš dojem, jakoby v tvém životě působily síly temnoty, síly, které tě přemáhají, kterých se nemůžeš zdánlivě
zbavit, a které tě od Boha odvracejí. Ježíš je však silnější. Může tě také od takových sil a mocností temnoty osvobodit.


Mk 9, 14 - 29


6. den: Ježíš je také zachráncem před největším nepřítelem člověka - smrtí. Musíš jen věřit v Ježíše, pak budeš
žít, i když zemřeš. Ježíš je pánem života, který ti chce dát plnost věčného života.


J 11, 17 - 27


7. den:


Několik století před tím, než Kristus přišel na tento svět, předpověděl prorok Izaiáš vykupitelské dílo Ježíšovo: lidstvo
bude vykoupeno utrpením "božího služebníka". Až budeš číst toto místo v Izaiášovi, postav se v duchu pod
kříž a snaž se "vidět", jak Ježíš pro tebe krvácí, trpí a umírá. "Jeho ranami jsme byli uzdraveni."


Iz 52, 13 - 15


Iz 53, 1 - 12


Proto v průběhu tohoto týdne se snaž uvědomovat si, kde máš zapotřebí být uzdraven. Současně pamatuj i na Ježíšova slova: "Proto
vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít. A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte,
co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení."
(Mk 11, 24 - 25)


Klíčem pro uzdravující působení Ježíšovo je velmi často naše ochota ze srdce odpustit svým rodičům, učitelům, sourozencům,
přátelům nebo představeným, kteří nás v minulosti urazili.


3. TÝDEN: Ježíš je Pánem tvého života.


" . . . aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno


- na nebi, na zemi i pod zemí -


a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával:


Ježíš Kristus jest Pán."


(Flp 2, 10 - 11)


V minulém týdnu jsi poznal Ježíše jako lékaře a Spasitele. V tomto týdnu smíš naslouchat osvobozujícímu poselství a hluboce
prožívat, že tentýž Ježíš je Pán, Pán všech národů a Pán světových dějin, Pán všech věcí a také Pán tvého života se všemi
jeho vzlety i pády.


Můžeš se stále pokoušet brát svůj život do vlastních rukou nezávisle na Ježíšovi
"prorážet hlavou zeď". Můžeš však také nechat Pána být skutečným Pánem. Můžeš mu nabídnout svůj život
a nechat ho dělat s tebou co chce sám - jako to udělala Maria. Tak se stanou v tvém životě "velké věci".


ÚRYVKY Z PÍSMA PRO MODLITBU NA JEDNOTLIVÉ DNY:


1. den:


Je to tak snadné nazývat Ježíše "Pánem", odříkávat přesně modlitební formule a zpívat krásné písně, které
oslavují Ježíše jako Pána. Dnes jsi však pozván, abys postavil dům svého života na skále, to znamená, na vládě Ježíšově.


L 6, 43 - 49


2. den:


Ježíš je také "Pánem nad sobotou". Je Pánem nad vším časem, nad časem tvého zrození a časem tvé smrti
a nad všemi hodinami a minutami, které jsou mezi těmito dvěma událostmi. Nemusíš mít strach. On ví, co dělá a pod jeho
vedením ti všechno napomáhá k dobrému (srov. Ř 8, 28)


Mk 2, 23 - 27


3. den:


Ježíš je Pánem světa, jemuž byla dána veškerá moc. Nikdy však nejedná autoritativně, diktátorsky nebo s násilím. Nenutí
tě, ale jen tě zve, abys následoval příklad jeho ochoty sloužit. Snaž se dát sebe k dispozici jemu, Mistru a Pánu a nechat
ho na sebe působit.


J 13, 16 - 17


4. den:


Ježíš, Pán nebe a země, ti dal příklad, jak sám uznával svého Otce jako Pána. Ačkoli to bylo nesmírně bolestné, podřídil
se zcela vůli Otce. Často máš sklon ptát se: "Proč, Pane? Proč právě teď?" A přece i ty jsi povolán uznávat Ježíše
jako Pána svého života, neboť i On uznával Otce jako svého Pána.


Mk 14, 32 - 42


5. den:


V tomto týdnu tě Ježíš zve, abys ho uznal jako Pána svého života. Jsi-li však čestný, musíš připustit, že jsou v tvém
životě i "jiní páni", kterým ses podřídil: hříchy, hříšné žádosti a přání. Svatý Pavel ti pomáhá k tomu, aby
sis byl vědom toho, kdo má v tvém životě slovo a kdo by ho mít měl.


Ř 6, 5 - 14


6. den:


Ve svém dopisu k Efezským ti Pavel ukazuje řadu příkladů, jak má vypadat život, který je zaměřený na Pána. Takový život
je podřízen jeho vůli a je naplněn chválami a díky. Naslouchej zde tomu, co ti Ježíš chce říci o tvém životě.


Ef 5, 1 - 20


7. den:


Na konci tohoto týdne jsi pozván, abys "viděl" Ježíše tak, jak ho viděl Jan na ostrově Patmos. Je to absolutní
Pán nad životem a smrtí. Je alfa i omega, první i poslední. Ať chceš nebo ne, k němu směřuje celý tvůj život. Ježíš
je Pán!


Zj 1, 10 - 18


V tomto týdnu se obvykle koná kající bohoslužba, při níž přijetím svátosti smíření můžeš zaměřit svůj život znovu na Ježíše,
Pána svého života. Ve svátosti se smíš setkat s Ježíšem zcela osobně a jejím působením nechat uvést do pořádku svůj celý
minulý život. Ano, Ježíš tě chce znovu učinit tak posvěceným, svatým, jakým jsi byl v okamžiku svého křtu. Těš se na tento
okamžik milosti.


4. TÝDEN: Ježíš tě povolává za svého učedníka.


"A jiný mu řekl: 'Budu tě následovat, Pane. Ale napřed mi dovol . . . ' Ježíš mu řekl: ' Kdo položí ruku na pluh
a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží.'"
(L 9, 61 - 62)


V uplynulých týdnech jsi zakusil něžnou lásku Otce. Ježíš se tě dotkl, aby tě uzdravil a pak tě vyzval: "Dovol, abych
se stal pánem tvého života."


V tomto 4. týdnu můžeš dát odpověď na působení Boží milosti od Pána. Ježíš tě volá a ty mu máš odpovědět: "Ano, tady
jsem!" Snaž se mu nabídnout svůj život bez "až" a "ale" a stát se teď jeho učedníkem plněji, než
kdykoli v minulosti.


ÚRYVKY Z PÍSMA PRO MODLITBU NA JEDNOTLIVÉ DNY:


1. den:


Ježíš tě zve: "Pojď a uvidíš! - Zůstaň u mne!" Přijetím tohoto pozvání našli Jan a Ondřej, Filip a Natanael
zaslíbeného Vykupitele a Mesiáše. Také ty můžeš novým způsobem nalézti toho, po němž touží tvé srdce.


J 1, 35 - 51


2. den:


Možná, že se ti při pohledu na sebe sama bude zdát: "Nejsem dost dobrý, abych byl Ježíšovým učedníkem." Pak
si vzpomeň na Leviho, toho zkorumpovaného celníka, který byl ve stejné situaci jako ty dnes. Ježíšovi nejde vůbec o to,
aby si vybíral právě jen spravedlivého; zcela vědomě si volí hříšníky.


Mk 2, 13 - 17


3. den:


Je-li Ježíš skutečně Pánem tvého života, pak tě může povolat k následování. Je přirozené, že toto povolání znamená změnu,
opuštění starých zvyklostí, dřívějších vztahů a činností. Zato ale najdeš nový život v Ježíšovi, najdeš ho!


Mt 4, 18 - 25


4. den:


Být učedníkem znamená následování. Petr tomu správně nerozuměl. Chtěl sám rozhodovat, co se má stát. Proto ho Ježíš odkázal
do patřičných mezí. Následování Ježíše nutně v sobě zahrnuje kříž. Jsi připraven zcela Ježíše následovat?


Mt 16, 21 - 27


5. den:


Je mnoho lidí, kteří jsou pro Ježíše a dokonce pro něho i pracují. Ale jen málo z nich se táže, co on od nich chce. Jen
málokteří se naučili sednout si k jeho nohám jako Marie z Betanie. Být učedníkem znamená naslouchat, být s ním ve spojení
a jeho slovo přijímat.


L 10, 38 - 42


6. den:


Nikdo není ve skutečnosti Ježíšovým učedníkem, nežije-li v bratrské a sesterské lásce a nesnaží-li se uskutečňovat nové
Ježíšovo přikázání: "Milujte se navzájem!" A když toho nejsi schopen sám ze sebe, pak si můžeš dar lásky
vyprosit u Ježíše.


J 13, 31 - 35


7. den:


Svatý Pavel Ježíše nikdy osobně neviděl. Přesto chápal velice dobře, co to znamená být Ježíšovým učedníkem a být jím zcela
uchvácen. Podobně jsi i ty pozván nechat se jím uchvátit.


Flp 3, 7 - 16


V tomto týdnu jsi pozván k tomu, abys napsal Ježíšovi dopis. V tomto dopise mu vyslov dík za všechny obdržené milosti.
Především mu řekni, že mu chceš hlouběji než dosud svěřit svůj život tak, aby tě mohl vést, jak a kam sám chce. Řekni mu,
že jsi už nyní hotov přijmout hodinu i okolnosti své smrti. Odevzdej mu všechny své plány, své sny, své naděje do budoucna.
Dovol Ježíšovi, aby byl zcela pánem tvého života.


Později budeš mít příležitost "odeslat" Ježíšovi tento dopis, který ostatně jinak nikdo nebude číst. Jak se
to má stát ti bude včas sděleno týmem semináře.


5. TÝDEN: Ježíš tě naplňuje svým svatým Duchem.


"A nakloniv hlavu, odevzdal ducha." (J 19, 30)


"Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně! Kdo věří ve mne . . . To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj
uvěřili."
(J 7, 37 a 39)


Nabídl jsi Ježíšovi svůj život. Jsi ochoten více než dříve stát se jeho apoštolem. Pro toho, kdo mu věří a chce ho následovat,
chystá Ježíš zvláštní dar: svého Ducha. Každý křesťan dostává tento dar při svém křtu a při biřmování. Přesto však si mnozí
křesťané neuvědomují, co tu vlastně obdrželi. V tomto týdnu se můžeš připravit na to, že budeš naplněn znova a mnohem hlouběji
tím, co Ježíš zaslíbil také tobě: účinnou přítomností Utěšitele a Zastánce.


ÚRYVKY Z PÍSMA PRO MODLITBU NA JEDNOTLIVÉ DNY:


1. den:


Abys pochopil, co ti chce Ježíš dát, budeš muset porozumět tomu, co on sám od Otce obdržel, totiž plnost Otcovy lásky,
která na něj sestoupila s příchodem Ducha svatého. U Jordánu prožil Ježíš své osobní letnice. Snaž se, jak dalece je ti
to možné - duchovně následovat tento Ježíšův prožitek.


L 3, 21 - 22


2. den:


Být naplněn Duchem svatým neznamená být zbaven pokušení a zkoušek všeho druhu. Také ty musíš být připraven na nejrůznější
útoky mocností temnoty. Ale stejně jako zvítězil Ježíš, nepodlehneš ani ty - v síle Ducha a slova Božího.


L 4, 1 - 13


3. den:


Po pokušeních a vnitřních bojích na poušti si byl Ježíš ještě hlouběji vědom přítomnosti Ducha. Duch mu dává sílu, aby
hlásal chudým radostnou zvěst a uzdravoval nemocné. Podobně budeš i ty v nové pozici, ve které se budeš novým způsobem,
slovem i činem, dotýkat svých bližních, když budeš hlouběji naplněn týmž Duchem svatým.


L 4, 14 - 21


4. den:


Večer před svou smrtí Ježíš znovu zdůrazňuje: dar, který jsem přijal od Otce, přijmete i vy. Pošlu vám Ducha, Zastánce,
který bude ve vás působit a uschopní vás, abyste dále pokračovali v mých slovech a v mých činech. Téměř o 2.000 let později
můžeš s vírou očekávat, že stejné zaslíbení platí také ještě dnes, a to zcela osobně pro tebe.


J 14, 15 - 26


5. den:


Poslední příkaz Ježíšův před jeho nanebevstoupením podle Lukášovy zprávy zní: "Zůstaňte ve městě, dokud nebudete
vyzbrojeni mocí z výsosti."
S vírou očekávání se můžeš i ty připravit na to, že zakusíš hlubší vylití Ducha
svatého, nové letnice.


L 24, 44 - 49


6. den:


Ježíš splnil o letnicích své zaslíbení, že sešle svého Ducha na apoštoly. Ale seslání Ducha není žádná ojedinělá událost
jen pro několik málo vyvolených. Znova a znova je Duch vyléván na všechny lidi, kteří věří v Ježíše. Zkušenost Korneliova
je jen příkladem.


Sk 10, 37 - 48


7. den:


Asi 25 let po prvním seslání Ducha svatého se ptá Pavel skupiny mužů ve vzdáleném Efezu: "Přijali jste Ducha svatého?" Zkušenost
těchto lidí může být znova i tvou zkušeností, jestliže se s vírou pro ni otevřeš.


Sk 19, 1 - 7


6. TÝDEN: Duch svatý ti dává dary a milosti.


"A abychom už nežili sami sobě, a žili pro něho, tvého Krista, pro nás ukřižovaného a vzkříšeného, poslal jako
první dar těm, kdo uvěřili, tvého svatého Ducha, který dále koná ve světě jeho dílo, všechno naplňuje a posvěcuje."
(IV.
eucharistická modlitba)


". . . dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky . . . až na sám konec země." (Sk
1, 8)


V průběhu uplynulého týdne jsi se díval na Ježíše, na jeho zkušenost s Duchem svatým a na jeho zaslíbení. Během tohoto
týdne se nech poučovat sv. Pavlem, co to znamená, je-li duch Ježíšův vylit do tvého srdce. Snaž se v modlitbě otevřít pro
dary Ducha svatého.


ÚRYVKY Z PÍSMA PRO MODLITBU NA JEDNOTLIVÉ DNY:


1. den:


Snad se dnes cítíš ubohým a slabým: "Nemohu se modlit - nejsem hoden - jsem zmatený." Můžeš znovu začít důvěřovat
jak Ježíšovi, tak Duchu svatému. Je zapotřebí, abys jen niterně "toužil".


Ř 8, 22 - 27


2. den:


Již od tvého křtu a biřmování bydlí Duch svatý v tobě. Ale pravděpodobně sis velmi málo uvědomoval, co to znamená Ducha
v sobě nést. Dnes jsi pozván, abys mu znovu přichystal s sobě příbytek a snažil se z toho žít.


Ř 8, 9 - 17


3. den:


Bude-li Duch svatý stále hlubším způsobem vcházet do tvého života, pak jsi povolán, abys v síle tohoto Ducha nesl ovoce.
Toto ovoce nespočívá v nádherných pocitech, ale je to "láska, radost, pokoj . . ." Od nynějška by ses
měl nechat více než dosud vést Duchem.


Gal 5, 16 - 26


4. den:


Sestoupení Ducha svatého u Jordánu byl Ježíš uschopněn k uzdravování, kázání, vyučování i utrpení. Také k nám Duch svatý
přichází s charizmatickými dary. Ptej se v modlitbě: "Duchu svatý, jaké dary chceš dát mně? Jak mám sloužit ve společenství?"


1 K 12, 1 - 11


5. den:


Nejvyšším darem milosti Ducha svatého je láska. Ale spolu s láskou nám bude dána radost, pokoj a nové otevření se evangeliu.
To, co píše Pavel Tesalonickým, platí i pro tebe: Bůh tě miluje. On si tě vyvolil. Raduj se proto ze síly Ducha svatého


1 Te 1, 2 - 10


6. den:


K tomu, abys byl křesťanem, náleží nejen mít Ducha, ale též žít Duchem naplněný. Snaž se aspoň trochu proniknout do hloubky
působení Ducha svatého, jak je to zaznamenáno u Pavla.


1 K 2, 10 - 16


7. den:


Pln vděčnosti se můžeš ohlédnout zpět na tento uplynulý týden. Co se stalo v tvém životě? Svatý Pavel ti podává k tomu
všemu klíč: "Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán."


Ř 5, 1 - 5


V tomto týdnu jsme se s tebou modlili. Pravděpodobně jsi plný radosti, naplněn pokojem a ve svém nitru oslavuješ Pána.
Ale skoro se stejnou pravděpodobností by bylo možné, že jsi sužován zoufalstvím a pocity deprese. Je přece přirozené, že
mocnostem temnoty velice záleží na tom, aby byl tvůj nový život v Duchu zablokován. I sám Ježíš musel na sobě strpět útoky
satana krátce po tom, co byl naplněn Duchem svatým.


Kromě toho je důležité znovu ti připomenout toto: život v Duchu svatém nespočívá v krásných pocitech. Je založen na víře
a skutcích. Jestliže jsi odložil hříchy a svůj život svěřil Pánu, jestliže jsi Ježíše prosil, aby ti dal větší plnost Ducha
svatého, pak se to také stalo. Ježíš dodržuje, co slíbil.


Současně bude dobré, aby sis byl stále vědom tohoto: v tvém životě nastal mezník, ale Bůh ještě s tebou není hotov. Musíš
ještě mnoho růst a tříbit se. To tedy znamená beze strachu o budoucnost důvěřovat prostou vírou v TOHO, který tě
miluje. Duch svatý tě povede.


7. TÝDEN: Duch svatý tě včleňuje do Těla Kristova.


"Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to
i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo
a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem."
(1 K 12, 12 - 13)


Když byl o letnicích Duch svatý vylit na apoštoly a věřící, nezůstávali tito Duchem naplnění následovníci Ježíše jako
jedinci. Prvním výsledkem působení Ducha svatého bylo vytvoření společenství. Stali se bratry a sestrami v Boží rodině.
Každý měl různé duchovní dary, ale všichni společně byli dále žijící Kristus, byli jeho tělo. Jenom jako úd těla Kristova
budeš s to zůstat věrným, růst a přinášet ovoce.


ÚRYVKY Z PÍSMA PRO MODLITBU NA JEDNOTLIVÉ DNY:


1. den:


V modlitbě a naplnění Duchem svatým můžeš dnes naslouchat, jak hluboce byli první křesťané navzájem spojeni. Strávili
spolu mnoho času a sdíleli si navzájem duchovní hodnoty a dělili se o hmotné potřeby. Následuj život těchto křesťanů.


Sk 2, 42 - 47


2. den:


Život prvních křesťanů nebyl nijak překrásný, bylo mnoho těžkostí a pronásledování. Ale znovu je naplňoval Duch svatý,
a tak mohl jejich život pokračovat v jednotě jako "jedno srdce a jedna duše". V tom spočívá klíč k jejich síle.


Sk 4, 23 - 35


3. den:


V každém životě křesťana, i v tom, který je naplněn Duchem, je mnoho těžkostí. Přesto nás nic nemůže přemoci, budeme-li
tvořit jedno tělo, které je živeno Tělem Kristovým. Snaž se v modlitbě znovu si uvědomovat hloubku tajemství, které je
skryto v eucharistii.


1 K 10, 12 - 17


4. den:


Opravdový život ve společenství není nikdy lehký. I u prvních křesťanů se poměrně brzy projevilo sobectví. Svatému Pavlovi
dělala velké starosti nejednota obce v Korintu. Tělo Kristovo, které bylo pro nás zmučené, je poutem jednoty.


1 K 11, 17 - 34


5. den:


Dnes k tobě mluví znova zmrtvýchvstalý Ježíš. Říká ti, že máme dělat vše pro to, abychom si uchovali vzájemnou jednotu.
On sám bude mezi námi. Předpokladem toho je však to, že budeš ochoten neustále skrze odpuštění znovu začínat.


Mt 18, 15 - 22


6. den:


V dopise Římanům posílá svatý Pavel vlastnoruční popis toho, jak má vypadat život ve společenství: jako jednota, ale se
současnou mnohotvárností darů a úkolů. Jenom Duch může v modlitbě zjevit, jak se každý může konkrétně projevovat.


Ř 12, 1 - 21


7. den:


Jsme povoláni k tomu, abychom rostli nikoli jen jako individua, ale především také jako společenství. Toto je možná jeden
ze symptomů dnešní nemocné církve, že netvoří dostatečně tělo, že mnozí křesťané se snaží žít svůj křesťanský život sami.
Avšak Božím plánem je, abychom byli jednotni a spolupůsobili v lásce.


Ef 4, 1 - 16


Po šest týdnů ses koncentroval ve svých modlitbách na Boha Otce, na Ježíše a na Ducha svatého. Přesto je snadné pochopit
křesťanství, které zdůrazňuje vertikálu - vztah k Bohu a přitom opomíjí péči o bratry a sestry - dimenzi horizontální -
to je jen poloviční křesťanství. Je to "pokulhávající křesťanství".


Jsi naplněn Duchem svatým, Duchem lásky, jsi vybídnut snažit se v tomto týdnu nejen rozumem pochopit, ale také v modlitbě
dosáhnout této druhé dimenze křesťanství.


8. TÝDEN: Duch Ježíše ti dává schopnost nést ovoce.


"Já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo." (J 15,
16)


Dospěl jsi k poslednímu týdnu semináře Život v Duchu. Ale je jasné, že nejsi na konci svého nového života v Kristu, ale
stále jen na začátku. Do tvého srdce bylo zaseto hořčičné zrnko Božího království, nový vztah ke každé osobě v Trojici
a nový vztah k bratřím a sestrám. To nyní znamená vyrůstat v Pánu a přinášet ovoce. V tomto týdnu se bude jednal o oba
tyto body. Pros v modlitbě o milost růstu a dar přinášet ovoce pro církev a svět.


ÚRYVKY Z PÍSMA PRO MODLITBU NA JEDNOTLIVÉ DNY:


1. den:


V celých dějinách církve bylo jen málo svatých, kteří byli tak naplněni Kristem jako apoštol Pavel. Pavel považuje všechno
ostatní ve srovnání s Kristem za nicotné. Přesto i on je si vědom, že dosud není u cíle. Stále ještě běží závod o cenu
vítěze. Ani ty si nemůžeš nyní sednout, aby sis oddechl po uplynulých týdnech. Mnohem spíše je nutné, abys prožíval své
povolání Kristem hlouběji než dříve.


Flp 3, 5 - 14


2. den:


Křesťanský život sestává z mnoha malých a zdánlivě bezvýznamných věcí. Přesto zde je možné najít důkaz, zda někdo kráčí
ve světle nebo v temnotě, zda žije starým nebo novým životem. S pomocí Ducha svatého si vyber ta z mnoha napomenutí, vypočítávaných
svatým Pavlem, která jsou pro tebe osobně důležitá.


Ef 4, 17 - 5, 20


3. den:


Dnes chce k tobě Ježíš mluvit znovu sám. Vypráví ti svá podobenství a hovoří s tebou o růstu. I když sám máš pocit,
že v tomto semináři bylo zaseto jen zcela malé semínko, přesto se může stát ve tvém životě stromem. Podobně lze tvůj život
srovnat s velkou díží plnou těsta, do níž se dalo trochu kvasu. Teď záleží na tom, abys nechal v následujících měsících
a letech to "vše prokvasit".


Mt 13, 31 - 33


4. den:


I dnes tě chce Ježíš zcela osobně poučit. On je rozsévačem v příběhu, který ti vypráví. Co se stalo s jeho semenem? Co
se stane se semenem, které zasel do tvého srdce v minulých týdnech? Ponese díky tvé vytrvalosti ovoce?


L 8, 4 - 15


5. den:


V uplynulých dnech jsi stále slyšel o tom, že máš přinášet ovoce. Co to znamená "přinášet ovoce"? Dnes ti Ježíš
dává odpověď. Znamená to, konat to a pokračovat v tom, co dělal On: hlásat radostnou zvěst a uzdravovat. Především to však
znamená mít srdce dobrého pastýře, které je plné soucitu s unavenými, vyčerpanými a těmi, kteří neznají východiska.


Mt 9, 35 - 10, 16


6. den:


Pán by tě chtěl použít. Nemusíš se však naštěstí spoléhat na svou vlastní moudrost a sílu. Sám Pán bude skrze tebe působit,
když jenom budeš věřit, a současně tě učiní schopným, abys konal nečekané věci. Proto se musíš obracet jen na Ježíše a
důvěřovat v jeho přispění.


Mk 16, 14 - 20


7. den:


Na konci tohoto semináře Život v Duchu ti Ježíš znovu slibuje svůj pokoj. A znovu do tebe vdechuje svého Ducha. Ty tohoto
Ducha potřebuješ, abys mohl tento neuvěřitelně velký příkaz vyplnit: "Jako mne poslal Otec, tak posílám já vás." Přes
svou slabost musíš pokračovat v životě a poslání Ježíšově. Kolik důvěry Ježíš do tebe vkládá! Jakou zodpovědnost na tebe
přenáší!


J 20, 19 - 22


Až odložíš tento sešit, můžeš snadno upadnout do pokušení chtít si aspoň trochu oddechnout od všech těch modliteb a od
všeho svého namáhání následovat Pána. Ale právě zde se ukáže, jak vážná byla tvoje ochota následovat Ježíše. (Možná, že
si znovu přečteš kopii dopisu, který jsi napsal Ježíšovi). Sám Ježíš tě zve, abys byl věrný až do konce.


Tvůj další růst spočívá na dvou podstatných bodech:


- Na tvé věrnosti, se kterou se scházíš se sestrami a bratřími.


- Na tvé věrnosti, se kterou se denně stýkáš s Pánem v modlitbě a ve čtení Písma.


"Neboj se toho, co máš vytrpět . . . Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života. Kdo má uši slyš, co
Duch praví církvím: Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží."
(Zj 2, 10 - 11)


A L E L U J A


ROZESLÁNÍ


MODLITBA ODEVZDÁNÍ SE DO SLUŽBY PÁNU:


Pane Ježíši Kriste, Vykupiteli světa,


v minulých týdnech jsi ke mně mluvil.


Přitáhl jsi mne k sobě.


Povolal jsi mne, abych se stal Tvým učedníkem.


Požehnal jsi mému životu novým a hlubším vylitím Ducha svatého.


Mnoha způsoby jsi mi dokázal, že mne miluješ.


Dnes mne chceš vyslat jako svého apoštola.


Chceš mne pověřit tím, abych šel a přinášel ovoce.


Pane, jsem připraven.


Jsem připraven být Ti zcela k dispozici,


abys mne mohl použít jako svůj nástroj pokoje, radosti a lásky


pro mnoho lidí.


Pane, jsem připraven jít tam, kam mne posíláš.


Dej mi svou sílu a světlo své přítomnosti.


Vždyť bez Tebe nemohu konat nic.


Amen.


ROZESLÁNÍ


N., jsi připraven, abys sloužil Pánu a jeho bratřím a sestrám, které on miluje, jdi tedy:


Buď světlem v temnotě (svíce).


Buď solí země (sůl).


Buď kvasem v mouce světa (kvasnice).


Buď apoštolem Ježíše Krista - připraven sloužit každému, kdo hledá povzbuzení a uzdravení, radostné poselství
nebo dobrou radu, vnitřní pokoj nebo nový život. Jdi ve jménu Ježíše, našeho Pána, s ujištěním:


ON JE S TEBOU. JDI A PŘINÁŠEJ OVOCE, KTERÉ ZŮSTÁVÁ.
OBSAH


Předmluva


Osobní modlitba, ale jaká?


Přípravný týden


1. týden: Bůh, který je ti otcem (ale i matkou) tě miluje zcela osobně.


2. týden: Ježíš tě spasí a vysvobodí.


3. týden: Ježíš je Pánem tvého života.


4. týden: Ježíš tě povolává za svého učedníka.


5. týden: Ježíš tě naplňuje svým svatým Duchem.


6. týden: Duch svatý ti dává dary a milosti.


7. týden: Duch svatý tě včleňuje do Těla Kristova


8. týden: Duch Ježíše ti dává schopnost nést ovoce.


Rozeslání: Modlitba odevzdání se do služby Pánu.Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Duch svatý

Čtení z dnešního dne: Úterý 4.10. 2022 - Památka sv. Františka z Assisi

1. čtení – Gal 1,13-24; Evangelium – Lk 10,38-42

Komentář k Lk 10,38-42: „Pane, řekni jí něco, rozsuď nás, nenech to tak“, říkáme i my často v modlitbě. Spočinutí u Pánových nohou je však možné i při práci pro druhé.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatá Faustina (Faustyna) Kowalská / 5. říjen

(4. 10. 2022) Faustina Kowalská je zvěstovatelkou Božího milosrdenství. Její poselství dalo vzniknout duchovnímu hnutí úcty k Božímu…

4. října: svátek svatého Františka z Assisi

(3. 10. 2022) Celý Františkův život byl jedním velkolepým zpěvem lásky. Láska vedla Františka k mystickému sjednocení s Ukřižovaným,…

Každý máme svého osobního průvodce - anděla (2.10.)

(1. 10. 2022) Hle, pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl a přivedl tě na místo, jež jsem ti určil. Uctívej ho a…

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

(30. 9. 2022) Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2022) Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé...

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody
(28. 9. 2022) Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text…