Některé biblické citáty o vodě:

 

  • Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po Tobě, Bože. (Žalm 42)
  • Bůh praví: „Poušť v jezero změním a zemi vyprahlou ve vodní zřídla.“ (Iz 41,17-18)
  • Toto praví Hospodin: "Nuže, vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě; i když jste bez stříbra, pojďte, zásobte se a jezte, pojďte a kupujte bez stříbra a zdarma víno a mléko! Pojďte ke mně a naplní vás nový život!" (srov. Izaiáš 55,1-3)
  • „Požehnán je  člověk,  který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody.“ (srov. Jer 17,5-8)
  • Zespodu prahu chrámu vytékala voda. Anděl mi řekl: „Tato voda teče dolů do moře. Tam, kde vtéká do moře, stávají se vody zdravými. Neboť kam se vlévají ony vody, tam se vody moře stávají zdravými a zůstane naživu všechno tam, kam se ten potok vlévá. (srov. Ez 47,1.8-9)
  • Ježíš řekl: „Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou…
  • Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vyvěrajícím k životu věčnému.“ (Jan 4,10.14)
  • Ježíš zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví Písmo.“ To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili.“ (Jan 7,37-39)
  • Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. (Zj 21,6)
  • Uprostřed města na náměstí, z obou stran řeky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka; každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy. A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. (Zj 22,1-2.17)