Položit svůj život za své bližní neznamená jen umřít, ale také přijímat své bližní  takové, jací jsou, - archív citátů

Rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

voda

Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po Tobě, Bože. (Žalm 42)

Bůh praví: „Poušť v jezero změním a zemi vyprahlou ve vodní zřídla.“ (Iz 41,17-18)

Toto praví Hospodin: "Nuže, vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě;
i když jste bez stříbra, pojďte, zásobte se a jezte, pojďte a kupujte
bez stříbra a zdarma víno a mléko! Pojďte ke mně a naplní vás nový život!" (srov. Izaiáš 55,1-3)

Zespodu prahu chrámu vytékala voda. Anděl mi řekl: „Tato voda teče dolů do moře. Tam, kde vtéká do moře, stávají se vody zdravými. Neboť kam se vlévají ony vody, tam se vody moře stávají zdravými a zůstane naživu všechno tam, kam se ten potok vlévá. (srov. Ez 47,1.8-9)

Ježíš řekl: „Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou…
Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vyvěrajícím k životu věčnému.“ (Jan 4,10.14)

Ježíš zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví Písmo.“ To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili.“ (Jan 7,37-39)

Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. (Zj 21,6)

Uprostřed města na náměstí, z obou stran řeky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka; každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy. A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.
(Zj 22,1-2.17)

Sekce: Rejstřík

Čtení z dnešního dne: Středa 31. 5. - svátek Navštívení Panny Marie

1. čtení - Sof 3,14-18 nebo Řím 12,9-16b; Evangelium - Lk 1,39-56

Komentář k Lk 1,39-56: U našeho Boha najdou naplnění pokorní, ponížení, hladoví. Mocným, bohatým a pyšným se nevnucuje.

Zdroj: Nedělní liturgie

Ubožáku, tobě se líbí křesťanství?

(31. 5. 2023) Sv. Justin, mučedník - svátek 1.6.

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(29. 5. 2023) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Noc kostelů

Noc kostelů
(29. 5. 2023) Základní informace o Noci kostelů.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
(28. 5. 2023) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Jedenáct let v domácím vězení v Olomouci / k poslechu

Jedenáct let v domácím vězení v Olomouci / k poslechu
(26. 5. 2023) Jedenáct let držel komunistický režim v domácím vězení olomouckého biskupa Josefa Matochu. 

Svatodušní novéna

(25. 5. 2023) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Podklady k…