Rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

voda

Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po Tobě, Bože. (Žalm 42)

Bůh praví: „Poušť v jezero změním a zemi vyprahlou ve vodní zřídla.“ (Iz 41,17-18)

Toto praví Hospodin: "Nuže, vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě;
i když jste bez stříbra, pojďte, zásobte se a jezte, pojďte a kupujte
bez stříbra a zdarma víno a mléko! Pojďte ke mně a naplní vás nový život!" (srov. Izaiáš 55,1-3)

Zespodu prahu chrámu vytékala voda. Anděl mi řekl: „Tato voda teče dolů do moře. Tam, kde vtéká do moře, stávají se vody zdravými. Neboť kam se vlévají ony vody, tam se vody moře stávají zdravými a zůstane naživu všechno tam, kam se ten potok vlévá. (srov. Ez 47,1.8-9)

Ježíš řekl: „Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou…
Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vyvěrajícím k životu věčnému.“ (Jan 4,10.14)

Ježíš zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví Písmo.“ To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili.“ (Jan 7,37-39)

Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. (Zj 21,6)

Uprostřed města na náměstí, z obou stran řeky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka; každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy. A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.
(Zj 22,1-2.17)

Sekce: Rejstřík

Čtení z dnešního dne: Středa 28. 9. 2022, Slavnost sv. Václava

1. čtení - Mdr 6,9-21; Evangelium – 1 Petr 1,3-6; 2,21b-24; Mt 16,24-27

Komentář k Mdr 6,9-21: Jen málo panovníků si vzalo k srdci slova z knihy Moudrosti. Ostatně nejsou určena pouze jim. Každý, kdo za někoho, za něco zodpovídáme, se jimi můžeme inspirovat.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září)

(28. 9. 2022) Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami…

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2022) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.

Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

(26. 9. 2022) Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí...

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás
(24. 9. 2022) Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno?

(23. 9. 2022) Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké další…

Věkově smíšené skupiny dětí ve farnosti - problém nebo skrytý potenciál? Seminář.

Věkově smíšené skupiny dětí ve farnosti - problém nebo skrytý potenciál? Seminář.
(22. 9. 2022) Seminář Skrytý potenciál smíšených skupin - pátek 21. 10. 2022, 15:00 - 19:00.