Dva politici, kteří se vzdali své kariéry

„Apoštolové Slovanů“ – svatí Cyril a Metoděj byli bratři, kteří se narodili v devátém století v Řecku v urozené rodině. Vzdali se politické kariéry, aby se věnovali mnišskému životu. Jejich sen o životě v ústraní ale neměl dlouhého trvání. Byli vysláni jako misionáři na území Velké Moravy, které v té době zahrnovalo již částečně evangelizované národy, u nichž nicméně přežívalo množství pohanských zvyků a tradic.

Dali unikátní písmo Slovanům

Moravský kníže si vyžádal učitele, který by křesťanskou víru vysvětloval v místním jazyce. Počáteční Cyrilovo a Metodějovo úsilí proto spočívalo v zevrubném studiu kultury oněch národů, aby víru mohli inkulturovat a zároveň kulturu evangelizovat. A protože ony národy neměli žádné písmo, vynalezl Cyril hlaholici, do níž přeložil Bibli a liturgické knihy. Lidé tak vnímali, že křesťanská víra již není „cizí“, ale stává se jejich vírou, která promlouvá mateřským jazykem. Pomyslete: dva řečtí mniši dali písmo Slovanům. Tato otevřenost srdce přispěla k tomu, že evangelium zapustilo kořeny.

Na Moravě měli problémy

Na Moravě však nastaly rozpory s některými latinskými duchovními, kteří se obávali odnětí monopolu na kázání mezi Slovany. Boha podle nich prý nelze uctívat jinak než ve třech jazycích, které stály na kříži – hebrejštině, řečtině a latině. Měli uzavřenou mentalitu, aby uhájili své postavení.

Cyril ovšem důrazně odpověděl: Bůh si přeje, aby ho každý národ chválil ve svém vlastním jazyce. Odvolali se k papeži, který jejich knihy ve slovanském jazyce schválil. Krátce poté Cyril zemřel. Metoděj byl naopak vysvěcen na biskupa a vyslán zpět na slovanské území. Tam hodně vytrpěl, avšak víme, že Boží Slovo není spoutáno a dál se šířilo.

Člověk je tak svobodný, jak je odvážný

Když pohlédneme na tyto hlasatele evangelia, které Jan Pavel II. prohlásil za spolupatrony Evropy a o kterých napsal encykliku Slavorum Apostoli, všimneme si tří důležitých hledisek:

  • Především je to jednota: Řekové, papež, Slované spolupracovali při hlásání evangelia.
  • Druhým hlediskem je inkulturace. Nelze hlásat abstraktní, destilované evangelium. Evangelium je třeba inkulturovat.
  • Zatřetí, hlásání si žádá svobodu. Člověk je tím více svobodnější, čím více má odvahy a nedá se spoutat mnoha věcmi, které svobodu odnímají.

Prosme svaté Cyrila a Metoděje,
abychom byli tvořiví, vytrvalí a pokorní,
v modlitbě i ve službě.