Hledat odpověď lze ze dvou pozic

Kde máme vidět úlohu křesťanství v dnešní době? Tuto otázku je potřeba si klást, pokud hledáme cesty a formy pastorace odpovídající potřebám současné společnosti. Pokud totiž křesťanství nechceme odkázat jen do role udržovatele tradic nebo součásti životního stylu v tzv. „tradičních krajích“ nebo pokud z něho nechceme udělat spolek pro ušlechtilou charitativní činnost, je třeba pátrat po tom, čím je křesťanství pro náš současný svět. A hledat odpověď lze ze dvou pozic: jednak z pohledu křesťanské víry a z pohledu potřeb světa, jak jsme je schopni vidět a chápat.

Křesťanství z pohledu křesťanů

 Z pohledu křesťanské víry je zde křesťanství nikoli z vlastního rozhodnutí, ale z vůle Kristovy. Úkolem křesťanů je být svědky i hlasateli evangelia, těšit se z toho, že „jejich jména jsou zapsána v nebi“ a být tak nadějí pro lidstvo, což koncil vyjadřuje slovy: „Církev je totiž v Kristu jakoby svátost neboli znamení a nástroj vnitřního spojení s Bohem a jednoty celého lidstva.“ Křesťané, tvořící církev, jsou „chrámem Ducha“, mají šanci i úkol žít z jeho inspirace. V neposlední řadě je jejich posláním také přímluvná modlitba za svět. V tom všem je církev v zásadě nezávislá na možnostech, které jí svět může dát.

Křesťanství z pohledu světa

I když svět, ve kterém žijeme, neurčuje obsahy křesťanské víry, nejsou jeho potřeby a očekávání něčím, co by křesťané mohli přehlížet. Koncil zde jasně ukázal cestu, nejzřetelněji v pastorální konstituci Gaudium et spes, a to explicitním vyjádřením zájmu o svět.

(Neúplný) přehled úloh křesťana ve světě.

Podrobnosti k jednotlivým bodům uvedeme v příštím článku…