Německý kněz Richard HENKES, který působil v Sudetech a českém pohraničí, vystupoval ostře kriticky vůči nacistické totalitě. Svoje poslání ale prioritně nespatřoval v boji proti režimu, nýbrž ve výchově věřících k opravdovému životu z víry a k odvaze o víře svědčit. Definitivní příčinou jeho zatčení se stalo postní kázání v Branicích 12. března 1943.

Němec, katolík, řeholník

Richard Henkes pocházel z porýnského regionu Westerwald, kde se narodil v malé vesnici Ruppach (nyní Ruppach-Goldhausen), ležící nedaleko města Montabaur v diecézi Limburg. Richard byl devátým ze třinácti dětí, a jak bylo tehdy životní nutností, všechny děti se v rámci svých sil a schopností musely zapojovat do běžného pracovního dění v rodině.

Náboženskou formaci malého Richarda výrazným způsobem ovlivnili kněží ze Společnosti katolického apoštolátu (Societas Apostolatus Catholici, SAC), známí jako pallotini. Tuto společnost, pokládanou za předchůdce Katolické akce, tj. organizovaného laického apoštolátu, založil v roce 1835 římský kněz Vincenc Palloti a v Německu prožívala v první polovině 20. století období svého rozkvětu. Pod jejich vedením přistoupil jedenáctiletý Richard k prvnímu svatému přijímání a přijal svátost biřmování.

Působil ve Slezsku a česko-německém pohraničí

Po úspěšném složení maturitní zkoušky se Richard rozhodl pro zasvěcený způsob života. V září 1919 vstoupil do noviciátu pallotinů v Limburgu. Po studiích byl 6. června 1925 byl v Limburgu vysvěcen na kněze. Působil na řádových školách v Schönstattu a v Alpenu (poblíž Duisburgu). Podle pozdějších svědectví jeho žáků se do úlohy učitele vložil s velikým nasazením a nadšením a svým přístupem a originálními pedagogickými metodami si získal jejich sympatie. V roce 1931 byl přeložen do Slezska. Nejprve působil v hornoslezském Ketři (něm. Katscher, polsky Kietrz) a poté se tři roky věnoval mládeži na řádové škole ve Frankensteinu (nyní Ząbkowice Śląskie).

V průběhu třicátých let 20. století byla katolická církev v Německu navzdory konkordátu mezi Německou říši a Vatikánem, uzavřenému v dobré víře v roce 1933, konfrontována s nacionálně socialistickým režimem. P. Richard Henkes si byl nesmiřitelných pozic mezi nacistickým režimem a katolickou církví teoreticky i prakticky plně vědom a ve svých kázáních to nijak neskrýval. Vůči nacistické totalitní vládě vystupoval ostře kriticky a nebál se pro její politiku použít výrazy „zločin a zločinné jednání“. Svoje poslání prioritně nespatřoval v boji proti režimu, nýbrž ve výchově věřících k opravdovému životu z víry a k odvaze o víře svědčit. Řeholní představení se z obavy, aby úřadům neposkytli záminku k perzekuci církevních škol, rozhodli P. Richarda Henkese uvolnit z jeho učitelské funkce. Odešel do Branic, kde se pod vedením generálního vikáře pruské a sudetské části olomoucké arcidiecéze Mons. Martina Josefa Nathana věnoval pastorační práci v rámci programu eucharistických rodinných týdnů, apoštolátu modlitby, laického apoštolátu a exercičního hnutí. Kromě jiného byl jmenován ředitelem Exercičního domu sv. Josefa v Branicích.

Když mu hrozilo povolání do německé armády, ustanovili ho v dubnu 1941 administrátorem farnosti Strahovice na Hlučínsku. Kromě výše zmíněných úkolů se tak P. Henkes staral ještě o 780 katolíků této obce v česko-německém pohraničí. Přes obtížnost situace – muži umírali ve válce, ženy se musely postarat o chod rodin a hospodářství – se úkolu správce farnosti zhostil zodpovědně.

Udán a deportován do Dachau

Definitivní příčinou zatčení tohoto charizmatického kněze se stalo jeho postní kázání v Branicích 12. března 1943. Tehdy při vzpomínce na rodný kraj v Porýní poukázal P. Richard na světce – důstojníky římských legií, kteří tam ve starověku pro svoji víru položili život. Strahovický farář byl na základě udání předvolán 8. dubna k výslechu na gestapo do Ratiboře a zde byl ihned zatčen. Po třech měsících vazby byl dne 2. července 1943 deportován do koncentračního tábora Dachau.

Tento koncentrační tábor, kde se stal vězněm číslo 49.642, byl od 10. července 1943 do 22. února 1945 poslední etapou jeho životní cesty. Byl umístěn do kněžského bloku č. 26. P. Richard prošel různá pracovní komanda. Jako kněz německé národnosti byl nakonec přidělen jako písař a kantýnský na blok č. 17. Díky tomuto, svým způsobem privilegovanému postavení mohl – a dle svědectví spoluvězňů to také dělal – pomáhat potřebným, a to jak po stránce materiální, tj. dělil se o jídlo, které dostával v balíčcích od svých farníků ze Strahovic, tak také po stránce pastorační, tj. zpovídal, zaopatřoval a přinášel svaté přijímání jako duchovní posilu vězňům. Na bloku č. 26 se rovněž seznámil s dr. Josefem Beranem, pozdějším pražským arcibiskupem, a brzy se stali upřímnými přáteli.

Sloužil nemocným tyfem – a sám zemřel

V závěru války, kdy se Německo ekonomicky hroutilo, se situace vězňů v táborech stávala zoufalá. V zimních měsících na přelomu let 1944/1945 vypukla v Dachau epidemie skvrnitého tyfu, přičemž nebylo v silách a ani v zájmu vedení tábora ji zvládnout.

Některé z vězeňských bloků se staly uzavřeným pásmem smrti, kam bylo zakázáno vcházet. Kdo vešel, ten se již nemohl vrátit. Tehdy se P. Richard Henkes rozhodl zůstat jako ošetřovatel v izolaci na karanténním bloku č. 17. Pro vlastní léčení nemocných nemohl téměř vůbec nic udělat, jako kněz však poskytoval duchovní pomoc umírajícím. Pro něho samotného bylo toto rozhodnutí, znamenající jistou smrt ve smyslu Ježíšových slov: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život (Jan 15,13). P. Richard Henkes 22. února 1945 na bloku č. 17 zemřel - ve svých čtyřiceti pěti letech života.

Prohlášen za blahoslaveného

Jeho tělo bylo spáleno v táborovém krematoriu a popel zesnulého uschován. Dne 7. června 1945 – v den 20. výročí Henkesovy primiční mše sv. – byl uložen do hrobu na hřbitově pallotinů v Limburgu. Na náhrobní kámen byl umístěn nápis „Opfer der Nächste Liebe im KZ Dachau“ („Oběť lásky k bližnímu v koncentračním táboře Dachau“).

V roce 2003 byl v Limburgu zahájen diecézní proces blahořečení Richarda Henkese. Ten byl dovršen v neděli 15. září 2019, kdy se v katedrálním chrámu sv. Jiří v Limburgu konala slavnost, při níž byl P. Richard Henkes SAC prohlášen za blahoslaveného.

***

Bl. Richard HENKES  SAC
▶ řeholní kněz – pallotin
▶ učitel, kazatel, exercitátor
▶ administrátor ve Strahovicích (něm. Strandorf) na Hlučínsku 

* 26. května 1900, Ruppach (Porýní-Falc), Německo
 † 22. února 1945, Dachau, Německo

Autor textu: Jan Larisch