Duch svatý může ze všeho vytěžit něco dobrého

Rozdělení křesťanů: negativní svědectví

Ekumenické nasazení je odpovědí na modlitbu Ježíše Krista, který žádá, aby „všichni byli jedno“ (Jan 17,21). Věrohodnost křesťanské zvěsti by byla mnohem větší, kdyby křesťané překonali svoje rozdělení. Vzhledem k závažnosti negativního svědectví, kterým je rozdělení mezi křesťany, je hledání cest k jednotě opravdu naléhavým.

Pokud se budeme soustředit na to, co nás spojuje a připomeneme si to, co je v křesťanství opravdu důležité, budeme moci svižně kráčet k novým společným formám zvěstování, služby a svědectví. Nezměrné množství těch, kteří nepřijali zvěst Ježíše Krista, nás nemůže nechat lhostejnými.

Učit se jedni od druhých

Je mnoho věcí, které nás spojují a jsou velmi cenné! A pokud opravdu věříme ve svobodné a velkorysé působení Ducha, kolik jen věcí se můžeme učit jedni od druhých! Nejde jen o to získat informace o druhých, abychom se lépe poznali, ale o to, abychom přijímali to, co v nich Duch zasel jako dar, který je určený také nám.

Musíme si neustále připomínat, že jsme poutníci a putujeme společně. Proto je třeba očišťovat své srdce od nedůvěřivosti a otevírat jej těm, kdo s námi putují ke stejnému cíli. A je třeba hledět především na to, co hledáme: pokoj ve tváři jediného Boha.

Odlišnosti mezi lidmi jsou někdy nemilé, ale...

Odlišnosti mezi lidmi a společenstvími jsou někdy nemilé, ale Duch svatý, který tuto různost probouzí, může ze všeho vytěžit něco dobrého a přetvořit to na evangelizační dynamismus, který působí přitažlivě. Různost musí být vždy usmiřována pomocí Ducha svatého. Jedině On může vzbudit různost, pluralitu, mnohost a zároveň uskutečnit jednotu. Avšak usilujeme o odlišnost my, a uzavíráme-li se před druhými, způsobujeme rozdělení. A chceme-li budovat jednotu podle svých lidských plánů, zavádíme nakonec jen uniformitu, jednotvárnost. To nepomáhá misijnímu poslání církve.