Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

17. 7. 2012 , Vojtěch Kodet (Foto: IMa)

Rozlišování v duchovním životě

Rozlišování v duchovním životě

O „rozlišování“ můžeme mluvit v několika významech, jak se objevují v tradici a zkušenosti církve:

1. Přirozená schopnost úsudku, zdravá soudnost.
2. Rozlišování jako umění a ovoce duchovního života.
3. Charisma rozlišování (1Kor 12,10).
4. Rozlišování jako služba církevní autority.
5. Rozlišování povolání.

Duchovní umění rozlišovat
je ovocem věrného života s Bohem…

Přirozená schopnost úsudku je častým předpokladem pro přijetí charismatu rozlišování, které je dáno především pro službu v církevním společenství, kde se uplatňují charismatické dary. Toto charisma přesahuje lidskou schopnost a slouží k rozlišení toho, co pochází od Ducha svatého, co je z ducha lidského a co ze zlého.

Duchovní umění rozlišovat je ovocem věrného života s Bohem, ovocem zkoumání sebe sama a poslušnosti Božím vnuknutím. O tomto umění psali otcové pouště, patřilo k umění starých mnichů a ruských starců. Systematicky je propracoval svatý Ignác z Loyoly, který kladl důraz především na poznání základního směru, rozlišení vnitřních hnutí v člověku a motivů jednání.

Rozlišování církevní autoritou se týká biskupů spojených se světovým episkopátem a s papežem, a to především v oblasti ortodoxie a ortopraxe. Věřící nemají od svých pastýřů však očekávat, že budou vždy odborníky ve všech oblastech života, ale sami osvíceni Duchem svatým mají na sebe vzít plnou zodpovědnost za svá rozhodnutí (srov. Gaudium et spes 43).

Rozlišování povolání je proces, je to umění, kterému se také učíme celý život. Je spojeno s naším dozráváním, růstem ve vnitřní svobodě, abychom byli schopni stále osobnější a úplnější odpovědi na Boží volání. Rozlišování povolání je také služba, která nabízí druhému pomoc na jeho cestě, aby mu usnadnila se zorientovat v tom, co prožívá a pro co se rozhoduje. Mělo by sloužit k uspořádání života podle evangelia s ohledem na individuální možnosti, omezení a konflikty.


Předpoklady
pro působení Ducha svatého v nás

Pro zachování a růst vnitřního smyslu pro působení Ducha svatého v nás je potřebné:

1. Upřímná snaha o život s Bohem, život modlitby a lásky.
2. Zkoumání svého srdce, bdělost, odstraňování překážek.
3. Otevřenost v duchovním rozhovoru s tím, kdo mne doprovází.


Několik základních rozlišení
pro Boží vedení

Nejdůležitějším kriteriem rozlišování je to, které nám odkázal v evangeliu sám Ježíš: „Strom se pozná po ovoci“ (Mt 12,33).

Několik základních rozlišení pro Boží vedení:

1. Duch svatý nás vždy vede ke Kristu, k oddanosti a lásce k Bohu, k modlitbě, tichu a naslouchání. Vede k vděčnosti a k oslavování Ježíše (Srov. Jan 16,14).

2. Vždy nás vede k lásce k druhým lidem, k růstu ve vztazích, ke sdílení, k úctě k druhým, k milosrdenství. Zlý duch naopak boří vztahy, vede k závisti, nenávisti, neodpuštění a soutěživosti.

3. Duch svatý vede člověka ke zdravé sebeúctě. Zlý duch naopak k ponížení člověka v jeho lidské důstojnosti.

4. Duch svatý vede člověka postupně, ne překotně, vede ho pokojně, bez přetěžování a přehánění. Dává člověku naději i při vědomí vlastních chyb a slabostí. Usvědčuje z hříchu, vede ke smíření a dává smysl pro pokání. Zlý duch naopak vede člověka zmateně, staví před něho limitující požadavky, nerespektuje svobodu člověka, ale člověka deptá. Vede k zoufalství, ale nevede k zamyšlení nad sebou a k ochotě ke změně a k pokání.

5. Duch svatý vede ke službě, k poctivému lidskému životu, k prostotě a skromnosti. Zlý duch naopak odvádí od každodenních povinností výjimečnostmi a přeháněním. (Svatá Terezie: „Touha po nemožném nás odvádí od možného“). Zlý duch vede k soustředění na naši soběstačnost, nabízí rychlý a efektní úspěch.

6. Duch svatý vede k tomu, co je podstatné, trvalé, důležité z hlediska vztahů, lidského zrání a růstu, nalezení smyslu života, z hlediska našeho vnitřního osvobození, z hlediska spásy. Zlý duch přeceňuje věci nepodstatné, přehání naléhavost konkrétních činů, vede ke spěchu a neklidu. Zvláště při intenzivní snaze o duchovní život pokouší Boží nepřítel člověka k přehánění („koho ďábel nedokáže ubrzdit, toho pohání“).

7. Duch svatý nás vede v lásce a k lásce, v pokoji a k pokoji, což může ale někdy znamenat duchovní střet se světem zla, který pod rouškou lásky a pokoje vede ke kompromisům v zásadních věcech.

8. Duch svatý nás nikdy nevede proti Božímu zákonu, ale proti liteře zákona. Zlý duch naopak vede k tomu, abychom upřednostňovali zásady a systémy před konkrétním člověkem. Duch svatý také nikdy nevede proti zdravé lidské přirozenosti.

9. Boží cesta je dobrá na začátku, uprostřed i na konci. Jednotlivými rozhodnutími nesmíme ztratit smysl pro celek našeho života a naší cesty.

10. Gal 5,19-21: „Skutky lidské svévole jsou: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějnictví, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist opilství, nestřídmost a podobné věci.“ Gal 5,22-23: „Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.“


Pros o světlo Ducha svatého,
který osvěcoval učedníky

Na závěr ještě citát svaté Marie od Ukřižovaného Ježíše (Mariam Baouardy), karmelitky, zvané Malá Arabka. Jan Pavel II. ji blahořečil roku 1983. Tato žena se vyznačovala mimo jiné mimořádnou úctou k Duchu svatému a více jak před 120 lety napsala, co prožila a slyšela jako vnitřní hlas: „Chceš-li mne hledat, poznat a následovat, pros o světlo Ducha svatého, který osvěcoval učedníky a který osvěcuje všechny, kdo ho vzývají. Vpravdě ti říkám, že každý, kdo bude vzývat Ducha svatého, bude mne hledat a nalezne mě. Jeho svědomí bude vždy jemné jako květina v polích. Vroucně si přeji, aby kněží každý měsíc slavili mši svatou k poctě Ducha svatého. Každého, kdo ji bude slavit, nebo se jí účastní, odmění sám Duch svatý.“

Se svolením převzato z webu www.vojtechkodet.cz
Redakčně upraveno - opatřeno mezititulky

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 17,8-13; Žalm 121; 2 Tim 3,14 – 4,2
Lk 18,1-8

Ježíš velmi okatým způsobem ukazuje, že Bohu na člověku záleží. Když už i nespravedlivý soudce se nechá pohnout ke zjednání spravedlnosti, oč více Bůh. Snad každý přitaká logickému důsledku vyprávěného podobenství. Ale Ježíš míří jinam. Svatý Lukáš na začátku poznamenal: „Ježíš vypravoval… podobenství, že je třeba stále se mod-lit a neochabovat.“ Neochabovat, být mdlého ducha či ztratit odvahu jsou docela běžné nemoci křesťanů. Po čase nadšení se modlitbě a rozhovoru s Bohem vzdalujeme. Proto na konci úryvku Ježíš poznamenává, zda nalezne víru, až přijde. Ochablost je protikladem vytrvalosti, kterou naznačilo první čtení. Jsou tací, kteří by podle Ježíšova podobenství nedošli ani ke dveřím soudce, natož aby zabušili. Ježíš je povzbuzuje k odvaze. Pak jsou ale ti, kteří vědí jak „zabušit“ na dveře. Ale po prvním pokusu to vzdají. Bůh však čeká, že ho oslovíme a budeme ho zvát do událostí svého života. Jestliže jsme ochabli, pak právě dnes můžeme povstat a znovu se o modlitbu opřít.

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2019) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web…

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"
(18. 10. 2019) V říjnu 2019 zve papež František všechny pokřtěné křesťany ke slavení Mimořádného misijního měsíce. Více o našem…

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…