Navigace: Tematické texty I InternetRůzné podklady, přednášky a texty Internet a misie, struktura přednášky na setkání studentů, Velehrad 2002

Internet a misie, struktura přednášky na setkání studentů, Velehrad 2002

INTERNET A MISIE - SETKÁNÍ VYSOKOŠKOLÁKŮ NA VELEHRADĚ, KVĚTEN 2002


Murphyho zákon o evangelizaci, aneb misie nemusí být frustrace.
"Evangelizace jako nástroj jednoty: V jedné věci jsou věřící s nevěřícími plně zajedno: nemají rádi evangelizace". (Z knihy "A přece se točí, Murphyho zákony o církvi"). Misie na (nejen) na internetu.

 

Přednášející je autor a správce projektu www.vira.cz, (se satelity: www.pastorace.cz , www.krestanstvi.cz , http://help.vira.cz ). Dále autor a správce www.karmelitanske-nakladatelstvi.cz . Zaměstnanec Pastoračního střediska při pražském arcibiskupství. Ženatý, jedno dítě.


TENTO TEXT je PŘÍSTUPNÝ na:
www.pastorace.cz/internetSTRUKTURA PŘEDNÁŠKY:
· Úvod/ Mé pohledy a zkušenosti
· 1/ Evangelizace – proč, co, kdo, jak …, dle letáku a přednášky, papežovy výzvy
· 2/ Internet – obecně, Internet a misie:
Specifika Internetu;
proč tuto práci děláme;
přehled (misijních) stránek a jejich služeb;
ohlasy, kritika; co se lidé ptají,
kdo weby navštěvuje
(CD-prezentace)ÚVOD

Má osoba, představení, pohledy a zkušenosti1/ EVANGELIZACE, MISIE
Proč, co, kdo, jak?PROČ?

Nenechal jsem si pro sebe tvou spravedlnost, nezatajil jsem tvou lásku a tvou věrnost...
(Ze Žl 40)

Nejlepší služba spoluobčanům je hlásání evangelia. (Redemptoris missio)

Evangelium je pravda, která osvobozuje a která jediná může poskytnout mír v srdci. (Evangelii nuntiandi)

Víra musí být nabídnuta, protože všichni lidé mají právo poznat bohatství Kristova tajemství. Naše doba má v sobě cosi fascinujícího a současně i dramatického. Zatímco na jedné straně se lidé ženou za materiálním úspěchem a zdá se, jako by se stále víc ponořovali do konzumního materialismu, na druhé straně se projevuje stále víc úzkostlivé hledání smyslu života a potřeba vnitřního života. Církev vlastní neocenitelná duchovní dobra, která může lidstvu nabídnout: je to Kristus, který sám sebe označil jako "cestu, pravdu a život". Člověk, který chce sám sebe pochopit až do hlubin, musí se přiblížit Kristu. (Redemptoris missio)

Kdo nachází Boha, nachází ho pro všechny. (Saint - Exupery)

Nenechal jsem si pro sebe tvou spravedlnost, nezatajil jsem tvou lásku a tvou věrnost... (Ze Žl 40)
CO?

Misie mají pouze jediný cíl, totiž sloužit člověku tím, že mu zjeví lásku Boží. (Redemptoris missio)

Vrcholem evangelizace je jasné vyznání, že v Ježíši Kristu se poskytuje každému člověku možnost spásy jako dar Boží. Základním programem církve je seznámit lidi s Kristem. (Evangelii nuntiandi)

Slyšíme neustále, že máme evangelizovat, hlásat evangelium. Mnohdy ale nevíme, co to evangelium vlastně je. (Moje zkušenost s Jirkou Hanauskem na Alšově nábřeží. Kdy chtěl ode mě víc než jen desatero).

A tak „hlásáme“, že
- existuje (nějaký) Bůh (duchovno)
- je třeba zachovávat desatero („kdyby všichni zachovávali desatero…“)
- je třeba být dobrý, slušný, morální
- je třeba věřit, chodit do kostela…
Prostě zvěstujeme spoustu druhotných věcí, které nejsou tím jádrem zvěsti. Natož aby byly zvěstí radostnou! (odříkání, x sex…)


Evangelium je ale zpráva,
- že o tebe a každého jednotlivce Bůh má zájem,
- že na tebe Bůh nezapomněl,
- že tě může a chce vést životem,
- že se ti rozhodl prokazovat dobro,
- že tě má vyrytého (vyrytou) ve své dlani,
- že tě očekává, že ti připravil u sebe příbytek – místo které nepatří nikomu jinému, místo, kde tě nikdo jiný nezastíní a nikdo ti ho neobsadí.
- Že tě miluje, tzn. Že tě přijímá takového jaký jsi, že tě neposuzuje, že ti napomáhá a nabízí řešení pro tebe dobrá!
- Že ti dává prostor a prostředky k životu a rozvoji…

Misie mají pouze jediný cíl, totiž sloužit člověku tím, že mu zjeví lásku Boží. (Redemptoris missio)

Vrcholem evangelizace je jasné vyznání, že v Ježíši Kristu se poskytuje každému člověku možnost spásy jako dar Boží.
Spása je osvobození ode všeho, co člověka trápí a utlačuje, a především pak osvobození od hříchu a od zlého ducha. Přináší i radost z toho, že my známe Boha a on zná nás.
Základním programem církve je seznámit lidi s Kristem. (Evangelii nuntiandi) (SEZNAMKA!) Je to Bůh sestupující, Bůh s námi, vychází nám naproti tam, kde jsme (ne tam, kde bychom měli být dle představ svých, představ druhých, či dle přikázání…)


Čtyři základní pravdy hlásání křesťanství (kerygma):
1) Bůh každého miluje a má s ním dobrý plán.
2) Hříchem je ale každý od dobrého Boha oddělen.
3) V Ježíši Kristu je nabídnuta záchrana a nové spojení s Bohem.
4) Tato záchrana v Ježíši Kristu a nový život z Ducha jsou nabídnuty každému člověku.

KDO?

Není to věcí pár studovaných, či vyslaných, či magorů. Nezáleží na vědomostech, dokonalosti, bezhříšnosti.

Duch svatý působí v každém hlasateli (EN 75)
Poslání se nezakládá na lidské schopnosti (RM 23)

Ze Skutků apoštolů vysvítá, že v prvním období církve misie byly chápány jako samozřejmé ovoce křesťanského života, jako úkol pro každého věřícího. Misijní poslání platí pro všechny křesťany, pro všechny diecéze a farnosti. (Redemptoris missio)

Ježíš evangelium přinesl a jeho lidé jsou tu proto, aby jej roznesli. (Pavel Korosin)


JAK?
Zvěstování je cesta k lidem a má dvě nohy:

1/ život s Bohem („svědectví vlastního života“).
- Člověk dnes raději naslouchá svědectví než učitelům. (RM 42)
- Proto se nejprve sytit Bohem, jeho slovem a z toho žít.
- Soucítění, žehnání, modlitba,
- Duch svatý

2/ jasné hlásání
- Svědectví života musí být objasněno „důvody naší naděje“ – jasným a nepochybným hlásáním. (EN 22)
- Buďte vždy připraveni dát odpověď o naději, kterou máte. Čiňte to s uctivostí /né agresí/ (1Petr 3,15-16)
- Poselství evangelia je schopno samo od sebe vzbudit víru. /EN 5/
- být ukazatelem
- Dialog, ne doktrinální demagogická agitace a ubíjení argumenty
- Inkulturace
- Svědčit, ne poučovat. Což je i osvobozující: mluvím o dobrém Bohu, ne o dobrém mě…
- Počítat s falešnými představami, nechat vypovědět jak si představuje Boha a říci "v takového Boha taky nevěřím"
- Vyhledávat Bohem připravené a mě do cesty poslané
- Dát průchod Boží síle, nebát se toho, že to nezvládnu, sám opravdu ne, i milost. V tvé bezmoci se prokáže má síla… (Hřivny) anebo naopak neschopnost ne které se může projevit Pán. Každý svůj způsob, své jedinečné poslání. - každý je jiný, jiné těžiště, jiné poslání
- Nebránit svým rtům, nenechávat si pro sebe, nezatajit (Žl 40); Nestydět se za evangelium, za moc Boží ke spasení pro každého… (Řím 1,16), ale zase nedávat do každé druhé věty citát z bible

Je nutno hlásat zejména svědectvím vlastního života. Člověk dnešní doby věří víc svědectví než učitelům. Toto ale nestačí, protože naše svědectví musí být objasněno "důvody naší naděje" - jasným a nepochybným hlásáním. (Evangelii nuntiandi)

Evangelizace nebude nikdy možná bez působení Ducha svatého, neboť on působí v každém hlasateli, vnuká mu slova, jež by ho sama od sebe nenapadla a uschopňuje duši toho, kdo naslouchá. Poselství evangelia je schopno samo od sebe vzbudit víru. (Evangelii nuntiandi)

Poslání se tedy nezakládá na lidské schopnosti, ale na moci zmrtvýchvstalého Pána. (Redemptoris missio)

Nemějte strach jít do ulic a na veřejná místa a jako první apoštolové hlásat radostnou zvěst spásy! Teď není doba stydět se za evangelium. Nyní je čas k tomu, aby bylo hlásáno ze střech. Evangelium nesmí být ukrýváno ani ze strachu, ani z lhostejnosti. Musí být vystaveno na oči tak, aby lidé viděli jeho světlo a chválili nebeského Otce. (Jan Pavel II.)

Bože, koho dnes oslovíš?
Rád bych byl i já tvým nástrojem!
ŽALM 40 (evangelizační, mluví o nuzné situaci zvěstovatele…)
Pevně jsem doufal v Hospodina, on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání.
Vytáhl mě z podzemní jámy, z bahnitého kalu, na skálu postavil mé nohy, dodal síly mým krokům.
Novou píseň vložil mi do úst, chvalozpěv našemu Bohu.
Mnozí to uvidí a nabudou úcty, budou doufat v Hospodina.
Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina, kdo nic nemá s modláři, s těmi, kdo se uchylují ke lži.
Mnoho divů jsi učinil, Hospodine, můj Bože, nikdo se ti nevyrovná v úmyslech, které máš s námi, kdybych je chtěl hlásat, vypovědět, je jich více, než by se dalo sečíst.
V obětních darech si nelibuješ, zato jsi mi otevřel uši.
Celopaly a smírné oběti nežádáš, tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím; ve svitku knihy je o mně psáno:
Rád splním tvou vůli, můj Bože, tvůj zákon je v mém nitru.“
Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění, svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!
Nenechal jsem si pro sebe tvou spravedlnost, o tvé věrnosti a pomoci jsem mluvil, nezatajil jsem tvou lásku a tvou věrnost před velkým shromážděním.
Neodpírej mi, Hospodine, své slitování, tvá láska a věrnost ať mě neustále chrání, neboť mě svírají útrapy bez počtu, dostihly mě mé viny, že ani nemohu vidět.
Je jich víc než vlasů na mé hlavě a odvaha mi chybí.
Hospodine, prosím, vysvoboď mě! Hospodine, na pomoc mi pospěš!
Nechť jásají a v tobě se radují všichni, kteří tě hledají, ti, kteří touží po tvé pomoci, ať mohou stále říkat: „Buď veleben Hospodin!“
Já jsem jen chudák a ubožák, ale Pán se o mě stará.
Tys můj pomocník, můj zachránce: neprodlévej, můj Bože!


2/ INTERNET – OBECNĚ, INTERNET A MISIE,

Specifika Internetu;
proč tuto práci děláme;
přehled (misijních) stránek a jejich služeb;
ohlasy, kritika; co se lidé ptají,
kdo weby navštěvuje
(CD-prezentace)
Nový svět internetu a jeho duchovní rozměr /Aleš Opatrný/
9. Kapitola z knihy Aleše Opatrného "Pastorace v postmoderní společnosti", vydalo Karmelitánské nakladatesltví

Obsah kapitoly:

9. Nový svět internetu a jeho duchovní rozměr
9.1. Internet dnes
9.2. Typické charakteristiky internetové komunikace
9.3. Internet - nový světadíl
9.4. Internet - prostor neohraničené plurality
9.5. Kulturotvorná dimenze internetu
9.6. Duchovní dimenze internetu?
9.7. Vliv na mládež
9.8. Pohled na duchovní hodnoty v křesťanském slova smyslu
9.9. Odpovědnost

***

9.1. Internet dnes

Internet a s ním související elektronickou poštu lze dnes už s určitostí pokládat za vymoženosti techniky, které nemají charakter přechodné módy či hračky pro zpestření života dospělých, ale které se stávají mnohým stálou součástí jejich života, pracovními nástroji a standardními prostředky komunikace. Charakteristickou známkou tohoto prostředku pak je, že je v principu přístupný a otevřený každému a tedy všem; jeho užití není limitováno společenským postavením, politickou orientací, kulturní vyspělostí, do jisté míry ani ne stupněm vzdělání, protože přinejmenším u nejmladší generace se považuje počítačová gramotnost za standardní součást základního vzdělání. Jediné omezení je technicko-ekonomické - je třeba mít počítač, telefonní linku a modem a peníze na poplatky za připojení.

Z uvedených důvodů a vzhledem k rostoucímu počtu těch, kdo mohou internetu užívat, je možné označit ho za prvek, který se už dnes významně podílí na utváření kultury v životě postmoderní společnosti a jehož vliv bezpochyby poroste. Tím ovšem není ještě řečeno, kdy jde o vlivy kladné a kdy záporné. Je to ostatně v neposlední řadě také otázkou zvolených či uznávaných kriterií. …9.2. Typické charakteristiky internetové komunikace

Jsou jimi:

- anonymita. Autor může dát k dispozici na stránkách své produkty, aniž uvede jméno, adresu či jiné identifikační znaky. Podobně je tomu u elektronické pošty. Tyto produkty je možno anonymně užívat a odpovídat na ně bez identifikace uživatele. Do řady diskuzí lze vstupovat zcela anonymně, a přece je možná trvalá obou- či vícesměrná komunikace. Tato charakteristika má samozřejmě své kladné a záporné stránky. Umožňuje či usnadňuje komunikaci nesmělým nebo těm, kdo z různých důvodů chtějí zůstat v anonymitě. Snižuje ale pocit odpovědnosti i odpovědnost samu za to, co kdo do sítě vyšle;

- snadnost přístupu. Kdo je napojen na síť, má stejně snadný přístup ke stránkám fyzicky vzdáleného nebo blízkého autora, k textům důležitým i triviálním. Podobně je každý účastník, nechrání-li se záměrně hesly apod., dostupný komukoliv. Globalizace je zde téměř dokonalá, jsou odstraněny překážky státních hranic, odlišnosti různosti technických systémů, překážky různého společenského postavení;

- možnost snadné a v zásadě okamžité interaktivity. Ten, kdo vstoupí do sítě, může ihned reagovat jak na obsah stránek, tak na obsah elektronické pošty. Určitou roli hraje i to, že ten, kdo píše odpověď, nemusí zpravidla psát ani adresu, často ani ne oslovení, čímž odpadají pro někoho závažné společenské překážky;

- rychlost přenosu informací, snadnost přenosu i větších objemů dat. Např. rozdíl mezi přímými náklady na odeslání dvacetistránkového textu poštou a e-mailem (nejde jen o poštovné, ale na poštu musí někdo dojít a stojí ho to čas) z České republiky do USA je propastný ve prospěch e-mailu. Listování v katalogu vzdálené i blízké knihovny pomocí internetu je neskonale snadnější a rychlejší, než podniknout cestu do knihovny a vyhledávat v lístkovém katalogu. Není-li knihovna v místě, potom je výhoda internetu ještě výraznější;

- naprostá otevřenost přístupu k volně prezentovaným informacím. Znamená to ovšem, že cesta je volná k jakýmkoliv informacím, dobrým i zlým (tedy: jak si počínat v osobní krizi, ale také jak úspěšně realizovat sebevraždu);

- nemožnost efektivní cenzury. Selektivní potlačování informací ze strany státního či jiného mocenského orgánu prakticky není možné, nejde-li o uzavřenou síť nebo o uzavřenou a moderovanou konferenci apod.

- snadné vyhledávání informací k zadanému tématu pomocí vyhledavačů a odkazů na stránky, což je poněkud jiná technologie, než vyhledávání informací z klasických knihovnických rešerší, odkazů v literatuře a výběrových bibliografií. Ovšem ani u internetu se žádoucí informace "nevyhledají samy", jsou nutné určitá dovednost i fantazie;


9.3. Internet - nový světadíl

Svět internetu lze označit za určitý nový prostor k životu, za "nový světadíl", který je a bude obydlován. Na rozdíl od světadílů poznávaných a dobývaných v minulosti není zabydlen původním obyvatelstvem a nemá svou původní kulturu, kterou by bylo možno přijmout nebo také ničit. Objevil se jako skutečná "terra ignota" a jeho "obyvatelstvo", kultura, život jsou tvořeny bez zásadního předchozího plánu těmi, kdo na něj vstupují a kdo se na něm usidlují. Nejen z tohoto hlediska je internet typickým elementem postmoderní kultury života. Tato charakteristika není v tuto chvíli hodnocena jako věc dobrá nebo špatná, je jen takto popsána. Vzhledem k našemu základnímu tématu - internet a duchovní hodnoty - má ovšem nezanedbatelný význam. Mimo jiné přivádí k náhledu na to, co lze od internetu právem očekávat a co ne. Není totiž nic divného na tom, že na tento "nový světadíl" přicházejí "přistěhovalci" s různými představami, s různými cíly (komerčními, politickými, kulturními, náboženskými, apod.) a s různou intenzitou působení. Internet není a priori ideově nebo mocensky ničemu uzavřen, hranice jsou dány vlastně jen stupněm technických možností (obecně) a technického vybavení (na straně uživatele). Výsledná kulturní charakteristika tohoto "světadílu" tedy je a bude dána souhrnem toho, co na něj uživatelé vnesou stylem, kterým na něm budou komunikovat. Předběžně lze říci, že charakteristiky webové sítě, dané internetovou technikou, do velké míry předurčují odlišnost "světadílu internet" od dosavadních známých kulturních prostředí.
9.4. Internet - prostor neohraničené plurality

Málokterý prostředek komunikace (nebo snad žádný, s výjimkou městské zdi, na kterou se čmárá) skýtá takové možnosti k realizaci plurality. Je to dáno možností prezentovat na webu prakticky cokoliv. Eventuální regulační zásahy jsou jednak technicky obtížné, jednak nepatří k podstatě internetu jakožto komunikačního prostředku. Prakticky nelze na síti autoritativně upřednostňovat jedny názory před druhými, jedna témata před jinými, jednoho (jedny) autory před druhými. Politické strany mají stejnou šanci prezentace, ať je volí 1 % nebo 70 % voličů, náboženství se mohou prezentovat bez ohledu na to, zda patří nebo nepatří mezi státem registrované církve s příslušnými právy atd. Mocenská a politická regulace (cenzura) ve státech, které normálně komunikují se světem, není prakticky možná ani na straně webmasterů ani na straně uživatelů stránek, což samozřejmě některé lidi dráždí. Zeměpisná oblast, kde je zpráva dostupná, není ničím ohraničena - s autorovou moudrostí nebo hloupostí se může kdekoliv seznámit každý, kdo má připojení k síti.


9.5. Kulturotvorná dimenze internetu

Není přehnané, jestliže tomuto postmodernímu technickému prostředku přiřkneme kulturotvorný význam? A jakou kulturu potom vlastně bude vytvářet, jaké budou její charakteristiky? Aby nedošlo k nedorozumění, je třeba hned říci, že slovem "kultura" zde nerozumíme kulturní projevy v užším slova smyslu (divadlo, literatura, malířství atd.), ale používáme je jako souhrnné sociologické označení pro způsob cítění, myšlení a konání, které je charakteristické pro lidi v dané zemi, v určité společenské vrstvě nebo komunitě. Můžeme z tohoto hlediska mluvit jak o "internetové kultuře", tedy o kultuře "světa internetu", tak o vlivu internetu na utváření kultury v naší zemi nebo i v celé postmoderní či postindustriální společnosti.

Internet tvoří kulturu komunikativní. Je nástrojem spojení lidí bez ohledu na jejich vzdálenost, národnost, věk, náboženství atd. a umožňuje nejen přijímat různé výtvory druhých, ale reagovat na ně zpravidla bezprostředně a jednoduše. Jeho charakteristikou je tedy oboustranná komunikace, interaktivita. Jinak řečeno: internet může (ale nemusí!) být užíván k obousměrné komunikaci, k aktivnímu, nikoliv jen pasivnímu přijímání informací. Umožňuje (a snad i podněcuje) opuštění typické pasivní televizní komunikace, může stimulovat relativně snadno realizovatelnou tvořivost.

Druhou charakteristikou internetu je kreativita. Protože internet umožňuje jak interaktivitu (tedy okamžitou reakci na to, co uživatel na stránkách nebo v poště přijal, viděl, našel), tak tvorbu vlastních textů, stránek, obrázků, chatů, konferencí, otevírá prostor kreativitě. Není nutné vše jen přijímat. Dokonce umožňuje publicitu i těm, kdo (zatím) nemají šanci publikovat ve sdělovacích prostředcích nebo v nakladatelstvích. Tak, jak se na jedné straně dnes stává vydávání tištěných knih obtížnou záležitostí zejména pro neznámé autory a u speciálních témat, kde není zaručen dostatek peněz na reklamu a dostatečné množství čtenářů, tak se na druhé straně stává snadným publikování na internetu, kde je text v zásadě snáze dostupný na libovolném místě zeměkoule než kniha či časopis a jeho vydání je nesrovnatelně levnější a bývá ekonomicky únosné i v případě malého počtu čtenářů.

Třetí kulturotvornou charakteristikou je už zmíněná pluralita, resp. absence prakticky jakékoliv regulace. Svět internetu je "zabydlován" jak kulturně cennými výtvory, tak brakem; humanisticky cennými výtvory i projevy antihumánními, zlými, ponižujícími druhé. S jistou nadsázkou lze říci, že svět internetu je jakousi zvětšeninou odkrytého nitra průměrného člověka, v němž se nachází nebe i peklo, andělské i ďábelské postoje, láska i nenávist, altruismus i sobectví atd., jak to ostatně známe snad každý. Zatímco vnější projevy člověka mohou být regulovány zákony, výchovou, náboženstvím, ideály, s nimiž se dotyčný identifikuje, jsou "produkty" dosažitelné na síti tříděny na dobré a zlé pouze uživatelem, který si danou stránku vyhledá či stáhne. Vzhledem k popsané charakteristice internetu je zde nárok na odpovědnost jedince ještě vyšší, než u tištěných textů, ale o to větší je také míra jeho svobody; o tom, co bude považováno za dobré a co za zlé, co za pravdu a co za lež či polopravdu, co za užitečné a co za zbytečné, rozhoduje bezezbytku a výhradně jen uživatel. Žádný "Internetový úřad", ale také žádný redaktor neprovede předběžnou selekci. Snad jen volba jasně a trvale profilovaných stránek a volba známých a autentických autorů (jejich autenticita ovšem nemusí být vždy zjistitelná!) umožňují jakousi předchozí orientaci či "předvolbu".

Typickou vlastností internetové kultury, která není ovšem vždy stejně uplatněna, je její mezinárodní charakter. Nejenže je text či obrázek dosažitelný bez ohledu na hranice prakticky kdekoliv na světě, ale anglicky napsaný text bude velké části uživatelů srozumitelný. Je potom snadné, aby se lidé stejných zájmů z různých zemí světa snadno domluvili na společné akci a provedli ji. Tato možnost podporuje solidaritu, mezinárodní součinnost, odbourává národnostní předsudky, ale je třeba říci, že je to součinnost jak v dobrém, tak ve zlém a obé je stejně snadno možné.

Nakonec je třeba říci, že (zatím) se tvoří na internetu určitá speciální subkultura. Internet je rozšířen po celém světě, ale není dostupný zdaleka každému. Ti, kdo na něm komunikují, komunikují v určitém prostoru a prostředí (dá se říci ve vymezeném "světě"), které jsou všem ostatním nepřístupné, ať už z důvodů ekonomických, technických nebo nedostatečného vzdělání. Tato skutečnost bývá považována za významnější než ty námitky proti internetové komunikaci, které ji označují za neosobní či odosobňující. Kdo není připojen na síť, je prostě uměle "oddělen" od určité části světa, neúčastní se speciální komunikační sítě, je v jistém smyslu outsiderem. Tato slova, znějící příkře, nejsou morálním hodnocením. Snaží se jen popsat existenci "dvojího lidu" a kultur, které spolu komunikují poněkud omezeně.9.6. Duchovní dimenze internetu?

Internet sám o sobě samozřejmě duchovní dimenzi nemá; je jen nástrojem, prostředkem komunikace. Záleží však na tom, kdo ho vezme do rukou. Pokud anděl, je nástrojem andělským, pokud ďábel, pak je nástrojem ďábelským, pokud člověk, pak je nástrojem člověčím, tedy nástrojem ve službách jeho intelektuální, duchovní, smyslové, pudové, atd. stránky. Zůstaňme ale u otázky, která je pro nás zásadní: totiž zda a jak je internet nástrojem ke zprostředkování duchovních hodnot. S určitým vědomým zjednodušením lze říci, že za duchovní hodnoty považujeme ty, které se týkají niterné dimenze člověka a mají pro něho poslední důležitost, souvisejí s jeho nejhlubšími životními jistotami a netkví svou podstatou jen v tom, co tvoří, opatřuje si a konstruuje. Jinak řečeno, jsou to hodnoty, které jsou člověku blízké a vzácné a které překračují horizont jeho života. Dále řekněme, že duchovní hodnoty se promítají nejen do vztahů mezilidských, ale i do vztahu k oné přesažné skutečnosti.

Co internet sám nemůže? Nemůže navázat a tvořit vztah k oné přesažné skutečnosti právě proto, že ta přesahuje vše, co je tvořeno přírodou, člověka nevyjímaje. A nemůže ani vytvářet sám o sobě vztahy mezi lidmi; může být ovšem jedním z jejich prostředníků. A může i více. Může člověku zpřístupnit jak informace o duchovních hodnotách a o cestách k nim, tak prvé kontakty s těmi, kdo mohou duchovní hodnoty osobně zprostředkovat díky svým zkušenostem, znalostem, díky ochotě k otevřenému lidskému vztahu, který se týká i hloubek lidské osobnosti, jeho víry a jeho náboženských zkušeností. A toto všechno může internet zprostředkovat pro někoho jedinečným způsobem díky možnosti anonymity, která však nemusí být trvalá. Mnohý dospělý člověk totiž mívá zábrany, má-li se ptát na skutečnosti, o kterých ví málo nebo nic a o kterých si přitom myslí, že by je měl znát. Dále ten, kdo už nějaké náboženské zkušenosti má, je mnohdy považuje (právem) za něco velmi niterného, co by nerad vystavoval na odiv nebo vydal v nebezpečí zesměšnění nebo pohrdnutí. Anonymita internetu je mu opět pomocí. A konečně člověk, navazující těžko kontakty, mající zábrany studu, má-li mluvit s cizím člověkem o něčem důležitém, ten, kdo nezná nikoho, kdo by mu dal např. odpovědi na náboženské otázky, navazuje mnohdy své prvé kontakty pomocí internetu. A teprve když se osmělí nebo když zjistí, že ten, kdo mu odpovídá, není pro něho nebezpečný, vyjde z anonymity do přímého a mnohdy osobního kontaktu. Tato zkušenost je mnohonásobně potvrzená např. e-mailovými reakcemi na obsah stránek Abeceda víry na internetu nebo vstupy na Linku důvěry na internetu.

Nenahraditelnou vlastností internetu je okamžité zprostředkování děje a to na libovolnou vzdálenost a s možností interakce. Po stránce technické může být a bývá současný člověk těmito možnostmi často okouzlen. Ale pro předávání duchovních hodnot nemusí být právě tento soubor obdivuhodných vlastností vůbec užitečný. Někdy je tomu spíš naopak: možnost rychlého přenosu všech možných informací, možnost být účasten nejen jedné, ale třeba řady jedinečných událostí "on line" jednak vede ke stresům, má-li se člověk rozhodnout pro jednu volbu, pro jednu adresu, kterou může sledovat a dále je to velké pokušení ke zpovrchnění. Právě postupná rychlá a letmá účast na nejrůznějších akcích pomocí internetu může vést k tomu, že člověk jen registruje, okamžitě reaguje, ale nijak hluboko nevnímá, nepřemýšlí, nedojde k žádné duchovní hloubce. Je to podobný problém, který je znám z užívání televize, z rychlého opakovaného přepínání kanálů, které divákovi umožní vědět o mnohém a nevnímat téměř nic.

Je třeba poctivě přiznat, že tak, jako existuje nemalá řada ctitelů internetu, kteří mu připisují i v oblasti kultury a duchovních hodnot velký a rostoucí význam, tak existuje i nemalá řada jiných lidí, kteří se bojí určité dehumanizace, k níž může vést nadměrné užívání technických prostředků. Technika má pro určitou část populace jistou fascinující přitažlivost, která se vyčerpává v obdivu technických možností určitého prostředku, ale nenahlíží už jeho význam v kvalitě lidské komunikace, v hloubce a kvalitě vnímání, tedy konec konců v psychické a duchovní stránce člověka. Domnívám se, že teprve delší čas ukáže, zda a jak je pro předávání ryze humánních a duchovních hodnot internet opravdu vhodný, kdy a kde odosobňuje lidskou komunikaci, kdy ji naopak usnadňuje a prohlubuje, k jakému stylu života konkrétním typům lidí napomáhá. Už dnes je ale zřejmě možné říci, že význam bude v úhrnu dvojznačný - podle stylu použití a podle zaměření uživatele. Toho, kdo není orientován na kulturní a duchovní hodnoty, neučiní internet sám o sobě jejich ctitelem a provozovatelem, může ale člověka přivést do kontaktu s jinými prostředími a skutečnostmi, které je přiblíží. Výsledek však může být zcela opačný. Sám o sobě ale není internet původcem ani jednoho ani druhého.


9.7. Vliv na mládež

Podle výzkumu Dr. Saka roste "computerizace" společnosti poměrně rychle a nejvyšších hodnot dosahuje v širokém pásmu 15-45 let. Zahrnuje m.j. celé spektrum mládeže, v jejímž životě může užití počítačů i internetu vyplňovat např. volný čas. Kromě toho u vysokoškoláků je internet prakticky standardní složkou života a e-mailová komunikace zcela samozřejmou složkou komunikačních technik.

Právě pro "postmoderní charakteristiky" internetu (pluralita, liberálnost hodnocení, snadný a neregulovaný přístup ke všemu) lze předpokládat, že zejména pro ty, kdo jsou zvyklí si sami aktivně vyhledávat informace, je internet spíš branou otevřenou k různým (i duchovním) tématům a posléze i hodnotám než prostředkem, který by je odváděl od mezilidské komunikace ke komunikaci jen s počítačem, od kulturních hodnot k nic nepřinášející zábavě. Ale problém je zde také, nesouvisí však s nedostatkem vzdělání nebo inteligence, který by bránil v užívání internetu jakožto technického prostředku, ale s tím, že schopnost cíleně vyhledávat informace a cíleně navazovat kontakty je výsledkem určitého vzdělání, určitého intelektuálního i metodického výcviku. A ten nelze na žádoucí úrovni předpokládat u celé populace. Je to ovšem součást širšího problému, který se týká schopnosti člověka vyhledávat, třídit a smysluplně užívat výběr z prakticky neomezeného množství dnes snadno dostupných a mnohdy i agresivně vnucovaných informací.

Z výzkumu volnočasových aktivit mládeže Dr. Saka vyplývá, že sledování televize stojí stále co do četnosti na prvním místě. Poměrně velký prostor také zaujímá odpočinek ve smyslu nicnedělání. To jsou dvě položky, které sice nezmizí, ale které nabízejí možnost, aby byly využity jinak. Výzkum přivádí ostatně k dalšímu námětu, a to je poměrně značný nárok mladých lidí na komunikaci. Komunikace e-mailem nebo mobilním telefonem je ve většině skupin mladých (zejména u studentů) nutnou podmínkou toho, aby byl člověk "in" a to nejen společensky (módně), ale i prakticky - aby byl dostupný v komunikační síti ostatních. I když obsahy těchto komunikací jsou mnohdy jen banální, není tomu tak vždy. A je to otevřený prostor ke sdílení věcí důležitých, niterných, ke sdílení duchovních hodnot v nejširším slova smyslu.9.8. Pohled na duchovní hodnoty v křesťanském slova smyslu

Vzhledem ke zkušenostem se stránkami Abeceda víry na internetu a Linka důvěry na internetu můžeme usuzovat kvalifikovaně na to, jaký má a jaký může dále mít internet vliv na sdílení či rozvoj duchovních hodnot jak v obecném tak specificky křesťanském smyslu. Na zmíněných stránkách vyhledávají lidé někdy jen informace o tom, kdy se kde co koná nebo informace slovníkového charakteru. V tom případě o duchovních hodnotách nelze mluvit. Kromě toho ale určitá část komunikace obsahuje velmi osobní otázky, jde v ní o řešení důležitých problémů, které se duchovního života člověka nepochybně týkají. A právě anonymita internetu, která je pro odpovídajícího někdy trochu nevýhodou, dává řadě lidí možnost otevřeně komunikovat na téma, které bylo buď pro ně tabuizované, nebo k němuž nemají ve svém okolí vhodného partnera rozhovoru. Nezřídka se po zdařilé počáteční komunikaci "zvedne hledí", anonymita zmizí, nastoupí osobní, adresná komunikace. U Linky důvěry je to potom tak, že část lidí, kteří začali komunikaci pomocí internetu, přijde osobně mezi ty, kteří odpovídali a pokračují v bezprostředních osobních kontaktech.

Internetová komunikace také umožňuje snadné sdílení textů s duchovním obsahem i témat, o kterých potom lidé tam, kde jsou, přemýšlejí nebo se za ně modlí. Zkrátka a dobře, internet zde slouží jako náboženská kniha, jako místo osobních rozhovorů i jako zásobárna informací. Je otevřen plnější osobní komunikaci, které nestojí v cestě, mnohdy k ní pomáhá, a tak se stává médiem, které také zprostředkovává duchovní obsahy a může vést k rozvoji a prohloubení duchovní stránky člověka. Internet nikdy nebude alternativou k osobním kontaktům, nebude je nahrazovat, může ale napomoci k jejich otevření a pokračování. Jakkoliv je v křesťanství osobní kontakt velice ceněn a pro řadu věcí je nepostradatelný (např. svátosti), není zbytečné to, co mu napomáhá, a tím je v určitých případech i internet.9.9. Odpovědnost

I když je internet médiem zcela volně přístupným a zpravidla necenzurovaným - anebo právě proto - má smysl mluvit o odpovědnosti toho, kdo na něj s určitými sděleními vstupuje. Jakkoliv lze říci, že si konkrétní stránku nikdo nemusí prohlížet - takže lze na ní umístit cokoliv, není to samozřejmě tak jednoduché. K důstojnosti lidské osoby patří obecně to, že je za své činy zodpovědná Jsme tedy všichni nějakým způsobem zodpovědni za to, čím zaplňujeme tento svět. Už víme, že ho nemůžeme například neomezeně zaplnit bez ladu a skladu kdekoli "odloženými" odpady. S informacemi poskytovanými v internetové síti by tomu mělo být podobně. Člověk je zodpovědný za to, zda to, co na stránky umístí, bude působit dobro nebo zda to bude přímo či zprostředkovaně ubližovat čili působit zlo. Je zřejmé, že se (naštěstí!) "čistota" či nezávadnost informací na internetu kontrolovat a udržovat nedá. To ale neznamená, že má člověka rezignovat na jakoukoliv osobní odpovědnost. Naopak, může se touto otevřeností a volností nechat inspirovat k odpovědnosti.Náboženství a církve

1. - 50. místo
V této sekci je 277 stránek s alespoň jedním přístupem za dané období z celkového počtu 307 registrovaných

p. Jméno oblast celkem sessions detaily
1 VÍRA.cz Náboženství a církve 401270
Abeceda víry na Internetu - www.vira.cz.
2 Karmelitánské nakladatelství Náboženství a církve 205492
Duchovní a náboženská literatura on-line: čtenářský koutek, prodejna, encyklopedie náboženství a mnoho dalšího.
3 Katolik.cz Náboženství a církve 98276
Informace o katol. církvi, denní liturgie, informace pro mládež, svědectví o Bohu, kontakt na kněze, soutěž. Podrobně členěná seznamka a inzerce. Gynekologická poradna. Zasílání pohlednic s křesťanskou tematikou.
4 ChristNet.cz - centrum křesťanství na českém internetu Náboženství a církve 83877
Vstupní brána do křesťanství v Česku a na Slovensku. Několikrát denně aktualizovaný magazín o křesťanství v dnešním světě, včetně zpravodajství od nás i ze světa. Podrobný a přehledný vyhledávač křesťanských sitů a stránek.
5 Radio Proglas Náboženství a církve 43720
Nekomerční křesťanská rozhlasová stanice pro celou rodinu.
6 Česká biskupská konference Náboženství a církve 38129
Množství odkazů na různé církevní zdroje.
7 Tantra magazín Náboženství a církve 35515
Internetový časopis nejen o tantrickém sexu.
8 HELP.VIRA.cz Náboženství a církve 33010
Linka důvěry na Internetu - Help Line.
9 Zidovske muzeum v Praze Náboženství a církve 31829
Stranky Zidovskeho muzea v Praze.
10 Duchovno Náboženství a církve 28949
Astrologie, numerologie, feng suej, runy, Egypt, Indie, karma, aura, cakry, amulety a jine zajimavosti.

p. jméno oblast celkem sessions detaily
11 Svatý Hostýn Náboženství a církve 28586
Moravské poutní místo - informace pro poutníky i turisty. Webové kamery, denně mše svaté zvukem i obrazem. Stav počasí na Hostýně. Zaměřeno do duchovní i světské sféry.
12 PASTORACE.cz Náboženství a církve 27679
Podklady pro pastorační práci a duchovní život. Tématické texty, kázání, liturgický kalendář do r. 2099, diskuze, inzerce, chat a mnoho dalšího.
13 Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku Náboženství a církve 25452
www.ecav.sk - Online informačné stredisko Evanjelickej cirkvi.
14 KŘESŤANSTVÍ.cz Náboženství a církve 24039
Poselství křesťanské víry pro každého. Web, kde můžete začít nový život.
15 Církev bratrská Náboženství a církve 23743
Oficiální web - informace o ústředí, kontakty na sbory, termíny a časy bohoslužeb, novinky, atd.

www.vira.cz

Jak pro věřící, tak pro nevěřící. Základní info o víře a o životě z víry.(ne aktuální zpravodajství!). Credo, svátky období, o Bibli, vztahy, láska, sexualita, věda a víra, omalovánky…Téma týdne, Nedělní liturgie, Biblický sms citát (milinglisty). Grygar, Cernan, Eben, Vánoce, Velikonoce, Karikatury Boha…
www.krestanstvi.cz


help.vira.cz
www.katolik.czwww.kna.cz
www.karmelitanske-nakladatelství.cz

Knihy, čtení z knih: Děti píší Bohu, Frankl; Encyklopedie náboženství; prodejna.


www.christnet.cz
Ne misijní počin, ale zpravodajství, diskuse, rozcestník ke křesťanskému CZ www
www.pastorace.cz

Ne misijní počin, spíše zaměřeno na lidi již v církvi žijící. Velká databáze Tématických textů, kázání... Doplňuje www.vira.cz


www.biblenet.cz

Bible, konkordance, vyhledáváníOhlasy (www.vira.cz)
Napsali jste nám, aneb některé z Vašich ohlasů...
www.vira.cz je vynikajici napad. Jen tak dal! J.R. SJ

Víra v kyberprostorovém zrcadle
To je dobre, ze je vira na internetu. Alespon se v kyberprostorovem zrcadle nasi celosvetove duse odrazi nejaka svetla mistecka. Nechapejte to spatne, nelamu hul nad internetem, mam ho dokonce moc rad a diky Vasim strankam ted jeste radsi. Diky a nashle. V.K.
Hledání víry (resp. viry.cz)
Na zacatku "cesty" jsem cetl Danikena a jeho teorii o mimozemstanech a vse, co s tim souvisi. Byl zde uveden clanek, ze jisty vedec z NASA zkonstruoval podle proroctvi Ezechiela kosmickou lod (ovsem pohon nebyl znam...).
To me inspirovalo precist si Genesis a proroctvi Ezechiela. Vsak potom jsem zdedil po babicce Bibli Kralickou a rozhodl se precist celou. Babicka byla verici a take se me snazila trochu presvedcit. Mela uspech. Potom Svedkove Jehovovi, ale ty jsem opustil. Potom jsem zacal trochu sam, protoze kazdy mame prece svou vlastni cestu (ikdyz mozna chvili muzeme jit spolecne...). A ted ctu vsechno co se da na Internetu. Precetl jsem take eukmenicka a Kralicky preklad Bible. Take jsem nastudoval jakasi skripta Uvod do teologie (na FELu - http://www.feld.cvut.cz - tam je odkaz teologie a knihovna). Nyni jsem nasel http://www.vira.cz - zde jsem cetl Credo. "Cil "cesty" je mi znam. P.N.
Něco takového jsem potřeboval už hodně dlouho
Ty stránky nejsou dobré jsou přímo výborné. Včera jsem prožil krásný večer nad Credem, které jsem poprvé za život četl takto nádherně pojaté a vysvětlené. Dnes pokud budu mít čas budu pokračovat a jen díky vám. Kde jinde bych k tomu přišel nevím. Něco takového jsem pro svůj křesťanský život potřeboval už hodně dlouho. Zajisté vám Pán bude žehnat v tomto dobrém díle
Díky P.S.
Pomoc a orientace v životě
Chtěl bych Vam podekovat. Precteni Vasich stranek mi hodne pomohlo. Jsem rad, ze tu jste. R. K.
Je moc fajn, že vaše stránky existují. Už mockrát jsem v nich našla řešení situací, ve kterých jsem nevěděla jak je řešit a ani ticho a naslouchání / aspoň snaha po naslouchání/ k řešení nevedla. Prostě, byla jsem hluchá. Díky za všechny ty, kterým vaše texty pomáhají jít cestou, po které by se třeby ani nikdy nedali. Dík za všechny ty, kteří přes tuto stránku poznávají Boha a vaším prostřednictvím se s Bohem setkají. Dík za každou radost, kterou vaše stráky dokáží dát druhým. M.B.
Dekuji za vase clanky, ten o odpocinku to byla opravdu posila v pravy cas.
Preju hezky den. V. K.
Služba zaneprázdněným
Vsichni, kdo se podílíte na tvorbe a aktualizaci www stránek víra.cz a hlavne Tobe, kdo jsi za to vsechno zodpovedný PAN BUH ZAPLAT!!! Ze stránek mám radost, je to fakt sluzba lidem jako ja /zaneprazdneným a pritom touzicim být ve spojení s cirkvi a denní liturgií/. Díky moc a drzte se!!!! B. N.
Vždy najdu něco nového
Vazeni pratele, diky za Vase stranky www pastoracniho strediska v Praze. Je to vynikajici myslenka. Obsah, stejne jako graficke zpracovani, je veelmi dobry a pro me v mnohem obohacujici. Rad Vas navstevuji - vzdy najdu neco noveho, co mi pomuze v narocne pastoracne-duchovni praci. Drzim Vam vsem palce v dalsi praci a "vyvoji" techto stranek. P. J. S.
Všude na zeměkouli je vira.cz k dispozici
Drazi v Praze, chci vam podekovat za moznost byt v kontaktu s denim v nasi zemi skrz stranky, ktere pripravujete. Jsem ted ve Washingtonu D.C. na par tydnu a "stahla" jsem si texty na denni rozjimani pro pristi obdobi. Je to skvele. Mejte se hezky, Pan at zehna vasi praci. S pozdravem D. R.
Drazi pratele v Kristu. Ctu vase stranky temer pravidelne [1x tydne] v dobe co jsem v zahranici. Je mi to velmi ku pomoci v mem poznani Slova. K opravdovemu poznani pravdy o Jezisi Kristu jsem prisel teprve pred par mesici a tak jsem rad za vse, co mi pomuze na me ceste k Panu. Ale nyni reaguji predevsim na clanek "Tomas Kapusta - vice nez uspech". Jsem take sportovne aktivni [i kdyz ne vrcholove] a mam pratele v americe, kteri zijou predevsim ceskym hokejem a udrzujeme spolu stale styk pomoci hotmailu. Verim, ze tento clanek bude pro ne jiste velmi zajimavi i pres to, ze jsou neverici a muze jim tak pomoci najit jiny pohled na viru v Krista, nez jak ho vidi dnes. Podobne je tomu s vedeckymi clanky od pana Grigara, ktere pro zmenu zasilam pratelum na univerzitu do cech. Konkretne prednasku, ktera byla prave na cvut. Takze dekuji. J.K. Milost s vami.
Vazeni, preji Vam hezky dobry den. S velkym zajmem ctu clanky z Vaseho serveru, ktere svym obsahem na celem webu nemaji konkurenci. Devet let studuji sam pro sebe psychologii, lekarstvi a v posledni dobe me cim dal vice zajimaji nabozenske vedy. Dostal jsem od Vas mnoho odpovedi na veci kterym jsem moc nerozumel a malo jsem o tom vedel. ... Bydlim jiz 5 let v Chicagu. ... S uctou a pozdravem Vas ctenar A. C.
Zdravim, dnes mi došel od mé švagrové, toho času pracující v Londýně, mail, ve kterém mi poslala jednu povídku staženou z vašich stránek. Připadá mi to milé a legrační, a tak vám o tom píšu, jaké že to máte čtenáře po celém světě... N. W.
Německý kněz, učící se česky, vyťukal jsednoduše www.vira.cz
Liebe Freunde von vira, heute habe ich euch entdeckt und freue mich sehr, dass ihr so eine tolle Seite gebaut habt. Ich bin Pfarrer in ... 10 km von Cheb/Eger entfernt in Bayern. Macht weiter so! Euer P. M.

Dear friends of vira, I am very happy to have found your page, which is a very good work. Continue in this way. I am a parisher of ... 10 km near of Cheb/Eger in Bavaria, Germany. I am learning the Czech language, but it is still too bad for to write You in Czech. So long! Yours P.M.

Zo Slovenska:
Strrrasssne, prestrrrasne vam pekne dakujem, za tuto vasu "webu" (http://www.vira.cz/) myslim to naozaj vazne; drzim vaam palce; tymto sa staavam vasim skalnym navstevnikom webstranky; pokojny a pekny den, vela Bozich milosti a trpezlivosti R.
Vazeni priatelia, Vasa stranka velmi pomaha v pastoracii, dakujem. Dakujem. K. V.
Objavila som Vasu aktualizovanú stránku - je velmi pritazlivá. Dakujem. P. B.
Vas web patri ku krestanskym pilierom ceskeho internetu a vela vdacnych citatelov zo Slovenska ho navstevuje. I ja Vam prajem a vyprosujem Panovo pozehnanie a radost z ucasti na sluzbe Slova prostrednictvom internetu. P.S.
Funguje to...
Zdravim, tedy musim rict, ze me Vase stranky docela zaskocily. Nebyva v krestanskych kruzich zvykem, aby neco fungovalo takhle profesionalnim stylem. Opravdu jste jeste praktikujici katolici? Nedali jste se treba k protestantum nebo zidum? Ne vazne, pekna prace! Zdravi J. B.

Jsme ekumenický křesťanský web...
Milí bratři, milé sestry. Srdečně vás všechny, kdo jste "spáchali" web víra.cz, zdravím. Jak jsem zjistil, je web víra veden katolickou větví církve Kristovy. Já patřím k Církvi bratrské. Tento rozdíl je ale jen ta lidská stránka. Pokud se obě strany dokážou oprostit od osobních náhledů, mohou najít mnoho společného, neboť sám Ježíš řekl: "Já jsem ten vinný kmen a vy jste ratolesti." Pokud tedy budeme růst z toho našeho "kmene", pak ty rozdíly jsou jen jako různost růstu větví na stromě. Jen musíme dbát o to, aby ta která naše větev neusychala, abychom nakonec nebyli i s ní "odříznuti a v poslední den vhozeni do ohně". Nepřeji vám záměrně úspěch, protože ten si přejí hlavně lidé, bažící po mamonu. Přeji Vám ale radost v Kristu, sílu a odvahu k práci a co víc; musím Vám přát také velký zástup lidí, jímž vaše stránky pomohly najít ten správný směr. Bůh budiž s vámi J.K.
Některé jiné pohledy na věc, aneb věřící hovada...
Jenom zírám.To opravdu věříte všem těm nesmyslům. Opravdu nevíte o čem mluvíte.Je mi z Vás špatně . Znám plno neveřících,kteří žijí lepším životem jako Vy a plno hovad,s prominutím věřících. M.P.
To jsem skutečně nečekal. Viděl jsem sice muslimskou internetovskou kavárnu na via Dolorosa v Jeruzalémě, který jsem letos musel - bohužel již po jedenácté - navštívit, ale že najdu tyto bláboly na internetu, to je novum. L.V.
Vážení, připadá mi to skutečně ubohé, jak se snažíte slepit dohromady náhodně poskládané texty vzniklé v průběhu tisíciletí s Vašimi dogmaty a dát jim jakýsi symbolický charakter. Na jedné straně je to slovo boží, ale na druhé vlastně ne - je to jakýsi pocit někoho, kdo to psal a "prozřel". Na jedné straně nátěr lásky k bližnímu a pod tím oheň pekelný pro každého, kdo sice žil bohulibě, ale měl tu smůlu, že věřil v boha jiného - nebo nedej pámbu - v žádného. Bible je plná popisů vraždění neviných bohem (nebo bohy?), protože se mu znelíbili (každý se někdy špatně vyspí) - ale on je to dnes vlastně už jen symbol............ Není to tak dlouho co by Vás za taková slova Vaše církev svatá předal světskému rameni k upálení. No hlavně si udržet ovečky a získat zpět majetek a pak se zase pustit do těch mohamedánů. Modlím se za Vás, , ke svému ateistickému bohu abyste prozřeli Kdo v něj uvěří dojde spasení ve věčném poznání, kdo neuvěří dojde věčného zatracení v bloudění v nesmyslných, nelogických, zmatených dogmatech. L. V.
Církev je RAKOVINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! M.
Není víra jako víra, z nějaké je cítit síra. P.K.


Dotazy Help.vira.cz

· Internetová kontaktní služba
· Misijní středisko AP
· Několik let
· Již tisíce vyměněných mailů
· Dostupnost křesťanské misijní a pastorační služby pro veřejnost
· Anonymní komunikace, možnost vystoupení z anonymity
· Poměry:
1/3 Kontakt, vypovídání, sdělení se, trápení komunikace
1/3 Smysl života, vztahy
1/3 Konkrétní dotazy z oblasti teologie, služeb a servisu církve


Prosím,poraďte mi jak vysvětlit mé pětileté,velmi vnímavé dceři, že se s jejím otcem rozvádíme a už nebudeme bydlet společně. Mnohokrát děkuji …. 30let )

Potrebuji se asi setkat s knezem. Jsem hluboce verici a prave prochazim vaznou manzelskou krizi. Jedna se o neveru. Mame jedno dite. Vyskousela jsem uz mnoho zpusobu jak vyresit tuhle situaci. Prosim, potrebuji pomoc! S pozdravem …

Objevila jsem vaší adresu ,na kterou se obracím o radu.
Po 11-ti letém manželství, mě za měsíc čeká rozvodové řízení. Sama žiji se svými třemi dětmi již rok a půl a to proto,že manžel si našel jinou ženu.On právě požádal o rozvod. Přiznám se vyrazilo mě to dech. Stále jsem doufala,že se k nám vrátí. Bylo mu jasně z mé strany naznačeno,moje odpuštění,ale on o něj nestál.Nejvíc mě mrzí,že v sobě nenašel pokoru,aby se mi omluvil a měl snahu dát náš vztah opět dohromady. Dala jsem tři krásné zdravé děti,na které jsem jako matka pyšná. Utěšuje mě vědomí,že jsme je spolu s manželem dali pokřtít a dali jim základy víry. Snažím se dál pokračovat v jejich výchově,ale je to dost náročné. A tak bych ráda,tímto prostřednictvím,dostala od vás radu,jak žít dál. Děkuji …

Jmenuji se ….. a je mi 25 let.
Pred tydnem se mi zabil pritel s kterym jsem zila 5 let v jedne domacnosti. Je velice tezke se s jeho smrti vyrovnat. Oba jsme duchovne zalozeni. V Boha jsem uverila pred 2 lety a to diky problemum, ktere mel pritel s policii. Pred tim jsem byla uplny ateista. Ve vire jsme se navzajem utvrzovali ted mi strasne chybi, pripadam si na vsechno sama I kdyz vim ze je to hloupost. Ze Buh je stale se mnou. Nejhorsi na tom je ze se stale o pritele bojim, co se s nim asi deje. Dene se za nej modlim. Mozna ted ve chvilich nejtezsich citim vice bozi pritomnost. Citim ze by my strasne pomohlo mluvit s nekym komu se stalo neco podobneho Prosim budete-li vedet o nekom a bude-li chtit on napiste mi. Budete-li chtit povidejte si se mnou.
Dekuji a preji Vam hezky den …

Mili pratele,
pred 11 lety mi obcan SRN zabil v aute 25leteho syna Pavla. Pred 19 lety si nejstarsi syn Jiri skocil do melke vody, zlomil si krcni obratel a poranil michu. Nasleduje tezka invalidita a totalni upoutani na invalidni vozik (nezustaly mu funkcni ani horni koncetiny).
Jsem verici katolik, nic mene mam nekdy pocit, ze uz nemohu dal a Buh mi
odpust rouhani, nechce se mi zit. Kde mam hledat silu?

Ahoj,
Muj psychicky problem spociva v pocitech velke uzkosti a strachu, jejichz intenzita se behem dne ruzne meni. Dochazi u mne i k stridani nalad, od optimismmu az k velkemu pesimusmu a rade dalsich pocitu, ktere zde nechci popisovat. Psychologa jsem jiz navstevoval, lecba vsak probihala v podstate jen medikamentozne, coz nemelo zadny ucinek. Bidlim na Praze - vychod a Vas zadam o zaslani kontaktu na odborniky, kteri se umi hloubeji zabyvat vyse uvedenymi problemy. Dekuji

> Dobry den, chtela jsem se zeptat na otazku "Krteni". Chtela bych ziskat informace, kde je mozne se nechat pokrtit, jestli je to umozneno kazdemu, poplatky atd. Mockrat dekuji za odpoved…..

Dobrý den, rád bych se vás zeptal, jestli rodiče, jenž jsou nevěřící a nepokřtění, mohou nechat pokřtít své dítě u římskokatolické církve a za jakých podmínek. Děkuji a s pozdravem

Vážení, jsem opravdu velice ráda, že jsem našla vaše stránky na internetu. Jelikož jsem sice pokřtěná, ale bohužel patřím k té generaci, která vůbec nebyla vedená k tomu, aby se zajímala o Bibli, natož aby si tak našla nějaký středobod, či spíš oporu ve svém životě, tak bych opravdu velice ráda navštěvovala nějaké vaše semináře, pokud je to možné, kde by bylop možné potkávat se s lidmi podobného zaměření jako jsem já. Je mi 29 le a jsem VŠ. Prosím o zaslání podrobnějších informací na emailovou adresu:

1) Již delší dobu přemýšlím nad tím, proč právě a jen porušování šestého přikázání je označováno jako hřích nečistoty. Kupodivu kdekdo to takto píše, ale nikdo nechce odpovědět, proč takový obrat používá.
2) Otázka související: Proč teologové se tak urputně neustále snaží doložit, že Panna Maria, ač porodila, stále zůstala pannou ve fyzickém smyslu. Jiné tělesné změny spojené s těhotenstvím a porodem je nijak nezajímají.
3) Na jedné straně se tvrdí, že Bible je autentické Boží slovo, ale na straně druhé jsou biblické texty vykládány zcela zjevně účelově, podle ekonomických a politických okolností, případně jsou celé pasáže, a to i z NZ, opomíjeny, protože se nehodí do současné doby. Je možno nějak posoudit, který výklad a z kterého časového období je ten jediný pravý, nebo se člověk musí smířit s dobově podmíněným výkladem?

Dosti mne zaujali Vase stranky.Rad bych se Vas zeptal, jak az moc je mozne s Vami diskutovat nad problemy viry ?? Predem Vam dekuji za odpoved.


******************************

Žl 40: nenechal jsem si pro sebe, nezatajil jsem…
JP II.: Nemějte strach jít do ulic, náměstí…


Autor: IMA

Čtení z dnešního dne: Sobota 2. 3.

1. čtení - Mich 7,14-15.18-20; Evangelium - Lk 15,1-3.11-32

Komentář k Lk 15,1-3.11-32: Odvážně se zamyslím nad tímto úryvkem. Nevystupuji někdy jako poslušný, věrný syn církve, který je pohoršen dobrotou Otce, která nezná hranic?

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý ´Sudeťák´ P. Hubert Engelmar Unzeitig (svátek 2.3.)

(28. 2. 2024) P. Hubert Engelmar Unzeitig byl sudetský Němec, který se narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou severně od Brna.…

Fiducia supplicans, neliturgická požehnání a Ratzingerovo rozlišení

(27. 2. 2024) Instrukce, kterou v roce 2000 vydal tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry, rozlišuje modlitby za uzdravení, které…

Oto Mádr, přední český teolog a jeden z nejdéle vězněných kněží u nás (+ 27. 2. 2011)

(26. 2. 2024) Oto Mádr - výrazná osobnost české katolické církve 20. století

Proti komunismu, nacismu a jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(25. 2. 2024) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost –…

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2024) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.