Naděje je jako otvor, kterým proudí do hlubin naší duše světlo  - archív citátů

Navigace: Tematické texty M ModlitbaDelší texty Modlitba a požehnání Urbi et Orbi - s papežem Františkem v pátek 27. března 2020 v době pandemie

Modlitba a požehnání Urbi et Orbi - s papežem Františkem v pátek 27. března 2020 v době pandemie

Požehnání celému světu - mimořádná modlitba a požehnání Urbi et Orbi  - s papežem Františkem v pátek 27. března v 18:00 v  době pandemie čínské chřipky

 

Mimořádná chvíle, okamžik modlitby v době pandemie

 

 

Naslouchání Božímu slovu

 

- papež přichází a vstupuje na prostranství před bazilikou sám a v tichu;

 

 

Papež František:

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

 

Vstupní modlitba (Mešní formulář „V jakékoli tísni“)

 

Všemohoucí a milosrdný Bože, pohleď na naše trápení, potěš nás, své syny a dcery a otevři naše srdce naději, abychom pociťovali, že nám jako otec zůstáváš stále nablízku. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

 

 

Evangelium (Mk 4,35-41)

 

Vyslechněte slovo Boží z evangelia svatého Marka.

 

Téhož dne večer vybídl Ježíš své učedníky: „Přeplavme se na druhý břeh!“ Rozpustili tedy zástup a vzali (Ježíše) s sebou, tak jak byl na lodi. Také jiné lodi jely s ním. Tu se strhla velká větrná bouře. Vlny dorážely na loď, a ta se už plnila vodou. On však ležel na zádi lodi na polštáři a spal. Vzbudili ho a řekli mu: „Mistře, je ti to jedno, že hyneme?“ Probudil se, pohrozil větru a poručil moři: „Mlč! Buď zticha!“ A vítr ustal a zavládlo úplné ticho. Jim pak řekl: „Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?“ Padla na ně bázeň, veliká bázeň, a říkali si mezi sebou: „Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře?“

 

 

Poselství Svatého otce - promluva, meditace

 

- potom papež přechází k ikoně (doprovází ho varhany);

- papež František přejde na druhou stranu (opět za doprovodu varhan), aby se sklonil před Ukřižovaným Kristem;

- papež si jde obléknout liturgický oděv ke svátostnému požehnání;

- kněz vystaví NSO;

 

 

Výstav NSO, eucharistická adorace a svátostné požehnání

 

- vystavení NSO je doprovázené zpěvem Adoro te devote, latinský text

 

 

- tichá modlitba

 

Text vzývání (invokace):

 

Klaníme se ti, Pane.

 

Tobě, který jsi pravý Bůh a pravý člověk, skutečně přítomnému v této Nejsvětější svátosti.

Klaníme se ti, Pane.

 

Tobě, náš Spasiteli, který jsi Bohem s námi, věrnému a oplývajícímu milosrdenstvím.

 

Tobě, Králi a Pane celého stvoření a dějin.

 

Tobě, Vítězi nad hříchem a nad smrtí.

 

Tobě, příteli člověka, vzkříšenému z mrtvých a stojícímu po pravici Otce.

 

 

Věříme v tebe, Pane.

 

Jednorozený Synu Otce, který jsi sestoupil z nebe pro naši spásu.

Věříme v tebe, Pane.

 

Nebeský lékaři, který se skláníš k naší ubohosti.

 

Obětovaný beránku, který se vydáváš, abys nás vykoupil ze zlého.

 

Dobrý Pastýři, který dáváš svůj život za ovce stáda, které miluješ.

 

Živý chlebe a léku nesmrtelnosti, který nám dáváš život věčný.

 

 

Vysvoboď nás, Pane.

 

Z moci Satana a svodů světa.

Vysvoboď nás, Pane.

 

Z pýchy a naivního domnění, že můžeme jednat bez tebe.

 

Z klamavého strachu a úzkostných obav.

 

Od nevěry a rozdělení.

 

Od tvrdosti srdce a neschopnosti milovat.

 

 

Zachraň nás, Pane.

 

Od každého zla, které sužuje lidstvo.

Zachraň nás, Pane.

 

Od hladu, bídy a sobectví.

 

Od nemocí, epidemií a strachu z bližního.

 

Od zničujícího zoufalství, nelítostných zájmů a násilí.

 

Od klamání, špatných informací a manipulace svědomí.

 

 

Potěš nás, Pane.

 

Ochraňuj svou církev, která prochází pouští.

Potěš nás, Pane.

 

Ochraňuj lidstvo, vyděšené strachem a úzkostí.

 

Ochraňuj nemocné, umírající a všechny sklíčené osamoceností.

 

Ochraňuj lékaře a zdravotníky, vyčerpané námahou.

 

Ochraňuj politiky a odpovědné osoby, kteří nesou tíhu rozhodování.

 

 

Dej nám svého Ducha, Pane.

 

V hodině zkoušky a zmatku.

Dej nám svého Ducha, Pane.

 

V pokušení a naší lidské křehkosti.

 

V zápase se zlem a hříchem.

 

Při hledání skutečného dobra a opravdové radosti.

 

V rozhodnutí zůstat s Tebou a ve tvém přátelství.

 

 

Otevři nás naději, Pane.

 

Když nás tíží hřích.

Otevři nás naději, Pane.

 

Když hněv uzavírá naše srdce.

 

Když nás navštěvuje bolest.

 

Když nás skličuje nezájem.

 

Až na nás bude doléhat smrt.

 

 

Modlitba před svátostným požehnáním

 

Pane Ježíši Kriste, tys za nás obětoval své tělo a krev a ve svátosti oltářní zůstáváš mezi námi; dej, ať se s tebou v této svátosti setkáváme vždy s takovou úctou, aby se na nás trvale projevovaly účinky vykoupení.

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

- kardinál Angelo Comastri, Arcikněz baziliky svatého Petra, šestasedmdesátiletý italský kardinál, jmenovaný Benediktem XVI. při konsistoři v listopadu 2007, ohlásí obvyklou formou požehnání UeO papeže Františka, spojené s plnomocnými odpustky:

 

Svatý otec František uděluje plnomocné odpustky, podle formy stanovené církví, všem těm, kteří přijmou eucharistické požehnání i prostřednictvím rozhlasu, televize a dalších komunikačních technologií.

 

- následuje požehnání NSO v monstranci

 

- rozezní se zvony baziliky

 

Laudes Divinæ

Modlitba zpravidla pronášená při požehnání Nejsvětější svátostí. Původně složená v roce 1797 Luigim Felicim s úmyslem modlit se ji jako prosbu za usmíření v okamžiku, kdy zaznělo rouhání, nebo se stala svatokrádež. Tato modlitba Božských chval byla později, v roce 1801, rozšířena papežem Piem VII. a začala se zvláště recitovat hned po svátostném požehnání. Zpravidla je to předsedající (Svatý otec), kdo pronáší jednotlivé chvály a shromáždění je opakuje.

 

Buď veleben Bůh.
Buď velebeno jeho svaté Jméno.
Buď veleben Ježíš Kristus, pravý Bůh a pravý člověk.
Buď velebeno jméno Ježíš.
Buď velebeno jeho přesvaté Srdce.
Buď velebena jeho předrahá Krev.
Buď veleben Kristus v Nejsvětější svátosti.
Buď veleben Přímluvce, Utěšitel, Duch svatý.
Buď velebena vznešená Matka i Panna, přesvatá Maria.
Buď velebeno její svaté a neposkvrněné Početí.
Buď velebeno její slavné Nanebevzetí.
Buď velebeno jméno Marie Panny a Matky.
Buď veleben svatý Josef, její přečistý Snoubenec.
Buď veleben Bůh ve svých andělech a ve svých svatých. Amen.

 

Benedictus Deus.

Benedictum Nomen Sanctum eius.

Benedictus Iesus Cristus, verus Deus et verus homo.

Benedictum Nomen Iesu.

Benedictum Cor eius sacratissimum.

Benedictus Sanguis eius pretiosissimus.

Benedictus Iesus in sanctissimo altaris Sacramento.

Benedictus Sanctus Spiritus Paraclitus.

Benedicta excelsa Mater Dei, Maria sanktissima.

Benedicta sancta eius et immaculata Conceptio.

Benedicta eius gloriosa Assumptio.

Benedictum nomen Mariæ Virginis et Matris.

Benedictus sanctus Ioseph, eius castissimus Sponsus.

Benedictus Deus in Angelis suis, et in Sanctis suois. Amen.

 

 

- uložení NSO do svatostánku (kněz)

 

 

- zpěv „Laudate Dominum omnes gentes“, Chvalte Hospodina všichni lidé… (Žl 117)

- zní varhany


Text modlitby papeže Františka
z mimořádného setkání k modlitbě a požehnání Urbi et Orbi 
v pátek 27.3.2020 v době pandemie koronaviru. 
Přeložil –VM-

Odkazy: 

Související texty k tématu:

Modlitba, modlitby
Kdo se modlí, nemarní čas (Benedikt XVI.)
Býváme nervózní, když se ztišíme k modlitbě… (Vojtěch Kodet) 
Jak jsem zpovědníka žádal o zproštění od modlitby (Elias Vella) 
Modlitba - soubor tematických textů
Texty na nástěnky
Základní modlitby
- Na webu vira.cz: modlitba, modlitba; rozjímání, meditace
- web o modlitbě, seznam modliteb www.modlitba.cz

Čtení z dnešního dne: Pátek 19. 7. 2024, Pátek 15. týdne v mezidobí

Iz 38,1-6.21-22.7-8;

Komentář k Mt 12,1-8: Pokud budu doprovázet Ježíše (a On se mnou chce být stále!), nemám se úzkostlivě bát, že přestoupím příkazy. Jeho přítomnost prozáří mé jednání.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2024) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby…

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2024) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2024) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2024) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2024) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2024) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2024) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."